20150526

MÖTESANTECKNINGAR
1(5)
Kundråd
Tid:
2015-05-26 13.30-16.00
Plats:
Hjälpmedelscentralen, konferensrum Björnen
Närvarande:
Moniqa Gustavsson, Louise Leander, Monica
Karlson, Karin Kronström, Anna Eskilsson, Marie
Kemi, Liselott Edvinsson, Karin Nordin Andersson,
Anna Gardell, Inga-Lill Holmbom, Cathrine
Blomquist Svensson, Katarina Sjöberg, Nina
Kollin, Catrine Sandström von Knorring, Katarina
Svärd, Eva Berntsson, Göran Dalslätt, Lovisa von
Goës, Marika Byrd
Frånvarande:
Mattias Sundkvist , Mats Uddemar, Monica Rånge
Skånhagen
1
Beslutsstöd för prioritering vid hjälpmedelsförskrivning
Var och en redogör för hur arbetet med införandet har gått. Alla
kommuner har kommit igång men har kommit olika långt.
På HMC samlar vi upp frågor från förskrivarna och rättar och
ändrar blanketter allteftersom det behövs.
Ett uppföljningstillfälle är inbokat till hösten i slutet av oktober
eller i början av november. Kundrådet uppmanas fundera kring
upplägget av uppföljningsdagen.
Monia och Pernilla ska gå en handledarutbildning som
arrangeras av universitetet i Linköping och FORSS.
Hur ska sjukgymnaster involveras? Sjukgymnaster bör göra
minst 10 behovsbedömningar första året, vilka produkter är fritt
utöver de som är angivna. Huvudsaken är att man övar och
kommer in i tänket.
Bara vid bedömning av behov av elstolar ska kommunerna
skicka in blanketten för behovsbedömning till HMC.
Priser på elstolar syns inte i websesam – det skulle underlätta
vid behovsbedömningen. HMC ser hur detta kan lösas.
Konsumentprodukter – patientskadeförsäkringen täcker inte vid
skada med konsumentprodukt. Vid förskrivning av
konsumentprodukt ska en riskanalys göras. HMC gör dessa på
gruppnivå för olika produkter. Detta är gjort för surfplattor,
appar. Appar kan efter beslut taget av styrgruppen den 17
februari 2015 förskrivas som kommunikationshjälpmedel.
2
Buffertlager - hur har det gått
HMC skickar ut lista över lagervärden per maj efter bokslutet
MÖTESANTECKNINGAR
2(5)
Kundråd
Tid:
2015-05-26 13.30-16.00
till kundrådets representanter.
Frågor kring detta ställs till Marika Byrd.
Lagersaldo finns att se i websesam under ”Dina uppgifter”. I
kolumnen med länkar längst ner till höger finns nu lagersaldo.
Detta är en ögonblicksbild.
Om det inte fungerar med automatisk lagerpåfyllnad – maila
eller ring till sesamsupporten/Linn Bergman så kan vi titta på
detta på en gång och försöka rätta.
Lådor för småsaker blir svår och dyr hantering då lådorna
kommer bort. Bättre att packetera ordentligt ute.
Lista över buffertlagerartiklar till sjukhusen är kompletterad
med dynor i alla bredder till de rullstolar man får ha i
buffertlager. Den rätta listan ska publiceras.
Lagernivån på egenansvarsartiklar på sjukhusen ska vara på en
sådan nivå att vårdprocessen underlättas. Informationsmaterial
på sjukhusen bör uppdateras.
3
Inför sommaren
Sommartid på HMC veckorna 26 till och med 33 då HMC
stänger klockan 16.00.
Lägre bemanning på HMC veckorna 30-33.
HMC’ s konsulenter försöker att få till så många utprovningar
som möjligt innan semestrarna så att så många patienter som
möjligt ska kunna få komma ut under sommaren.
Sommarvikarier som förskrivare – anmäl till sesamsupporten
vilka som ska ha och hur länge de ska arbeta så får de ett
tidsbegränsat förskrivarid. Ska man arbeta längre får man
kontakta sesamsupporten igen för att förlänga sitt förskrivarid.
HMC ska skicka ut lista till respektive kommun med
websesamanvändare och förskrivare så att kommunerna kollar
igenom dessa så att vi kan avaktivera de som slutat. Kolla då
också igenom e-post och telefoner mm.
MÖTESANTECKNINGAR
3(5)
Kundråd
Tid:
4
2015-05-26 13.30-16.00
Övriga frågor
 Rensa försäljningshjälpmedel från hjälpmedelsbilden
Försäljningsartiklar som suttit som komponent på
huvudhjälpmedel försvinner inte från hjälpmedelsbilden
vid retur. Detta kan ändras genom att ändra
försäljningsartiklar till återköpsartiklar. Utförligare
information kommer om detta när ändringen är på gång.

