Ansökan och broschyr

medlemsförsäkring
för dig som är medlem
i Polisförbundet
Gäller fr o m 1 april 2015
Teckna försäkring idag!
Snabb hjälp när du behöver den som mest
En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att
försäkra dig själv och dina nära och kära om en trygg
framtid. Fler är med och delar på riskerna vilket inne­
bär att du får ett bra skydd till en låg premie.
Innehåll
försäkringar som ingår i din medlemsavgif t
Familjepaket3
vår a försäkringar som du k an teckna
Sjuk- och diagnosförsäkring
4
Olycksfallsförsäkring 5
Gravidförsäkring5
Barnförsäkring6
Ansökan7
Hälsodeklaration9
Livförsäkring
14
Familjeskydd
14
Studerandepaket 15
Ungdomspaket15
Sjukvårdsförsäkring vuxen
16
Sjukvårdsförsäkring barn
16
Viktigt att veta
18
Översikt
22
Försäkringar som ingår
i din medlemsavgift
Familjepaket
Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du och din familj bland annat
en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.
Vilka barn omfattas? Dina arvsberättigade barn oavsett var de bor och din
make/maka, sambos barn, som är stadigvarande bosatta på din adress.
För barnet gäller försäkringen t o m det kalenderår barnet fyller 25 år, barn­
gruppliv gäller t o m det kalenderår barnet fyller 20 år.
Ett olycksfall är den kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom
en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen.
För dig som medlem ingår också en sjukförsäkring.
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
Det här ingår
Ersättning
Medlem
Make/maka/sambo
Barn
Medicinsk invaliditet
1 000 000 kr
Ja
Ja
Ja
Läkekostnader,
resekostnader
Ingår
Ja
Ja
Ja
Tandskadekostnader
Nödvändiga
Ja
Ja
Ja
Merkostnader
Upp till 3,6 prisbasbelopp
(160 200 kr)
Ja
Ja
Ja
Omkostnadskapital
– till följd av ett olycksfall
gäller dygnet runt.
500 kr, (engångsbelopp)
Inskriven på sjukhus inom
3 dygn från skadetillfället.
Ja
Ja
Nej
– Sjukskriven 8 dagar 2 000 kr
– Sjukskriven 9 – 30 dagar
100 kr per dag
– Sjukskriven 31 – 365 dagar
2 500 kr/30 dagars period
– Sjukskriven 366 – 730 dagar
1 000 kr/30 dagars period
Rehabiliteringskostnader och
handikapphjälpmedel
Upp till 100 000 kr
Ja
Ja
Nej
Rehabiliteringshjälpmedel
Upp till 100 000 kr
Nej
Nej
Ja
Barngruppliv
0,5 prisbasbelopp (22 250 kr) Försäkringen gäller om barnet avlider efter 22:a
havandeskapsveckan och före utgången av kalenderåret barnet fyller 20 år.
Dödsfallsersättning
pga sjukdom
60 000 kr
Ja
Ja
Ja
Dödsfallersättning
pga olycksfall
100 000 kr
Ja
Ja
Ja
Krisförsäkring
10 behandlingstillfällen
Ja
Ja
Ja
Sjukförsäkring
OBS! Gäller inte för studerande
Efter 30 dagars arbetsoför­måga
till och med 90:e dagen.
Högst 1 500 kr per månad,
max 3 000 kr.
Ja
Nej
Nej
3
Våra försäkringar
som du kan teckna
Sjuk- och diagnosförsäkring
Sjukförsäkringen ger dig ersättning när du varit sjukskriven i längre tid än 3
månader. Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetalas månadsvis som
längst i 36 månader.
Hur mycket som utbetalas beror på vilket försäkringsbelopp du tecknat
och vilken grad av arbetsoförmåga du har. Du måste vara sjukskriven till
minst 25 procent för att få någon ersättning.
Diagnosförsäkringen ger ett engångsbelopp om du drabbas av en specifik
diagnos som t ex cancer eller hjärtinfarkt, se specifika diagnoser i villkoret.
Ersättningen som är skattefri betalas ut redan 30 dagar efter fastställd diagnos
och kan ges för totalt tre olika diagnoser förutsatt att det är vid olika tillfällen.
Du har även möjlighet att välja Förenade Livs Rehab som är en hälsotjänst
i samarbete med Svenska Re. Svenska Re har specialprogram som är sär­
skilt individanpassade samt anpassade efter specifika diagnoser/symtom.
Svenska Res anläggning ligger på Gran Canaria.
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
Avser medlem
Belopp
Karens
Ersättningstid
Ersättning
Premie
1 500 kr
3 månader
36 månader
1 500 kr
26 kr
2 500 kr
3 månader
36 månader
2 500 kr
54 kr
3 500 kr
3 månader
9 månader
2 500 kr
12 månader
27 månader
3 500 kr
Diagnosförsäkring, ersättning vid vissa specifika diagnoser
82 kr
50 000 kr
Avser medförsäkrad
Månadslön
Belopp
Karens
Ersättningstid
Ersättning
Premie
– 22 999 kr
1 500 kr
3 månader
36 månader
1 500 kr
26 kr
23 000 – 29 999 kr
2 500 kr
3 månader
36 månader
2 500 kr
54 kr
30 000 –
3 500 kr
3 månader
9 månader
2 500 kr
12 månader
27 månader
3 500 kr
Diagnosförsäkring, ersättning vid vissa specifika diagnoser
82 kr
50 000 kr
Erbjudande till dig som är medlem från 1 april 2015
Har du varit sjukskriven i mer än 3 månader efter 1 april 2015 och har denna frivilliga sjuk- och
diagnosförsäkring, kan du åka på rehabilitering, det lilla paketet (5 dagar) hos Svenska RE på
Gran Canaria. För mer information kontaktar du försäkringsadministratören i din förbundsregion.
4
olycksfallsförsäkring
Du kan höja invaliditetsersättningen i olycksfallsförsäkringen som ingår i
medlemsavgiften för medlem och medförsäkrad.
Det här ingår Ersättning
Pris per månad
• Medicinsk invaliditet
20 kr
Upp till 1 000 000 kr
gr avidförsäkring
Du kan teckna gravidförsäkringen redan från 10:e veckan och då gäller den
för mamman och pappan/partnern. För barnet börjar den gälla från gravi­
ditetsvecka 23 tills barnet är 6 månader. Gravid Bas är helt utan kostnad och
ger bland annat samtalsstöd vid kris liksom ersättning vid olycksfall.
Du kan utöka skyddet genom Gravid Plus. Då ingår dessutom ett skydd
för sjukhusvistelse. Det gäller tills motsvarande skydd i barnförsäkringen
träder in när barnet är 1 år.
Gravidförsäkringen kan tecknas till utgången av graviditetsvecka 36 och
övergår automatiskt till en barnförsäkring vid födseln.
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
Du kan teckna BAS eller...
Ersättning
Pris per graviditet
• Medicinsk invaliditet vid olycksfall (barnet)
• Ersättning vid dödsfall (barnet)
• Krisförsäkring – samtalsstöd för föräldrar och syskon
Upp till 400 000 kr
10 000 kr
10 behandlingstillfällen
Bas
0 kr
Upp till 800 000 kr
Plus
985 kr
... välja PLUS
• Medicinsk invaliditet vid olycksfall (barnet)
• Ersättning vid dödsfall
– Barnet
– Vårdnadshavare
• Krisförsäkring – samtalsstöd för föräldrar och syskon
• Diagnosförsäkring
Ersättning vid vissa specifika diagnoser
• Ersättning vid vårdbidrag
• Sjukhusvistelse (mamma och/eller barn)
• Läke-, rese- och tandskadekostnader
20 000 kr
10 000 kr
10 behandlingstillfällen
80 000 kr
40 000 kr
200 kr/dag 360 dagar
Ingår
5
Barnförsäkring
Med vår försäkring kan du ge ditt barn en trygg början på äventyret – ända upp till 25 års
ålder, när olyckan är framme eller om ditt barn skulle drabbas av en långvarig sjukdom.
Försäkringen innebär ett skydd utan särskilda undantag för bl a depression
samt funktionsnedsättande diagnoser som Asperger syndrom och ADHD.
Önskas höjning av invaliditetsbelopp över 1 000 000 kronor efter att barnet fyllt 1 år,
måste hälsodeklaration lämnas. Du kan utöka med diagnosförsäkring som ger ett
engångsbelopp på 80 000 kronor om barnet skulle drabbas av en viss specifik diag­
nos som t ex cancer eller hjärnhinneinflammation. Se specifika diagnoser i villkoret.
Vilka barn omfattas? Dina arvsberättigade barn oavsett var de bor och din
make/maka, sambos barn, som är stadigvarande bosatta på din adress.
Barnförsäkringen gäller t o m det kalenderår som barnen fyller 25 år.
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
OBS! För att få invaliditetsersättning, årlig kostnadsersättning, vårdkostnadsersättning,
diagnosförsäkring-barn och dödsfallsersättning på grund av sjukdom måste:
-
sjukdomen/symtomen ha visat sig under försäkringstiden och
-
försäkringen ha varit gällande i minst 6 månader för barnet.
Du väljer ett försäkringsbelopp
Ersättning
Pris per månad
Ett barn
Flera barn
Medicinsk/ekonomisk invaliditet
Upp till 1 000 000 kr
Upp till 1 500 000 kr
Upp till 2 000 000 kr
Upp till 2 500 000 kr
132 kr
165 kr
198 kr
231 kr
Det här ingår
Ersättning
• Sjukhusvistelse vid sjukdom
• Rehabhjälpmedel vid sjukdom
• Läke- och resekostnader vid sjukdom
(självrisk 1 100 kr)
• Årlig kostnadsersättning
250 kr/dag (längst i 3 år)
Upp till 100 000 kr
Ingår
• Ersättning vid dödsfall
• Vårdkostnadsersättning
Ersättningstid max 6 år. Ersättning
lämnas som längst till utgången av
juni månad det år barnet fyller 19 år.
