Pedagogisk meritförteckning

Pedagogisk portfölj ­ Joni Stam (701207­0350) Pedagogisk portfölj
Joni Stam (701207­0350) A. Din egen syn på undervisning, pedagogik samt undervisningens framtid B. Andras uppfattningar och värderingar av undervisningens kvalitet C. Pedagogisk erfarenhet D. Pedagogiskt ledarskap E. Pedagogisk utbildning F. Annan utbildning/erfarenhet av betydelse G. Övriga uppdrag av betydelse A - Den egna synen på undervisning, pedagogik och undervisningens framtid.
Min syn på undervisning, pedagogik och undervisningens framtid är en samling av åsikter – ett konglomerat av teorier, egna reflektioner och framför allt insikter vunna genom praktisk erfarenhet. Här kommer ett försök till att försöka förklara den genom att först hänvisa till högskolans övergripande mål som är att skapa och återskapa kunskap som leder till ny kunskap som i sin tur leder till samhällets (intellektuella) utveckling. Det övergripande målet för mig är att få undervisningen att stimulera till djupinlärning, förståelse som leder till (praktisk) tillämpning. Man kan säga att jag har en konstruktivistisk kunskapssyn, det vill säga att kunskap är den förståelse som studenten själv skapar genom att bearbeta det han/hon hört eller läst. Jag ser det som min uppgift som lärare att försöka skapa bra förutsättningar för att studenten själv ska inhämta kunskap och få en djupare förståelse. Denna process kallar jag för ”kunskapande”. Pedagogisk portfölj ­ Joni Stam (701207­0350) Man kan enkelt illustrera ”kunskapande” på följande sätt: man börjar med att dela upp inlärningsprocessen i tre perspektiv; det finns, grovt sett, tre viktiga aktörer: Elev (studenten), Lärare (jag) och Klasskamraten (kurskamraten). Jag har med en ytterst enkel illustration här nedan försökt tydliggöra denna teori genom att rita en cirkel som är uppdelad i tre delar eller ”tårtbitar”. Hur stor varje ”tårtbit” är beror på engagemang, ambition, flit och kanske fallenhet. Har ”Elev” svårigheter med inlärning så behöver ”Lärare”­ och ”Klasskamrat”bitarna vara större. Är kursen på distans så behöver ”Elev”­ och ”Klasskamrat”bitarna vara större. Har däremot både ”Elev” och ”klasskamrat” svårigheter med inlärning behöver ”Lärare”­biten vara störst. Denna förenklade modell räcker förstås inte för att skildra komplexiteten kring inlärning och ”kunskapande” för utanför denna cirkel finns allt det andra – allt det som stör eller vidgar inlärningen. Mitt jobb är därför att stärka ”Elev” och ”Klasskamrat” genom att entusiasmera (vilket jag är bra på) och få studenten att rikta fokus, utan att för den skull sätta på sig ”skygglappar”. Man behöver övertyga att detta som du läser nu är det mest intressanta du kan göra med ditt liv just nu. I dagens informationssamhälle drunknar vi i irrelevant information och mer än ofta behövs vägledning och jag som lärare tar detta på stort allvar. Det finns de som nästintill är överstimulerade till dumhet och passivitet, därför behövs ett skärpt fokus och systematiskt fortsätter bearbeta relevant fakta. Det gäller att vara här och nu – ingen annanstans! Då uppstår magi! ”Kunskapandets” magi! Jag tror på dialogen som främsta hjälp vid inlärning, därför tror jag på seminariet som ett bra och effektivt sätt att vinna ny kunskap. Seminarier kräver inte ett fysisk i ett givet rum, utan kan utan svårigheter upprättas virtuellt. Det viktiga är att skapa samhörighet Pedagogisk portfölj ­ Joni Stam (701207­0350) och meningsfullhet genom att bilda en gruppgemenskap (en kurs, en kurskamrat och läaren) – detta gör man lätt genom det virtuella rummet – vilket bara i sig, är en fantastisk innovation. Jag försöker också att skapa ett klimat som uppmuntrar till frågeställningar, dialog och kanske till och med debatt genom att respektera alla frågor oavsett frågans karaktär. Att det inte finns några dåliga frågor må vara en kliché, men klichéer är klichéer för att det finns en hel del sanning i dem – också det är en kliché, men jag tror på klichéer – bara de är medvetna. Jag strävar efter att ha en tydlig struktur i min undervisning och jag redovisar alltid inledningsvis hur momentet är upplagd och vad det kommer att innehålla. Under resans gång är jag noga med att vara tydlig med vilket avsnitt som avhandlas och jag förklarar sedan vad målen med kursen är och vad som kommer att krävas av studenterna. Jag ser det som en av de viktigaste uppgifterna att hjälpa studenterna att, utifrån målbeskrivningen, sortera ut och klargöra den mest relevanta kunskapen och att underlätta studentens inläsning och bearbetning av det som uppfattas som svårast – därför krävs det en dialog. Jag undervisar efter devisen: ​
