SBR användarmanual

Manual för registrering i Svenskt
Beroenderegister
2015-05-05
1
Inklusionskriterium
I SBR registreras

Alla personer som behandlas på sjukvårdsenheter för specialiserad utredning och
behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika (inklusive
lugnande, smärtstillande och prestationshöjande läkemedel), oberoende av
organisationsform

Personer med huvuddiagnos F10-F19 som behandlas inom andra typer av
psykiatrisk specialistsjukvård.
och
Dessa inklusionskriterier kan eventuellt breddas framöver för att även inkludera patienter
som behandlas i verksamheter utanför den specialiserade psykiatrin. För SBR är målet att
alla verksamheter som behandlar patienter med skadligt bruk och beroende ska
dokumentera för att öka möjligheterna att följa upp vården och jämföra resultat.
Primärvården registrerar för närvarande i låg grad i kvalitetsregister generellt och
kommunernas socialtjänst omfattas inte av denna typ av kvalitetsregister i nuläget.
2
Registreringsflöde
I SBR finns fem olika typer av formulär. För slutenvården används ett formulär och i
öppenvården fyra: ett för nyregistrering, två olika uppföljningstyper och en
avslutsregistrering. Registreringarna i öppenvård och slutenvård är oberoende av varandra.
Patienter kan alltså registreras i både öppenvård och slutenvård under samma period.
Öppenvårdsregistreringar
Nyregistrering
Eftersom patienter som registreras i SBR enligt inklusionskriteriet ska behandlas för skadligt
bruk och beroende bör inte registrering ske förrän man fastställt att patienten är aktuell för
behandling. Detta sker ofta efter ett par besök på mottagningen och först då görs alltså
nyregistreringen. När patienter som redan behandlas på enheten ska registreras så görs en
nyregistrering för dem men i de fallen är det viktigt att fylla i det korrekta
behandlingsstartsdatumet som då alltså ligger bakåt i tiden. Det kan också vara värt att tänka
på att inte registrera alla dessa patienter (som redan finns i behandling) vid samma tidpunkt
då det även åren framöver kan innebära en puckel av många årsuppföljningar.
3-månadersuppföljning
Efter cirka tre månader görs den första uppföljningsregistreringen. Patienter bör dock inte
kallas till mottagningen endast för att göra en registrering. Information registreras istället vid
det besökstillfälle som ligger närmast tre månader efter nyregistrering. Om inget besök sker
inom perioden två till fyra månader efter nyregistrering görs istället en årsuppföljning vid ett
år efter nyregistrering.
Årsuppföljning
Runt ett år efter nyregistrering görs en årsuppföljning. Patienter bör dock inte kallas till
mottagningen endast för att göra en registrering. Information registreras istället vid det
besökstillfälle som ligger närmast ett år efter nyregistrering. Om inget besök sker inom
spannet 9-15 månader efter nyregistrering gör årsuppföljningen nästkommande år.
Årsuppföljningar görs årligen så länge patienten är i vård.
Avslutsregistrering
Avslutsregistrering ska göras när patienten skrivs ut från mottagningen, oavsett anledning.
Om patienten sedan skrivs in igen påbörjas ett nytt ärende i SBR med en ny nyregistrering.
Slutenvårdsregistrering
I slutenvården görs bara en registrering per slutenvårdstillfälle. Om samma patient skrivs in
igen görs en ny registrering även för det vårdtillfället. Slutenvårdsformuläret innehåller alla
aktuella frågor, även frågor kring avslutandet av behandlingen. Denna registrering fylls med
fördel i efter hand under patientens tid på avdelningen eller vid utskrivning.
3
Aktuell information
Det som ska registreras i SBR är den information som är aktuell vid registreringstillfället,
inte information som var aktuell vid behandlingsstart eller dylikt. I vissa frågor ges
tidsintervall så som ”de senaste 30 dagarna”, då är det alltså de senaste 30 dagarna innan
registreringstillfället som avses.
Den information som registreras i SBR ska vara kliniskt relevant. Man ska alltså besvara
frågorna utifrån sin kliniska bedömning, den information som man journalför, inte exakt vad
patienten sagt eller dylikt.
Alla frågor i SBR behöver inte heller besvaras om de inte är aktuella för patienten eller för
enheten. Samtidigt är det viktigt med så fullständiga data som möjligt för att enheten ska
kunna följa sin verksamhet på bästa möjliga sätt och för att de analyser som görs ska vara
