Läkemedelsinformation, bildspel

2015-03-26
Familjeläkareftermiddag i Sundsvall 2014-03-19
Läkemedelskommittén
Program
 13.30 – 16.00 inkl. fika
Mitt Läkemedel 2015
Kvalitetsindikatorer i primärvården
 Inbjuden gäst
Daniel Popa, Lungläkare kl 15
 16.00 -16.30 ”En väg in”
Markus Kallioinen & Patrik Wreeby
www.lvn.se
Material från Lm-kommitténs hemsida
www.lvn.se/lk finns uppkopierat idag
www.lvn.se
1
2015-03-26
Mitt Läkemedel 2015
Terapirekommendationer med syfte att
lyfta fram förstahandspreparaten,
framför allt ur ett primärvårdsperspektiv
Finns även som app
Sök på "Mitt Läkemedel” på
AppStore respektive Google Play
Boken uppdateras kontinuerligt på
Läkemedelskommitténs hemsida
www.lvn.se/lk
www.lvn.se
Allmänt
Preparat i blå rutorna är förstahandsval
Generiskt utbytbara preparat markeras med *
Läkemedel där särskild försiktighet krävs
vid behandling av äldre har en
särskild varningstriangel
www.lvn.se
2
2015-03-26
Allmänna nyheter 2015
 Levnadsvanor i ett eget kapitel med stöd kring matvanor
fysisk aktivitet, rökning/tobak, alkohol, motiverande samtal
 På pärmens baksidan finns en uppdaterad tabell för
värdering av multifaktoriell hjärt-kärlrisk
 VAS-skala för mätning av smärta
 Egen sida om Miljö och läkemedel
 Uppdaterad lista med telefonnummer till länets apotek
 Rekommendationer för barnmorskor och sjuksköterskor
med förskrivningsrätt på sidorna 124 - 147
www.lvn.se
Allergi och anafylaxi
Medel vid anafylaktisk överkänslighetsreaktion
Vuxna
adrenalin
Emerade, 300 µg, 500 µg, (>50kg), H 30 mån
Jext, 300 µg, H 18 mån
Epipen, 300 µg, H 18 mån
Barn
adrenalin
Emerade, 150 µg (15-30 kg), 300 µg, (30-50 kg)
Jext 300 µg /Jext Jr 150 µg
Epipen 300 µg / Epipen Jr 150 µg
Barn och ungdomar remitteras till Barnklinik för bedömning om
behov av adrenalinpenna och information
www.lvn.se
3
2015-03-26
Allergi och anafylaxi
Tabell för bedömning av anafylaxigrad
utifrån organsystem med svårast nivå
Patienten ska
observeras på sjukhus:
grad 1 minst 4 timmar
grad 2 minst 8 timmar
grad 3 minst 12 timmar
Gäller även när
adrenalin givits i
hemmet.
www.lvn.se
Astma och KOL – nytt 2015
 Generika finns nu godkända
 Inhalatorer byts inte på apotek
 Många patienter hanterar sina inhalatorer fel
kontroll av compliance är viktigt
 Visa inhalationsteknik / boka tid hos astma-KOL ssk
använd demolådan och/eller medicininstruktioner.se
www.lvn.se
4
2015-03-26
Astma - nytt 2015
 Utvärdera symtom med astmakontrolltest (ACT)
5 frågor för vuxna respektive barn 4-11 år
länk finns i app och pdf-fil av boken
 Diskusinhalatorer har utgått för vuxna och barn från 6 år
 Nytt generiskt alt Bufomix Easyhaler till Symbicort TH
 Innovair inh.spray har ny indikation ”vid behovs
behandling” för astma
www.lvn.se
Astma - nytt 2015
 Inga rekommendade läkemedel med kombinationen
flutikason och salmeterol
 Vid receptförnyelse av den kombinationen föreslås
Airflusal Forspiro – generikum till Seretide Diskus
 Perorala steroider – kortare tid för vuxna 5-7 dagar
www.lvn.se
5
2015-03-26
Astmakontroll test (ACT) vuxna senaste 4 veckorna
Max 25 p
Mer än 19 p = ok
www.lvn.se
Astma, vuxna och barn från 6 år
Från steg 3: Bristande astmakontroll trots steg 2, tillägg till steg 1 och 2
Inhalationssteroid + långverkande beta-2-stimulerare
budesonid +
formoterol
Bufomix Easyhaler (inh pulver)
(generikum)
Symbicort Turbuhaler (inh. pulver)
flutikason + salmeterol
Seretide Diskus (inh. pulver)
beklometason + formoterol,
Innovair (inh spray)
med spacer
även vid behovs behandling
www.lvn.se
6
2015-03-26
Astma, vuxna och barn från 6 år
Från steg 3: Bristande astmakontroll trots steg 2, tillägg till steg 1 och 2
