Ladda ner - Gleerups

Vård och
omvårdnad
2015
Litteratur inom vård och omvårdnad
Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet.
Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
Hos oss hittar du ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för vårdutbildningar.
I denna folder hittar du ett mindre urval och på gleerups.se finns fler titlar inom området. Där kan
du även titta på smakprov eller beställa utvärderingsexemplar.
Nyhet
Konflikthantering i arbetslivet –
förstå, hantera, förebygg
Thomas Jordan
192 s, 2015
Nyhet
Ledarskapets psykologi
Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller
Lene Tanggaard
200 s, 2015
Vi berörs av konflikter på olika områden i
livet, inte minst på våra arbetsplatser. Men
konflikter är inte bara problem. En konstruktiv hantering av konflikter kan leda till att
organisationen utvecklas. Den här boken ger
redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns
att hantera dem konstruktivt. Författaren
behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering
samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur.
I en alltmer komplex och globaliserad värld
ställs nya krav på organisationer och ledarskapet i dem. Ambitionen med den här boken
är att visa hur ledarskap kan ses som ett
socialt fenomen. Författarna ser ledarskap
som uppgifter och processer, som rör en rad
olika personer i organisationen – med eller
utan ett formellt ansvar som ledare. I boken
berörs centrala teman som ledarskap och kreativitet, att leda förändring,
att motivera medarbetare, att skapa trivsel och hantera konflikter samt
ledarskapsutveckling.
Konflikthantering i arbetslivet
Ledarskapets psykologi Klassiker
40688354215:-
Bära eller brista
Per-Halvard Hanssen, Odd Harald Røkenes
316 s, 2007
Kommunikation är grundläggande i arbetet
med människor. Att ge förutsättningar för ett
gott möte och en god, bärande relation är
ofta den viktigaste delen av jobbet. Hur skapar man då goda möten?
Boken ger en introduktion till kommunikations- och relationsteori och tar upp
centrala begrepp och problem kopplade till
samarbete i olika situationer i arbetslivet. Genom uppgifter och övningar
konkretiseras teori och problemställningar.
På gång
MI - att samtala om förändring
Tom Barth, Tore Børveit, Peter Prescott
Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad
metod för att stärka och lyfta motivationen hos
människor. Basen i MI är kunskap om hur man i
samtal kan påverka människors motivation för att
ändra ett beteende eller bryta en destruktiv vana.
Författarna har bred erfarenhet av metoden och är
alla medlemmar av Motivational Network of Trainers
(MINT).
Preliminär utgivning april 2015.
Bära eller brista
40650849299:-
40688132 215:-
Nyhet
Akademiskt skrivande
Simen Andersen Øyen, Birger Solheim
100 s, 2015
Skrivboken
Siv Strömquist
272 s, 7:e uppl, 2014
Ny upplaga
Att studera handlar om att skriva, inte bara
om att läsa. Denna bok hjälper dig att knäcka
den akademiska skrivkoden. Den ger dig
verktygen och färdigheterna som behövs för
att du ska kunna uttrycka din kunskap i skrift.
Boken behandlar hur en uppsats bör se
ut och vad den bör innehålla, illustrerat
med exempel. Författarna tar även upp hur
skrivandet kan vara ett stöd när materialet samlas in, ett redskap i forskningsarbetet. Och inte minst tar den upp hur man kommer igång!
Akademiskt skrivande Klassiker
40687999 139:-
Skrivboken vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskap­
liga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den
vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill
skriva bra – och bättre.
Skrivboken
40687487
289:-
Professionsetik
Svein Aage Christoffersen (red.)
176 s, 2007
Narrativ etik – i vård och omsorg
Beate Indrebø Hovland
176 s, 2013
Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt
sett innebär att arbeta med människor. Ett
sådant arbete styrs inte bara av yrkesmässig
ideologi, metoder, regler och riktlinjer, utan
också av medmänskligheten hos den professionella. Vilka konsekvenser får det för etiken
i yrkesarbetet?
I vård- och omsorgsarbete är det ibland en
utmaning att verkligen se de människor man
har till uppgift att hjälpa.
Författarna diskuterar vad professionsetik är
och undersöker förhållandet mellan profession och samhälle.
Professionsetik
Klassiker
Den sjunde upplagan av Skrivboken har i
sin helhet anpassats till de senaste årens
ut­veck­­ling på språkets och skrivandets
om­råde. Regler och rekommendationer tar
nu fasta även på digital publicering. Kapitlet
om interpunktion har utökats och bland
pro­no­men­alternativen under rubriken ”Välj
köns­­neutralt” finns nu också nybildningen hen.
40650726 229:-
Reflektionshandboken
Kristin Bie
96 s, 2009
Centralt inom narrativ etik är att alla män­
niskors livsberättelser skapas och ges
mening på samma sätt som litterära berättelser. I den här boken synliggör författaren
sambanden mellan berättelse, perception,
identitet och handling och belyser dem utifrån olika situationer i vårdoch omsorgsarbetet.