Höstens utbildningar
Lista på höstens utbildningar delas ut. De flesta finns
redan i lärandekalendern.

Supporter, Hi-Loo
Återkallande och tillbud. Snabbmuttrar är utskickade till
buffertlagren. De som går ut från oss har rätt typ av
snabbmutter i lådan. Efter sommaren kommer steg två
och Etac skickar då brev och snabbmuttrar hem till
brukarna med uppmaningen att byta muttrar. Kan man
inte byta själv uppmanas man att kontakta sin
arbetsterapeut.

Förskrivning i samverkan
Tillämpningsanvisning för förskrivning i samverkan är
framtagen och finns publicerad i handboken under
ansvarsfördelning.
Rapporter ska tas fram tillsammans med psykiatrin och
habiliteringen.
Visar bild på förskrivningens ursprung för åren 2013 till
2015 tom april. Förskrivningar av Hab och slutenvården
som ska följas upp av annan än betalaren.

Förbättrad information om produkter som utgår samt
byte av produkter
HMC är medvetna om bristen och ska försöka förbättra
detta.
När artiklar utgår syns de inte i websesam och man hittar
då inte informationen om vilken artikel som ersätter den
som utgår. HMC försöker hitta lösning på detta.
Bilder på artiklar syns inte längre i websesam. Text att
kontakt med Hinfo saknas för tillfället. HMC arbetar för
att bilder och dokument ska synas i websesam
MÖTESANTECKNINGAR
4(5)
Kundråd
Tid:
2015-05-26 13.30-16.00

Köp av länkhjul till Netti men hyra på rullstolen
Reparation och åtgärd på rullstol, tex byte av länkhjul
pga slitage blir köp. Då ska man välja knappval 2 och
kommer då till teknisk service och då läggs ordern på
annat sätt så att ingen ny debitering görs.

En brukare i ordinärt boende har fått information att
återlämna fristående toalett men upplevt att HMC helst
inte velat ta den i retur. Vad är sagt om återlämning av
hjälpmedel och var ska de lämnas?
Alla hjälpmedel som brukare eller anhöriga kommer för
att lämna tillbaka ska lämnas i receptionen.

Beslutsstödet för sjukgymnaster
Se punkt 1

Upphandlingar
Speciella sittmöbler - ny upphandling startas efter
sommaren – gäller bla Panda, Zitzy, Clositt
Cyklar beräknas att annonseras före sommaren.
I november startar HMC upphandling av
hygienhjälpmedel och sängar.

Lyftselar
Etac har tagit fram en ny sele som kommer att ersätta
Nova selarna.
Genomgångar av lyftselarna genomförs vid tre tillfällen
25-27 maj.
Vi ska försöka få till ett nytt tillfälle för genomgång då
efterfrågan varit stor.

Hyra av hjälpmedel
Om dubbelförskrivning inte stöds av regelverket kan
patienten hyra och själv betala för nummer två.
Är det en försäljningsartikel kan patienten köpa den.
I regelverket står det att det detta avser ett likadant
hjälpmedel som redan finns förskrivet. Vissa
missuppfattningar kring detta råder – HMC återkommer
med förtydligande.

Förskrivarenkät
MÖTESANTECKNINGAR
5(5)
Kundråd
Tid:
2015-05-26 13.30-16.00
Kundgruppen har i uppdrag att se över nya sätt för HMC
att möta våra kunder. HMC har börjat detta arbete med
att skicka ut en enkät för att ta reda på vad kunderna
tycker om information på hemsidan och om websesam.
6

Priset på egenansvarsartiklar – info om ändringar
HMC försöker förbättra detta.

Information om Vicairdynor och ny dynupphandling
Del två av dynupphandlingen är inne i
utvärderingsfasen. Nytt avtal inte på plats förrän tidigast
andra halvan av augusti. Vicairdynan finns kvar till dess.

Handboken och elektriskt sängryggstöd
Samråd med läkare står det i handboken. Samtidigt har
förskrivning av manuella sängryggstöd ökat. HMC håller
på med översyn.
Nästa möte
Nästa möte är den 8/9. Ytterligare ett möte är inbokat
17/11. Tiden är kl 13.30 – 16.00.
Vid anteckningarna
Marika Byrd