Inget rekommenderat läkemedel finns 2015 med
kombinationen flutikason + salmeterol
Inhalationssteroid + långverkande beta-2-stimulerare
Finns önskemål om receptförnyelse med kombinationen
föreslås:
flutikason + salmeterol
Airflusal Forspiro (inh pulver)
generikum till Seretide, ej byte på
apotek
www.lvn.se
Astma vuxna och barn från 6 år
Perorala steroider, korttidsbehandling vuxna
prednisolon
Prednisolon
30 mg x 1 i 5-7 dagar, receptfavorit finns
betametason
Betapred
3 mg x 1 i 5-7 dagar, receptfavorit finns
Receptfavoriterna är uppdaterade med behandlingstiden 5-7 dagar
www.lvn.se
7
2015-03-26
Astma – nytt 2015
 Ny text vid akut astmaförsämring hos vuxna
 Inhalationsspray och spacer är fortsatt rekommenderat
vid bristande inhalationsteknik och/el
koordinationssvårigheter
 Förtydligad text kring diagnossättning vid astma
 Ny text om vaccination vid astma
www.lvn.se
Akut astmaförsämring hos vuxna – nytt 2015
 Lindrig astmaattack
Inhalation av beta-2-stimulerare i upprepade doser
(4-10 ggr/dygn), gärna via spacer
Vid utebliven effekt alt. vid mer uttalade besvär öka
inhalerad steroid med ytterligare 2-4 tillfällen per dygn
Vid lågdos inhalationssteroid öka dosen 4 gånger
 Måttlig astmaattack
Påbörja peroral steroidkur Prednisolon 30 mg x 1
i 5-7 dagar (receptfavorit finns)
www.lvn.se
8
2015-03-26
Andningsbehållare – spacer – vid astma och KOL
Inga ändringar 2015
Rekommenderade andningsbehållare är Vortex (1a hand)
och Optichamber Diamond med tillhörande masker.
- båda passar till alla inhalationssprayer på marknaden
- spacer ger bättre koordination, större mängd når
lungorna
- spacer även till äldre med bristande inhalationsteknik
och/eller koordinationssvårigheter
På medicininstruktioner.se finns videosnuttar för patienter
www.lvn.se
medicininstruktioner.se för patienter
www.lvn.se
9
2015-03-26
Diagnos – spirometri och PEF-värden
talande för astma
 Vid misstänkt anamnes ställs diagnos vid påvisande av variabel
luftvägsobstruktion och/eller en ökad luftvägskänslighet med metod 1 el 2:
1. Spirometri med reversibilitetstest
FEV1 ökar med minst 12 % och en absolut ökning med minst 200 ml.
2. Reversibilitet med PEF-mätning
PEF ökar med minst 15 %, alternativt minst 60 L/minut.
3. PEF-kurva i hemmet (om fortfarande oklar diagnos)
Dygnsvariabilitet > 20 % talar starkt for astma
www.lvn.se
Astma vuxna och barn från 6 år
 Vaccination vid astma
Till patienter med dåligt kontrollerad astma
rekommenderas årlig influensavaccination och
pneumokockvaccination vid ett tillfälle
Revaccination mot pneumokocker kan övervägas
efter 5 år till de med kraftigt nedsatt immunförsvar
www.lvn.se
10
2015-03-26
KOL – nytt 2015
 Ny text om osteoporosprofylax




Nytt kombinationsläkemedel Ultibro Breezhaler (LAMA+LABA)
Eklira Genuair är nytt 2a hands alt till Spiriva (LAMA)
Nytt generiskt alt Bufomix Easyhaler till Symbicort TH
Innovair inh.spray - ny indikation KOL sedan maj 2014
www.lvn.se
KOL – nytt 2015
 Stadium 3-4 med symtom och 0-1 respektive 2 el fler
exacerbationer per år ska behandlas med:
Vid behovs behandling med kortverkande bronkdilaterare
Regelbunden behandling med:
A. långverkande antikolinergikum (LAMA) och
B. långverkande beta-2-agonist (LABA) samt tillägg av
C. inhalationssteroid
www.lvn.se
11
2015-03-26
Osteoporosprofylax vid KOL
 Överväg osteoporosbehandling till
patienter med peroral steroidbehandling
(regelbundet eller upprepade kurer) och till
patienter med uttalad obstruktivitet och påtagligt
nedsatt fysisk aktivitet.
Vid KOL kan profylax också övervägas till
kvinnor > 50 år och män > 65 år.