132 kr
198 kr
264 kr
330 kr
Upp till 50 000 kr/år
(längst i 3 år)
100 000 kr
– 80 000 kr per år vid
100 % vårdbidrag
– 60 000 kr per år vid
75 % vårdbidrag
– 40 000 kr per år vid
50 % vårdbidrag
– 20 000 kr per år vid
25 % vårdbidrag
Du kan utöka med diagnosförsäkring
Ersättning
Pris per månad
• Diagnosförsäkring, ersättning vid vissa
specifika diagnoser
80 000 kr
28 kr oavsett antal barn
6
Ansökan
Medlemsförsäkring
V g texta! Ansökan ska skickas till försäkringsadministratören i din förbundsregion.
Förbundsregion
Medlem i Polisförbundet
år
mån
dag
Medlems namn
Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Make/maka/sambos (medförsäkrads) namn
Personnummer
Livförsäkring – består av ett dödsfallsbelopp och efterlevandeskydd på 6 000 kr/mån under 12 månader.
Välj ett försäkringsbelopp
som du totalt vill ha
Medlem Medförsäkrad
5 prisbasbelopp
Medlem Medförsäkrad
Medlem Medförsäkrad


15 prisbasbelopp 

25 prisbasbelopp 

10 prisbasbelopp 

20 prisbasbelopp 

30 prisbasbelopp 

Familjeskydd
Medlem
Medförsäkrad
Välj ett alternativ
1
1 (3 783 kr) respektive 2 (7 567 kr) förhöjda prisbasbelopp per månad
Olycksfall
2
1

Höjt invaliditetsbelopp upp till 1 000 000 kr
2

Sjuk- och diagnosförsäkring - Medlem Välj ett alternativ.
Ersättning/månad
1 500 kr 
2 500 kr 
1 500 kr 
2 500 kr 
3 500 kr 
Diagnosförsäkring 50 000 kr/diagnos
Sjuk- och diagnosförsäkring - Medförsäkrad Välj ett alternativ.
Ersättning/månad
Diagnosförsäkring 50 000 kr/diagnos
Gravidförsäkring
Barnförsäkring
Välj Bas 
Månadslön – 22 999 kr 23 000 – 29 999 kr
0 kr
Plus 
985 kr
3 500 kr 
30 000 kr –
Fyll i beräknad nedkomst, datum ............................... Är gravid i vecka ...............
Kan tecknas tills barnet fyller 22 år. Vid val av högre belopp än 1 miljon krävs hälsodeklaration om barnet fyllt 1 år.
Välj ett alternativ 1 000 000 kr 
1 500 000 kr 
Namn och personnummer på barnet/barnen
2 000 000 kr 
2 500 000 kr 
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
– fyll i det här tack!
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
Diagnosförsäkring för barn
80 000 kr (förutsätter att du har barnförsäkring)

Sjukvårdsförsäkring
Medlem

Namn och personnummer på barnet/barnen
– fyll i det här tack!
Sjukvårdsförsäkring Medförsäkrad

Sjukvårdsförsäkring Barn

Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
FLG-565 15.03
Namn............................................................................................. Pnr.......................................................
7
Ansökan
Medlemsförsäkring forts.
När lämnas hälsodeklaration?
– Medlem ska lämna hälsodeklaration vid ansökan till liv- sjuk- och diagnosförsäkringen samt familjeskydd. Särskilda regler gäller vid ansökan under
ordinarie aspirantutbildning.
– Medförsäkrad ska alltid lämna hälsodeklaration vid ansökan till liv- sjuk- och diagnosförsäkringen samt familjeskydd.
Är du fullt arbetsför/studieför?
Medlem
 Ja
 Nej
Medförsäkrad
 Ja
 Nej
Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras: – kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, – inte tar emot eller har rätt till ersättning som har
samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning. I studerande­försäkring jämställs fullt studieför med fullt
arbetsför. För att ansöka om gravid- och barnförsäkring samt olycksfallsförsäkring behöver du inte intyga om att du är fullt arbetsför.
Underskrift ansökan samt medgivande om att premien får dras på min lön
Datum
Telefon arbetet
Underskrift av gruppmedlem
Telefon
Underskrift av medförsäkrad
Nedanstående uppgifter lämnas av försäkringsadministratör i förbundsregionen
Livförsäkring – medlem
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Livförsäkring – make/maka/sambo
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Sjuk- och diagnosförsäkring – medlem
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Sjuk- och diagnosförsäkring – make/maka/sambo
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Familjeskydd – medlem
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Familjeskydd – make/maka/sambo
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Sjukvårdsförsäkring – medlem
 Nyinträde
Sjukvårdsförsäkring – make/maka/sambo
 Nyinträde
Sjukvårdsförsäkring – barn
 Nyinträde
Barnförsäkring
 Nyinträde
 Höjning
Tidigare gällande belopp:
Om aspirantutbildning pågår ange datum när den påbörjades
Datum
Försäkringsadministratörens underskrift
Telefon
8
Hälsodeklaration Vuxen
Skicka in ansökan/hälsodeklarationen
i din förbundsregion.
Hälsodeklaration
går även att fylla i till
påförsäkringsadministratören
vår hemsida www.forenadeliv.se
Ska fyllas i personligen av den som ska försäkras
Det är viktigt att alla frågor besvaras.
Gruppavtalsnummer
19300
Medlems/anställds (gruppmedlems) namn
Personnummer
Medförsäkrad, make eller sambos efternamn, förnamn
Personnummer
Är du fullt arbetsför?
Medlem
Ja
Nej
Medförsäkrad
Ja
Nej
Du som för närvarande inte är fullt arbetsför kan ansöka om försäkring när du åter är fullt arbetsför
Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras:
- kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
- inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning.
För den som har lönebidragsanställning, på grund av sjukdom beviljats ledighet för att prova annat arbete eller av hälsoskäl har fått ett anpassat arbete
gäller vissa kvalifikationsregler (denna punkt gäller dock ej för sjukvårdsförsäkringen) – se Gemensamma bestämmelser. I studerandeförsäkring jämställs
fullt
studieför med fullt arbetsför.
I studerandeförsäkring
jämställs fullt studieför med fullt arbetsför.
* anlitat vårdgivare = t ex fått recept, sjukskrivits, vårdats, behandlats, kontrollerats eller undersökts på sjukhus, vårdcentral, behandlingshem eller annan
vårdinrättning, eller i övrigt kontaktat läkare eller t ex sjuksköterska, sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, psykolog med anledning av besvär/symtom/ sjukdom/handikapp i någon/några av nedanstående kroppsdelar/organ och/eller någon/några av nedanstående sjukdomar.
Har du anlitat vårdgivare enligt ovan* under de senaste tre åren p g a
Gruppmedlem
Medförsäkrad
1.
allergi, astma och/eller annan lungsjukdom?
Ja
Nej
Ja
Nej
2.
hudbesvär/hudsjukdom?
Ja
Nej
Ja
Nej
3.
struma och/eller annan ämnesomsättningsrubbning?
Ja
Nej
Ja
Nej
4.
ögonsjukdom, öronsjukdom, tinnitus?
Ja
Nej
Ja
Nej
5.
besvär/sjukdom i rygg, nacke, axlar, skuldror, armar, höfter, ben, knän,
fötter och/eller händer?
Ja
Nej
Ja
Nej
6.
besvär/sjukdom i muskler och/eller leder?
Ja
Nej
Ja
Nej
7.
nervösa besvär, sömnlöshet, stress, utbrändhet, krisreaktion
och/eller psykisk sjukdom?
Ja
Nej
Ja
Nej
8.
besvär/sjukdom i mage, tarmar, galla, bukspottkörtel och/eller lever?
Ja
Nej
Ja
Nej
9.
besvär/sjukdom i urinvägar, njurar, underlivsorgan och/eller prostata?
Ja
Nej
Ja
Nej
10. kost-, tablett- eller insulinbehandlad diabetes?
Ja
Nej
Ja
Nej
11. förhöjt blodtryck och/eller förhöjda blodfetter?
Ja
Nej
Ja
Nej
12. besvär/sjukdom i hjärta, kranskärl eller andra kärl i kroppen?
Ja
Nej
Ja
Nej
13. propp/blödning i hjärnan och/eller annat blodkärl?
Ja
Nej
Ja
Nej
14. epilepsi, demens, huvudvärk eller andra neurologiska symtom och sjukdomar?
Ja
Nej
Ja
Nej
15. tumörsjukdom, sjukdom i lymfkörtlar, blodsjukdom?
Ja
Nej
Ja
Nej
16. andra besvär, symtom, sjukdom, skada eller handikapp än i frågorna 1–15?
Ja
Nej
Ja
Nej
17. Har du varit sjukskriven helt eller delvis mer än 14 dagar i följd under de
senaste tre åren?
Ja
Nej
Ja
Nej
Om du svarar ”Ja” på någon av frågorna 1-17 måste du lämna kompletterande uppgifter på baksidan av blanketten
18. Röker du?
Ja
19. Ange din längd och aktuella vikt
Nej
cm
Ja
kg
Nej
cm
kg
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Jag är medveten om att oriktiga och ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft endast om ansökan är fullständig och
försäkringen kan beviljas av Förenade Liv. Hälsodeklarationen får inte vara äldre än 30 dagar.
