KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

2015-04-20
Utsänt till
- Idrottsrådets ledamöter
- Johan Holmberg
(S)
- Morgan Persson
(UP)
- Robert Österman
(M)
- Kjell Persson
För kännedom till
- Tony Övringe
- Clara Engstrand
MINNESANTECKNINGAR
Idrottsrådets möte 150416, kl 18.00 - ca 19.30
Kvarnkullens mötes- och samlingslokaler, rum 1
Närvarande
Idrottsrådet (IR) /
Gustaf Svensson, Karl-Erik Engström, Hans Sjöström
Politisk representation / Robert Österman (M)
Fritid Kungälv /
Lars Fahleson
Inbjudna gäster /
Tony Övringe
Fritid Kungälv
Clara Engstrand
Kommunledningssektorn
EJ närvarande
Lotta Johansson (IR), Bosse Tingbäck (IR), Linnea Tyden Busck (IR)
Johan Holmberg (S), Morgan Persson (UP)
Kjell Persson (Fritid Kungälv)

Idrottsrådets ordförande Gustaf Svensson hälsar välkommen till dagens möte.
Vi konstaterar en ganska stor frånvaro vid dagens möte, de flesta har dock meddelat sitt återbud …

Föregående minnesanteckningar från idrottsrådets möte 150226 … godkändes !

Rapport från pågående arbete med översyn av föreningsbidrag och taxor
Tony Övringe och Clara Engstrand är inbjudna till dagens möte för att informera om hur arbetet
fortskrider med översynen av de kommunala föreningsbidragen och taxorna.
Clara är också den tjänsteman som har ansvaret för arbetsgruppens arbete.
Viktigt att komma ihåg är att den planerade översynen av ex de kommunala bidragen skall innefatta
ALLA kommunala bidrag och inte bara de bidrag som utgår från Fritid Kungälv till ex målgruppen
idrottsföreningar i kommunen !
De politiskaOCH
direktiven
för översynen anvisar bl a
KULTUR
SAMHÄLLSSERVICE
 främja barn och unga med fokus och riktpunkt på åldrarna 7-20 år
 integrations- och jämställdhetsperspektivet skall tydliggöras
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
2(3)
Arbetet befinner sig just nu i en ”insamlingsfas” som på olika sätt syftar till att försöka utforma en
nulägesbeskrivning som kan ge en bild av hur det ser ut bland våra föreningar just nu …
Ex Vilka föreningar nyttjar våra anläggningar och vilka gör det inte …?
Hur ser våra verksamhetskostnader ut baserade på anläggningar och per individ …?
Omvärldsperspektiv och jämförelser med andra kommuner …!
Några viktiga punkter inom ramen för pågående arbete;
- en första rapport klar september 2015
- nytt regelverk från 160101 … detta regelverk kommer bl a att innehålla ytterligare nödvändig
detaljinformation
- utveckla en bra dialog med idrottsrådet och föreningslivet generellt under hösten
(ex vid idrottkonferensen lördag 151017)
- till arbetsgruppen finns också en referensgrupp knuten … avstämningar kommer fortlöpande att
göras med denna referensgrupp (Robert Hallman, Jonas Arngården och Kathrin Ahlstedt).
Clara uttrycker också att hon gärna medverkar vid kommande möten med idrottsrådet för att på
olika sätt avrapportera hur arbetet fortskrider.
Ett självklart forum blir naturligtvis den planerade idrottskonferensen lördag 17 oktober.

Rapport/information från idrottsrådets planering avseende idrottsskolans verksamhet
kommande säsong 2015/16
Planeringen av idrottsskolans verksamhet kommande säsong pågår för fullt. Alla föreningar som
medverkat innevarande säsong är också tillfrågade om intresset av att delta även kommande säsong.
Målsättningen är också att till nästa säsong öka antalet medverkande ungdomar i idrottsskolan.
- Föreningar som medverkar i idrottsskolan erhåller en ersättning på ca 10-15 tkr …
- Idrottsrådet uttrycker uppfattningen att upplägget och strukturen på idrottsskolans verksamhet
är bra …
- Kungälvs Handbollsklubb hanterar även kommande säsong all administration förenad med
idrottsskolans verksamhet …
Anmärkning
En eventuell återgång till Mimershallen avseende verksamhetstider för idrottsskolan kommer troligen att på ett eller
annat sätt påverka det utlägg av träningstider som nu görs inför kommande säsong 2015/16.

