Regional attraktivitet- 20150528

Ökad attraktivitet och
marknadsföring av
Kalmar län
Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott
mottagande av de som flyttar hit.




Bakgrund
Lokal/regional attraktivitet
Förslag på insatser
Förslag på finansiering
Åsa Dahlin, regionförbundet
Bakgrund
Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag
skapar obalans i befolkningsstrukturen. För att säkra en god utveckling av länet, behöver länets
befolkning växa – fler måste välja att bosätta sig i länet. Det är därför nödvändigt att Kalmar län
uppfattas som en attraktiv region, både av dem som bor och växer upp i länet idag och av dem som
finns utanför länet. I länets regionala utvecklingsstrategi, RUS, har länet enats kring följande
målsättning, delmål samt övergripande förhållningssätt:
Regionförbundets arbetsutskott beslöt hösten 2011 att påbörja ett kraftfullt arbete för att försöka
vända trenden i länets befolkningsutveckling. Arbetet ska ske i nära samarbete med länets
kommuner och näringslivet samt med andra regionala aktörer såsom Landstinget, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen. En central del i det arbetet handlar om att stärka
och växla upp de insatser som pågår i länet rörande profilering och platsmarknadsföring.
Hur arbetar länets kommuner med profilering i dag?
Under 2013 skickades en enkät ut till länets kommuner för att få svar på hur man jobbar med
profilering av den egna kommunen. De kommuner som har svarade på kartläggningen var: Nybro,
Vimmerby, Borgholm, Västervik, Kalmar, Torsås, Oskarshamn, Emmaboda och Högsby. Enkäten
följdes upp av en workshop för inflyttarlotsar, informatörer, näringslivslotsar, flyktingmottagare,
turismsamordnare och näringslivschefer i Oskarshamn i mars 2013. Under workshopen diskuterades
resultatet samt hur vi kan samverka kring ökad inflyttning, ökade investeringar och etableringar samt
hur vi skapar en bra mottagning av de som flyttar till länet.
Som en utveckling av de behov som tydliggjorts arrangerade regionförbundet ett seminarium i april
2014, den vände sig till personer som arbetade med frågor som rör inflyttning, rekrytering,
etableringar, investeringar, mottagning av inflyttade eller platsmarknadsföring
Efter dagen samlades mål och förväntningar in på det inflyttningsarbete som pågår i länet. Målen och
förväntningarna diskuterades senare i kommunchefsgruppen och har resulterat i några konkreta
åtgärder som regionförbundet har fått i uppdrag att arbeta vidare med.
Dessa insatser görs för att locka inflyttare till kommunerna i dag
Flertalet kommuner har ingen specifikt ansvarig för profileringsarbetet i dag utan ansvaret fördelas
på olika funktioner såsom exempelvis inflyttarlots, företagslots, näringslivsansvarig etc. Några
kommuner har ett särskilt destinationsbolag som arbetar med frågorna, exempelvis Västervik Framåt
och Attraktiva Oskarshamn. Flera kommuner uppger att man i dag inte har någon uttalad plan eller
strategi för profileringsarbetet, däremot är detta på gång att tas fram.
Exempel på aktiviteter som görs i kommunerna i dag:













Inflyttardatabas där intresserade kan registrera sig
Deltagande på mässor och evenemang
Erbjudanden om resesubventioner.
Marknadsföring via informationsportaler på centralstationen i Göteborg
Radiokampanjer
Kommunambassadörer
Nyhetsbrev och jobbtips som mailas till inflyttarregister
Hemvändarträffar och återvändarträffar
Särskild webbplats, exempelvis www.flyttatillvästervik.nu eller facebooksida,
www.facebook.com/flyttatillvastervik
Annonsering via ex. www.studeravidare.se
Särskilt magasin/tidskrift med olika teman för att locka besökare och inflyttare.
Brev samt enkät till delårsboende
Samordning av besök för att exempelvis titta på boende, dagis och förskola
Målgrupper som kommunerna vänder sig till
En del kommuner har gjort särskilda kampanjer mot vissa målgrupper i samband med evenemang
eller om näringslivet söker speciell kompetens. Exempel på detta är bland annat Emmaboda kommun
och Emmabodafestivalen samt Oskarshamn och personal till OKG. De målgrupper som flera
kommuner uppger som prioriterade i dag är:






Studenter
Barnfamiljer
Personer med anknytning till kommunen, exempelvis de som kommer från kommunen, har
fritidshus, släkt och vänner, arbetar i kommunen men bor på annan ort eller turister.
Invånare mellan 18-24 år
Fritidshusägare
Företagare/entreprenörer
Detta görs för att locka etablerare/investerare till kommunerna
Flera kommuner uppger att det finns en förbättringspotential inom de insatser som görs riktat till
potentiella investerare/etablerare. Några efterlyser kunskap om hur man skapar en strategisk plan
för riktade insatser. Några av de insatser som görs eller nyligen har gjorts:



Annonser i Dagens Industri Kalmar länsbilaga
Samannonsering i tidningsbilagor
Viss uppsökande verksamhet




Direktkontakter utifrån vilka företag som kan se marknader i, har anknytning till eller på
annat sätt visat intresse för att etablera verksamhet i kommunen.
Samverkan med Invest Sweden för att få ut etableringsmöjligheter internationellt
Nystartat nätverk för unga entreprenörer.
Gemensamt informationsmaterial för Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Högsby för att lyfta
fram kommunernas styrkor som etableringsorter. Utgångspunkten ligger på det regionala
investeringsstöd som kan sökas för denna region via Tillväxtverket.
Så tar man emot nyinflyttade








Mottagningspaket i form av exempelvis information, inbjudningar erbjudanden och
rabattcheckar
Välkomstbrev med erbjudande om att komma till biblioteket och få mer information samt
present.
Resesubventioner till studenter som bosätter sig i kommunen
Inflyttarträffar
Föreslår nätverk som kan vara intressanta för den nyinflyttade att vara delaktig i.
Tidning för nyinflyttade som görs tillsammans med stora arbetsgivare i kommunen.
After work aktiviteter
Nyinflyttade uppmärksammas vid Nationaldagsfirandet
Lokal och regional attraktivitet
Begreppet attraktivitet spänner över ett stort antal frågor såsom företagsutveckling,
platsmarknadsföring, infrastruktur, fysisk planering, turism, servicefrågor och så vidare. Det är frågor
som alla kommuner arbetar med sedan en lång tid tillbaka. Regionförbundet samordnar arbetet kring
de övergripande frågorna och genom det här forumet fokuserar vi på att skapa förutsättningar till
bra inflyttarservice, öka samverkan kring rekrytering och medflyttning. Därtill att profilera länets
arbetsmarknad, och skapa verktyg för hur vi kan locka till nya företagsetableringar i vår närmiljö. Det
finns inte bara en faktor eller en modell som avgör en plats attraktivitet. Det krävs ett långsiktigt
arbete utifrån olika förutsättningar. Vi har som ambition att verka för en regional spridning av de
goda exempel som finns i regionen. Genom att samverka och dela våra erfarenheter kan vi
nå ett kraftfullt resultat.
Hur vi arbetar vidare framåt
Oskarshamn har gjort en ansökan till Tillväxtverket i deras utlysning om ”Stärkt lokal
attraktionskraft/Stolt Oskarshamnare”. Ansökan är utformad tillsammans med regionförbundet. I sin
ansökan, beskriver de hur de vill stärka sitt lokala arbete med attraktionskraft. I arbetet ingår en
dokumenterande del som är tänkt att verka för regional spridning till andra kommuner i länet. Som
nämnts tidigare behöver alla kommunerna trappa upp sitt arbete med inflyttning, rekrytering,
medflyttning och attraktivitet. Ingen plats klarar sig själv i dessa frågor och alla skulle gynnas av att se
till arbetsmarknadsregionen istället för de administrativa kommungränserna.
Vi har tidigare konstaterat vilka aktiviteter vi behöver arbeta vidare med framåt i regionen, och de
förslag vi givit har en kostnadsbild med två olika scenarion. Detta beroende på om Oskarshamn blir
beviljade projektmedel via TVV eller inte. Beslut om medel förväntas komma i juni 2015.
Projektorganisation
Kommuncheferna - styrgrupp
Profileringsrådet – expertråd
Arbetsgrupp: Åsa Dahlin, ansvarig samordnare från RFKL, Sofie Gunnarsson från Attraktiva
Oskarshamn, Karin Ekebjär turistsamordnare från RFKL, Camilla Håkansson, områdesansvarig
näringsliv, RFKL.
(Projektarbetare 50 %)
Konsult, (Tendensor, Per Ekman), för medverkan vid workshop och bollplank under året.
Förslag på insatser med start våren 2015
Utifrån kartläggning och tidigare önskemål från kommuncheferna föreslås ett handlingsprogram med
start 2015 med följande insatser:

Regional samordning av profileringsarbetet
Samordna de insatser som görs, hålla ihop det regionala nätverket genom
nätverksträffar/profileringsforum, underhålla facebooksida samt webbsida med bl.a. goda
exempel samt kalendarium. Kick off för kommunernas arbetsgrupper 22/5 enligt tidigare
uppdrag. Fånga upp behov och planera vidare för utbildning och ytterligare nätverksträff.