Datum
Telefon (även riktnr) dagtid
Telefon (även riktnr) dagtid
Underskrift av medförsäkrad
FL 1403 13-11
Underskrift av gruppmedlem
Datum
9
FLG-660
Hälsodeklaration Vuxen
Kompletterande uppgifter till fråga nr _______ i hälsodeklarationen.
Det är viktigt att alla frågor besvaras.
Avser
Gruppmedlem
Medförsäkrad
Vid flera Ja-svar på hälsodeklarationen kopiera gärna denna blankett
Namn
Personnummer
Gruppavtal nr
19300
Vilket är ditt yrke och vilka arbetsuppgifter har du?
Vad heter sjukdomen/besvären? Diagnos?
Beskriv besvären/symtomen med egna ord:
Hur ofta har du/har du haft besvär?
Orsak till besvären/symtomen (t.ex. olycksfall, sjukdom, arbetsrelaterat)?
När debuterade symtomet/sjukdomen, skadan eller handikappet?
år
Har du tidigare haft liknande besvär?
Ja
Nej
Vilken behandling/undersökning har du genomgått?
Om svaret är ”Ja”, när hade du besvär?
Ange namn och fullständig mottagningsadress,avdelning/klinik till
vårdgivare som du anlitat under de senaste tre åren.
månad:
år:
månad:
När anlitade du vårdgivaren senast?
Orsak/diagnos?
Har du varit sjukskriven för ovanstående besvär?
Ja
år
månad
Nej
Om ”Ja” ange sjukskrivningsperiod och diagnos så noggrant som möjligt.
Fr o m
tom
Diagnos:
Fr o m
tom
Diagnos:
Fr o m
tom
Diagnos:
Använder du eller har du använt mediciner på grund av ovanstående?
Om ”Ja” ange vilka?
Ja
Nej
När?
Ska ytterligare kontroll eller behandling ske?
Ja
Nej
Om svaret är ”Ja”, av vilket slag?
Är du symtomfri?
Ja
Sedan när?
år:
Nej
Vilka kvarstående men/besvär har du?
månad:
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Jag är medveten om att oriktiga och ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft endast om ansökan är fullständig och
försäkringen kan beviljas av Förenade Liv. Hälsodeklarationen får inte vara äldre än 30 dagar.
Datum
FLG-660
Underskrift
10
Hälsodeklaration Vuxen
Kompletterande uppgifter till fråga nr _______ i hälsodeklarationen.
Det är viktigt att alla frågor besvaras.
Avser
Gruppmedlem
Medförsäkrad
Vid flera Ja-svar på hälsodeklarationen kopiera gärna denna blankett
Namn
Personnummer
Gruppavtal nr
19300
Vilket är ditt yrke och vilka arbetsuppgifter har du?
Vad heter sjukdomen/besvären? Diagnos?
Beskriv besvären/symtomen med egna ord:
Hur ofta har du/har du haft besvär?
Orsak till besvären/symtomen (t.ex. olycksfall, sjukdom, arbetsrelaterat)?
När debuterade symtomet/sjukdomen, skadan eller handikappet?
år
Har du tidigare haft liknande besvär?
Ja
Nej
Vilken behandling/undersökning har du genomgått?
Om svaret är ”Ja”, när hade du besvär?
Ange namn och fullständig mottagningsadress,avdelning/klinik till
vårdgivare som du anlitat under de senaste tre åren.
månad:
år:
månad:
När anlitade du vårdgivaren senast?
Orsak/diagnos?
Har du varit sjukskriven för ovanstående besvär?
Ja
år
månad
Nej
Om ”Ja” ange sjukskrivningsperiod och diagnos så noggrant som möjligt.
Fr o m
tom
Diagnos:
Fr o m
tom
Diagnos:
Fr o m
tom
Diagnos:
Använder du eller har du använt mediciner på grund av ovanstående?
Om ”Ja” ange vilka?
Ja
Nej
När?
Ska ytterligare kontroll eller behandling ske?
Ja
Nej
Om svaret är ”Ja”, av vilket slag?
Är du symtomfri?
Ja
Sedan när?
år:
Nej
Vilka kvarstående men/besvär har du?
månad:
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Jag är medveten om att oriktiga och ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft endast om ansökan är fullständig och
försäkringen kan beviljas av Förenade Liv. Hälsodeklarationen får inte vara äldre än 30 dagar.
Datum
FLG-660
Underskrift
11
Hälsodeklaration Barn under 18 år
Ska fyllas i av vårdnadshavare som söker barnförsäkring om barnet är under 18 år.
När hälsodeklaration ska lämnas framgår av Viktigt att veta i förköpsinformationen.
Hälsodeklaration för barn som fyllt 18 år finns att hämta på forenadeliv.se.
Det är viktigt att alla frågor besvaras.
Gruppavtalsnummer
19300
Medlems/anställds (gruppmedlems) namn
Personnummer
Barnets namn
Personnummer
Om svaret blir ”Ja” på någon av frågorna 4-22 måste kompletterande uppgifter lämnas på bifogad blankett.
1.
Födelsevikt (för barn under 6 år)
gram
2.
Födelsevecka (för barn under 6 år)
3.
Nuvarande längd och vikt
4.
Förekom några komplikationer i samband med förlossningen eller under barnets första levnadsmånad?
Ja
Nej
5.
Har något speciellt framkommit vid kontroller på barnavårdcentral (BVC) eller skolhälsovård?
Ja
Nej
6.
Har barnet särskild anpassad hjälp på daghem/förskola/skola?
Ja
Nej
7.
Har vårdbidrag sökts?
Ja
Nej
Vecka:
cm
kg
Har vårdgivare anlitats (t ex fått recept, vårdats, behandlats, kontrollerats eller undersökts på sjukhus, vårdcentral, behandlingshem eller annan
vårdinrättning, eller i övrigt kontaktat läkare eller t ex sjuksköterska, sjukgymnast med anledning av besvär/symtom/ sjukdom/handikapp i någon/några
av nedanstående kroppsdelar/organ och/eller någon/några av nedanstående sjukdomar) under de senaste fem åren på grund av:
8.
allergi, astma?
Ja
Nej
9.
eksem, hudbesvär, hudsjukdom?
Ja
Nej
10. ämnesomsättningsrubbning, diabetes?
Ja
Nej
11. besvär/sjukdom i ögon, öron/näsa/hals?
Ja
Nej
12. besvär i muskler, skelett, kroppsfel?
Ja
Nej
13. psykiska besvär/sjukdom beteendestörningar (t ex ADHD, ätstörning)?
Ja
Nej
14. besvär/sjukdom i mage, tarmar, inre organ?
Ja
Nej
15. besvär/sjukdom, i urinvägar, njurar?
Ja
Nej
16. försenad talutveckling eller annan försenad utveckling?
Ja
Nej
17. besvär/sjukdom i hjärta, kärl?
Ja
Nej
18. propp/blödning i hjärnan?
Ja
Nej
19. epilepsi eller andra neurologiska symtom/sjukdomar?
Ja
Nej
20. tumörsjukdom, sjukdom i lymfkörtlar, blodsjukdom?
Ja
Nej
21. Har barnet använt någon medicin för andra besvär/sjukdom än som angivits ovan?
Ja
Nej
22. Har barnet andra besvär, symtom, sjukdom, skada eller handikapp än som angivits i frågorna 1-21?
Ja
Nej
23. Är barnet adopterat? Om ”Ja”, bifoga resultatet av adoptivbarnskontrollen
Ja
Nej
Ange BVC samt adress:
Intygande
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständigt sanningsenliga. Jag är medveten om att oriktiga och ofullständiga uppgifter
kan göra försäkringen ogiltig. Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft endast om ansökan är fullständig och försäkringen kan beviljas av Förenade Liv. Hälsodeklarationen får inte vara äldre än 30 dagar.
FL 1404 13-11
Datum
Telefon (även riktnr) dagtid
Underskrift av vårdnadshavare
FLG-693
Datum
Telefon (även riktnr) dagtid
Underskrift av vårdnadshavare
12
Hälsodeklaration Barn under 18 år
Kompletterande uppgifter till fråga nr _______
i hälsodeklarationen.
Vid flera Ja-svar på hälsodeklarationen kopiera gärna denna blankett
Barnets namn
Personnummer
Vad heter sjukdomen/besvären? Diagnos?
När uppstod symtomet/sjukdomen, skadan eller handikappet första gången?
Vilken behandling/undersökning har barnet genomgått:
år:
månad:
år:
månad:
Ange vilken/vilka mediciner barnet använder:
Ska ytterligare kontroll eller behandling ske?
Om svaret är ”Ja”, av vilket slag?
Är barnet symtomfri?
Ja
Nej
Ja
Om svaret är ”Ja”, när blev barnet symtomfri?
Nej
Om barnet inte är symtomfri, vilka kvarstående men/besvär/symtom kvarstår?
Ange namn och fullständig mottagningsadress,avdelning/klinik till
vårdgivare som anlitats under de senaste 5 åren
När anlitades vårdgivaren senast?
Orsak/diagnos?
år
månad
Ange namn och fullständig mottagningsadress till den barnavårdcentral (BVC) som barnet tillhör (besvaras för barn under 6 år).
Ange namn och fullständig mottagningsadress till den skolhälsovård som barnet tillhör (besvaras för barn över 6 år).