 Använd FRAX (se avsnitt osteoporos) för riskbedömning
www.lvn.se
KOL, Stadium 1-2: med symtom
(FEV1≥50 % av förväntat normalvärde)
Regelbunden behandling
A. Långverkande antikolinergikum (LAMA)
tiotropium
Spiriva Handihaler (inh pulver)
Spiriva Respimat (inh vätska)
vid bristande inhalationsteknik el.
koordinationssvårigheter:
Stöd till äldre kan behövas pga. komplicerat
att fylla inhalatorn
B. Långverkande beta-2-agonister (LABA)
Ska ej användas tillsammans med kombinationspreparat
Indakaterol
Onbrez Breezhaler (inh pulver)
salmeterol, med spacer
Serevent Evohaler (inh spray)
www.lvn.se
12
2015-03-26
KOL, Stadium 1-2: med symtom
(FEV1≥50 % av förväntat normalvärde)
Regelbunden behandling, forts
A+B Kombinationsläkemedel med LAMA+LABA
glykopyrronium+ indakaterol Ultibro Breezhaler
(inh pulver)
Andrahandsval
A. Långverkande antikolinergikum (LAMA)
aklidinium
Eklira Genuair (inh pulver)
något stor men enkel inhalator med god
återkoppling för patienten
www.lvn.se
KOL, Stadium 3-4 med symtom
(FEV <50 % av förväntat normalvärde)
Stadium 3 - 4 med symtom och 0 - 1 exacerbation per år
Stadium 3 - 4 med symtom och > 2 exacerbationer per år
Vid behovsbehandling med kortverkande bronkdilaterare
Regelbunden behandling som stadium 1-2 med
A. Långverkande antikolinergikum (LAMA) och
B. Långverkande beta-2-agonist (LABA) samt tillägg av
C. inhalationssteroid
C(+B). Inhalationssteroid vid stadium 3-4
budesonid + formoterol
Bufomix Easyhaler
Symbicort forte Turbuhaler
flutikason + salmeterol
Seretide Diskus forte
beklometason + formoterol
med spacer
Innovair (inh spray)
www.lvn.se
13
2015-03-26
KOL, Korttidsbehandling vid exacerbation
Ipratropium+salbutamol Combivent *
prednisolon
Prednisolon * 40 mg x 1 i 5 dagar
(receptfavorit finns)
Förstahandsval om antibiotika är indicerat:
Amoxicillin
Amoxicillin * 500 mg x 3 i 5-7 dagar
(receptfavorit finns)
Andrahandsval vid exacerbation:
doxycyklin
Doxycyklin *
100 mg 2x1 dag 1-3, sedan 1x1 dag 4-7
(receptfavorit Doxycyklin EQL finns)
Amimox och Doxyferm saknar läkemedelsförmån – förskriv ej dessa!
www.lvn.se
www.lvn.se
14
2015-03-26
Doxycyklin EQL har högkostnadsskydd för alla
förpackningar.
Har fått högre pris av TLV från 1 mars 2015 pga.
att lägre volymer skrivs med subvention ->
läkemedlet riskerar annars att försvinna från
Sverige (pga. fortsatt förskrivning av Doxyferm
som inte har förmån sedan 1 mars 2014).
www.lvn.se
KOL – nytt 2015
 Seretide Diskus ej rekommenderat. Inga rekommenderade
läkemedel med kombinationen flutikason och salmeterol
 I PATHOS-studien sågs färre exacerbationer och
pneumonier för Symbicort Forte Turbuhaler jämfört
med Seretide Diskus Forte
www.lvn.se
15
2015-03-26
PATHOS studien 1999 tom 2009
 Retrospektiv svensk observationsstudie med matchade
kohorter. 76 vårdcentraler, 9893 patienter med KOL
2734 matchade patienter per grupp
 Män och kvinnor, oavsett ålder, med KOL-diagnos och
behandling med
- Symbicort Turbuhaler (budesonid+formoterol)
- Seretide Diskus (flutikason+salmeterol)
 Parametrar som följdes:
- förekomst av exacerbationer
- lunginflammationer
- lunginflammationsorsakad dödlighet
Källa: Janson C et al. BMJ 2013; 346:f3306
Larsson K et al. International Journal of Medicine 2013
www.lvn.se
PATHOS – lunginflammationer, sjukhusinläggningar
 Kumulativt antal lunginflammationer resp. sjukhusinläggningar per
patient behandlade med Symbicort resp. Seretide (n=2734 per grupp)
Källa: Janson C et al. BMJ 2013; 346:f3306
www.lvn.se
16
2015-03-26
PATHOS – lunginflammationer, sjukhusinläggningar
Källa : Janson C BMJ 2013;346:f3306
www.lvn.se
PATHOS – orsak inomklass-skillnad?