less is more, ​
dvs. att fokusera på att förmedla förståelse snarare än att försöka få med så mycket stoff som möjligt. Sedan ska man inte underskatta repetitionens betydelse – upprepningar stärker och befäster den nya kunskapen och där kommer formuleringskonsten in som styrka – jag tror att det inom alla litteraturvetare bor en liten författare och att kunna förmedla samma sak på flera helt olika sätt är fascinerande. Jag tror på djupinlärning och förståelse genom kvalificerad återkoppling (repetition) vilket jag uppnår genom att implementera min egen syn på kunskap och inlärning i undervisningen. Detta gör jag genom att använda mig av en pedagogik som förenar Pedagogisk portfölj ­ Joni Stam (701207­0350) teori och praktik. Jag är gymnasielärare med en Magisterexamen i litteratur och en B­uppsats i teoretisk filosofi i ryggsäcken, jag har i samma ryggsäck över 10 års erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Jag kan människor rätt så bra. B. Andras uppfattningar och värderingar av undervisningens kvalitet
Christel Zedendahl (rektor på Kristineskolan), mejl: ​
[email protected]​
, Telefon: 023­820 25 Leif Isaksson (rektor på Lugnetgymnasiet), mejl: ​
[email protected]​
, Telefon: 070 551 09 97 Mikael Fältsjö (Gymnasiechef i Borlänge), mejl: ​
[email protected]​
, telefon: 0243­748 82 eller 070 617 48 78) Se ​
pedagogiska rekommendationer som jag fått av skolledare Se ​
elevers kommentarer om min undervisning C. Pedagogisk erfarenhet
1990 – 2002 Fritidsledare 2002 Gjorde en utredning för UR:s räkning om barn­ och ungdomslitteratur. 2006 ­ 2009 Fritidsledare (helgchef & kollochef) på Stöd och Resursgruppen. 2009 ­ 2010 Fritidsledare, grundskolelärare och gymnasielärare. 2010 ­ 2015 Gymnasielärare på olika skolor Se ​
CV 2013 ­ 2014 Pedagogisk utvecklare på Vuxenutbildningen: GyVux ­ jag gjorde den officiella webbsidan:​
​
www.gyvux.se​
. Pedagogisk portfölj ­ Joni Stam (701207­0350) 2011 ­ 2015 Egen webbsida som jag använder i min undervisning:​
​
www.larare.at D. Pedagogiskt ledarskap
Fritidsledare Lärare i grundskolan och gymnasiet Pedagogisk utvecklare på vuxenutbildningen Falu GyVux E – pedagogisk utbildning
● 2004­2008 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) Samhälle, kultur och lärande (SKL). Fokus på lärande och utbildning ur ett samhälleligt perspektiv och som kulturfenomen, 10p. ● 2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) Individ, omvärld och lärande (IOL). Fokuserar på kunskapen om lärande ur ett samspelsperspektiv, med utgångspunkt i människan som individ, subjekt, aktör och samhällsvarelse, framhåller variationen i lärandet, framhåller förutsättningar betingade av såväl inre som yttre omständigheter, 10p. ● 2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan). Undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL). Fokuserar på klassrumssituationen, undervisningsmetoder och bedömningskriterier, 10p. ● 2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) Samhälle, kultur och lärande (SKL). 10p. ● 2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) VFU & ämnesdidaktik 20p. Pedagogisk portfölj ­ Joni Stam (701207­0350) F - Annan utbildning av betydelse för tjänsten
● 2001 ­ 2008 Magisterkurs i litteraturvetenskap 20p Metod och teori 5p, Inledande uppsatsarbete 5p. Uppsats 10p ● 2003 Litteraturkritik 10p Den svenska litteraturkritikens historia 5p, Skrivande av egen kritik 5p. ● 2003 Grundkurs i Praktisk svenska 20p Grammatik 4p, Muntlig framställning, berednings­, föredragnings­ och sammanträdesteknik 5p, Textanalys 3p, Skriftlig framställning 8p. ● 2003 Finlandssvensk modernism 5p Den finlandssvenska litteraturen kring sekelskiftet 1900. ● 2003 Medieteknik 20p (Södertörns högskola) Dreamweaver, HTML, Java, Flash, Illustrator, Photoshop, Premiere, Director och digitalteknik (Dv­kameror och vanliga digitalkameror). Läs mer om ​
kortare utbildningar jag gått inom IKT G - Övriga uppdrag
Pedagogisk utvecklare på Vuxenutbildningen: Falu GyVux ­ jag gjorde den officiella webbsidan:​
​
www.gyvux.se​
. Min egen webbplats som jag använder i min undervisning:​
​
www.larare.at Gjorde en utredning för UR:s räkning om barn­ och ungdomslitteratur.