Dagverksamhet för dementa

TJÄNSTEUTLÅTANDE
1(3)
Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2015.83
Datum:2015-08-28
Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg
E-post: [email protected]
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Dagverksamhet för dementa - behov av större lokal
Dagverksamheten för dementa (Eken dagverksamhet) bedrivs idag i del av Aktivitetshuset i
Älvängen. Verksamheten är biståndsbedömd och vänder sig till personer i ordinärt boende som
har en demensdiagnos. Målsättningen med verksamheten är bland annat att ge avlösning för
närstående, ofta maka/make/sambo, samt att erbjuda social samvaro med aktiviteter som skapar
struktur och innehåll i vardagen. Antalet brukare/daggäster ökar successivt och idag kan inte alla
beslutade dagar verkställas p.g.a. lokalens utformning och bemanning.
Idag nyttjar dagverksamheten ca 100 m² av Aktivitetshusets totala bruksarea som är på 649 m².
Med tanke på den rådande ekonomiska situationen skulle ett alternativ vara att dagverksamheten
får ianspråkta ytterligare yta i Aktivitetshuset för sin verksamhet då sektorn redan betalar hyran för
hela fastigheten.
Ärendet återremitterades från nämnden innan sommaren då samråd med brukarrådet skulle ske i
syfte att nå en gemensam lösning av lokalfrågan. Samråd och dialog har nu skett och den lösning
som man gemensamt kom fram till för att lösa lokalproblemen är att dagverksamheten kommer ta
i anspråk konferensrummet för sin verksamhet.
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lokalbehoven för dagverksamheten Eken
löses genom att verksamheten får ianspråkta konferensrummet i Aktivitetshuset i Älvängen.
Ann-Sofie Borg
Verksamhetschef äldreomsorg
Hanna Hogström
Planeringssekreterare
Beslutsunderlag
·
·
Tjänsteutlåtande Hanna Hogström från sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-08-28
Ritning över Aktivitetshuset
Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Enhetschef dagverksamhet Eken
För kännedom
Fastighetschef
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
2(3)
Bakgrund
Dagverksamheten för dementa (Eken dagverksamhet) bedrivs idag i del av Aktivitetshuset i
Älvängen. Verksamheten är biståndsbedömd och vänder sig till personer i ordinärt boende som
har en demensdiagnos. Dagverksamheten erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar
struktur och innehåll i vardagen. Målsättningen med dagverksamheten är att:
·
·
·
·
Ge gästerna/brukarna tillfälle till samvaro och meningsfulla aktiviteter.
Ge avlösning för närstående, ofta make/maka/sambo.
Öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.
Bibehålla dygnsrytmen samt övriga sociala funktioner så länge som möjligt.
Antalet brukare/daggäster ökar successivt, dels på grund av att man eftersträvar kvarboende i egna
hemmet så länge som möjligt, dels på grund av befolkningsökningen där andelen äldre ökar och
därmed även personer med demensproblematik. Inom verksamheten kan man även se en ökning
bland yngre personer vilket ställer andra krav på aktiviteter och yta. 2007 hade dagverksamheten 67 deltagare varje vardag plus personal. Idag är det upp till 9 personer på dagverksamheten
samtidigt plus personal. I september 2014 började dagverksamheten även har öppet på lördagar
för att kunna verkställa fler beslutade dagar. Besluten om dagverksamhet innebär att brukarna blir
beviljade x antal dagar/v med dagverksamhet.
Idag är det 27 personer som har beslut om dagverksamhet varav tre även har beslut om
växelvistelse. Totalt finns det beslut om 60 dagar/vecka, av dessa verkställs 51 dagar. Anledningen
till att inte samtliga beslutade dagar kan verkställas beror på lokalens utformning och bemanning.
Detta leder på sikt till missnöje då vi inte kan tillgodose de behov som finns.
Arbetsmiljöproblem
Den aktuella situationen med ökande antal brukare har lett till en dålig arbetsmiljö. Eftersom det är
trångt om utrymmet blir det ofta konflikter mellan brukarna vilket i hög grad påverkar
arbetsmiljön för medarbetarna. Idag har verksamheten i stort sett endast två rum att vistas i varav
det ena rummet många gånger blir upptaget då någon brukare behöver vila. Personalrum saknas
också.
Önskemål finns om en bättre utemiljö då miljön vid Aktivitetshuset idag till största del består av en
parkering och närhet till en högtrafikerad väg. En grön utemiljö med möjlighet till odling i till
exempel pallkragar och med diskret inhägnad (för rymningsbenägna personer) hade gjort det
lättare att dela upp gruppen och därmed också förbättrat arbetsmiljön för personalen.
Verksamheten är i stort behov av större lokalyta där det finns flera mindre rum så att
brukarna/gästerna kan delas upp i mindre grupper och ha olika aktiviteter. Dessutom gärna ett
större rum för mer utrymmeskrävande aktiviteter så som inne boule, dans etc.
Nuläge och förslag
Idag nyttjar dagverksamheten ca 100 m² av Aktivitetshusets totala bruksarea som är på 649 m².
Med tanke på den rådande ekonomiska situationen skulle ett alternativ vara att dagverksamheten
får ianspråkta ytterligare yta i Aktivitetshuset för sin verksamhet då sektorn redan betalar hyran för
hela fastigheten. Ett alternativ, som även diskuterats i brukarrådet är att dagverksamheten, förutom
den yta de nyttjar idag, även får disponera konferensrummet.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se
3(3)
Samråd/samverkan
Samråd har skett inom ramen för brukarrådet på Aktivitetshuset i Älvängen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Att ianspråkta konferensrummet för dagverksamheten Eken kommer endast att medföra mindre
ombyggnadskostnader (för att öppna upp en ingång till konferensrummet direkt från
dagverksamhetens nuvarande lokaler). Ingen ökning av hyreskostnaden kommer ske då sektorn
redan idag betalar hyran för hela Aktivitetshuset.
Sektorns bedömning
Sektorns förslag är att låta dagverksamheten ianspråkta ytterligare ytor i Aktivitetshuset i Älvängen
för att, med minsta möjliga ekonomiska påverkan, tillgodose verksamhetens behov av ytterligare
lokalytor. I det längre perspektivet kommer dessutom verksamheterna i Aktivitetshuset, enligt
uppgift från kommunledningen, att beredas plats i den nya byggnad som kommer inrymma särskilt
boende i Älvängen och då är sektorn av uppfattningen att den vettigaste åtgärden är att nyttja de
lokaler som vi redan förfogar över på bästa sätt istället för att hyra in ytterligare lokaler.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se