 Under uppföljningstiden dog totalt 149 patienter med
pneumoni som primär eller bidragande dödsorsak:
52 patienter (Symbicort Th) och 97 (Seretide Diskus)
 Mortalitet med hänsyn tagen till alla dödsorsaker skiljde
inte mellan de två behandlingsgrupperna
Diskuterad mekanism
 Inomklass-skillnad mellan inhalationssteroiderna
 Skillnad på receptornivå
Flutikason är mer potent och mer lipofil -> finns
tillgänglig längre tid i lungslemhinnan än budesonid
www.lvn.se
17
2015-03-26
Blod – järnbristanemi
Medel vid järnbristanemi
ferrosulfat
Duroferon
Andrahandsval, medel vid järnbristanemi, inj. behandling
dextriferron
Ferinject
rekvireras och ges
kostnadsfritt på mottagning
Parenteral behandling ges när peroral ej fungerar t.ex.:
uttalade biverkningar, malabsorption,
dålig följsamhet, vid stort järnbehov (t.ex. svår IBD)
sekundär anemi pga. funktionell järnbrist
www.lvn.se
Blod – järnbristanemi
Andrahandsval, medel vid järnbristanemi, inj. behandling
dextriferron
Ferinject
rekvireras och ges
kostnadsfritt på mottagning
Ferinject är allmänläkemedel -> primärvårdens budget
Ferinject
Recept
Rekvisition
Upphandlat pris
Rekvisition AIP
TLV ordinarie pris
1 x 10 ml
1930
725
1866
1 x 20 ml
3821
1450
3700
5 x 10 ml
9844
3625
9697
www.lvn.se
18
2015-03-26
Diabetes – nytt 2015
 Omedelbar transport av nyupptäckt diabetes typ 1
till sjukhus
 Novorapid är inte rekommenderat av prisskäl
 Nya riktlinjer från Socialstyrelsen feb 2015 – fler justeringar
att förvänta inför rekommendationerna 2016
www.lvn.se
Prisexempel insuliner vid diabetes typ 2, mars 2015
Förstahandsval är grönt, andrahandsval är gult
www.lvn.se
19
2015-03-26
Diabetes typ 2
 Målvärden
BT 140/ 85, njursjukdom 130/80
LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L
 Metformin
kan användas ned till eGFR 45ml/min
(i FASS står < 60 ml/min)
Informera alla patienter om tillfälligt
uppehåll vid magsjuka
I receptfavoriten (§Met) finns text om
tillfälligt uppehåll inlagd
Infoblad att skriva ut / beställa block via
LK´s hemsida www.lvn.se/lk
* Gäller även ACE-hämmare, ARB, spironolakton
och NSAID
www.lvn.se
Gynekologi – nytt 2015
 Ny preventivmedelssubvention från 150101
- Gäller till och med 25 år, egenavgift på 100 kr/år
- Omfattar hormonella läkemedel som ingår i lm-förmånen
 Uppdaterade priser för antikonceptionsmedel läggs
regelbundet ut på LK´s hemsida
 Cilest är nytt - mer östrogenprofilerat kombinerat p-piller
 Flukonazol lyfts upp som 1a handsmedel vid svampinfektion
 Estradot plåster flyttas ned till 2a handsval (miljöskäl)
www.lvn.se
20
2015-03-26
Hjärta-kärl – nytt 2015
 Individuell riskvärdering innan statinbehandling påbörjas
via SCORE alt. NDR
- patienter m hög el. mkt hög framtida risk ska behandlas





Salures är utpatenterad – skrivs nu Bendroflumetazid*
Isoptin Retard nu 2a handsval som frekvensreglerare
Vid hjärtsvikt ersätter Eplerenon* nu spironolakton
2a handsval vid hjärtsvikt är Candesartan - Losartan utgår
Rekommenderad kaliumtablett är Kaleorid
www.lvn.se
Hjärta-kärl – trombos-hemostas nytt 2015
 Fler bör få behandling för förmaksflimmer, Västernorrland ligger näst
sämst till enligt öppna jämförelser 2014
 Rekommendation för Norrlandstingen finns för Waran och NOAK
www.lvn.se
21
2015-03-26
Rekommendation från NLR för tromboemboliprofylax
vid förmaksflimmer, 2014-06-10
 Norrländska läkemedelsrådet (NLR) rekommenderar att
landstingen i norra regionen i 1a-hand använder warfarin
till patienter i behov av tromboemboliprofylax vid
förmaksflimmer
 Detta gäller såväl pågående behandlingar samt vid
nyinsättning
 Trombin/faktor Xa-hämmarna (Eliquis, Pradaxa, Xarelto)
är alternativ till patienter där warfarin är mindre lämpligt,
t.ex. patienter som har svårt att ingå i provtagnings- och
