Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna

Kompetensbrist i tillväxtmotorn
Åtgärder för att övervinna
kompetensutmaningarna
Hur hanteras
kompetens­f rågan
av ­svenska ­företag
idag och hur ser
de på f­ ramtiden?
En ­undersökning
bland ­svenska ­företag
och organisationer
2015
www.pwc.se
Innehåll
Inledning3
Arbetsgivares kompetensutmaningar
3 steg för att lösa kompetensutmaningarna 5
15
2 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
Hur hanteras
kompetensfrågan av
­svenska ­företag idag och
hur ser de på f­ ramtiden?
PwC genomför årligen en undersökning
bland vd:ar världen över (CEO Survey), årets rapport uppvisar en starkare
framtids- och tillväxttro hos deltagande
organisationer och företag än på flera
år. En av de största utmaningarna som
uppges är dock att skapa en arbetskraft
med rätt kompetens. Det finns ett tydligt
gap mellan arbetsgivarnas behov och
marknaden utbud – något som inte minst
syns i höga arbetslöshetssiffror.
Hur är situationen bland svenska arbetsgivare, stämmer dessa utmaningar in
och vilka åtgärder genomför arbetsgivarna för att hantera situationen? PwC har
för att få svar på dessa frågor genomfört
en undersökning bland svenska företag
och organisationer.
Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
3
Antalet vd:ar som tror på en ljusning
i den g
­ lobala ekonomin har mer än
för­dubblats sedan 2013
4 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
Ljusare framtidsutsikter skapar
en allt mer positiv framtidstro
bland företagsledare
I 2014 års upplaga av PwCs globala
undersökning ”CEO Survey”, där 1400
vd:ar runt om i världen svarar på frågor
om de största utmaningarna idag och
framgent, syns en starkare framtidsoch tillväxttro än på flera år. Antalet
vd:ar som tror på en ljusning i den
­globala ekonomin har mer än för­
dubblats sedan 2013.
som åsikterna gällande utvecklingen i
den globala ekonomin i stort. 30% av
deltagarna uppger sig vara säkra på
att deras företag idag har rätt förutsättningar för att nå tillväxt under de
kommande tolv månaderna. Medan 50%
av de tillfrågade vd:arna planerar att öka
antalet anställda inom verksamheten
de kommande 12 månaderna för att nå
satta mål.
Även om synen på framtiden för den
egna verksamheten är positiv är resultatet mer återhållsamt och inte lika tydligt
”50% av de tillfrågade vd:arna planerar dock
att öka antalet anställda inom verksamheten
de kommande 12 månaderna.”
Fråga: Tror du att den globala ekonomin kommer att förbättras
de kommande 12 månaderna?
50%
Fråga: Vad tror du kommer ske vad gäller antalet anställda
i din verksamhet de kommande 12 månaderna?
50
44%
40
44%
50%
30
20
10
0
14%
2012
18%
2013
Källa: PwCs 17th Annual Global CEO Survey
14%
29%
18%
20%
Kommer
att anställa
2014
Antalet anställda
kommer vara
detsamma
Antalet anställda
kommer minska
Källa: PwCs 17th Annual Global CEO Survey
Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
5
Utmaningar att hitta rätt kompetens
påverkar företagens ambitioner
En anledning till det mer försiktiga förhållningssättet till det egna företagets
förutsättningar uppges vara utmaningen att hitta rätt kompetens. Drygt 60%
av deltagande företag ser kompetensutmaningen som ett hot mot den egna
tillväxten - en andel som stabilt ökat
under de senaste åren.
Trots det har 61% inte än agerat på deras
planer gällande förändring. En bidragande
orsak till det kan vara att ca 60% av företagsledningarna, enligt undersökningen,
inte tror att HR-avdelningen har kapacitet
att hantera de nya förändringarna som
följer av denna trend.
93% av företagsledarna inser behovet
av att förändra, eller är redan på väg
att förändra, deras strategier för att
attrahera och behålla personal med rätt
kompetens.
