Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd kan ges till gravt rörelsehindrade personer
som på grund av funktionsnedsättningar endast med väsentliga
svårigheter kan förflytta sig på egen hand.
TEKNISKA KONTORET
Parkeringstillstånd
Parkeringstillståndet låter dig som har stora svårigheter
att förflytta dig till fots att parkera närmare ditt färdmål,
arbetsplats eller bostad. Du får ställa ditt fordon på
reserverad plats för rörelsehindrade och på platser som
har parkeringsförbud genom en lokal trafikföreskrift.
Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Du som har väldigt svårt att
förflytta dig på egen hand på
grund av grav och varaktig
funktionsnedsättning kan få
parkeringstillstånd.
I första hand gäller det dig som
kör bil själv.
Rörelsehindrade
passagerare
Rörelsehindrade personer som
inte kör bil själva kan endast få
parkeringstillstånd om det finns
särskilda skäl.
Särskilda skäl kan vara att du
inte klarar att bli avsläppt vid
besöksadressen och vänta ensam
under tiden föraren parkerar
bilen.
Svårigheter att bära
Om du endast har svårigheter
ta dig i och ur bilen eller att
bära så räcker inte det för att
få ett parkeringstillstånd. När
vi gör vår bedömning ser vi till
hur svårt du har att gå när du
inte bär.
Utredning
Mer information
Oftast behöver vi träffa den
som ansöker om parkeringstillstånd vid ett personligt möte
på tekniska kontoret. Om
samtalet inte ger tillräckligt
underlag för att fatta ett beslut
kan ett läkarutlåtande bli nödvändigt.
Har du några frågor eller vill ha
mer information, kontakta våra
utredningssekreterare på telefon
011-15 29 07.
Skicka ansökan
Skicka din ansökan till:
Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet med ”Parkeringstillstånd”.
Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Parkeringstillståndet är ingen
social förmån utan ett undantag
från de lokala trafikföreskrifterna.
Parkeringstillståndet är till för att
göra samhället tillgängligt för alla.
TEKNISKA KONTORET
Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 29 07 Fax: 011-15 38 90
E-post: [email protected]
Webbplats: www.norrkoping.se/fardtjanst
Uppdaterad 12/15
Tekniska kontoret i Norrköpings kommun förenklar livet i kommunen
på flera sätt. Genom våra specialistområden gator och trafik, stadsmiljö,
naturvård, avfallshantering, skolskjuts och färdtjänst underlättar vi för
människor att bo, arbeta, studera och driva företag i Norrköping. Vi
utvecklar, underhåller och driver våra uppdrag för att möta det moderna
samhällets krav.