uppföljningsrutiner för warfarin
www.lvn.se
Hjärta-kärl – förmaksflimmer nytt 2015
 Riskfaktorer för stroke:
- hög ålder, kvinnligt kön, hjärtsvikt, hypertoni, diabetes,
tidigare stroke/emboli, aterosklerotisk sjukdom
 I övrigt frisk och yngre än 65 år -> ej behandling oavsett kön
 Minst en riskfaktor ska ha behandling
 Mekaniska hjärtklaffar – endast Waran (ej NOAK)
warfarin
Waran (röd tabl)
Warfarin Orion (vit tabl)
Antikoagulantia andrahandsval
apixaban
dabigatran
rivaroxaban
Eliquis
Pradaxa
Xarelto
www.lvn.se
22
2015-03-26
Hjärta-kärl – lipidrubbningar
Lipidreglerande behandling
Höga totalkolesterol- och LDL-kolesterolhalter
atorvastatin
simvastatin
Atorvastatin *
Simvastatin *
 Värdera risk vid typ 2 diabetes via SCross ->NDR
 Vid primärprevention erbjud statin till patienter med
hög el. mycket hög risk enligt SCORE-tabellen på baksidan
av Mitt Läkemedel 2015 (finns uppkopierad i A4 också idag)
 Vid biverkningar pröva lägre dos alt. annan statin
www.lvn.se
Hud- och könssjukdomar – akne nytt 2015
 Ny rekommendation för akne från Läkemedelsverket
juni 2014
 Lokalbehandling i 1a o 2a hand vid mild och
medelsvår akne
 Tetralysal kapslar i 1a hand vid svår papulopustulös akne
och Isotretinoin i 2a hand
 Vid svår nodulocystisk akne – Isotretinoin i 1a hand
 Skriv alltid remiss till hudklinik vid behov av Isotretinoin
Isotretinoin får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens
i dermatologi
www.lvn.se
23
2015-03-26
Hud- och könssjukdomar - bensår
 Venösa bensår vanligast – kompressionsbehandling viktig
 Såren är alltid koloniserade med bakterier
 Odla alltid före start av antibiotikabehandling men påbörja
behandling utan att invänta svar
 MRSA-fynd anmäls enligt Smittskyddslagen och poliklinisk
remiss skrivs till infektionskliniken
 Indikation för antibiotikabehandling i 10 dagar
växt av betahemolytiska streptokocker -> PcV 1g x 3
växt av S. aureus+kliniska infektionstecken -> Flukloxacillin 1g x 3
 Antibotika rekommenderas i regel inte vid förekomst av
Psudomonas, som ger riklig sårvätskning och färgar kompresser gröna
www.lvn.se
Hud- och könssjukdomar – nytt 2015
 Eksem
Nytt keratolytiskt medel för förtjockade hudpartier
Locobase LPL (propylenglykol+mjölksyra), från ca skolåldern
 Infekterat eksem hos vuxna – ny rubrik
Betnovat med chinoform kräm i max 2-3 veckor
 Reviderade patientinformationer på LK´s hemsida
Smörjschema kortison grp 1+2, grp 3 och Dermovat
finns uppkopierade idag
www.lvn.se
24
2015-03-26
Hud- och könssjukdomar – nytt 2015
 Nytt 2a handsmedel vid aktinisk keratos Picato gel
Pityriasis versicolor - ny rubrik:
 Orsakas av jästsvamp som ofta finns både i hårbotten och
på kroppen. Använd mjällschampo i hårbotten i kombination
med nedanstående. Först vid exponering av UV-ljus
återkommer pigmentering av ljusa fläckar.
 Propylenglykol APL lösn 50% x 2 i 2 veckor, stor risk för recidiv
 alt. Selsun schampo 25 mg/ml x 2 per vecka i 3 veckor.
 Alltid underhållsbehandling höst, vinter och vår 1-2 gånger
per vecka.
www.lvn.se
Hud- och könssjukdomar – urtikaria / angioödem
 Akut urtikaria – episoder kortare än 6 veckor
kan handläggas i primärvård
 Längre än 6 veckor – remiss till hudklinik alt barnklinik
 Lokala steroider har ingen effekt
 Vid angioödem med svullnad i mun och svalg -> akuten
www.lvn.se
25
2015-03-26
Hud- och könssjukdomar - skabb
Nytt material på LK´s hemsida kring skabb
 ”Skabb – instruktion för vårdpersonal”
 ”Råd angående förebyggande och behandling av
skabbinfektion” - patientinformation
Finns uppkopierat idag
www.lvn.se
Infektioner – UVI 2015
 Asymtomatisk bakteriuri skall ej behandlas utom vid graviditet
- ej behandling till äldre kvinnor eller kateterbärare
 Generellt kortare behandlingstider – använd favoriterna!