Intygande
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständigt sanningsenliga. Jag är medveten om att oriktiga och ofullständiga uppgifter
kan göra försäkringen ogiltig. Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft endast om ansökan är fullständig och försäkringen kan beviljas av Förenade Liv. Hälsodeklarationen får inte vara äldre än 30 dagar.
Datum
Telefon (även riktnr) dagtid
Underskrift av vårdnadshavare
FLG-693
Datum
Telefon (även riktnr) dagtid
Underskrift av vårdnadshavare
13
livförsäkring
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
Om du avlider före pensions­åldern kan du ge dina närstående ekonomisk
trygghet med vår livförsäkring.
Ersättning vid dödsfall betalas ut både som ett engångsbelopp och ett
månads­belopp som ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska
situation som uppstår vid ett dödsfall. Efterlevandeskyddet betalas ut varje
månad under 1 år.
Medlem måste ha tecknat livförsäkring för att medförsäkrad ska kunna
teckna livförsäkring.
Det här ingår alltid
Ersättning
Dödsfallskapital
Efterlevandeskydd
Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan.
6 000 kr/månad i 12 månader
Du väljer ett försäkringsbelopp
Pris per månad
–40 år
41-50 år
51-60 år
61-64 år
5 prisbasbelopp
(222 500 kr)
47 kr
47 kr
47 kr
47 kr
10 prisbasbelopp
(445 000 kr)
56 kr
67 kr
85 kr
90 kr
15 prisbasbelopp
(667 500 kr)
65 kr
87 kr
123 kr
133 kr
20 prisbasbelopp
(890 000 kr)
74 kr
107 kr
160 kr
176 kr
25 prisbasbelopp
1 112 500 kr)
83 kr
127 kr
198 kr
219 kr
30 prisbasbelopp
(1 335 000 kr)
92 kr
147 kr
236 kr
262 kr
Dödsfallskapital
• Gruppmedlemmens ålder best­
äm­mer även den medförsäkrades
premie. Premien ändras den
1 januari påföljande år.
Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr.
familjesk ydd –
e x tr a livförsäkring
Behovet av ett bra försäkringsskydd är extra stort under vissa perio­der i livet,
till exempel när barnen är små. Den skattefria ersättningen betalas ut som
ett månadsbelopp i 5 år. Du väljer själv ersättnings­belopp och kan medförsäkra
din make, maka eller sambo.
Medlem måste ha tecknat livförsäkring om medförsäkrad ska teckna familjeskydd.
Pris per månad
Det här ingår
Månadsersättning i 5 år vid dödsfall
Välj ett försäkringsbelopp
1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp
Förhöjt prisbasbelopp för 2015 är 45 400 kr.
–35 år
36-50 år
51-64 år
3 783 kr per månad
8 kr
16 kr
58 kr
7 567 kr per månad
16 kr
31 kr
116 kr
Ersättning
studer andepaket
I studerandepaketet ingår en livförsäkring med efterlevandeskydd och olycks­
fallsförsäkring – för endast 30 kr i månaden. Det förmånliga priset gäller
endast under din teoretiska utbildning vid polisprogrammet. Du får automa­
tiskt ett fortsatt försäkringsskydd med ett utökat erbjudande när du börjar
din ordinarie aspirantutbildning.
Det här ingår alltid – gäller endast medlemErsättning
}
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
Pris per månad
• Livförsäkring
Ersättningarna betalas ut om
du avlider under försäkringstiden.
• Efterlevandeskydd
5 prisbasbelopp (222 500 kr) 30 kr
• Olycksfall - höjt försäkringsbelopp vid
medicinsk invaliditet
Upp till 1 000 000 kr
6 000 kr per månad
i 12 månader
ungdomspaket –
för dig som är under 31 år
I ungdomspaketet ingår en livförsäkring med efterlevandeskydd, olycksfall
med höjt försäkringsbelopp vid invaliditet – och en sjuk- och diagnos­
försäkring för endast 50 kr i månaden.
Det här ingår alltid – gäller endast medlemErsättning
}
• Livförsäkring
Ersättningarna betalas ut om
du avlider under försäkringstiden.
• Efterlevandeskydd
5 prisbasbelopp (222 500 kr)
• Sjukförsäkring vid hel arbetsoförmåga
Du kan ansöka om 2 500 eller 3 500 kr/mån mot högre premie.
1 500 kr per månad 2 500 kr per månad
3 500 kr per månad
• Diagnosförsäkring, ersättning vid vissa
specifika diagnoser
50 000 kr
Pris per månad
6 000 kr per månad
i 12 månader
• Olycksfall - höjt försäkringsbelopp vid
medicinsk invaliditet
50 kr
60 kr
70 kr
Upp till 1 000 000 kr
Vad händer när du fyllt 31 år?
Du flyttas till ordinarie premie efter det kalenderår du fyllt 31 år.
15
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING – VUXEN
Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till rådgivning och specialistsjukvård.
Du slipper vänta i sjukvårdsköerna, oavsett var i landet du bor.
Du får tillgång till bland annat medicinsk rådgivning, läkarvård, operationer,
sjukhusvård, psykologbesök, rehabilitering och eftervård.
Försäkringen innehåller en vårdgaranti som innebär att du har rätt
att träffa en läkare inom 3 arbetsdagar (under sommar och julledighet,
5 arbetsdagar) och om skadan/sjukdomen kräver operation eller
inskrivning för sjukhusvård har du rätt till denna vård inom 21 arbetsdagar.
Om vårdgarantin inte uppfylls får du en ersättning.
Viktigt!
Läs Viktigt at
t veta på sid
18
för mer info
rmation om
hälsokrav oc
h begränsnin
gar
för varje förs
äkringsprodu
kt.
Sjuk vårdsförsäkring – BARN
Sjukvårdsförsäkringen ger tillgång till rådgivning och sjukvård för ditt barn.
Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få kontakt
med rätt vårdgivare, läkare samt vårdinrättningar. Det ingår även en vårdgaranti om barnet är över 16 år.
I de fall vårdplaneringen inte kan erbjuda snabb vård i samband med special­
istbehandling eller operation kan de ge vårdrådgivning och rekommendera
den allmänna sjukvården.
Försäkringen gäller från 3 års ålder till och med 25 år. Den går att teckna
fram till och med att barnet är 19 år.
Försäkringen gäller inte för sjukdom, eller olycksfallskada som den försäkrade haft symtom från eller
fått vård eller medicinering för innan försäkringen började gälla.
16
Det här ingår alltid
(efter självrisk 500 kr)
Ersättning
Medlem
Make/maka/sambo
Barn
Gäller från 3 år
Läkarvård
Ingår
Ja
Ja
Patientavgifter
Ingår
Ja
Ja
Sjukhusvård och operation
Ingår
Ja
Ja
Resor och logi
Ingår
Ja
Ja
Eftervård och rehabilitering
Ingår
Ja
Ja
Hjälpmedel
Ingår
Ja
Ja
Psykolog vuxen
Upp till 10 behandlingstillfällen
Psykolog barn
Upp till 15 behandlingstillfällen
Nej
Ja
Sjukgymnast, kiropraktor,
naprapat – vuxen
Upp till 20 behandlingstillfällen
Ja
Nej
Sjukgymnast, kiropraktor,
naprapat – barn
Upp till 15 behandlingstillfällen
Nej
Ja
Tandskada
Ingår
Ja
Ja
Läkemedel
Ingår
Ja
Ja
Second Opinion
Ingår
Ja
Ja
Dietist
Upp till 5 behandlingstillfällen
Ja
Ja
Självriskeliminering vid
akutvård utomlands
Ingår
Ja
Ja
Pris per månad och vuxen
-31 år
32-64 år
Pris per månad
oavsett antal barn
110 kr
234 kr
Ja
Nej
298 kr
17
Viktigt att veta
Detta är en kortfattad information om gruppförsäkringen.
Läs mer i Villkor för gruppförsäkring – Polisförbundet
Anslutning och hälsokrav
Som ny medlem i förbundet kan du anslutas till försäkringen på
följande sätt:
1. Studerande vid polisprogrammet och medlem i Polisförbundet
kan teckna studerandepaketet.
2. Nyutexaminerad polis och medlem i Polisförbundet som börjar
ordinarie aspirantutbildning ansluts automatiskt till ett för­
säkringsskydd: livförsäkring med efterlevandeskydd, sjuk- och
diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring – Höjd ersättning vid
invaliditet samt sjukvårdsförsäkring. Dessa försäkringar gäller
kostnadsfritt under den ordinarie aspirantutbildningen i längst
6 månader (inte Gravid Plus) därefter börjar du betala premien.
Kravet för anslutning är att du är fullt arbetsför. Se definition
nedan.
– För dödsfallskapitalet och efterlevandeskyddet i livförsäkringen: fullt
arbetsför de senaste 30 dagarna innan du började din ordinarie
aspirantutbildning, eller varit fullt arbetsför under 30 dagar i
följd under den kostnadsfria tiden (försäkringsskyddet).
– För studerandeförsäkrings dödsfallskapital och efterlevandeskydd
gäller: fullt arbetsför då livförsäkringen söks och de senaste 30
dagarna innan dess.
– För sjuk- och diagnosförsäkringen: fullt arbetsför de senaste 3 månaderna innan du började din ordinarie aspirantutbildning,
– För familjeskydd måste alltid hälsodeklaration lämnas.
– För olycksfallsförsäkring och gravid- och barnförsäkring finns inget
krav på full arbetsförhet.
– För sjukvårdsförsäkring: fullt arbetsför dagen då försäkringen söks.
Ansökan vid annan tidpunkt sker alltid med hälsodeklaration,
gäller ej sjukvårdsförsäkringen.
