Idag och i framtiden

FUB
Idag och i framtiden
2015-24-10
FUB
Idag drygt 25 000 medlemmar
• 21 Länsförbund
• 156 Lokalföreningar
2015-24-10
• ca 45 Klippan sektioner
Enbart för personer med
utvecklingsstörning
Lagar Regler Förordningar
➢Regeringsformen
➢LSS
➢FN allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
➢Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
➢Europarådets Sociala Stadga
➢Europarådets konvention om människliga rättigheter
2015-24-10
Regeringsformen 1 kap §2
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga
verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till
arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg
och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
2015-24-10
LSS 5 §
Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de
personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde
får möjlighet att leva som andra.
2015-24-10
FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och
bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
2015-24-10
Konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
Artikel 1
Denna konventions syfte är att främja, skydda och
säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter för alla personer
med funktionsnedsättning och att främja respekten för
deras inneboende värde.
2015-24-10
Europarådets Sociala Stadga
Del 1:13
Den som saknar tillräckliga resurser har rätt till social och
medicinsk hjälp.
Del 1:15
Varje person med funktionshinder har rätt tilloberoende,
social integration och deltagande i samhällslivet.
2015-24-10
Europeiska konventionen för de
mänskliga rättigheterna
Europarådets medlemsstater åtar sig att garantera
grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter,
inte enbart för medlemsstaternas medborgare utan för alla
personer som vistas inom deras jurisdiktion
2015-24-10
Lagar Regler Förordningar
➢Regeringsformen (1974)
➢LSS (1994)
➢FN allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
➢Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2007)
➢Europarådets Sociala Stadga (1996)
➢Europarådets konvention om människliga rättigheter (1950)
2015-24-10
Konventionen
mot tortyr
tortyroch
ochannan
annangrym,
grym,omänsklig
Konventionen
mot
omänsklig eller förnedrande behandling eller
eller
förnedrande behandling eller bestraffning
bestraffning
Varje
attatt
inom
varje
Varje konventionsstat
konventionsstatskall
skallåta
åtasigsig
inom
varje
territorium
förhindra
territoriumunder
underdess
dessjurisdiktion
jurisdiktion
förhindra
handlingar
behandling
närnär
handlingarsom
sominnebär
innebärförnedrande
förnedrande
behandling
dessa
påpå
uppmaning
dessa handlingar
handlingarbegås
begåsavaveller
ellersker
sker
uppmaning
eller
avav
enen
offentlig
eller med
med samtycke
samtyckeeller
ellermedgivande
medgivande
tjänsteman
eller
någon
annan
person
som
handlar
offentlig tjänsteman eller någon annan person som
såsom företrädare för det allmänna.
handlar såsom företrädare för det allmänna.
2015-24-10
FN & Europa Rådet
Sverige har inte begärt undantag för det
kommunala självstyret.
2015-24-10
2015-24-10