Hållfasthet och korrosion av avfallskollin i 1BLA

Öppen
DokumentID
Version
Status
1492827
1.0
Godkänt
Rapport
Författare
Datum
Fredrik Bultmark
2015-08-20
Kvalitetssäkrad av
Kvalitetssäkrad datum
Börje Torstenfelt (SG)
Claes Johansson (SG)
Roger Ingvarsson (SG)
2015-09-03
2015-09-03
2015-09-07
Godkänd av
Godkänd datum
Peter Arkeholt
2015-09-09
Reg nr
Sida
1 (6)
Hållfasthet och korrosion av avfallskollin i 1BLA
Sammanfattning
Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
556175-2014 Säte Stockholm
PDF rendering: DokumentID 1492827, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen
I denna rapport sammanfattas och diskuteras de hållfasthetsberäkningar och plåttjockleksmätningar
som gjorts på containrar i 1BLA för att utreda risken för att de lastbärande hörnbalkarna inte kan bära
den last de utsätts för.
1492827 - Hållfasthet och korrosion av
avfallskollin i 1BLA
1
Öppen 1.0 Godkänt
2 (6)
Inledning
1BLA är en bergssal för lågaktivt avfall som utgör en del av SFR 1. Avfallet i 1BLA är packat i ISOcontainrar som staplas på varandra. Det får plats två rader av 20 fots containrar (eller fyra rader 10 fots
containrar) i bredd i salen, som är 160 m djup. Containrarna staplas i tre helhöjdscontainrar, eller sex
halvhöjdscontainrar, eller någon därmed förenlig kombination av helhöjds- och halvhöjdscontainrar
ovanpå varandra. I taket av bergssalen finns ett plåttak som har till syfte att hindra vatten från att
droppa ner på containrarna.
Figur 1 Containrar i 1BLA
Tillverkare av containrar för sjöfrakt lämnar inga garantier för att fraktcontainrar skall tåla att
användas ens i skyddade miljöer i 100 år.
I bergssalen utsätts inte containrarna för samma påverkan av väder och vind som containrar i
sjötransport. Det går dock inte att bortse ifrån att förhållandena i bergssalen kan vara och/eller kan ha
varit periodvis korrosiva. Vissa containrar kan alltså ha varit utsatta för en korrosiv miljö till och från i
över 30 år.
Det finns således anledning att misstänka att vissa containrar i 1BLA kan vara korrosionsangripna och
att den lastbärande funktionen i containrarnas balkar kan vara nedsatt.
Svensk Kärnbränslehantering AB
PDF rendering: DokumentID 1492827, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen
Luftfuktigheten i bergssalarna i SFR varierar under året och kan under sommaren vara hög, även om
temperaturen är närapå konstant (Kristensen, 2015). Förvarsdelen har varit i drift sedan 1988, men de
containrar som använts har till större delen varit begagnade fraktcontainrar som kan ha tillverkats långt
tidigare.
1492827 - Hållfasthet och korrosion av
avfallskollin i 1BLA
2
Öppen 1.0 Godkänt
3 (6)
Hållfasthetsberäkningar
En uppskattning av hur mycket korrosion som kan accepteras innan en risk för att containerstaplarna
rasar uppkommer har gjorts av SKB (Bultmark, 2015). Den lastbärande förmågan i containrarnas
hörnbalkar har uppskattats genom att utgå ifrån att nytillverkade ISO-containrar måste uppfylla vissa
krav på staplingslaster angivna i standarden (SS-ISO-1496-1). Oberoende av den exakta geometrin
och materialet i hörnbalken går det att uppskatta hur stor andel av den ursprungliga plåttjockleken som
måste finnas kvar för att balkarna skall tåla den last de utsätts för i 1BLA. Rapporten kommer fram till
att så länge 2/3 av den ursprungliga plåttjockleken i de lastbärande hörnbalkarna återstår finns ingen
risk för att balkarna ger vika till följd av att materialet plastiserar eller utsätts för en elastisk
instabilitet. Detta oavsett om korrosionen är jämnt utbredd eller lokaliserad till en mindre del av
balkens yta.
Parametern nuvarande plåttjocklek relativt ursprunglig plåttjocklek är relevant på grund av att
containrarna kommer från olika tillverkare och består av olika material. Det är därför inte självklart
hur tjock plåten i de bärande hörnbalkarna var då containrarna tillverkades.