Aktuell information från Fritid Kungälv
Tony Övringe lämnar en kortfattad information;
- Närmast på tur när det gäller konstgräsplaner i kommunen är kommundelarna Hermansby och
Kareby
- Byggnationen i Fontin av den nya motionscentralen Kotten är i full gång och anläggningen
beräknas stå klar i slutet av oktober 2015
- Nya idrottshallar planeras i
 Sparrås (Ytterby) som beräknas stå klar hösten 2016
 samt idrottshall i Diseröd som preliminärt kan vara klar 2017.
Dessa idrottshallar byggs också med inriktningen ”allaktivitetshus” och tar alltså inte bara fokus
på idrottens behov av ytor och utrustning!
Idrottshallen i Sparrås kommer, förutom den självklara idrottshallsytan, också att inrymma
bibliotek och ytor för kulturskolans verksamheter m fl.
Idrottsrådets ordförande framför dock skarp kritik mot att idrottsrådet inte blivit tillfrågade eller
haft möjlighet att inkomma med synpunkter på innehåll, utformning mm av nya idrottshallar
som planeras av kommunen - vi måste kanske fundera vidare på hur vi i olika sammanhang
och på olika nivåer kan involvera ex idrottsrådet i planeringsfasen kring denna och andra
liknande frågor där idrotten i kommunen blir en given ”samarbetspartner”.
Anm. I detta sammanhang (= Sparrås) kom också Fritid Kungälv in sent i projektet …
3(3)
-
-
Arbetet med nämnda idrottshallar bedrivs dock med ett tydligt fokus på bl a en lokal förankring
där ambitionen också blir att försöka tillskapa bra och positiva mötesplatser men också goda
idrottsmiljöer i barnens närområde … sedan kommer naturligtvis dessa idrottshallar att också bli
ett välkommet tillskott för alla övriga idrottsföreningar och idrottsverksamheter verksamma i
kommunen!
Arbetet med en kommunal ridanläggning i Trankärr samt planeringen och tankarna kring en
eventuell ”multiarena/hall” på området i anslutning till IP Yttern fortskrider … bägge dessa
ärenden skall behandlas i kommunstyrelsen den 27/5 där beslut skall fattas kring den vidare
hanteringen (upprättande av ramhandling)
All fotbollsverksamhet på IP Kongevi samt Skarpe Nord konstgräs är klart och utlagt för hela
sommarsäsongen 2015
Arbetet med fördelningen av träningstider mm i våra idrottshallar säsongen 2015/16 är i stort
sett klart.
När det gäller fördelningen av träningstider har Fritid Kungälv ett primärt uppdrag att i första
hand ta fokus på villkoren för barn och unga 7-20 år.
Med stöd av ApN (Aktivitetskort på Nätet */se nedan) har vi för perioden andra halvåret 2014
inhämtat uppgifter om antalet aktiva barn och ungdomar 7-20 år hos respektive förening.
Dessa uppgifter om antalet aktiva har sedan lagt grunden för den huvudsakliga tilldelningen av
träningstider till berörda föreningar inför kommande verksamhetssäsong.
*/ Aktivitetskort på Nätet ersätter den tidigare manuella hanteringen avseende Lokalt Aktivitetsstöd.
 Bidrag till sökande föreningar utgår med ett fast belopp på 9 kr/deltagartillfälle för barn och ungdomar i
åldersintervallet 7-20 år
Nästa möte äger rum torsdag den 4 juni och detta möte har idrottsrådet sedan tidigare förlagt till
Ytterby IS klubbstuga på IP Yttern.
Eftersom jag avslutar min anställning i Kungälvs kommun i månadsskiftet maj/juni kommer jag inte att
medverka vid idrottsrådets möte 2015-06-04.
Inför mötet 2015-06-04 bör därför idrottsrådets ordförande kommunicera kallelse, innehåll, dagordning mm
med förslagsvis Kjell Persson som kommer att medverka från Fritid Kungälv.
Jag vill i sammanhanget passa på att TACKA idrottsrådet för ett bra och stimulerande samarbete under
många år … i mötet med olika företrädare från idrotten har det genom åren blivit många spännande och
livliga diskussioner!
Lycka till i det fortsatta arbetet!
Vid pennan
/ Lars Fahleson