Åhörarkopior av presentation

Producentobunden läkemedelsinfo
Namn
titel
Klinisk farmakologi – enhet för rationell
läkemedelsanvändning
[email protected]
Region Östergötland
Innehåll
• Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta.
• Klassning av läkemedel 2016.
• Nya läkemedel - Xultophy (långverkande
insulin + GLP-1-analog), Agasaglar (insulin glargin).
• Uppföljning / statistik - inhalationsläkemedel
vid astma och kol.
• Kommande intressanta läkemedel.
Region Östergötland
Poli, maj 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Patentutgång för Lyrica
• Substanspatentet för pregabalin (Lyrica) har gått ut och det
finns nu generika på den svenska marknaden.
• De generiska läkemedlen är godkända på indikationerna
epilepsi och generaliserat ångestsyndrom.
• Indikation neuropatisk smärta är skyddad
av ett tilläggspatent fram till 2017.
• Obs! Inte samma information i bipacksedeln.
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Fass, TLV
Patentutgång för Lyrica
• Preparaten är inte utbytbara på apotek – för byte till
generika krävs att patienten får nytt recept.
• Exempel pris 300 mg, 56 kapslar (okt -15):
– Lyrica
– Pregabalin Orion
– Pregabalin Sandoz GmbH
Region Östergötland
946,50 kr
847,50 kr
766,50 kr
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: fass.se
Patentutgång för Cymbalta
• Substanspatentet för duloxetin (Cymbalta, Ariclaim och
Yentreve) har gått ut och det finns nu generika på den
svenska marknaden.
• Utbyte på apotek.
• Prisexempel (150921)
– Cymbalta 60 mg, 98 st
– Duloxetine KRKA 60 mg, 100 st
Region Östergötland
872 kr
456,50 kr
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Fass.se, apoteket.se
Region Östergötland
Poli, maj 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Klassning av läkemedel
Allmänläkemedel
Oavsett vem som förskriver så får den
vårdcentral östgöten är listad vid bära
kostnaden.
Fokusläkemedel
Förskrivande enhet bär kostnaden.
Klinikläkemedel
Förskrivare vid sjukhus – förskrivarens klinik
/centrum får bära kostnaden.
Förskrivare = primärvård eller privatläkare
utan vårdavtal – kostnaden tas centralt.
Region Östergötland
Poli, maj 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Omklassning av läkemedel 2016
• Targiniq (oxikodon+naloxon)
allmänläkemedel
fokusläkemedel
• Abstral (fentanyl)
allmänläkemedel
Region Östergötland
klinikläkemedel
Poli, maj 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Beslut om omklassning av läkemedel på recept verksamhetsåret 2016,
Region Östergötland 2015-06-01
Klassning av läkemedel - NOAK
• Nya orala antikoagulantia (dabigatran, rivaroxaban,
apixaban) klassas som fokusläkemedel även under 2016.
• Förskrivande enheter kommer att ersättas ekonomiskt
under 2016 i samband med förskrivning av NOAK.
• Fortsatt remiss till AK-mottagningen.
• ”Checklistan” ingår numera i remissen.
Region Östergötland
Poli, maj 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
NOAK – antal patienter i Östergötland
samtliga indikationer
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Pradaxa
Region Östergötland
Xarelto
Eliquis
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Socialstyrelsen, läkemedelsregistret
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa:
insulin degludek + liraglutid
(Xultophy) - indikation
• Kombinationspreparat motsvarande det långverkande
insulinet Tresiba och GLP-1-analogen Victoza.
• Subkutan injektion en gång dagligen via penna.
• Godkänd indikation:
Behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för
att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination
med perorala glukossänkande läkemedel när dessa
enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk
kontroll.
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Fass
insulin degludek + liraglutid
(Xultophy) – förmån
• Begränsad subvention
Subventioneras endast till patienter som först har provat
metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin
eller sulfonureider inte är lämpliga.
Subventioneras endast för patienter där annan
långverkande insulinbehandling* inte räcker till för att nå
behandlingsmålet på grund av
upprepade hypoglykemier.
(* Lantus, Levemir eller Tresiba)
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: TLV
insulin degludek + liraglutid
(Xultophy) – pris
• Dygnskostnad vid högsta dosen,
(50 enheter insulin degludek + 1,8 mg liraglutid):
69 kr.
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: TLV
insulin degludek + liraglutid
(Xultophy) – rekommendation
Expertgrupp endokrinologi:
• Ett förhållandevis extremt dyrt nytt läkemedel.
• Kombinationen medellångverkande insulin till natten
samt Lyxumia (GLP-1-analog) ger något mindre effekt,
men till en avsevärt lägre kostnad.
• Mycket mer kostnadseffektiva alternativ
finns, Xultophy ska inte användas mer
än i undantagsfall.