Samtidigt har 32% redan startat eller
avslutat strategiska initiativ kopplat till förmågan att attrahera och behålla kompetent
personal. Ett växande gap mellan de företag som genomför aktiviteter och de som
ännu står i startgroparna kan ytterligare
försvåra för de som förblir passiva.
Andel av vd:ar vilka ser tillgång till kompetens som ett hot mot företagets tillväxtambitioner
65
63%
60
58%
56%
55
53%
51%
50
46%
45
40
2009
2010
Källa: PwCs 17th Annual Global CEO Survey
6 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
2011
2012
2013
2014
Hur speglar detta arbetet och
utmaningarna inom svenska
företag och organisationer?
Upplever då svenska företag samma utmaningar? För att få en fördjupad insikt
i hur ­svenska företag ser på kompetens­
relaterade utmaningar samt vilka åt­
gärder som vidtas har PwC genomfört
en undersökning där ett antal företag,
organisa­tioner och branschorganisa­
tioner deltagit.
”Undersökningen baseras
på 188 respondent­företag
och 16 djupintervjuer.”
Undersökningen baseras på 188
respondent­företag och 16 djupintervjuer. Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
7
Kompetensrelaterade utmaningar
växer och blir mer komplexa i Sverige
Utmaningen med att behålla de
medarbetare som i dagsläget besitter
rätt kompetens väntas vara den utmaning
som växer mest de kommande åren.
De svenska företagen bekräftar den
­globala undersökningen och fler än 50%
av de företag som deltagit i undersökningen ser utmaningen med att hitta
rätt kompetens som en reell utmaning.
Utmaningen väntas växa och inom fem
år uppskattar närmare 70% av företagen
detta vara en stor eller mycket stor ut­
maning för den egna organisationen.
Att hitta rätt kompetens är inte den enda
kompetensrelaterade utmaningen som
väntas växa. Att hantera gapet mellan
8 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
den kompetens befintliga medarbetare
besitter och den kompetens företaget
behöver för att nå strategiska målsättningar är en utmaning som nästan 60%
av responderade företag upplever som
kritisk.
Utmaningen med att behålla de medarbetare som i dagsläget besitter rätt
kompetens väntas vara den utmaning
som växer mest de kommande åren.
9%
Hög frånvaro
Andel företag som anser utmaningarna
som stora eller mycket stora
6%
9%
Låg motivation
Källa: PwC:s undersökning Kompetensutmaningar i
Svenska företag
7%
38%
Tillfälliga belastningstoppar
32%
Snabbast
växande
20%
Svårt att behålla rätt kompetens
33%
27%
Förstå framtida kompetensbehov
N/A
37%
Intern rörlighet
36%
42%
Höga fasta personalkostnader
43%
45%
Hög medelålder hos befintlig personal
46%
Största
utmaningen
42%
Hantera gap mellan befintliga och
framtida kompetensbehov/krav
56%
55%
Svårt att hitta rätt kompetens
70%
%
0
10
Idag
20
30
40
50
60
70
80
Om 5 år
Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
9
Majoriteten söker idag extern kapacitet
och expertis för att hantera specifika
kompetensutmaningar
För att hantera de utmaningar som finns
idag tar företag stöd av externa parter.
Den vanligaste orsakerna till att företag
söker externt stöd är att man saknar tillräckliga resurser och/eller tid i den egna
organisationen eller söker experthjälp.
Detta stöd har fram till idag i stort varit
fokuserat på insatser relaterat till rehabilitering och utveckling av personer
i ledningspositioner samt för att tillse
att rätt kompetens, på kort eller lång
sikt, finns på plats. Det senare har skett
genom nyttjande av rekryteringsbyråer
och bemanningsföretag. Dessa tjänster
har traditionellt upphandlats av enskilda
specialistföretag med följd att företagen
fått förhöjd administrativ arbetsbörda och
många leverantörer att hålla i loopen.