UVI hos kvinnor - okomplicerad cystit
Furadantin
Selexid
50 mg x 3 i 5 dagar
200 mg x 3 i 5 dagar alt.
400 mg x 2 i 3 dagar (yngre än 50 år)
Andrahandsval (pga. resistensutvecklingen)
Trimetoprim
160 mg x 2 alt. 300 mg x 1 i 3 dagar
www.lvn.se
26
2015-03-26
Infektioner – UVI hos män, inga ändringar 2015
UVI hos män, Alltid urinodling
Okomplicerad cystit – utan feber eller CRP-stegring
Furadantin
50 mg x 3 i 7 dagar
Selexid
200 mg x 3 i 7 dagar
Trimetoprim
160 mg x 2 alt. 300 mg x 1 i 7 dagar
försiktighet pga. hög resistens
Pyelonefrit
Ciprofloxacin
500 mg x 2 i 14 dagar
Trimetoprim
160 mg x 2 i 14 dagar
försiktighet pga. hög resistens
www.lvn.se
Mage-tarm – nytt 2015
 Behov av PPI vid steroidbehandling
Studier saknas som ger belägg för att kortisonbehandling medför ökad
risk för ulcus. PPI-skydd som tillägg till kortison behövs därför inte
regelmässigt men patientens totala risksituation behöver bedömas
– ålder, tidigare ulcus, rökning, NSAID-behandling, SSRI-behandling,
lågdos ASA.
 Tabell för att stegvis avsluta PPI / H2-blockerare införd
 Vid ulcerös proktit rekommenderas Pentasa supp 1 g
(förut Asacol)
www.lvn.se
27
2015-03-26
Mage-tarm – nytt 2015
 Snabbverkande klysma
Resulax ny rekommendation (förut Microlax)
Till barn under tre år ska bara halva spetsen föras in i
ändtarmen. Förslutningsringen träs över tubspetsen
som stopp, och spetsen förs därefter in så långt det går.
 Hemorrojder
Scheriproct (grp II steroid) är receptfri sedan dec 2014
har nu inte läkemedelsförmån
Behandlingstid åtminstone 1 vecka men max 4 veckor för att undvika hudatrofi
Pris för salvan på recept 89kr (nov 14), receptfritt pris 125kr (feb15) ökning 40%
 Text om Constella (ej rek lm) vid förstoppnings-IBS
 Nytt 3e handsalt Resolor vid förstoppning hos kvinnor
www.lvn.se
Mage-tarm
 Constella (linaklotid) vid förstoppningsdominerad IBS
”Linaklotid godkändes hösten 2012. Har visat viss effekt i studier vid (IBS-C)
hos vuxna. Constella är en relativt dyr behandling. Är ett 2a handsmedel
med läkemedelsförmån av TLV vid svår IBS. Kan prövas när symtomen är
svåruthärdliga, trots vanlig terapi. Cirka 50 % av patienterna svarar inte
på behandlingen, och den ska därför obligat utvärderas efter 4 veckor.
Långtidseffekt ofullständigt känd.”
 Resolor nytt 3e-hands val vid förstoppning hos kvinnor
”Ingår sedan 2012 i läkemedelsförmånen med begränsning till kvinnor och
då andra laxantia inte har gett tillräcklig effekt. Behandlingen är relativt dyr
och den bör betraktas som ett 3e-handsalt. Behandlingen ska alltid
utvärderas efter 4 veckor eftersom en del patienter inte får effekt.
