Ny inriktning Barn- och fritidsprogrammet - Tjänsteskrivelse

I (3)
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-04-09
Ä"rendebeteckning
GYF 2015/0141-10.01
Handläggare
Styrelsen ftir
Kalmarsunds gymnasi efiirbund
Helena Swahn Håkansson
0480 - 45t702
helena. swahn-hakansson @gyf .se
Ny inriktn¡ng inom Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete med profilering mot väktare
Bakgrund
Barn- och fritidsprogrammet (BF) är ett nationellt yrkesprogram som vänder
sig till den som vill arbeta med människors låirande och utveckling i alla
åldrar. Utbildningen lägger en grund ftir pedagogiska yrken inom ftirskola,
fritidshem och skola, ñr det sociala yrkesområdet samt fiir olika yrken inom
fritidssektorn. Utbildningen på Barn- och fritidsprogrammet behöver oftast
byggas på med ytterligare studier.
Programmet har 3 olika nationella inriktningar: fritid och hälsa, pedagogiskt
arbete satrtt socialt arbete. Programmet riktar sig tydligt mot yrken som till
exempel väktare, personlig assistent, barnskötare, elevassistent, idrottsplatspersonal, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, arbete inom
funktionshindersområdet och personlig tränare.
Jenny Nyströmsskolan (JN) har idag två av de tre nationella inriktningarna;
fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete och fiir närvarande studerar cirka
I l0 elever på skolan. Sökandebilden infür preliminärantagningen kan
beskrivas enli gt fiilj ande under
Nationella
program
BF-JN
BF-JN lärling
âr
en 20 I I -20 I 5 :
Ant
Ant
Ant
Ant
Ant
sök
sök
sök
20t2
20r4
mars
mars
sök
2013
mars
sök
20tt
2015
mars
37
25
25
39
1
J
J
I
mars
73
2
BF programmet har från och med läsåret20l4l20l5 fått fler sökanden och
trenden håller i sig infär preliminärantagningen 201512016. Därftir finns det
en ekonomisk bärighet med att starta ytterligare en nationell inriktning.
Antalet elever per inriktning i åk 2 och 3 skall bära sina egna kostnader.
Tidigare har det totala elevantalet varit for litet.
Inriktningen Socialt arbete är tvärvetenskapligt och har sin grund i
sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Det är också yrkesrelaterat och
FORBUNDSKONTORET
Besöksadress Stagneliusgatan 33
E-post [email protected] gyf.se
Postadress Box 865,391 28 Kalmar
Hemsida www.gyf.se
Tel 048045
Org nr 832401-6453
15 00
2 (3)
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
Datum
Ärendebeteckning
2015-04-09
GYF 2015/0141-10.01
handlar om arbete som inriktas på sociala frågor och problem. Eleverna som
läser inriktningen Socialt arbete kan välja programfÌirdjupningen Bevalming
och säkerhet 300 po¿ing vilket motsvarar Väktargrundutbildning steg I och
2 samtminst 1ó0 timmars praktisk yrkesträning. Den kompetens eleverna
har med sig, efter godkänd examen, uppfyller kraven som bevakningsbranschen har. Branschen efterfrågar alltid framtida medarbetare med
kvalitativ utbildning. Inriktningen torde även locka fler killar till
programmet, vilket åir ett mål ur j?imställdhetssynpunkt (se fiirbundets
jåimställdhetsplan). Den som vill läsa vidare till polis eller sfüerhetschef har
en stabil plattform med sig. Utvecklingsmöjligheterna inom bevakningsfiiretagen är stora.
Inriktningen kan med fiirdel kompletteras med kursen Engelska 6, som tillsanìmans med kurserna Svenska l-3 ger grundläggande behörighet till högskolan (ett mål som finns fiir yrkesprogr¿ìmmen i budgetdokumentet 2015).
