Radiologiska kliniken NLN

Kvalitetsbokslut 2014
Radiologiska kliniken NLN
Innehållsförteckning
Inledning....................................................................................................................... 3
Vår verksamhet ........................................................................................................... 3
Trygga patienter .......................................................................................................... 7
Patienterfarenheter .................................................................................................................... 7
Smidig resa genom vården.......................................................................................... 7
Tillgänglighet ............................................................................................................................ 7
Patientsäkerhetsresultat ............................................................................................................. 8
Medicinska resultat ................................................................................................................... 8
Egenkontroll .............................................................................................................................. 9
Rätt nyttjade resurser ............................................................................................... 10
Forskning och utbildning ........................................................................................................ 10
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
2(11)
Inledning
Kvalitetsbokslutet har som syfte att vara en stimulerande och lärande uppföljning av
föregående års arbete för alla medarbetare inom verksamheten. Bokslutet innehåller en
fördjupad presentation av aktiviteter, resultat och analyser kopplade till det kvalitetsarbete
som verksamheten gjort under året. Det ska samtidigt vara ett stöd i det fortsatta arbetet
kring dessa frågor, och även vara ett underlag vid genomgångar med ledningen samt vid
patientsäkerhetsronder.
Rubrikerna i bokslutet är grupperade efter Hälso- och sjukvårdens tre fokusområden (se
bild). Alla förbättringar som genomförs i verksamheterna utifrån fokusområdena bidrar till
en bättre hälso- och sjukvård i Sörmland.
Verksamheten arbetar löpande med att försöka undvika att köerna ökar trots ökad
efterfrågan. Under året har funnits fokus på att stötta akutmottagning och vårdavdelningar
med så snabba utredningar som vi förmår pga platsbristen.
Vår verksamhet
Verksamhetens mål är att alla patienter skall ha erbjudits tid för radiologisk undersökning
inom en månad. Vi klarar inte av det för magnetkamera och ultraljud och tidvis inte heller
för datortomografiundersökningar. Köerna har dock sakta minskat under 2014 som följd av
systematiskt arbete med schema och kvällsmottagning, detta arbete kommer att fortsätta.
Sjukskrivningstalet är betydligt högre än önskvärt, kan möjligen förbättras genom
schemaändringar. Verksamhetens mål enligt ovan är inte adekvat förankrat hos
medarbetarna, fortsatt diskussion kring avdelningens mål kommer att ske under 2015.
Under hösten inspekterades kliniken av Strålskyddsmyndigheten. Merparten av
avdelningens rutiner är bra men inte nedskrivna vilket måste åtgärdas av
verksamhetschefen under 2015. Rutiner för röntgenundersökningar på extern enhet
(operationsavdelningen) måste ses över.
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
3(11)
----------------------------Sjukvård i alla väder.
----------------------------All personal på avdelningen deltar löpande i förbättringsarbete i någon av de 4
flödesgrupper som finns. Nedan finns sammandrag av delar av det som medarbetarna
arbetat med under året.
Datortomografi:






Två datortomografiapparater finns på kliniken sedan 2010. DT2 (Philips) planerades
för uppgradering i november 2014 men ställdes in p.g.a. leveransproblem.
Uppgradering sker istället i januari 2015.
Under 2013 utfördes 14 650 undersökningar, preliminär beräkning för 2014 16 300.
Det ökade antalet undersökningar har olika orsaker exv. vårdplatsbrist som kräver
snabb utredning från Akuten, många patienter som söker sig till Akutmottagningen
samt fler diagnostiska möjligheter med DT. För att kunna ta emot fler akuta
patienter, har tiden för tidsbokade undersökningar kortats från 30 minuter till 20
minuter.
Extramottagning under kvällar och helger under våren för att försöka arbeta undan
”sommarpuckeln”
Sjuksköterskeschemat har ändrats på försök för att anpassas till det ökade antalet
undersökningar. Utvärdering i mars 2015.
Ny metod för att bättre förbereda svårlaxerade samt inneliggande patienter som ska
genomgå datortomografi tjocktarm.
Samarbete pågår med Radiologiska klinikerna på MSE och KSK med
protokolloptimering och stråldoser.
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
4(11)



