IDAG INLEDS FÖRETRÄDESEMISSIONEN

PRESSMEDDELANDE
22 januari 2015
IDAG INLEDS FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Idag, den 22 januari 2015, inleds teckningstiden i Sanionas företrädesemission. Även allmänheten
ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen och teckningstiden löper till och med den 5 februari
2015. Vid fulltecknad nyemission tillförs Saniona cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.
Prospekt, folder och anmälningssedel II (för teckning utan stöd av företrädesrätt) finns att tillgå på
Sanionas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.saniona.com,
www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Saniona har erhållit teckningsförbindelser om cirka 15,3
MSEK, motsvarande cirka 63 procent av emissionsvolymen.
Företrädesemissionen i sammandrag










Teckningstid: 22 januari – 5 februari 2015.
Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Sanionas aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter var den 14 januari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den
15 januari 2015. Avstämningsdag var den 16 januari 2015. För varje befintlig aktie erhålls en (1)
teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs: 7,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 24 293 850 SEK, vilket högst omfattar 3 470 550 aktier. Även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Teckningsförbindelser: Saniona har erhållit teckningsförbindelser om cirka 15,3 MSEK, motsvarande
cirka 63 procent av emissionsvolymen.
Antal aktier innan nyemission: 13 882 200 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 97,2 MSEK.
Marknadsplats: Sanionas aktie är noterad på AktieTorget.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
22 januari – 3 februari 2015.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och
med den 22 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av februari 2015.
Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande
finns att ta del av i upprättat prospekt.
VD Jørgen Drejer kommenterar
– Genom det arbete vi bedrivit sedan noteringen på AktieTorget under 2014 ligger vi före vår ursprungliga
tidsplan. Under 2014 har vi bland annat formellt beslutat inleda preklinisk utveckling av
läkemedelskandidaten AN363 för behandling av neuropatisk smärta. Styrelsen har förväntat sig att
ytterligare kapital skulle behöva anskaffas omkring den tidpunkt då bolaget valt ut en första
läkemedelskandidat för intern utveckling. Med anledning därav avser vi därför bland annat att anskaffa
kapital för färdigställande av preklinisk utveckling och genomförande av klinisk fas I-studie av AN363,
positionering av den nyligen förvärvade läkemedelskandidaten tesofensine, samt för fortsatt drift av AN346projektet. Varmt välkommen att delta i Sanionas nyemission.
Jørgen Drejer, VD i Saniona AB
Saniona AB, Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Denmark
Web: saniona.com Email: [email protected]
Informationsträffar och lunchträff
I samband med bolagets nyemission kommer Saniona att delta på ett antal informationsträffar och en
lunchträff för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget
genomför är gratis att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller
ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post:
[email protected]dermera.se eller på telefon: 0431-47 17 00.





27/1 Lund – Investerarträff med Aktiespararna kl. 14.30 - 15.00 – Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27.
28/1 Piteå – Lunchträff kl. 11.30 - 12.30 – Vardagsrummet, Bryggargatan 14.
28/1 Skellefteå – Investerarträff kl. 17.30 – 18.30 – Scandic Hotell, Vithatten.
29/1 Stockholm – Investerarträff kl. 18.00 – 20.30 – Scandic Klara, Slöjdgatan 7 (vid Hötorget).
2/2 Göteborg – Investerarträff kl. 18.00 – 20.30 – Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, telefon: 0431-47 17 00, e-post: [email protected]
För ytterligare information om Saniona, vänligen kontakta:
Jørgen Drejer, VD för Saniona, mobil: +45 2028 9705, e-post: [email protected]
Om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala
nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande
portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler
som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas
membran. Bolaget samarbetar med världsledande läkemedelsbolag som Janssen Pharmaceuticals Inc. och
Pfizer Inc. liksom Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc.
och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell
klass med 18 medarbetare. Saniona är noterat på AktieTorget sedan april 2014 och har cirka 1000
aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.
Saniona AB, Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Denmark
Web: saniona.com Email: [email protected]