Topp 5 mest inköpta tjänsterna idag
Tjänstemannainhyrning
46%
Omställning
Rehabilitering
48%
49%
Rekrytering
74%
Ledarskapsutbildning
77%
0
80
Andel av företag som köper tjänsten
Källa: PwC:s undersökning Kompetensutmaningar i Svenska företag
10 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
Exempel branschspecifika
utmaningar
Hotell och restaurang
• Svårt att hitta rätt kompetens
– brist på främst kvalificerade
­y rkesarbetare
Handel
• Svårt att behålla rätt kompetens
– hög personalomsättning, ses
som ett instegsjobb
• Svårt att behålla rätt kompetens
– hög personalomsättning, ses
som ett instegsjobb
• Svårt att attrahera rätt kompetens
– statusproblematik och vissa
­bristkompetenser
Fastighet
• Hög medelålder – 10 000 i pension
fram till 2021
Tillverkningsindustrin
• Utmaningar att hantera upp- och
­nedgångar i efterfrågan – kräver
­flexibilitet
• Övertalighet parallellt med brist
– teknikskifte skapar gap mellan
­befintliga och framtida kompetenskrav
• Teknikskifte skapar nya kompetenskrav och utbildningsbehov
• Svårigheter att attrahera rätt
­kompetens – i synnerhet tekniska
kompetenser
Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
11
Insatserna för att lyckas hitta, utveckla
och behålla personal väntas utökas
De behov som genereras av de identifierade och växande kompetensutmaningarna relaterat till att attrahera, utveckla
och behålla kritiska medarbetare speglas
väl i de tjänster som företagen tror sig ha
ett växande behov utav de kommande
fem åren.
De tjänster som väntas växa mest relaterar till individuell utveckling (inte
bara på chefsnivå) samt yrkesrelaterad
utbildning.
Topp 5 tjänster som väntas öka mest de kommande 5 åren
Org. & verksamhetsutv.
28%
30%
Praktisk/yrkesrelaterad utb.
36%
Rekrytering
Chef & medarbetarcoaching
37%
47%
Ledarskapsutb./chefsutv.
0
10
20
30
Andel av företag som förväntar sig en ökning av inköp
Källa: PwC:s undersökning Kompetensutmaningar i Svenska företag
12 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
40
50
Befintlig utbildningsstruktur upplevs inte ge
företag rätt förutsättningar till involvering
Utbildningsfrågan är central för företagens utveckling framöver, inte bara
relaterat till befintlig personal för att
stänga kompetensgap, utan även för att
kunna hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden.
Företag så väl som branschorganisationer lyfter fram befintlig utbildningsstruktur som problematisk för att komma
till rätta med kompetensutmaningen på
ett effektivt sätt. Det är främst två utmaningar som lyfts fram:
2. Strukturen för YH-utbildningar. Det
finns en generellt positiv inställning
till YH-utbildningar hos undersökningens respondenter då dessa kan
utformas efter ett faktiskt behov.
Dock är bristen på långsiktighet samt
begränsningar i budget för utbildningsområdet ett problem som gör
det svårt för företag att engagera sig
i upplägg och att skapa samarbeten
med utbildnings­leverantörer.
1. Svårigheten att komplettera med en
yrkesutbildning (på gymnasial nivå)
efter genomfört teoretisk gymnasieutbildning.
Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
13
Nyttjandet av bemanningsföretag
väntas fortsättningsvis öka
Bemanningsmarknaden växer konstant
och har under senare år utvecklats
från att vara en lösning för bemanning på individnivå och för att hantera
belastningstoppar till att bli en lösning
på funktionsnivå med mer utvecklade
entreprenadslösningar till följd.
En analys av bemanningsmarknader i
andra Europeiska länder indikerar att
denna utveckling kommer fortsätta.
­Historiska siffror visar att penetrationsgraden, andelen av totala antalet sysselsatta med anställning via bemanning,
ökar till ca 2,5% av hela sysselsättningen
för att sedan stabilisera sig kring de nivåerna. Vidare visar analysen att penetrationsgraden är starkt korrelerad med hur
lång tid tjänsten funnits på respektive
marknad.