Effekt- och säkerhetsdata saknas för behandling av män. ”
www.lvn.se
28
2015-03-26
Mage-tarm – förstoppning inga ändringar 2015
Laxantia, även för långtidsbehandling
Osmotiskt aktiva medel
laktulos
Laktulos *
laktitol
Importal-Ex Lax (dospåse)
kan strös på mat el. blandas i dryck
Bulkmedel
sterkuliagummi
Inolaxol
ispaghula
Vi-Siblin / Vi-Siblin S (S=sockerfri)
Laxantia, andrahandsval även för långtidsbehandling
Osmotiskt aktiva medel
polyetylenglykol
Movicol *
www.lvn.se
Neurologi – nytt 2015
 Vid svårare migrän hos ungdomar rekommenderas
Zomig Nasal, nässpray (förut Imigran nässpray)
 Vid > 3-4 migränanfall per månad är nu topiramat,
valproat och amitriptylin alt. till betablockad
Kontakta gärna neurolog
 Hortons huvudvärk – ny rubrik
Sumatriptan SUN förfylld spruta är 1a hands val
 Trigeminusneuralgi
Uppdaterad text + flyttad till neurologi
Tegretol/Tegretol Retard är rekommenderat
www.lvn.se
29
2015-03-26
Osteoporos – nytt 2015
 Värdera frakturrisk med FRAX
 Behandla i normalfallet 5 år peroralt och 3 år intravenöst
Alendronat veckotablett och 2a-handsval Aclasta infusion
 Ge också alltid tillägg av kalk och D-vitamin
 Behandling med enbart kalk och D-vitamin ges till kvinnor
över 80 år som sällan kommer ut alt. har dokumenterad brist
 Risk finns för osteonekros vid iv. alt. infusionsbehandling
och vid peroral samtidig behandling med kortison,
metotrexat, cytostatika och rökning
 Alenat oral lösning ej rekommenderat (avregistrerad)
www.lvn.se
Psykiatri – depression – inga ändringar 2015
sertralin
citalopram
Sertralin *
Citalopram *
Citalopram och escitalopram (Cipralex) kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet
vid höga doser. Rekommenderad maxdos 40 mg till vuxna och 20 mg till
äldre samt vid nedsatt leversjukdom
Depression, andrahandsval
mirtazapin
Mirtazapin *
venlafaxin
Venlafaxin *
bupropion (DNRI)
Voxra alt. Wellbutrin
Vid utpräglad energi- och glädjelöshet
risk för övervikt
minskat libido
monoterapi alt tillägg till SSRI
Voxra ingår i lm-förmånen som 2a handsmedel
www.lvn.se
30
2015-03-26
Psykiatri - sömnstörningar – uppdaterat sömnhäfte våren 2015
 Icke-farmakologisk behandling, sömnhygieniska råd
Ordinera fysisk aktivitet på recept (FAR) dagtid
I SCross finns FAR-recept i rullgardinsmeny remisser, nästan längst ned
 Överlämna gärna sömnhäftet
”Sov gott, En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova
bättre” med möjlighet att föra sömndagbok finns inför återbesök/tfn kontakt
 Farmakologisk behandling
- Restriktiv förskrivning pga. risk för psykiskt beroende
- Eftersträva vb-behandling (max 3ggr/vecka) alt korta
perioder pga. kända risker med beroendeutveckling
- Växelbruk med icke-narkotikaklassade läkemedel
- Förskriv små förpackningar
- Återbesök / telefonkontakt inom 14 dagar
www.lvn.se
Psykiatri – sömnstörningar – inga ändringar 2015
Sömnmedel – äldre över 75 år
melatonin
zopiklon
Sömnmedel – övriga
propiomazin
Prometazin
melatonin
hydroxizin
Circadin (indikation från 55 år)
Zopiklon *
Startdos 3,75 mg (halv tabl. 7,5 mg) enl fass
Propavan
Lergigan 25 mg / Lergigan Mite 5 mg
dosering: 10 – 25 mg
Circadin (indikation från 55 år)
Hydroxizin 10-25-(50 mg) ej sömnindikation
maxdos 100 mg per dygn
Sömnmedel, andrahandsval, beroendeframkallande
zopiklon
Zopiklon *
www.lvn.se
31
2015-03-26
Hydroxizin (Atarax) och hjärtbiverkningar
 EMA´s säkerhetskommitté har utrett tidigare kända risker med
hjärtbiverkningar i form av QT-förlängning och
torsade de pointes
För att minska risken rekommenderas följande:
 Äldre patienter bör inte behandlas (om behov max 50 mg/dygn)
 Ny maxdos för vuxna 100 mg per dygn
 Dygnsdosen för barn < 40 kg bör inte överskrida 2 mg/kg
 Undvik att behandla patienter med kända riskfaktorer för
hjärtrytmrubbningar eller som tar andra läkemedel som
ökar risken för QT-förlängning
 Försiktighet rekommenderas även för patienter som tar läkemedel
som sänker hjärtfrekvensen eller minskar kaliumnivåerna i blodet
Källa: Läkemedelsverket 2015-02-16
www.lvn.se
Icke cancerrelaterad smärta yngre än 75 år
 Gör smärtanalys för val av rätt behandling utifrån smärttyp
 Långvarig smärta, alltid svårbehandlad – oavsett smärttyp
 Undvik opiater om risk långdraget tillstånd, finns ny riktlinje
”Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel”
Nociceptiv smärta
paracetamol 500 mg, 1 g
naproxen
ibuprofen
ketoprofen
Neuropatisk smärta
amitryptilin
gabapentin
Paracetamol *
Naproxen *
Ibuprofen*
Siduro Retard (depotkapsel 100 mg)
Amitryptilin
Gabapentin
www.lvn.se
32
2015-03-26
Icke cancerrelaterad smärta yngre än 75 år
 Riktlinje ”Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel”
finns uppkopierad idag
Sammanfattning
 Alltid icke farmakologisk behandling i första hand
 Tänk på riskgrupper (ålder <65 år, missbruk, psykisk ohälsa, bristande följsamhet)
 Vid nyinsättning – snabbt återbesök om behandling blir
längre än planerat
 Använd Läkemedelsförteckningen
 Skriv tydliga recept, ange maxdoser, undvik iterering
 Om iterering skriv alltid uttagsintervall
 Gör behandlingsplan, revidera den regelbundet
www.lvn.se
Icke-cancerrelaterad smärta yngre än 75 år, forts
Gikt
naproxen
prednisolon
allopurinol
kolkicin
Naproxen *
Depo-Medrol (inj)
Allopurinol *
Kolkicin APL kapsel 0,25 mg
2 kapslar à 0,25 mg var 8:e timma till symtomfrihet eller biverkningar i form av
kräkningar eller diarré. Maxdos 6 mg totalt, enligt ovan dosering max 4 dygn.