2.1
Material
Det finns inga särskilda krav på material när fraktcontainrar tillverkas (SS-ISO-1496-1), och heller
inga krav på rostskydd. Vissa tillverkare använder så kallat väderbeständigt Corténstål, medan andra
tillverkare använder ett billigare kolstål och målar containrarna med en rostskyddande färg. Så länge
färgen sitter kvar på containrarna är rostskyddet för de målade containrarna jämförbart med
rostskyddet för containrar tillverkade av väderbeständigt stål.
Svensk Kärnbränslehantering AB
PDF rendering: DokumentID 1492827, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen
I 1BLA finns en del äldre containrar där färgen släppt (se bilder i Perjans och Fernqvist 2012 och
2014). Man kan även se bucklingsskador på bärande konstruktioner på vissa containrar. Det är inte
uteslutet att det kan finnas blottlagda ytor av icke väderbeständigt stål på vissa containrar.
1492827 - Hållfasthet och korrosion av
avfallskollin i 1BLA
3
Öppen 1.0 Godkänt
4 (6)
Plåttjockleksmätningar
Mätningar har gjorts avseende kontroll av containrarnas konstruktionsmaterial för att garantera en
säker arbetsmiljö. Mätprogrammet inleddes med plåttjockleksmätningar 2012 (Perjans och Fernqvist,
2012) och följdes upp med en ny mätning 2014 (Perjans och Fernqvist, 2014). Det är svårt att utifrån
dessa två mätningar avgöra korrosionshastigheten i de olika mätpunkterna. Att fastställa en
korrosionshastighet har inte varit syftet med undersökningen, och det är därför inte säkerställt att
plåttjockleken mätts i exakt samma punkter vid de två tillfällena. Bilder av containrarna från
mättillfällena visar att vissa av dessa är angripna av korrosion, men även att det inte tycks vara någon
större skillnad mellan de båda mättillfällena (jämför bilderna i Perjans och Fernqvist, 2012 och Perjans
och Fernqvist, 2014).
En del containrar har tidigare använts för transport av gods i såväl sjö- som landfrakt. Dessa kan ha
råkat ut för korrosionsangrepp långt innan de hamnade i 1BLA. Den korrosion som kan ses på
containrarna idag behöver inte alls ha uppstått under den tid de stått i bergssalen, utan kan mycket väl
ha funnits med sedan tidigare.
De mätningar av plåttjockleken som gjordes 2012 och 2014 visar att containrarnas lastbärande
hörnbalkar har väldigt olika tjocklek. Detta kan bero på att olika containrar har korroderat olika
mycket och/eller av att det i ISO-standarden för containrarnas lastbärande förmåga (SS-ISO-1496-1)
inte finns några krav på vare sig material eller design av de lastbärande strukturerna, utan endast krav
på konstruktionens förmåga att bära last. Olika tillverkare och tillverkningsår leder därför till en
variation av den ursprungliga plåttjockleken i hörnbalken. En vanligt förekommande design är att
tillverka den lastbärande hörnbalken genom att svetsa ihop veckade plåtar (se figur 3-1a). En annan
variant är att sätta in en förstärkning i hörnet på insidan (se figur 3-1b).
Av exemplen på design av hörnbalkar figur 3-1 framgår det att det inte är lätt att välja var på
containern en plåttjockleksmätning skall utföras, utan att känna till vilken konstruktion som använts
vid tillverkningen av just den container man mäter på.
a)
b)
Figur 3-1 Exempel på konstruktioner av hörnbalkar till en ISO-container. Hela tvärsnittsarean av hörnprofilen
hjälper till att bära staplingslasten.
Svensk Kärnbränslehantering AB
PDF rendering: DokumentID 1492827, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen
En annan svårighet i att bedöma korrosionshastigheten är att inte alla hörnbalkar är åtkomliga för
tjockleksmätningar. Balkar i hörn på containrar som vetter inåt kan inte plåttjockleken mätas på. På
Containrar i de övre stapelslagren har inte heller mätts på, eftersom de är svåra att nå. Å andra sidan
utsätt inte dessa containrar för lika stora staplingslaster.