Narrativ etik – i vård och omsorg
Nyhet
Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin
yrkesroll, ensam och tillsammans med andra?
Och på vilket sätt är denna reflektion viktig
för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken.
Reflektionshandboken är en hjälp för lärande­
orienterad reflektion. Den behöver inte
läsas från pärm till pärm, utan fungerar som
en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din
yrkesverksamhet.
40681508
195:-
Från argumentation till uppsats
Marianne Lindahl, Carsten Juhl
128 s, 2014
Hur skriver man en välstrukturerad och välformulerad uppsats inom vårdvetenskap? Ämnet
omfattar flera vetenskapliga fält, något som
ställer särskilda krav på uppsatsförfattaren.
Denna bok erbjuder handfast vägledning inför
och under uppsatsarbetet oavsett vilket fält
du skriver inom.
Boken skiljer sig från många andra uppsatshandböcker genom att den lägger stor vikt vid hur man bygger upp
argumentationen, som sedan ska utgöra stommen i uppsatsen.
Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm
Reflektionshandboken
40666352
139:-
Från argumentation till uppsats 40681492143:-
Aktionsforskning i vård och omsorg –
tillämpning och teori
Liselotte Jakobsson (red.)
188 s, 2013
Nyhet
Aktionsforskning förenar praktik med teori
och är ett användbart redskap i arbetet med
att förändra och förbättra en verksamhet.
I den här boken ges flera exempel på hur
aktionsforskning har använts inom områden
som vård och omsorg, t ex på en familje­
central eller vid matdistribution till äldre.
Författarna ger en teoretisk introduktion till aktionsforskning och visar hur
forskningsresultat kan implementeras i den dagliga verksamheten.
Kraven på en vetenskaplig grund ökar i olika
verksamheter som vård, omsorg eller socialt
arbete. Många, forskare som praktiker, har
dock pekat på ett gap mellan forskning och
praktisk användning av resultaten.
Liselotte Jakobsson (red.)
Aktionsforskning
TILLÄMPNING OCH TEORI
Aktionsforskning i vård och omsorg
40685643
210:-
Tvärkulturella studier
Pernilla Ny (red.)
132 s, 2014
Nyhet
Syftet med boken är att ge en bakgrund
till dagens forskning om implementering,
att diskutera relevanta teorier och utifrån fall visa hur dessa teorier,
till­­sammans med modeller och ramverk, kan underlätta planering,
genomförande och analys av evidensbaserad praktik.
Implementering av evidensbaserad praktik 40684479275:-
Nyhet
I denna bok presenteras olika tvärkulturella
perspektiv som hjälper studenter och andra
intresserade att nå kunskap om hur kulturell
bakgrund, både den egna och andras, kan
spela roll vid inhämtande av data. Författarna
visar hur man kan planera och genomföra
undersökningar med informanter från minoritetsgrupper som annars har svårt att göra
sig hörda genom att ta hjälp av nyckelpersoner och tolkar. De ger även redskap för den (själv)kritiska reflektion som
krävs för tillförlitlig tvärkulturell forskning.
Implementering av
evidensbaserad praktik
Per Nilsen (red.)
260 s, 2014
Barnradiografi – en praktisk vägledning
Ruth Mona Tjønneland, Bente Lagesen
220 s, 2014
Vid undersökningar av barn uppstår helt
andra frågeställningar och utmaningar än vid
undersökningar av vuxna patienter. Den här
boken riktar uppmärksamheten mot de skillnader som finns mellan barnradiografi och
vuxenradiografi.
Boken tar upp aspekter som rör strålskydd,
barnets utveckling och kommunikationen
mellan barn och föräldrar. Den beskriver också de vanligaste röntgen­
undersökningarna av barn samt indikationerna för dessa.
Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm
Tvärkulturella studier
40678027149:-
Ställföreträdarskap i vård och omsorg
Linus Broström (red.), Mats Johansson (red.)
180 s, 2012
Assessment of fever
Denna bok tar ett samlat grepp om ställföreträdarproblematiken ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och gör
ett antal nedslag inom olika områden, som barnsjukvården, äldre­omsorgen och psykiatrin.
Ställföreträdarskap i vård och omsorg Nyhet
40677822
198:-
Hermeneutik i vårdpraxis
Erna Lassenius (red.), Elisabeth Severinsson (red.)
212 s, 2014
Hermeneutiken ger tankeredskap som lyfter fram
något nytt och har potential att skapa en etiskt medveten och medmänsklig vårdverklighet för både patienter
och vårdare. I den här boken medverkar forskare från
hela Norden och de utgår bl a från Gadamers och Ricoeurs tankar kring
hermeneutik.
Hermeneutik i vårdpraxis Barnradiografi – en praktisk vägledning
40681737 232:-
40686268244:-
På gång
Physiology, immunology, measurement in clinical practice
Märtha Sund-Levander (red.), Ewa Grodzinsky (red.)