Maka/make eller sambo kan medförsäkras i livförsäkringen,
familjeskydd, sjuk- och diagnosförsäkring , sjukvårdsförsäk­
ring och olycksfallsförsäkring – Höjd ersättning vid invaliditet.
Medförsäkrad ska alltid lämna hälsodeklaration för ansökan till
livförsäkring och familjeskydd, samt sjuk- och diagnosförsäkring.
För sjukvårdsförsäkring gäller att den försäkrade är fullt arbetsför
dagen då försäkringen söks. Även barn kan vara medförsäkrad i
sjukvårdsförsäkringen.
Blankett finns hos försäkringsadministratör i din förbundsregion.
Försäkringen träder i kraft den dag då hälsodeklarationen har
godkänts av Förenade Liv. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter
kan göra försäkringen ogiltig. Premien återbetalas inte. Försäk­
ringens slutålder är 65 år. Medlem som kvarstår i tjänst efter
65 år, har rätt att kvarstå i försäkringen längst till utgången av
den månad medlem fyller 67 år.
Fullt arbetsför/fullt studieför
Fullt arbetsför – innebär att den som ska försäkras:
– kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
– inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband
med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder eller har
vilande sådan ersättning.
I studerandeförsäkringen jämställs fullt studieför med fullt arbetsför.
För att ansöka om gravid- och barnförsäkring samt olycksfallsför­
säkring behöver du inte intyga om att du är fullt arbetsför.
Familjepaket (försäkringar som ingår i medlemsavgiften)
Försäkringen kan ge ersättning för medicinsk invaliditet. Den medi­
cinska betyder att kroppens funktioner är nedsatta, oavsett hur det
påverkar möjligheterna att arbeta.
Ersättning för invaliditet och skador
Hur mycket du får i invaliditetsersättning är beroende av invali­
ditetsgraden. Ersättning upp till ett visst belopp kan också ges
för kostnader som läkarvård, resor i samband med behandling,
läkemedel, tandskador och skadade ägo­delar som kläder och
glasögon. Läkekostnader betalas ut i högst 5 år och ersättning för
tandskadekostnader ges inom 5 år från skadetillfället. Om olycks­
fallet leder till dödsfall utbetalas 100 000 kr till dödsboet och om
sjukdom leder till dödsfall utbetalas 60 000 kr.
Omkostnadskapital
Om olycksfallet som du råkar ut för leder till sjukskrivning i minst
8 dagar kan du få ersättning i upp till 2 år. Blir du inskriven på
sjukhus inom 3 dagar från olycksfallet får du ersättning redan för
första dygnet.
Krisförsäkring
Om du är i akut behov av krishjälp till följd av rån, hot eller överfall
som polisanmälts, nära anhörigs död, svår sjukdom eller arbetslös­
het kan du få ersättning för upp till tio behandlingstillfällen hos psykolog eller psyko­terapeut. Behandlingen ska i förväg vara godkänd
av Förenade Liv. Krisförsäkringen gäller även vid våld i familjen.
Om försäkrad avlider och den försäkrades make /sambo och
eller barn behöver krishjälp ersätter försäkringen skälig kostnad
för korttidsterapi. Terapin är begränsad till sammanlagt högst 10
behandlingstillfällen hos psykolog/psykoterapeut och kan fritt
disponeras av den försäkrades make/sambo och/eller barn.
Ersättning vid barns dödsfall
I försäkringen ingår en ersättning (barngruppliv) på 0,5 prisbas­
belopp (22 250 kronor år 2015) som betalas ut till dödsboet om
ditt barn avlider. Den omfattar såväl dina arvsberättigade barn
oavsett var de bor, din livspartners arvsberättigade barn som är
stadigvarande bosatta på din adress.
Försäkringen gäller om barnet avlider efter 22:e havandeskaps­
veckan och före utgången av kalenderåret barnet fyller 20 år.
Livförsäkring
Ersättning vid dödsfall
Ersättningen vid dödsfall betalas ut som en engångssumma. Från
och med 60 års ålder minskas beloppet med 10 procentenheter per
år, dock lägst till 50 procent av fullt försäkringsbelopp. För den som
har barn som inte fyllt 20 år vid dödsfallet sker ingen åldersreduk­
tion av livförsäkringsbeloppet. Utöver detta utbetalas efterlevande­
skydd under 12 månader.
Förmånstagare
Den som får pengar från din livförsäkring när du avlider kallas
förmånstagare.
När gruppmedlem avlider utbetalas pengarna till:
a) Make/maka eller sambo
b) Gruppmedlems arvingar
När medförsäkrad avlider utbetalas pengarna till:
a) Gruppmedlemmen som är den medförsäkrades make/maka
eller sambo.
b) Medförsäkrads arvingar
Om du vill ändra förmånstagare anmäler du det till Förenade Liv.
Blanketten finns även på forenadeliv.se/formanstagare, blankett
Livförsäkring.
Sjuk- och diagnosförsäkring
Ersättning vid långvarig arbetsoförmåga eller vid viss diagnos
Försäkringen ger ersättning om du på grund av sjukdom eller
olycksfallsskada får sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad
sjukersättning eller sjukersättning med minst 25 procent. Ersättning­
en är skattefri och betalas ut med så stor del som motsvarar graden
av arbetsoförmåga. Ersättningstiden kan begränsas för den som
insjuknar inom 2 år efter försäkringen började gälla eller ändrades
och som har varit sjukskriven tidigare i samma sjukdom. Diagnos­
försäkring, se nedan. Sjuk- och diagnosförsäkringen gäller inte för
studerande medlemmar.
Diagnosförsäkring
Ett engångsbelopp betalas ut om du drabbas av till exempel
cancer eller hjärt­infarkt, se vilka diagnoser i villkoret. Redan 30
dagar efter att diagnosen har ställts kan du ansöka om ersättning.
Beloppet kan bara betalas ut för en av de diagnostiserade sjukdo­
marna även om flera diagnoser fastställs vid samma tillfälle. En
förutsättning är att den försäkrade fortfarande lever efter de ovan
angivna 30 dagarna. För att få ersättning krävs att du inte har
haft samma diagnos före tecknandet av försäkringen, det gäller
även komplikationer av en sjukdom eller diagnos som uppträder
senare.
Försäkringen gäller inte under de första 12 månaderna för diag­
noser där besvären eller symtomen har visat sig innan skyddet
börjat gälla.
Familjeskydd
Medlem måste ha tecknat livförsäkring om medförsäkrad ska teckna
familjeskydd. Utbetalning sker månads­vis under 5 år till förmånsta­
gare om den försäkrade avlider före 65 år om gruppmedlem kvarstår
i tjänst till utgången av den månad medlem fyller 67 år. Hur mycket
18
som utbetalas beror på vilket ersättningsbelopp som valts.
Du bestämmer själv vem som ska få pengarna genom att fylla i
ett särskilt förmånstagarförordnande. (Se förmånstagare ovan
under livförsäkring.)
Om du vill ändra förmånstagare anmäler du det till Förenade Liv.
Blanketten finns även på forenadeliv.se/formanstagare, blankett
familjeskydd.
Ersättning vid sjukhusvistelse
För att få barnförsäkringens ersättning vid sjukhusvistelse vid
sjukdom ska behovet av sjukvård första gången ha uppstått tidigast
efter att barnet har fyllt 1 år. Men om du har tecknat Gravid Plus
omfattas du av ett skydd som täcker glappet fram till 1-årsdagen.
Ersättningen är 250 kronor per dag, med ett maxbelopp på
40 000 kronor per år i högst 3 år.
Gravidförsäkring Bas
Försäkringen kan tecknas från 10:e graviditetsveckan och gäller till
och med 6 månader efter födseln. Skyddet övergår automatiskt till
en barnförsäkring oavsett antal barn under förutsättning att premien
för barnförsäkringen betalas.
Försäkringen måste tecknas för varje graviditet och senast vid
utgången av graviditetsvecka 36.
Diagnosförsäkring Barn
En ersättning för särskilda diagnoser på 80 000 kronor betalas ut
om diagnosen har ställts under försäkringstiden och försäkringen
har varit gällande i minst 6 månader för det försäkrade barnet.
Beloppet kan betalas ut 30 dagar efter diagnos som anges i villkoren
fastställts. En förutsättning är att den försäkrade fortfarande lever
efter de ovan angivna 30 dagarna. Ersättning kan utbetalas till
barnet för olika diagnoser vid högst 3 tillfällen, men endast för en
diagnos vid varje tillfälle.
Ersättning vid invaliditet och dödsfall
Storleken på ersättningen vid dödsfall eller invaliditet hos barnet
beror på om du har valt det kostnadsfria skyddet gravid bas eller
det utökade skyddet gravid plus.
Krisförsäkring
En krisförsäkring ingår som ger 10 behandlingstillfällen hos psy­
kolog eller psykoterapeut för föräldrar och syskon.
Gravidförsäkring Plus
Gravidförsäkring Bas ingår, se ovan samt nedanstående moment.
Ersättning för sjukhusvistelse
Ersättning för sjukhusvistelse ges från dag 1 med 200 kr/dag i
sammanlagt och max 360 dagar för mamma och/eller barn (dock
längst tills dess att barnet fyller 1 år) för försäkringsfall som inträffat
under försäkringstiden och senast på barnets 6-månadersdag.