Inriktningen ska utformas i samråd med Bevahtingsbranschens Yrkes- och
Arbetsmilj önömnd (BYA) som genomfür programfordjupnin gen B evalming
och säkerhet 300 po¿ing samt ordnar kontakt med bevakningsbolagen som
ger elever praktikplats. För att en elev ska fü göra APL (arbetsplatsftirlagd
lärande) ställs det villkor, dels från Rikspolisstyrelsens fiireskrifter (FAP 59-2)
men även fran bevakningsbranschens hå11. Dessa villkor är;
o Godk?inda studier
. Uppvisad formåga att passa tider
o Gott uppfiirande
o God samarbetsfürmâga
o Lämplighet och pålitlighet
o Godkänd VUI i Bevakning och säkerhet
o Straffrihet (kontroll i polisens brotts- och belastningsregister görs)
o lngenbetalningsanmärkning
o Drogfrihet
o 18 år fyllda
o Så god kunskap i svenska språket och kännedom om svenska
fiirhållanden att han eller hon i tal och skrift kan redogöra ñr de
juridiska och andra överväganden som foregått ett ingripande
Den sista punkten motsvarar ungefär godkänt på nationella provet
Svenska 2 enligl. Länsstyrelsen.
i
Ekonomisk konsekvens
Nultige
Programmet beräknas i år, utifrån sitt stigande elevantal, få ett överskott
motsvarande cirka 500 000 kr. Med ett fortsatt intag motsvarande 60 elever
kommer överskottet på tre års sikt att öka till drygt 1,5 miljon med samma
kostnadsbild och fijrutsättningar som idag.
3 (3)
KALMARSLINDS
GYMNASIEFÖRBUND
Datum
Ärendebeteckning
2015-04-09
GYF 2015/0141-10.01
Konsekvens ny inríktning
Med ett intag på 60 elever per ân skulle en tredje inriktning öka
undervisningskostnaden när det gäller inriktnings- och fürdjupningskurser
med cirka 345 000 kr. Däremot beräknas ingen merkostnad fiir undervisning
i gymnasiegemensaÍrma ämnen o ch pro gram gemens amma karaktärs ämnen
(då antalet undervisningsgrupper i dessa tir detsamma). Kostnaden fiir dessa
tillkommer dock vid ett intag överstigande 64 elever med ytterligare drygt
700 000 kr.
Den nya inriktningen socialt arbete med programfiirdupningen Bevalcning
och säkerhet 300 po¿ing kostar cirka 200 000 kr vid tio elever och drygt
400 000 kr vid l8 elever. I jämflorelse med en 30O-poåingskurs som skolan
själv producerar är merkostnaden für denna kurs drygt 40 000 kr upp till
l0 elever och drygt 240 000 kr vid 18 elever.
Den totala kostnaden for inriktningen socíalt arbete är drygt 850 000 kr vid
10 elever och drygt 1 300 000 kr vid 18 elever under fürutsättning att samläsning sker i gymnasiegemensamma och programgemensamma karaktärsämnen med de två andra inriktningarna. Inriktningen behöver dâL ll elever
fi)r att bära sina kostnader. Detta är fullt möjligt upp till ett intag med 64
elever.
Överstiger intaget 64 elever ökar antalet undervisningsgrupper och då kostnaden fiir de olika inriktningarna. För inriktningen socialt arbete ökar kostnaden med cirka 670 000 kr. Detta skulle då innebära att inriktningen med
18 elever genererar ett underskott med knappt 600 000 kr (och ett underskott
på 500 000 kr vid20 elever).
Slutsats
Sammantaget fiir BF-programmet båir det beräknade överskottet kostnaderna
fiir den nya inriktningen socialt qrbete både under fiirutsättning att intaget
kommande tre år motsvarar 60 elever samt vid elevantal överstigande
64 elever som då medfär en klass ytterligare per årskurs.
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att ge rektorn für barn- och fritidsprogrammet i uppdrag
att starta inriktningen Socialt arbete med profilering mot väktare från och
med läsåret2016l17.
Beslutsexpediering
Antagningssekreteraren
FOR KALMARSUNDS GYMNAS
Håkansson
Förbundschef
Swahn
J
Rektor
llT