www.lvn.se
33
2015-03-26
Icke cancerrelaterad smärta över 75 år
Svår artrossmärta -> låg dos långverkande morfin, undvik NSAID och tramadol
Nociceptiv smärta
paracetamol 500 mg, 1 g
morfin
Paracetamol *
Morfin (tabl), Dolcontin (depottabl)
Neuropatisk smärta
lidokain
Versatis plåster, TNS
Gikt
allopurinol
kolkicin
Allopurinol
Kolkicin APL kapsel 0,25mg
2 kapslar à 0,25 mg var 8:e timma till symtomfrihet eller biverkningar i form av kräkningar eller diarré.
Maxdos 6 mg totalt, enligt ovan dosering max 4 dygn.
www.lvn.se
Kolkicin 0,25 mg kapslar – www.apl.se
Produktresumén finns
på www.lvn.se/lk
www.lvn.se
34
2015-03-26
Cancerrelaterad smärta
inga ändringar 2015
Behandling baseras på underliggande smärtmekanism
Stark opioid behöver vanligen kombineras med en icke opioid
Nociceptiv smärta
naproxen
ibuprofen
betametason
paracetamol
Starka opioider
morfin
Neuropatisk smärta
amitryptilin
gabapentin
Naproxen *
Ibuprofen *
Betapred
Paracetamol *
Morfin, Dolcontin (depottabl)
Amitryptilin *
Gabapentin
www.lvn.se
Urologi – inga ändringar 2015
Erektil dysfunktion
sildenafil
alprostadil
Sildenafil ** (ej förmån)
Caverject Dual (inj)
Bondil (uretrastift)
** Generika finns, ej utbytbara på apotek pga. avsaknad av
läkemedelsförmån
Urininkontinens
Antikolinergika
tolterodin
Tolterodin * (depottabl)
Effekt och biverkningar av behandling bör utvärderas efter 1-3 mån
www.lvn.se
35
2015-03-26
Vaccination - 2015
 Utförlig beskrivning av barnvaccinationsprogrammet
 Upphandlade vacciner - förlängt avtal till 2016-03-01
 På LK´s hemsida finns ”Upphandlade vacciner” med
avtalspriser och beställningsinformation
Finns uppkopierat idag
 Vacciner beställs direkt från angivna distributörer för att
upphandlat pris ska erhållas.
 Recept ska inte skrivas (men kan registreras)
Favoriter på alla upphandlade vacciner finns i SCross,
skriv §vac + tab
www.lvn.se
Ögon – NYTT 2015
 Nytt stycke om ”främmande kropp i ögat”
 Hyprosan (hypromellos) – nytt tårsubstitut för lättare
besvär utan konserveringsmedel i 10 ml flaska
(synonympreparat till Artelac som också är
rekommenderat)
www.lvn.se
36
2015-03-26
Akutaskar 2015
 Grundrekommendation - adrenalinpennor
 Rekommendation beställn. till akutväskor, (HC/VC, läkarmottagning)
Läkemedelsbox för akutväska APL
Adrenalinpennor (Emerade) + Cetirizin + Betapred, alternativt
Akutask Anafylaxi - öppenvården APL
 Rekommendation BVC, skolhälsovård och tandvård
Adrenalinpennor (Emerade) + Cetirizin + Betapred, alternativt
Akutask Anafylaxi - öppenvården APL
 Rekommendation akuta läkemedelsförråd, kommunala
boenden
Adrenalinpennor (Emerade) + Cetirizin + Betapred
www.lvn.se
Tänkvärda slutord
 Gör läkemedelsavstämning dvs. gå igenom
läkemedelslistan i SCross med patienterna
 Makulera / stoppa kvarvarande uttag på apotek
så långt som möjligt
 Skriv ut den aktuella läkemedelslistan till patienten
www.lvn.se
37