1492827 - Hållfasthet och korrosion av
avfallskollin i 1BLA
4
Öppen 1.0 Godkänt
5 (6)
Diskussion
Då de första containrarna ställdes in i 1BLA och typbeskrivningarna för de avfallstyper som lagras i
förvarsdelen togs fram var tanken att förvarsdelen skulle förslutas år 2010. Därför anger
typbeskrivningarna för de berörda avfallstyperna att containrarna måste motstå korrosion tillräckligt
effektivt för att kunna stå staplade i bergssalen i 30 år (SKB, 2012). Detta krav räcker inte för att
garantera att staplarna står kvar till 2075, eller ens efter 2018.
Tillverkare av fraktcontainrar kan inte heller ge garantier för att korrosionsbeständigheten tillåter upp
till 100 års stapling utan att den lastbärande förmågan blir nedsatt.
SKB har visat att containrarna tål en stor påverkan av korrosion (1/3 av plåten i de bärande balkarna
kan tillåtas försvinna, Bultmark 2015), men det går inte att idag uttala sig om hur långt
korrosionsangreppet gått på de olika containrarna. Inte heller finns det tillräckligt med uppgifter för att
fastställa en korrosionshastighet.
Ifall containrarna behöver lyftas ut med gaffeltruck måste även hållfastheten i sidobalkarna undersökas
för att fastställa att det går att lyfta containrarna i dessa. Sidobalkarna är svårare att komma åt för
tjockleksmätningar då dessa på containrarnas sidor är täckta av sidoplåtarna.
De intressanta uppgifterna att få reda på är dels hur angripna balkarna är, det vill säga deras nuvarande
tjocklek (relativt den ursprungliga), dels korrosionshastigheten hos varje balk. Utifrån dessa värden
skulle en bedömning kunna göras av hur lång tid det kan tänkas ta innan plåttjockleken understiger det
framtagna gränsvärdet som i Bultmark (2015) anges till 2/3 av den ursprungliga plåttjockleken. För att
få reda på detta måste fler plåttjockleksmätningar göras. Dels måste den ursprungliga plåttjockleken
uppskattas. Lämpligen genom att mäta plåttjockleken på en punkt där balken inte ser ut att vara
angripen av korrosion. Sedan måste tjockleken mätas i en angripen punkt på samma balk vid flera
tillfällen för att fastställa en korrosionshastighet. Det behövs åtminstone tre mättillfällen för att avgöra
om korrosionshastigheten är konstant, minskande eller ökande. Fler mättillfällen ger en bättre
möjlighet att beskriva korrosionshastighetens tidsberoende. Detta skulle helst göras för alla balkar
(som är åtkomliga för mätning), då det inte går att i förväg avgöra vilken balk som först uppnår den
kritiska tjockleken.
Svensk Kärnbränslehantering AB
PDF rendering: DokumentID 1492827, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen
Om någon av de balkar som vetter inåt och därför inte går att mäta på uppnår det kritiska värdet utgör
detta åtminstone inte samma akuta risk för ras, då containrarna har stöd av varandra där. Däremot
måste även sidobalkarna på insidan hålla för lyft med gaffeltruck.
1492827 - Hållfasthet och korrosion av
avfallskollin i 1BLA
Öppen 1.0 Godkänt
6 (6)
Referenser
Kristensen, A. L., 2015. Visual inspection and Corrosion measurements BMA - SRF, Forsmark,
Sweden. Report 115-25196 JDH/AKN/jrm, Force Technology, SKBdoc 1487232 ver 0.2, Svensk
Kärnbränslehantering AB.
Bultmark, F, 2015. Hållfasthetsberäkningar för stapling av kollin i 1BLA. SKBdoc-1477335 ver 1.0,
Svensk Kärnbränslehantering AB.
Swedish Standards Institute, 1994, SS-ISO-1496-1 Containrar serie 1 - Krav och provning – Del 1:
Styckegodscontainrar.
Perjans, J. och Fernqvist C., 2012. Provningsprotokoll 2014 containrar 1BLA. SKBdoc-1343795 ver
1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB.
Perjans, J. och Fernqvist C., 2014. Provningsprotokoll 2014 containrar 1BLA. SKBdoc-1455789 ver
1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB.
Svensk Kärnbränslehantering AB
PDF rendering: DokumentID 1492827, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen
SKB, 2012, Typbeskrivning för avfallstypen B.12, SKBDoc 2098236 ver. 2.0, Svensk
Kärnbränslehantering AB.