Skyddet vid sjukhusvistelse gäller fr o m vecka 10 för mamma och
fr o m vecka 23 för det ofödda barnet. En förutsättning för att den
försäkrade ska få ersättning för sjukhusvistelse är att graviditeten
är normal före graviditetsvecka 23, enligt kontroll av läkare verksam
i Sverige eller mödravårdcentral och den försäkrade måste ha
insjunknat under försäkringstiden. Den gravida kvinnan får inte
heller kontrolleras eller behandlas på grund av diabetes, hjärt-/
njursjukdom eller högt blodtryck före ansökan om försäkring
och före graviditetsvecka 23. För mamman ska sjukdomen eller
olycksfallsskadan ha ett samband med förlossning eller graviditet.
Ersättning vid vårdbidrag
Ersättningen är beroende av vårdbidragets storlek och kan lämnas
om vårdbidrag beviljas innan barnet fyller 1 år om försäkringsfallet
inträffat senast på barnets 6-månadersdag.
Ersättning vid vissa fastställda diagnoser
Ett engångsbelopp för vissa fastställda diagnoser utbetalas 30 dagar
efter att diagnos som anges i villkoren fastställts, under förutsättning
att barnet lever vid denna tidpunkt. Beloppet kan bara betalas ut
för en av de diagnostiserade sjuk­domarna även om flera diagnoser
fastställs vid samma tillfälle.
Krisförsäkring
En krisförsäkring ingår som erbjuder barnet/barnen 10 behandlingar
hos psykolog eller psykoterapeut (ingår i familjepaketet).
Sjukvårdsförsäkring – vuxen
Den försäkrade kan vid besvär/skada få hjälp att boka tid för
vård eller behandling. Den försäkrade får per telefon tillgång till
medicinsk rådgivning av legitimerade sjuksköterskor. Förenade Livs
vårdplanering kan nås på telefon: 0771-90 64 70, vardagar kl.08.0021.00 och helger samt helgdagar kl.08.00-17.00. Försäkringen har
en självrisk på 500 kronor. Om gruppmedlem kvarstår i tjänst efter
fyllda 65 år har han/hon rätt att kvarstå i tecknande försäkringar,
dock längst till utgången av den månad då gruppmedlem fyller 67 år.
Därefter i 12 månader om skada inträffat dessförinnan.
Vårdgaranti
Med vårdgaranti menas att den försäkrade vid ersättningsbart
försäkringsfall som kräver behandling ges rätt att inom 3 dagar få
kontakt med läkare som anvisats av Förenade Livs vårdplanering.
Under perioderna 1 juli t om 15 augusti samt 24 december t o m
7 januari gäller 5 vardagar för att få kontakt med anvisad läkare.
Kräver försäkringsfallet operation eller inskrivning för sjukhusvård
ges rätt att inom 21 vardagar bli inskriven på sjukhus i Förenade
Livs nätverk. Om vårdgarantin inte uppfylls får den försäkrade,
under max 30 dagar per försäkringsfall, 300 kronor per dag fram
till dagen för vård, inskrivning för operation eller sjukhusvård.
Vårdgarantin gäller endast operationer och sjukhusvård hos en
vårdgivare som Förenade Livs vårdplanering anvisar.
Läkarvård
Ersättning lämnas för kostnader i samband med undersökning,
diagnostisering och behandling som utförs av läkare anvisad av
Förenade Livs vårdplanering.
Patientavgifter
Ersättning lämnas för patientavgifter inom offentlig vård, upp till
gränsen för högkostnadsskyddet.
Krisförsäkring
En krisförsäkring ingår som ger 10 behandlingstillfällen hos psykolog
eller psykoterapeut för föräldrar och syskon.
Sjukhusvård och operation
Ersättning lämnas för kostnader i samband med sjukhusvård,
operationsförberedande undersökningar och operationer.
Barnförsäkring
Ersättning vid invaliditet och årlig kostnadsersättning
För att få invaliditetsersättning och årlig kostnadsersättning måste
sjuk­domen/symtomen ha visat sig under försäkringstiden och
försäkringen ha varit gällande i minst 6 månader för barnet. Hur
mycket du får i invaliditetsersättning beror på vilket belopp du har
valt och graden av invaliditet (som ger motsvarande procent av
maxbeloppet). Om försäkringsbeloppet höjs över 1 000 000 efter
att barnet fyllt 1 år måste ansökan göras med hälsodeklaration.
Den årliga kostnadsersättningen kan betalas ut i avvaktan på
fastställd invaliditet, 50 000 kronor i längst 3 år.
Resor och Logi
Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader som uppstår i
samband med ersättningsbar behandling. Gäller försäkrad och
vid en större operation även högst en nära anhörig. Innan resan
påbörjas ska försäkringsgivaren kontaktas för godkännande.
Vårdkostnadsersättning
Ersättning lämnas under förutsättning att Försäkringskassan
under försäkringstiden beviljar den försäkrades vårdnadshavare
vårdbidrag till minst en fjärdedel eller beviljar tillfällig föräldrapen­
ning vid vård av allvarligt sjukt barn till minst en åttondel. Graden
av den ersättning som Försäkringskassan beviljat avgör hur stor
del av försäkringsbeloppet som betalas ut.
För att få ersättning vid sjukdom eller symtom på sjukdom
ska sjukdom eller symtom för första gången ha visat sig under
försäkringstiden och efter det att försäkringen varit i kraft minst
6 månader för barnet efter barnets födelse.
Ersättning vid dödsfall
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på 100 000 kronor till
dödsboet. Dödsfall på grund av sjukdom gäller dock att försäk­
ringen oavbrutet ska ha varit i kraft i minst 6 månader.
Eftervård och Rehabilitering
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för efter­
vård och rehabilitering som remitteras av läkare. Om eftervård/
rehabiliteringen avser sjukgymnast lämnas ersättning för högt
tio behandlingar. Behandling i öppenvård lämnas i högst två
månader. Ersättning lämnas för maximalt en rehabiliteringsperiod
per försäkringsfall.
Hjälpmedel
Försäkringen ersätter kostnader för hjälpmedel som behand­
lande legitimerad läkare föreskrivit och som kan anses skäliga
och nödvändiga för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.
Hjälpmedel för stadigvarande bruk ersätts inte.
Psykolog
Försäkringen ersätter kostnad för behandling hos psykolog efter
remiss från behandlande läkare. Remissen ska inte vara äldre än
sex månader. Ersättning lämnas för maximalt 10 behandlingstill­
fällen per försäkringsfall.
Läkemedel
Försäkringen lämnar ersättning för egenavgiften upp till högkost­
nadsskyddet för receptbelagd medicin som läkare föreskrivit i
samband med ersättningsbart försäkringsfall.
19
Sjukgymnast/Naprapat/Kiropraktor
Försäkringen ersätter kostnader för behandling hos sjukgymnast,
naprapat eller kiropraktor som utövas av legitimerade vårdgivare
efter remiss av behandlande läkare. Ersättning lämnas för maxi­
malt 20 behandlingstillfällen per försäkringsfall. Remiss får inte
vara äldre än 6 månader.
Tandskada
Försäkringen ersätter behandling av tandskada som är en följd
av ersättningsbart försäkringsfall för vilket ersättning kan utgå
genom denna försäkring. Om det redan innan försäkringsfallet
förelåg ett tandbehandlingsbehov, äger Förenade Liv rätt att helt
eller delvis nedsätta ersättningens storlek eller begränsa sina
vårdkostnader.
Second Opinion
Second opinion innebär en möjlighet för den försäkrade att i
speciella fall, t ex vid allvarlig diagnos eller behandling, få ytterligare
en medicinsk bedömning av oberoende specialist. Förenade Liv
förbehåller sig rätten att avgöra om den försäkrade har rätt till
Second opinion.
Hjälp i hemmet efter operation
Försäkringen ger den försäkrade ersättning för nödvändiga och
skäliga kostnader för hjälp i hemmet efter hemkomst från opera­
tion som ersätts inom ramen för försäkringen, om det medi­
cinska tillståndet motiverar sådan hjälp. Med hjälp i hemmet
avses hjälp med sysslor i hemmet som t ex handla eller städa.
Försäkringen ersätter skäliga kostnader för hjälp i hemmet under
en sammanhängande period på 14 dagar räknat från dagen efter
den försäkrades hemkomst, dock maximalt 20 timmars hjälp i
hemmet per försäkringsfall. I de angivna timmarna ingår även
eventuella resekostnader. Behov och kostnader för hjälp i hemmet
ska i förväg godkännas av Förenade liv och utföras av ett företag
som innehar F-skattesedel.
Dietist
Försäkringen ersätter kostnad för läkarordinerad konsultation hos
auktoriserad dietist. Behandling p g a övervikt ersätts inte. Försäk­
ringen ersätter max 5 behandlingstillfällen per försäkringsfall.
Självriskeliminering vid akutvård utomlands
Vid försäkringsfall under försäkrads tillfälliga vistelse utomlands
ersätter försäkringen självrisk avseende ersättning för kostnader
för vård från annan försäkring (t ex hem- eller reseförsäkring) med
högst 5 000 kr. Dessutom lämnas ersättning för kostnader för
fortsatt vård i Sverige. Med tillfällig vistelse avses 45 dagar räknat
från utresedagen från Sverige.
Sjukvårdsförsäkring barn
Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till rådgivning och sjuk­
vård för ditt barn. Oavsett var i landet du bor kan du med bara
ett telefonsamtal få kontakt med rätt vårdgivare, läkare samt
vårdinrättningar. I de fall vårdplaneringen inte kan erbjuda snabb
vård i samband med specialistbehandling eller operation kan de
ge vårdplanering och rekommendera den allmänna sjukvården.
Försäkringen kan tecknas efter fyllda 3 år och innan fyllda 20 år.
Upphör vid utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 25 år.