Ny metod inför beräkning av insättning av protes i axlar har införts under året. Även
ny metod för DT tunntarm, även om flertalet patienter undersöks med MR tunntarm.
Lågdos thorax har införts.
Protokollförändringar för att optimera/sänka stråldosen.
Stråldosmätningsprogram har inskaffats. Programmet underlättar för fysiker att ta
fram statistik på distans vilket bör kunna ge möjligheter att sjukhusen jämför sig
med varandra.
-------------------------Produktionsdiagram datortomografi Nyköping/ månad (1-12) under åren 2010 till 2014,
sista året representeras av stapeln längs till höger vid varje månad.
------------------------Remiss och svarshantering:








Dubbla remisser: Rutin skriven hur man tar hand om remisser som skickas dubbelt
från remittenterna.
OBS-info: Ny rutin hur vi registrerar CAVE i RIS. Rutinen ligger i Y-mappen
Radiologen NLN AKUT
PAD-remisser: Ny rutin skriven hur vi registrerar PAD-remisser i RIS. Underlättar
för både radiologiska kliniken och remittenten. Remittenten slipper få PAD-svar
skickad 2 gånger till sig.
Skanning av pappersremiss för eftergranskning av röntgenbilder (demonstration):
Nedskriven hur vi ska ta hand om pappersremisser.
Begäran om loggutdrag: Ny rutin skriven hur man tar ut loggar på patientens
begäran. Detta görs av en RIS-administratör.
Svarshantering av avvikelser: Rutin finns för RIS-administratör att gå igenom
DWL-listan för administrativ avvikelse.
Felskickade remisser: Rutin finns hur vi ska handha remisser som skickas till fel
klinik. Rutin ligger i Y-mappen Radiologen NLN Ansvarsområde RisPacs rutiner
Nya skyltar till vår avdelning. Arbetet gjordes tillsammans med flödesgruppen för
konventionell röntgen och ultraljud.
--------------------------Produktionsdiagram för samtliga undersökningar vid radiologiska Nyköping/ månad (1-12)
under åren 2010 till 2014, sista året representeras av stapeln längs till höger vid varje
månad. Produktionen ökar totalt sett, framför allt sker en succesiv förskjutning från enklare
undersökningar som konventionell röntgen mot mer komplicerade undersökningar som
datortomografi och magnetkameraundersökningar.
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
5(11)
---------------------------Konventionell röntgen och ultraljud:






För litet drop in-väntrum – efter diskussion under året planeras en anpassning i
samband med installation av nya skelettlab under 2015.
Nytt PM finns på Insidan angående prover/rutiner vid dränage och punktioner.
Checklista finns på ULJ, som fylls i vid varje ny patient, bl an skall provrör märkas
upp innan provtagning för att minska risken för att det inte blir märkta alls.
Under året etableras undersökning av leverns elasticitet med speciell metod sk
ARFI. Elasticiteten korrelerar mot fibrosutvecklingen i levern. Nyköping
undersöker initialt samtliga Sörmlandspatienter, dessa patienter skickades tidigare
till Uppsala. Undersökningsmetoden utgör en del bedömningen av vilka patienter
som skall erhålla antiviral behandling mot hepatit.
Bokade tider på lab 6 är borta på måndagar p.g.a. högt tryck på akuta och drop inpatienter.
Körkort för sjuksköterska på gång för lab 4, 5 och 6. Körkort för ultraljud och
genomlysningsundersökingar finns.
Nya skelettlab – 5 och 6. Upphandling slutförd under 2014 och projektering
påbörjad.
---------------------------Produktionsdiagram ultraljud Nyköping/ månad (1-12) under åren 2010 till 2014, sista året
representeras av stapeln längs till höger vid varje månad. ARFI undersökningar svarar för
en stor del av ökningen.
---------------------------Magnetkamera:



Tunntarm och torso/helkropp är två nya undersökningsmetoder på MR.
Kvällskörningar har i år utförts 2-3 ggr/vecka (3 ggr/vecka från april).
Ny utformning av kallelsebreven
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
6(11)