Om den svenska marknaden följer den
här utvecklingen så kommer svenska
företag att öka sina köp av bemanningstjänster med ungefär 60% i volym de
kommande 20 åren till ca 2,5% av den
totala arbetsraften.
PwC:s genomförda undersökning talar
inte emot en sådan utveckling. Undersökningen visar att andelen svaranden
som inte nyttjar bemanningstjänster
väntas minska från 10% till 6% de kommande fem åren samt även en fortsatt
breddning gällande de roller som upphandlas till att i än högre grad inkludera
yrkesarbetare.
Penetrationsgraden är starkt korrelerad med hur lång tid tjänsten funnits på respektive marknad
4,00%
England
3,50%
Penetrationsgrad
3,00%
2,00%
Österrike
1,50%
Nederländerna
Irland
Frankrike
Tyskland
Belgien
2,50%
Sverige
1,00%
0,50%
0,00%
0
Italien
Tjeckien
Estland
Spanien
Polen
Litauen
Grekland
10
20
30
40
50
Antal år sedan bemanningstjänster indtroducerades på marknaden
Källa: Ping
14 Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna
60
Mer komplexa kompetensutmaningar
kräver ett långsiktigt helhetsperspektiv
med riktade insatser
För att hantera mer komplexa kompetensutmaningar så som svårigheter i att
attrahera/hitta rätt komptetens, att hantera gap mellan befintliga och framtida
kompetensbehov/krav, samt att behålla
rätt kompetens, krävs koordinerade
och proaktiva insatser över ett bredare
spektrum av aktiviteter. Detta inkluderar
till exempel utbildning, omställning,
bemanning, organisationsutveckling etc.
Samtidigt som ett fortsatt pressat ekonomiskt läge tvingar företag och organisationer att begränsa sina utgifter och
därmed ökar kraven att välja och rikta
sina insatser för att nå önskade resultat.
För att lyckas med denna ekvation och
kunna göra dessa val krävs en god insyn
i och förståelse för den egna verksamheten – de roller och individer som verksamheten innefattas av.
Insatser så som utbildning och successionsplanering måste i första hand fokuseras till de mest värdedrivande rollerna
och den kompetens som är kritisk för
framgång.
Ett strategiskt och övergripande förhållningssätt i dessa frågor ger företag möjlighet att prioritera sina insatser samt att
skapa fördelaktiga partnerskap för att
säkra kompetensförsörjning.
För att lyckas bör företag och organisationer arbeta med nedanstående tre
områden innan beslut kring specifika
åtgärder fattas och verkställs.
1.Identifiera vilka roller inom organisationen som är kritiska för framgång
– för dessa roller måste kompetens på
kort och lång sikt säkras, vilket kan
­ räva en djupare involvering i t.ex.
k
utbildningsutveckling (t.ex. YH-utbildningar) och att ­utbilda befintliga
medarbetare. Alternativt kan ansvaret flyttas och kompetensen säkras genom ett nära samarbete med en partner.
2.Tydliggör förmågor och beteenden i
organisationen som är kritiska för att
nå strategiska målsättningar. Säkerställ att belöningssystemet främjar det
önskvärda beteendet.
3.Säkerställ att talangpoolen speglar
de faktiska behov som företaget har
– särskilt i relation till kritiska roller. En fokusering gällande begreppet
­talang medför en möjlighet till foku­
sering och identifiering av talanger
såväl internt som externt.
1. Identifiera dina
mest kritiska roller
2. Tydliggör
kritiska förmågor och
beteenden
3. Säkerställ rätt
definition av talang
Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn
15
Kontakt
Sven Jagebro
Senior Manager
0723-53 05 05
[email protected]
Angelica Jakobsson
Director
0709-29 15 78
[email protected]
Christian Ward
Partner
0709-29 42 02
[email protected]
Gustav Engvall
Director
0723-53 06 49
[email protected]
Anders Christensson
Partner
0709-29 38 39
[email protected]
© 2015 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.