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Vad är en biosimilar?
• Liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel men
är inte identiskt.
• Den komplicerade tillverkningsmetoden för biologiska
läkemedel ger upphov till viss variation för såväl
referensprodukt som biosimilar.
• Biosimilaren och det biologiska referensläkemedlet
får inte skilja sig åt i fråga om säkerhet och effekt.
• Biologiska läkemedel är inte utbytbara på apotek.
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Läkemedelsverket
insulin glargin (Abasaglar)
- biosimilar
• Långverkande insulin, godkänd som biosimilar med
Lantus som referensprodukt.
• Begränsad subvention.
• 12% lägre pris jämfört med Lantus. Expertgruppen
rekommenderar inte byte i stor skala i avvaktan på
mer konkurrens och ännu lägre pris.
• Långverkande insulinanaloger rekommenderas inte
vid typ-2-diabetes annat än i samband med
hypoglykemiska problem.
Region Östergötland
Poli, okt -nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: TLV, expertgrupp Endokrinologi LKÖ
Region Östergötland
Dagens tema, 2013-01-01, Förnamn Efternamn
• Diskussion kring läkemedelsstatistik rörande
inhalationsläkemedel vid obstruktiva lungsjukdomar
– förändring över tid olika läkemedelsgrupper
– vilka inhalatorer förskrivs
– statistik all förskrivning, förskrivning på enhetsnivå
• Statistiken publiceras inte på webben.
Region Östergötland
Dagens tema, 2013-01-01, Förnamn Efternamn
Region Östergötland
Poli, okt 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2015
Underhållsbehandling av astma
ICS = inhalationskortikosteroider
SABA = snabbverkande beta-2-stimulerare
LABA = långverkande beta-2-stimulerare
LTRA = leukotrienantagonister
OCS = orala kortikosteroider
TLA = temperaturreglerat laminärt luftflöde
Region Östergötland
Poli, okt 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2015
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: aftonbladet.se
Kommande nya läkemedel
• Mycket kort information om intressanta läkemedel som
nyligen har lanserats eller väntas komma ut på marknaden
inom en snar framtid.
• Det kan vara läkemedel som
uppmärksammas i media och
läkemedel som förskrivare kan
tänkas få frågor om från
patienter.
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Hyperlipidemi – PCSK9antikroppar
• PCSK9-antikroppar
– evolokumab (Repatha)
– alirocumab (Praluent)
• Helt ny klass av läkemedel med ny mekanism.
• Har i studier visat ytterligare kolesterolsänkande effekt hos
patienter som redan behandlas med maximal tolererad dos
av statin eller kombination med statin + ezetimib (Ezetrol).
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: www.janusinfo.se, Evolocumab vid hyperlipidemi, tidig bedömningsrapport
Hyperlipidemi - PCSK9antikroppar
• Nationell process för ordnat
införande. Gemensamma
riktlinjer för vilka patienter som
ska behandlas.
• Förmånsbeslut från TLV för
Repatha väntas under 2015.
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Expertgruppen om PCSK9antikroppar
• Behandling bör initieras av specialist i kardiologi eller
internmedicin.
• Det vetenskapliga underlaget för kolesterolsänkning är gott
men långtidsstudier saknas.
• Om resultaten i pågående studier visar på betydande
vinster utan allvarliga säkerhetsproblem kan det bli aktuellt
med en bredare användning om några år.
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Hjärtsvikt - sacubutril/valsartan
(Entresto)
• Ny kombination vid hjärtsvikt - neprilysinhämmare i
kombination med angiotensin-receptorblockerare.
• Signifikant bättre än enalapril avseende kardiovaskulär död
eller sjukhusvård pga försämrad hjärtsvikt.
• Bör till att börja med hanteras på Hjärtsviktsmott.
• Risk för angioödem vid kombination
med ACE-hämmare.
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Expertgrupp Hjärta-kärl Läkemedelskommittén Östergötland
Diabetes typ 2 - empagliflozin
(Jardiance)
• Ny SGLT-2-hämmare vid diabetes typ 2, finns på
marknaden. Begränsad subvention.
• Färsk studie publicerad i The New England Journal of
Medicine visade på minskad risk för kardiovaskulär död
samt totalmortalitet hos patienter med hög risk för
kardiovaskulär sjukdom. Observationstid median 3,1 år.
• Plats i terapin? Kommer sannolikt att prioriteras upp på
bekostnad av andra SGLT-2-hämmare, DPP 4-hämmare och
GLP 1-analoger. Se kommande REK-lista 2016.
Region Östergötland
Poli, okt-nov 2015, Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning
Källa: Fass, Zinman et al, N Engl J Med (2015), expertgrupp Endokrinologi LKÖ
Tack!
Region Östergötland