Fossilfria godstransporter idag och i morgon

Fossilfria godstransporter
idag och i morgon
Urban Wästljung
Public and Environmental Affairs
Tanktransportdagarna 2015
Klimatmål för transportsektorn
Fossiloberoende fordonsflotta till 2030.
 Av utredningen för fossilfri fordonstrafik
tolkat som åtminstone 80 procent lägre
utsläpp av växthusgaser från
vägtransporter 2030 jämfört med 2010
Transportsektorn ska bidra till det nationella
miljökvalitetsmålet för begränsad
klimatpåverkan.
 visionen om att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av klimatgaser 2050 innebär
även att transportsektorns utsläpp bör
vara nära noll
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tre åtgärdsområden för att nå fossilfrihet
1. Trafiksnålt samhälle
 Stimulera samhällsomställning mot
minskade och effektivare transporter
 Infrastrukturåtgärder och byte av
trafikslag
2. Effektivare fordon och framförande
3. Ökad andel förnybar energi
 Eldrift och biodrivmedel
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Trafiksnålt samhälle
Målbild 2030
• Attraktiva städer med större närhet
• Drygt 10 procent mindre biltrafik (30 procent
under prognos)
• Ökad tillgänglighet med gång, cykel och
kollektivtrafik
• Samordning av godstransporter i staden så
att mängden lastbilsrörelser (fkm) i staden
minskar med 20–30 % jämfört med prognos.
• Ökat transportbehov tas i förbättrad logistik
samt på järnväg och i sjöfart så att
lastbilstrafiken inte ökar (26 procent under
prognos)
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Trafiksnålt samhälle
Målbild 2030
• Attraktiva städer med större närhet
• Drygt 10 procent mindre biltrafik (30 procent
under prognos)
• Ökad tillgänglighet med gång, cykel och
Lite för mycket byte av
kollektivtrafik
•
transportslag och för lite
bättre
logistik
och
planering
Samordning av godstransporter i staden så
att mängden lastbilsrörelser (fkm) i staden
minskar med 20–30 % jämfört med prognos.
• Ökat transportbehov tas i förbättrad logistik
samt på järnväg och i sjöfart så att
lastbilstrafiken inte ökar (26 procent under
prognos)
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Energieffektiva fordon
Målbild 2030
• EU-krav och nationella styrmedel driver elektrifiering av
lätta fordon efter 2020
• Lätta fordon 55 procent effektivare 2030 än 2010
• Andel elbilar och laddhybrider 20 procent
• Tunga fordon 30 procent effektivare än 2012
• Drygt 80 procent eldrivna bussar och
distributionslastbilar i staden 2030. Ger även bättre
luftkvalitet, komfort, imagefaktor samt lägre bullernivåer
• Sparsam körning, vägutformning och lägre hastigheter
bidrar med ytterligare 15 procent energieffektivisering
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Förnybar energi
Målbild 2030
• Effektivisering, elektrifiering och
transportsnålt samhälle gör att
biodrivmedlen räcker längre
• 20 TWh biodrivmedel (7 TWh 2013)
• 4,5 TWh el
• Över 80 procent lägre användning av
fossil energi jämfört med 2010
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Vägtrafikens användning av fossil energi
med och utan åtgärder (TWh)
140
Lite svår att förstå eftersom
den blandar bortsparad och
tillförd energi
120
Energianvändning (TWh)
100
Trafiksnålt samhälle
80
Energieffektivisering (exkl el)
Energieffektivisering (genom el)
60
Byte till el/vätgas
Byte till biodrivmedel
Kvarstående fossil energi
40
Export biodrivmedel
20
0
2010
-20
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tunga godstransportsektorns energianvändning
enligt fossilfriutredningens prognos
Energianvändning (TWh)
25
20
15
10
5
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tunga godstransportsektorns energianvändning
enligt fossilfriutredningens prognos
Energianvändning (TWh)
25
20
15
Kan man kapa
mängden tillförd energi
med den här storleksordningen?
10
5
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Möjlig bränslebesparing
Optimerad fordonsspec
Optimerad körning
Luftriktarjustering
Optimerat underhåll
Luftriktare
3%
7%
Extrautrustning
Hastighet, 4km/h
1,5%
20-30
procent
Förare
5%
Fordonsvikt, 500kg
1%
10%
Drivlinespec
Scania Opticruise/
Active prediction
Axellinjering, 1°
>3%
3%
5% - 8%
Sidokjolar
Däcktryck
1%
1%
Däckval
5%
Scania Transport Lab
Hauling company operating internal transport
Transport efficiency,
CO2 g/tonkm



Scania’s vision for the
transport sector: Halving of
CO2 per tonne-km by 2020
Results from Scania Transport
Lab: Halving of CO2 per tonnekm 2008-2012
Holistic perspective – driver,
logistics, vehicle, service,
driver support, biofuels
Business
average
Improved filling
rate important
NEED FOR SPEED?
IF YOU DRIVE 90 INSTEAD OF 80 YOU WILL:
Win 1% time,
Loose 10 % fuel
Have higher R&M-cost,
Increase the risk for deadly accidents by 40%
Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel
Etanol ED95
Biodiesel och HVO
Biogas
Tunga godstransportsektorns energianvändning
enligt fossilfriutredningens prognos
Energianvändning (TWh)
25
20
15
10
5
0
2010
2020
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tunga godstransportsektorns energianvändning enligt
fossilfriutredningens prognos med möjliga reduktionstal
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
15
10
5
0
2010
2020
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tunga godstransportsektorns energianvändning enligt
fossilfriutredningens prognos med möjliga reduktionstal
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
Besparing genom
effektivare framdrift
15
10
5
0
2010
2020
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tunga godstransportsektorns energianvändning enligt
fossilfriutredningens prognos med möjliga reduktionstal
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
Besparing genom
effektivare framdrift
15
Besparing genom
effektivare fordon
10
5
0
2010
2020
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Minskning av energianvändning och –tillförsel i tunga
godstransportsektorn med åtgärdsförslag från
fossilfriutredningen och Scanias tänkta tillämpning
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
15
Besparing genom
effektivare framdrift
10
Besparing genom
effektivare fordon
5
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Effektivisering, några TWh förnybart (biodiesel, ED95
och biogas) och resten fossilt ger en bra start 2020
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
15
Besparing genom
effektivare framdrift
10
Besparing genom
effektivare fordon
Förnybara drivmedel
5
Kvarvarande
fossilt
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Till 2030 tillkommer ytterligare effektiviseringar, lite
el och mer biodrivmedel
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
15
Besparing genom
effektivare framdrift
10
Besparing genom
effektivare fordon
Eldrift
5
Förnybara drivmedel
Kvarvarande
fossilt
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
… och utvecklingen fortsätter till 2050
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
15
Besparing genom
effektivare framdrift
10
Besparing genom
effektivare fordon
Eldrift
5
Förnybara drivmedel
Kvarvarande
fossilt
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tunga godstransportsektorns klarar de långsiktiga
målen om rätt åtgärder vidtas!
Energianvändning (TWh)
25
20
Besparing genom
effektivare transporter
15
Besparing genom
effektivare framdrift
10
Besparing genom
effektivare fordon
Eldrift
5
Förnybara drivmedel
Kvarvarande
fossilt
0
2020
2030
2040
2050
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]