Försäkringen har en självrisk på 500 kronor. Försäkringen gäller
som längst fram till att den försäkrade uppnår avtalets slutålder,
därefter i 12 månader om skada inträffat dessförinnan. Sjukvårds­
försäkring Barn kan endast tecknas av gruppmedlem som själv
har en sjukvårdsförsäkring och gäller för gruppmedlemmens barn
samt familjehemsplacerade barn. Gruppmedlems makas/makes/
sambos barn (även familjehemsplacerade barn) är försäkrade
under förutsättning att barnen är stadigvarande bosatta på samma
adress som gruppmedlemmen. Barnet ska vara bosatt i Sverige
och registrerad hos Försäkringskassan. Utländskt barn, som grupp­
medlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit
till Sverige, förutsatt att Socialnämnden lämnat medgivande.
Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet
lämnar Sverige, dock senast efter 1 år från det barnet kom till Sverige.
Den försäkrade får per telefon tillgång till medicinsk rådgivning av
legitimerade sjuksköterskor. Förenade Livs vårdplanering kan nås
på telefon 0771-90 64 70, vardagar kl. 08.00-21.00 och helger samt
helgdagar kl. 08.00-17.00. Den försäkrade kan vid besvär/skada få
hjälp att boka tid för vård eller behandling. Från och med fyllda 16
år omfattas man av en vårdgaranti. Med vårdgaranti menas att den
försäkrade vid ersättningsbart försäkringsfall som kräver behand­
ling ges rätt att inom 3 dagar få kontakt med läkare som anvisats
av Förenade Livs vårdplanering. Under perioderna 1 juli t o m 15
augusti samt 24 december t o m 7 januari gäller 5 vardagar för att
få kontakt med anvisad läkare. Kräver försäkringsfallet operation
eller inskrivning för sjukhusvård ges rätt att inom 21 vardagar bli
inskriven på sjukhus i Förande Livs nätverk. Om vårdgarantin inte
uppfylls får den försäkrade under max 30 dagar per försäkringsfall,
300 kronor per dag fram till dagen för vård, inskrivning för opera­
tion eller sjukhusvård. Vårdgarantin gäller endast operationer och
sjukhusvård hos en vårdgivare som Förenade Livs vårdplanering
anvisar.
Läkarvård
Ersättning lämnas för kostnader i samband med undersökning,
diagnostisering och behandling som utförs av läkare anvisad av
Förenade Livs vårdplanering.
Patientavgifter
Ersättning lämnas för patientavgifter inom offentlig vård, upp till
gränsen för högkostnadsskyddet.
Sjukhusvård och operation
Ersättning lämnas för kostnader i samband med sjukhusvård,
operationsförberedande undersökningar och operationer.
Resor och Logi
Försäkringen lämnar ersättning för den försäkrades nödvändiga
och skäliga rese- och logikostnader som uppstår i samband med
ersättningsbar behandling. Försäkringen kan även lämna ersättning
för vårdnadshavares rese- och logikostnader. Gäller endast för en
vårdnadshavare. Innan resan påbörjas ska Förenade Liv kontaktas
för godkännande.
Eftervård och Rehabilitering
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för efter­
vård och rehabilitering som remitteras av läkare. Om eftervård/
rehabiliteringen avser sjukgymnast lämnas ersättning för högt
tio behandlingar. Behandling i öppenvård lämnas i högst två
månader. Ersättning lämnas för maximalt en rehabiliteringsperiod
per försäkringsfall.
Hjälpmedel
Försäkringen ersätter kostnader för hjälpmedel som behandlande
legitimerad läkare föreskrivit och som kan anses skäliga och
nödvändiga för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.
Hjälpmedel för stadigvarande bruk ersätts inte.
Psykolog
Försäkringen ersätter kostnad för behandling hos psykolog efter
remiss från behandlande läkare. Remissen ska inte vara äldre än
sex månader. Ersättning lämnas för maximalt 15 behandlingstill­
fällen per försäkringsfall.
Läkemedel
Försäkringen lämnar ersättning för egenavgiften upp till högkost­
nadsskyddet för receptbelagd medicin som läkare föreskrivit i
samband med ersättningsbart försäkringsfall.
Sjukgymnast/Naprapat/Kiropraktor
Försäkringen ersätter kostnader för behandling hos sjukgymnast,
naprapat eller kiropraktor som utövas av legitimerade vårdgivare
efter remiss av behandlande läkare. Ersättning lämnas för maxi­
malt 15 behandlingstillfällen per försäkringsfall. Remiss får inte
vara äldre än 6 månader.
Tandskada
Försäkringen ersätter behandling av tandskada som är en följd
av ersättningsbart försäkringsfall för vilket ersättning kan utgå
genom denna försäkring. Om det redan innan försäkringsfallet
förelåg ett tandbehandlingsbehov, äger Förenade Liv rätt att helt
eller delvis nedsätta ersättningens storlek eller begränsa sina
vårdkostnader.
Second Opinion
Second opinion innebär en möjlighet för den försäkrade att i spe­
ciella fall, t ex vid allvarlig diagnos eller behandling, få ytterligare
en medicinsk bedömning av oberoende specialist. Förenade Liv
förbehåller sig rätten att avgöra om den försäkrade har rätt till
Second opinion.
Hjälp i hemmet efter operation
Försäkringen ger den försäkrade ersättning för nödvändiga och
skäliga kostnader för hjälp i hemmet efter hemkomst från opera­
tion som ersätts inom ramen för försäkringen, om det medicinska
tillståndet motiverar sådan hjälp. Med hjälp i hemmet avses hjälp
med sysslor i hemmet som t ex handla eller städa. Försäkringen
ersätter skäliga kostnader för hjälp i hemmet under en sam­
manhängande period på 14 dagar räknat från dagen efter den
försäkrades hemkomst, dock maximalt 20 timmars hjälp i hemmet
per försäkringsfall. I de angivna timmarna ingår även eventuella
resekostnader. Behov och kostnader för hjälp i hemmet ska i förväg
godkännas av Förenade liv och utföras av ett företag som innehar
F-skattesedel. Försäkringen kan, om det gäller försäkrat barn under
16 år, istället lämna ersättning med 300 kronor per dag under
maximalt 10 arbetsdagar om en vårdnadshavare stannar hemma
och vårdar barnet. Bara en typ av ersättning kan väljas.
20
Dietist
Försäkringen ersätter kostnad för läkarordinerad konsultation hos
auktoriserad dietist. Behandling pga övervikt ersätts inte. Försäk­
ringen ersätter max 5 behandlingstillfällen per försäkringsfall.
Självriskeliminering vid akutvård utomlands
Vid försäkringsfall under försäkrads tillfälliga vistelse utomlands
ersätter försäkringen självrisk avseende ersättning för kostnader
för vård från annan försäkring (t ex hem- eller reseförsäkring) med
högst 5 000 kr. Dessutom lämnas ersättning för kostnader för
fortsatt vård i Sverige. Med tillfällig vistelse avses 45 dagar räknat
från utresedagen från Sverige.
Begränsningar i Sjukvårdsförsäkringen Barn
Särskilda sjukdomar och diagnoser
• Sjukdom, eller olycksfallsskada som den försäkrade haft symtom
från eller fått vård eller medicinering för innan försäkringen
började gälla. Har den försäkrade varit symtom eller behand­
lingsfri i minst 2 år för befintlig sjukdom eller olycksfall gäller
dock försäkringen för det förnyade vårdbehovet.
• Smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva
medicinska fynd (läkarvård/undersökning som erfordras för att
konstatera att undantaget är tillämpligt ersätts, om undersök­
ningen/kostnaden på förhand godkänts av Förenade Liv).
• Behandling/kontroll/utredning eller komplikationer i samband
med graviditet, förlossning, abort, fertilitet eller sexuell dysfunk­
tion.
• Sådan sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.
• Sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfa­
renhet beror på missbruk i olika former, till exempel missbruk av
alkohol, narkotiska medel, läkemedel, spelmissbruk, matmissbruk
eller liknande.
• Korrigering av syn och brytningsfel i ögat.
• Kontroll och behandling av övervikt och fetma.
• Behandling av psykotiskt tillstånd.
• Utredning och behandling av snarkning och sömnapné (and­
ningsuppehåll under sömnen). Dock ersätts operation om den
försäkrade diagnostiserats med måttlig till svår sömnapné.
• Undersökning/behandling av tänder. Tugg och bitskador på
tänder/tandprotes, karies, tandröta, tandlossning etc, som inte
är en följd av annat ersättningsbart försäkringsfall kan aldrig
ersättas.
• Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
som enligt ICD-10 klassificeras enligt diagnoskoderna Q00-Q99
• Ätstörningar som enligt ICD-10 klassificeras enligt diagnoskoden
F50.
• Störningar i psykisk utveckling som enligt ICD-10 klassificeras
enligt diagnoskoderna F70-F89, F99 (t.ex. ADHD, ADD, DAMP).
• Dyslexi som enligt ICD-10 klassificeras enligt diagnoskoden
R48.0.
• Tillstånd som hör samman med tiden närmast före, under och
efter förlossning som enligt ICD-10 klassificeras enligt diagnos­
koderna P00-P96.
Passiva medlemmar
Du som tidigare haft försäkring kan som passiv medlem i Polis­
förbundet övergå till medlemsförsäkringen med liknande innehåll
för passiva medlemmar, t o m det kalenderår du fyller 65 år. Även
tidigare försäkrad maka/make, sambo och barn kan omfattas.