Påbörja en talangorienterad marknadsföring av länet
Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn har tagit rollen som pilotkommun och
under en projektperiod ska arbetet kartläggas och resultera i en modell som kan spridas till
övriga kommuner i länet så att vi växlar upp regionalt. Sofie Gunnarsson medverkar på
kommande kommunchefsträff för att presentera de insatser som görs inom deras arbete,
erfarenheter, samt tankar kring hur man kan samverka mer mellan det offentliga och
näringslivet. Om Oskarshamn inte beviljas sitt projektstöd behöver arbetsmodellen Let´s
work dokumenteras av en projektanställd.

Webbportal för att profilera länets arbetsmarknad, boende etc.
Portalen ska bl.a. visa arbetstillfällen, attraktiva arbetsplatser, kluster och innovationer,
entreprenörer och talanger som hittat hit. Här behöver man göra en förstudie över
målgrupper, innehåll, tjänster, koppling till sociala medier, organisation, verktyg och drift
samt en grov tidplan. Uppgiften behöver göras av en projektanställd alternativt konsult, ryms
inte inom Oskarshamns projektarbete.

Skapa en professionell mottagar- och medflyttarorganisation
Genom Oskarshamns arbete som pilotkommun undersöker man möjligheterna att skapa en
länsövergripande professionell mottagar- och medflyttarorganisation med Medac som
modell. Regionförbundet står för spridning av modellen som är tänkt att användas i hela
länet. Om projektansökan inte beviljas är detta en uppgift för en projektanställd.

Profilera länets arbetsmarknader – gemensamt visionsarbete.
Respektive kommun bör klargöra sin arbetsmarknad. Kalmarsundsregionen är det en starkt
framväxande regional idé? Eller finns andra idéer tex Smålandskusten? Här bör vi göra en
inkluderade visionsprocess med en gemensam agenda. Arbetet bör ledas av lämplig konsult
och samordnas med regionförbundet.

Ökad kunskap om hur man lockar etablerare/investerare till kommunerna
För att öka kunskapen och ge kommunerna bättre verktyg om hur man arbetar med att
främja företagsetableringar har regionförbundet tagit del av arbetsprojektet Business
Attraction Management (BAM) som drivs av kalmarbaserade Tendensor. Syftet med
projektet är att 20 nordiska städer och regioner, däribland Kalmar län, ska få tillgång till nya
metoder och angreppssätt för att kunna organisera och locka till nya företagsetableringar, nu
och i framtiden. I arbetet ingår även Oskarshamns kommun och Kalmar Science park.
Scenario 1, Kostnad för ovanstående insatser
Kostnaderna för att genomföra ovanstående insatser beräknas till totalt 800 000 kronor under 20152016. Kalkylen utgår från att Oskarshamn blir beviljade medel från sin ansökan från TVV.
Kostnaderna innefattar:
Profileringsforum vid 2 tillfällen 2015:
Profileringsforum vid 2 tillfällen 2016:
50 000 kr
50 000 kr
Utbildningspaket, 3 delar, 2015-2016:
150 000 kr
Webbplats
100 000 kr
Gemensam visionsprocess
200 000 kr
Kommunikationsansvarig 2015-2016
150 000 kr
Konsult bygga webb
100 000 kr
Projektanställd 50 % + kommunikationsansvarig regionförbundet 20 % under 2015-2016.
Förslaget är att regionförbundet finansierar 50 procent av kostnaderna, dvs. 400 000 kronor och
länets kommuner delar på resterande kostnaden, dvs. 400 000 kronor. För respektive kommun blir
kostnaden i så fall 33 300 kronor.
Totalt:
800 000 kr
Scenario 2, kostnad för ovanstående insatser
Kostnaderna för att genomföra ovanstående insatser beräknas till totalt 1 300 000 kronor under
2015-2016. Kalkylen utgår från att Oskarshamn inte blir beviljade medel från sin ansökan från TVV.
Kostnaderna ökar då med tid för en projektanställd men innefattar samma aktiviteter:
Profileringsforum vid 2 tillfällen 2015:
Profileringsforum vid 2 tillfällen 2016:
50 000 kr
50 000 kr
Utbildningspaket, 3 delar, 2015-2016:
150 000 kr
Webbplats
100 000 kr
Gemensam visionsprocess
200 000 kr
Kommunikationsansvarig 2015-2016
150 000 kr
Projektanställd under 2015-16
600 000 kr
Projektanställd 50 % + kommunikationsansvarig regionförbundet 20 % under 2015-2016.
Förslaget är att regionförbundet finansierar 50 procent av kostnaderna, dvs. 650 000 kronor och
länets kommuner delar på resterande kostnaden, dvs. 650 000 kronor. För respektive kommun blir
kostnaden i så fall 54 166 kronor.
Totalt:
1 300 000 kr