Idéerna i boken har växt fram ur tvärvetenskapliga samarbeten, där evidensbaserad praktik använts för att
integrera fysiologisk och immunologisk kunskap. Boken
innehåller texter om bl a termoreglering vid fysisk aktivitet, fysiologiska och inflammatoriska aktiviteter vid olika
sjukdomstillstånd, mätning av kroppstemperatur och teknisk träffsäkerhet, kliniska implikationer samt underlag
för diskussion och reflektion.
Boken är skriven på engelska och vänder sig till studenter både på grundnivå och avancerad nivå inom medicin
och vård och omsorg.
Utkommer i april 2015.
Empowerment
Ole Petter Askheim (red.), Bengt Starrin (red.)
236 s, 2007
Nyhet
Empowerment tar upp begreppet empowerment utifrån olika perspektiv. I bokens
första del granskas begreppets ursprung
och användning. Den andra delen beskriver olika empowerment­orienterade projekt
om social utsatthet som t ex psykiska och
fysiska funktionshinder, långtidsarbetslöshet och missbruk.
Vår offentliga förvaltning
Hans Bengtsson, Anna Melke
244 s, 2014
Tjänstemannens unika utmaning är att lojalt
genomföra demokratiskt fattade beslut,
men samtidigt vara självständig nog att
hävda saklighet, opartiskhet och ett etiskt
förhållningssätt. Att hitta rätt bland internationella, statliga, regionala och lokala nivåer
är nämligen inte självklart. Detta är en karta
som dessutom blivit alltmer splittrad i takt
med decentralisering, specialisering och
privatisering.
Boken vänder sig till alla som behöver känna till det samhällssystem
som de verkar och samverkar inom. Hans Bengtsson har tidigare
publicerat Offentlig förvaltning, på samma tema.
Empowerment Ny upplaga
40648389
266:-
Vår offentliga förvaltning 40687456
249:-
Psykiska funktionshinder i samhället
Rafael Lindqvist, Urban Markström,
David Rosenberg
208 s, 2:a uppl, 2014
Skyldigheter och ansvar –
för hälso- och sjukvårdspersonal
Ewa Axelsson
192 s, 2013
Våra föreställningar om människor med psykisk ohälsa har förändrats myck­et under de
senaste decennierna. Det är inte bara våra
attityder som ändrat karaktär utan också det
sociala stödsystemet och dess olika insatser
för den här gruppen.
Vilka rättsliga krav ställs det på hälso- och
sjukvårdspersonalen? Den stora mängden
bindande föreskrifter, allmänna råd och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att
överblicka.
I den här boken undersöks hur psykiatrireformens (1995) målsättningar har förverkligats på lokal nivå,
särskilt inom socialt stöd och rehabilitering. Författarna visar ock­så
hur olika behov hos personer med psykiskt funktionshinder bedöms i
kommunerna.
Här förklaras de grundläggande skyldighet­er­
­na i lag och andra föreskrifter som illustreras
med autentiska fall. Boken beskriver också de viktigaste aktörerna som
bedriver någon form av extern kontroll inklusive Inspektionen för vård och
omsorg som sedan den 1 juni 2013 övertagit en del ansvarsområden från
Socialstyrelsen.
Psykiska funktionshinder i samhället
Skyldigheter och ansvar – för
hälso- och sjukvårdspersonal
40688392235:-
40681294
242:-
Specifik omvårdnad vid svår
demenssjukdom
Kerstin Ring
136 s, 2013
Äldre och åldrande
– grundbok i gerontologi
Marie Ernsth Bravell (red.)
324 s, 2:a uppl, 2013
Vid en demenssjukdom påverkas själva
grunden för självkänslan. Nio av tio personer
med demenssjukdom uppvisar symtom på
illa­befinnande under sjukdomsförloppet.
Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp
hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – påverkar
åldrandet och hur olika individer hanterar
åldrandet på olika sätt. Den tar också upp
flera aspekter på vård och omsorg om äldre
samt forskningsämnet gerontologi.
Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård
och omsorg av demens­­sjuka presenterar
författaren här, steg för steg, en strukturerad
arbetsmetod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik
omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov.
Specifik omvårdnad vid svår
demenssjukdom
40682888 154:-
Äldre och åldrande
40685650346:-
400697
Kontakta oss gärna!
Vill du veta mer om någon bok eller
beställa utvärderingsexemplar?
Vill du diskutera någonting inom området,
eller har du själv en bokidé?
Gleerups Kundservice
Telefon: 040-20 98 10
E-post: [email protected]
Titta på smakprov
av böckerna, beställ
utvärderingsexemplar
och anmäl dig till
vårt nyhetsbrev på
gleerups.se
Annika Möller
Affärsområdeschef universitet
och högskola, kontaktperson vård
och omvårdnad
Telefon: 040-20 98 70
E-post: [email protected]
Alla priser är exkl. moms och gäller t o m 31 oktober 2015.
P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.