Arbete med metodbok för våra standardiserade undersökningar påbörjades under
2014 och fortsätter under 2015
På sikt kommer kliniken att behöva ytterligare en magnetkamera. Den nuvarande
huskroppen klarar inte av de vibrationer som uppkommer. Den nya kameran
planeras därför till den länkbyggnad som bland annat kommer att innehålla den nya
sjukhusentrén. Sannolikt kommer inte radiologen ha tillgång till dessa lokaler innan
hösten 2018 och patientflödet på den nuvarande magnetkameran behöver förbättras
ytterligare. Därför görs lokalanpassning med ytterligare ett förberedelserum,
ombyggnaden kommer att ske i samma projektering som ombyggnad av skelettlab.
---------------------------Produktionsdiagram magnetkamera Nyköping/ månad (1-12) under åren 2010 till 2014,
sista året representeras av stapeln längs till höger vid varje månad. Enligt nationell statistik
(Nysam) kan man klara ca 4000 undersökningar/kamera, denna nivå beräknas passeras
2016- 2017. Pga detta planeras för ytterligare en magnetkamera i Nyköping i samband med
ombyggnaden av sjukhuset. Förhoppningen är att vi skall ha tillgång till den kameran 2018.
----------------------------
Trygga patienter
Patienterfarenheter
Den nationella patientenkäten är inte upphandlad för de radiologiska klinikerna i Sörmland.
Smidig resa genom vården
Tillgänglighet
Standardiserade metoder för tillgänglighetsmätning saknas på ett nationellt plan. Så kallade
ledtider för radiologi och klinisk fysiologi är under upparbetning på nationellt plan i SKL:s
regi. Utdata från dessa jämförelser är svårtillgängliga. Under 2014 och under början av
2015 görs ett bytande arbete för att hitta passande statistik/kvalitetsäkringsprogram för de
radiologiska klinikerna.
----------------------------Ködiagram magnetkameraundersökningar. Under 2014 kan man se att kön minskat men
steg under den del av semesterperioden då personalen inte gjorde kvällskörningar. Under
2013 fanns liknande puckel. Det betyder också att antalet remisser som skickades inte
minskar så mycket som det tidigare gjort under sommaren (brukar annars relatera till antalet
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
7(11)
läkare i tjänst som skriver remisser). Då månadsproduktionen uppgår till ca 250 MR
undersökningar behöver kön minska från nuvarande 400 till under 300 om väntetiden för
flertalet magnetkameraundersökningar inte skall överstiga 1 månad.
Patientsäkerhetsresultat
Medicinska resultat
Avdelningen deltar inte i enskilt kvalitetsregister bortsett från Nysamstatistik. Avdelningen
huvuduppgift är att stötta de processen de andra klinikerna använder sig av både med
avseende på nya metoder, kvalitets- och kapacitetsplanering. Flödesvägar för patienter som
kommer med ambulans och misstänkt höftfraktur samt misstänkt slaganfall är etablerade
och rullar i full klinisk praxis.
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
8(11)
---------------------------Röntgenläkare går igenom senaste veckans fall från öronkliniken.
---------------------------
Egenkontroll
Stickprovskontroller för följsamhet till basal hygienrutin utförs, följsamheten kan bli bättre
och ämnet diskuteras på bland annat arbetsplatsträffar.
---------------------------Under sommaren 2014 upptäcktes spår av legionellabakterier i lasarettets vattensystem.
Regelbunden spolning av varmvattenledningar påbjöds inkluderande chefens handfat.
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
9(11)
Rätt nyttjade resurser
Forskning och utbildning
Kliniken har 3 utbildningsläkare (till röntgenläkare) så kallade ST-läkare. Utöver
utbildande av blivande röntgenläkare tar kliniken mot AT läkare samt andra blivande
specialistläkare som behöver randutbildning på radiologen.
Kliniken deltar fortlöpande i de praktiska utbildningsmomenten för röntgensköterskor
måste göra under utbildning och flera elever utför sin praktiska utbildning hos oss.
--------------------------------------
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
10(11)
----------------------------------
Radiologiska kliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2014
11(11)