CVK, IVA Sunderby sjukhus

CVK
Berörda enheter
Postop och intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus.
Syfte
Varje kvarliggande intravasal kateter utgör en möjlig inkörsport för mikroorganismer som kan ge upphov till infektioner. Denna rutin syftar till att
minska förekomst av kateterrelaterade infektioner.
Indikation för CVK
1. Lämpliga perifera venvägar obefintliga eller obrukbara.
2. Behov av vasoaktiva läkemedel.
3. Behov av cirkulationsmonitorering (CVP, ScvO2)
4. Tillförsel av kärlretande läkemedel.
5. Långvarig infusionsbehandling/parenteral nutrition.
Inläggning
Insticksställe bör i första hand vara ett central ven på halsen (v Subclavia
eller v Jugularis interna) och i andra hand ljumskven.
Inläggning av CVK är ett operativt ingrepp. Operatören skall bära steril rock,
op-mössa, munskydd och sterila handskar. Insticksstället skall efter op-tvätt
avgränsas med sterila dukar som täcker en större yta.
En viktig faktor för att förhindra kateterrelaterad infektion är huddesinfektionen. Denna skall omfatta det tänkta insticksstället och frikostigt med omgivande hud. Avsikten är att få ner bakterietalet runt insticksstället till en så
låg nivå som möjligt. Detta uppnås genom flödig tvätt med en lösning innehållande klorhexidin 0,5% och alkohol 70%. Låt lufttorka. Insticksstället
skall sedan efter kateterinförandet täckas med steril transparent film.
Obs! Om annan än operatör dukar upp inför ingreppet skall vederbörande
bära mössa, munskydd och sterila handskar. Uppdukning skall ske i omedelbar anslutning till planerat ingrepp.
Skötsel
Vid skötsel och vid alla manipulationer skall basala hygienrutiner tillämpas.
Vg se ”2:43 Rutin för skötsel av CVK-gällande rutin”.
Utvärdera behov
Infektionsrisken ökar med antal kataterdygn. Därför skall behovet av CVK
dagligen omprövas hos varje patient.
Huvudprocess
Hjärtsjukvård
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1329
2015-11-17
Sida
3.0
Byte av CVK
På IVA skall byte övervägas vid misstänkt infektion eller vid dålig funktion
av kateter. I första hand ny punktion i nytt kärl. Byte över ledare skall endast övervägas om omöjlig kärlanatomi eller svår koagulationsstörning.
Byte av kateter inför utskrivning till vårdavdelning, från fler- till enkellumen
behöver inte göras om behovet av CVK endast bedöms kvarstå 1-2 dagar.
Däremot skall alla lumen förutom ett, vanligtvis grå skänkel (14G) stängas
och proppas.
Om behovet av CVK bedöms kvarstå en längre tid bör byte till typ av enkellumen göras.
Dokumentation
Liksom vad gäller andra invasiva åtgärder skall inläggning av CVK dokumenteras i en anteckning i patientens journal. Denna bör innehålla lokalisation, ev svårigheter vid inläggandet eller andra avvikelser samt typ av kateter
och den specifika kateterns LOT-nr.
Huvudprocess
Hjärtsjukvård
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1329
2015-11-17
Sida
3.0