Seniorförsäkring
Du som går i ålderspension eller upp­når gruppavtalets ålders­
gräns (från 65–67 år), erhåller efter anmälan, beroende på vad du
tidigare omfattas av:
– livförsäkring
– olycksfallsförsäkring.
Du erhåller försäkringen senior premie­fritt under 12 månader.
Detta gäller även eventuell medförsäkrad om anmälan har inkommit
till Förenade Liv.
Premier och premiebetalning
Första premien ska betalas senast angiven förfallodag. Om pre­
mien inte betalas upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter att
Förenade Liv, genom Polisförbundet, har sagt upp försäkringen.
Av det försäkringsbesked som sänds ut i samband med försäkringens
tecknande framgår vad som gäller vid bristande premiebetalning.
Premien betalas månadsvis med löneavdrag. Premien kan komma
att ändras vid gruppavtalets årsförfallodag. Premien baseras på
gruppmedlems ålder även för den medförsäkrades försäkring,
medan ersättning alltid betalas ut enligt den försäkrades ålder.
Begränsningar i försäkringarnas giltighet
Om du vistas utomlands i mer än 12 månader eller vistas i område
där det råder krig eller politiska oroligheter, gäller försäkringen
med de begränsningar som anges i villkoren. För olycksfalls- och
barnförsäkringen gäller även vissa begränsningar vid påverkan av
droger, användning av läkemedel på ett felaktigt sätt, flygning av
avancerad art eller liknande samt brottslig handling. Ovanstående
begränsningar gäller inte om den försäkrade är under 18 år. Läs mer
om begränsningarna i Villkor för gruppförsäkring – Polisförbundet.
Gruppavtal och villkor
Till grund för gruppförsäkringarna finns ett gruppavtal mellan
Förenade Liv Gruppförsäkring AB och Polisförbundet. Försäkring­
arna omfattas dessutom av Villkor för gruppförsäkring – Polisförbundet. Villkoren kan ändras vid gruppavtalets förfallodag.
Fortsättningsförsäkring och efterskydd
Om du har haft försäkringen i minst 6 månader och behöver gå ur
förbundet, har du i regel rätt att inom 3 månader utan hälsopröv­
ning teckna en fortsättningsförsäkring. Premien beräknas efter en
individuell försäkring. Fortsättningsförsäkringen gäller i regel längst
till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Du har ett
efterskydd i 3 månader, enligt de förutsättningar som anges i villkoren,
oavsett om en fortsättningsförsäkring har tecknats eller inte.
Oriktig uppgift
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan detta
medföra att försäkringen blir ogiltig eller att Förenade Liv är fritt från
ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och i allmän
svensk lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte i dessa fall.
Prisbasbelopp och beskattning
Utbetalda försäkringsbelopp är fria från inkomst- och arvsskatt.
Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr. Förhöjt prisbasbelopp gäller
för familjeskydd och är 45 400 kr för 2015.
Behandling av personuppgifter
Förenade Liv behandlar personuppgifter med sekretess i enlighet
med våra etiska regler. Uppgifterna används i förvaltningen av ditt
avtal och för ändamål som är nödvändiga för verksamheten, t ex
vid premieberäkning, skadereglering och statistik.
Tillämplig lag
För gruppavtalet och försäkringarna gäller försäkringsavtalslagen
(2005:104) och allmän svensk lag i övrigt.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ),
organisationsnummer 516401-6569. Verksamheten står under
tillsyn av Finansinspektionen.
Om du inte är nöjd?
Tag i första hand kontakt med din handläggare eller dennes
närmaste chef om du inte är nöjd. Om vi fortfarande inte skulle
komma överens hittar du information om var du kan vända dig i
Villkor för gruppförsäkring – Polisförbundet.
Skadeanmälan/försäkringsfall
Inträffar skada ska anmälan göras till försäkringsadministratören
i din förbundsregion. Regler för preskription finns i Villkor för
gruppförsäkring – Polisförbundet.
Vem kan teckna försäkringen?
Gruppförsäkringarna kan tecknas av medlemmar som uppfyller
hälsokraven för försäkringen enligt avtal som Polisförbundet har
tecknat med Förenade Liv.
När gäller försäkringen?
Gruppförsäkringen gäller för enskild gruppmedlem så länge medlem­
skapet varar och premien betalas. När gruppmedlemmens försäkring
upphör, upphör den även för eventuella barn och medförsäkrad. Den
upphör också om äktenskapet/samboendet upphör. Du kan när som
helst göra förändringar eller säga upp försäkringen genom skriftlig
anmälan till försäkringsadministratör i din förbundsregion.
21
Översik t över försäkringar du k an teckna
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Det här ingår
Ersättning
Pris per månad
Upp till 1 000 000 kr
20 kr
Sjuk- och diagnosförsäkring för medlem
Ersättning vid hel arbetsoförmåga
Pris per månad
Månadsersättning max 36 månader
1 500 kr per månad
2 500 kr per månad
3 500 kr per månad
50 000 kr
26 kr
54 kr
82 kr
• Medicinsk invaliditet
Ersättning per diagnos, vid vissa diagnoser
Sjuk- och diagnosförsäkring för medförs.
Ersättning vid hel arbetsoförmåga
Pris per månad
Månadsersättning max 36 månader
– 22 999 kr
1 500 kr per månad
26 kr
Månadslön
23 000 – 29 999 kr
2 500 kr per månad
54 kr
3 500 kr per månad
82 kr
30 000 kr –
Ersättning per diagnos, vid vissa diagnoser
50 000 kr
GRAVIDFÖRSÄKRING Du kan teckna BAS eller...
Ersättning
Pris per graviditet
• Medicinsk invaliditet vid olycksfall (barnet)
• Ersättning vid dödsfall (barnet)
• Krisförsäkring – samtalsstöd för föräldrar och syskon
Upp till 400 000 kr
10 000 kr
10 behandlingstillfällen
Bas
0 kr
... välja PLUS
Plus
985 kr
• Medicinsk invaliditet vid olycksfall (barnet)
• Ersättning vid dödsfall
– Barnet
– Vårdnadshavare
• Krisförsäkring – samtalsstöd för föräldrar och syskon
• Diagnosförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser
• Ersättning vid vårdbidrag
• Sjukhusvistelse (mamma och/eller barn)
• Läke-, rese- och tandskadekostnader
Upp till 800 000 kr
BARNFÖRSÄKRING Du väljer ett försäkringsbelopp
Ersättning
20 000 kr
10 000 kr
10 behandlingstillfällen
80 000 kr
40 000 kr
200 kr/dag 360 dagar
Ingår
Pris per månad
Ett barn Flera barn
Medicinsk/ekonomisk invaliditet
1 000 000 kr
1 500 000 kr
2 000 000 kr
2 500 000 kr
Det här ingår
Ersättning
• Sjukhusvistelse (högst 40 000 kr/år i längst 3 år)
• Rehabhjälpmedel vid sjukdom
• Läke- och resekostnader vid sjukdom
(självrisk 1 100 kr)
• Årlig kostnadsersättning (i längst 3 år)
• Ersättning vid dödsfall
250 kr/dag
Upp till 100 000 kr
Ingår
Du kan utöka med
Ersättning
• Diagnosförsäkring, ersättning vid vissa diagnoser
80 000 kr
132 kr
165 kr
198 kr
231 kr
132 kr
198 kr
264 kr
330 kr
Pris per månad
Upp till 50 000 kr/år
100 000 kr
28 kr oavsett antal barn
22
Livförsäkring Det här ingår alltid
Ersättning
Dödsfallskapital
Efterlevandeskydd
Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan.
6 000 kr/månad i 12 månader
Pris per månad
Du väljer ett försäkringsbelopp
Dödsfallskapital
•Gruppmedlemmens ålder
bestämmer även den med­
försäkrades premie.
Premien ändras den
1 januari påföljande år.
Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr.
-40 år
41-50 år
51-60 år
61-64 år
5 prisbasbelopp
47 kr
47 kr
47 kr
47 kr
10 prisbasbelopp
56 kr
67 kr
85 kr
90 kr
15 prisbasbelopp
65 kr
87 kr
123 kr
133 kr
20 prisbasbelopp
74 kr
107 kr
160 kr
176 kr
25 prisbasbelopp
83 kr
127 kr
198 kr
219 kr
30 prisbasbelopp
92 kr
147 kr
236 kr
262 kr
FAMILJESKYDD
Pris per månad
Det här ingår
-35 år
36-50 år
51-64 år
3 783 kr per månad
8 kr
16 kr
58 kr
7 567 kr per månad
16 kr
31 kr
116 kr
Månadsersättning i 5 år vid dödsfall
Välj ett försäkringsbelopp
1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp
Förhöjt prisbasbelopp för 2015 är 45 400 kr.
SjukVÅRDSförsäkring VUXEN
Pris per månad
-31 år
32-64 år
Medlem
Make/maka/sambo
110 kr
SjukVÅRDSförsäkring BARN
Pris per månad
oavsett antal barn
Barn
Gäller från 3 år
234 kr
298 kr
23
Observera att denna folder endast ger en kortfattad och översiktlig information om försäkringarna.
Det är Villkor för gruppförsäkring – Polisförbundet och försäkringsavtalet som ligger till grund för skaderegleringen.
Mer information finns på forenadeliv.se/polisforbundet.
Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB, organisationsnummer 516401-6569.
Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen.
Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm • Telefon 08-676 97 00 • Fax 08-23 24 10 • polisforbundet.se
FL1280 15.03 20 000 ex. Omslagsfoto (vänster): Pernille Tofte
Har du några frågor angående ditt försäkringsskydd så kontaktar du försäkringsadministratören i din förbundsregion.