korrekta.
4
Patientinformation och säkerhet
Kvalitetsregister regleras i patientdatalagens 7:e kapitel.
2§
Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om den enskilde
motsätter sig det.
Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna
utplånas ur registret så snart som möjligt.
Skriftlig patientinformation finns på SBR:s hemsida, psykiatriregister.se, i form av 8 frågor
som bevaras så kort och tydligt som möjligt. Alla patienter ska ha tillgång till denna
information. Som komplement är det bra att på mottagningen hänga upp affischer om att
man registrerar i kvalitetsregister och att även informera patienten muntligen för att vara
säker på att de tillgodogjort sig informationen.
Patientsäkerhetsansvarig i din verksamhet ska vara informerad om att din
mottagning/avdelning registrerar i SBR.
Om en patient är registrerad men inte längre vill vara med i registret kontaktar patienten
själv eller behandlaren SBR som raderar all information om patienten ur registret.
5
Teknisk manual för att registrera i SBR 2015 genom
INCA-plattformen
Förutsättningar
För att logga in behöver du:
1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID)
2. En dator med kortläsare
3. Vara upplagd som användare i registret
Logga in
1. Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren
2. Starta webbläsaren (exempelvis Internet Explorer eller Chrome)
3. Gå in på psykiatriregister.se
4. Klicka på ”Övriga register”
5. Klicka på ”OK” efter rutan med certifikat har kommit upp med ditt namn. Om fler
alternativ finns, välj ”SITHS Type 1 CA v1”.
6
6. Mata in din säkerhetskod och klicka på ”Jag legitimerar mig”
7. Du hamnar sedan i nedanstående meny. Under ”Organisation” väljer du ”SBR” och
under ”Roll” väljer du ”Inrapportör (Kvalitetsregister)” (i exemplet nedan är personen
inloggad som administratör och i PsykosR registret). Under ”Placering” väljer du din egen
enhet/mottagning/avdelning. Om du bara har behörighet till en så kommer den enheten stå
som enda alternativ. I den ”listen” det att stå först län, vårdgivare och sist din enhet.
Under ”Register” väljer du ”SBR 2015”.
8. Klicka sedan på ”Logga in”.
9. Du är nu inloggad i systemet!
7
Registrera
1. Klicka på knappen ”inrapportering”.
Du kan även gå via menyn högst upp genom att ställa markören över ”Inrapportering” och
klicka på ”Översikt” (Snabbkommandot är att hålla ner Alt +ö).
2. Knappa in patientens personnummer och klicka på ”Sök”.
3. Klicka på ”Nytt ärende”.
8
4. Välj sedan formulär (Nyregistrering, Uppföljning eller Avslutsregistrering).
5. Klicka sedan på ”Skapa ärende” efter att du har valt formulär.
6. Fyll i frågeformuläret. Du kan välja att ha hjälptexter ”På” eller ”Av”
7. När du har fyllt i frågorna klickar du på ”Välj åtgärd” och du hamnar då högst upp i
formuläret (du kan även ”scrolla” dit upp).
8. Välj ”Spara” (det går även att välja ”Pausa” eller ”Avbryt” se nedanstående punkter) och
klicka på ”Utför”.
Observera! Om du har missat eller hoppat över någon fråga får du ett meddelande:
”Formuläret innehåller x fel.” Om du då sedan trycker på ”Ok” och ”scrollar” ned i
formuläret ser du att de frågorna är antingen gul eller rödmarkerade (se bild 2 nedan). Är
frågan rödmarkerad betyder den att den är ”obligatorisk” och formuläret går därmed inte att
spara. Om frågan är gulmarkerad är den en ”varning” att frågan inte är korrekt ifylld, men
det går ändå att spara.
9
Avbryta en registrering
Du har möjlighet att avbryta en påbörjad registrering. Det kan vara nödvändigt om du till
exempel har valt fel formulär. I stället för ”Spara” (som vi tidigare gick igenom) vid
”Åtgärd” väljer du ”Avbryt” i rullistan. Klicka sedan på ”Utför”.
Pausa en registrering
Du har möjlighet att pausa en registrering. Det kan vara nödvändigt om du till exempel inte
har alla uppgifter till hands för att kunna fylla i samtliga frågor i formuläret. Vid ”Åtgärd”
väljer du ”Pausa” i rullistan. Avsluta sedan med att klicka på ”Utför”.
För att återuppta en pausad registrering knappar du in patientens personnummer som
vanligt och du hittar den pausade registreringen till vänster under ”Ärenden för åtgärd”.
Ditt pausade ärende finns även i ”Inkorgen”. För att gå till ”Inkorgen” går du under
menyn ”Inrapportering” och väljer ”Inkorg” Klicka på den pausade registreringen för att
återuppta den (Bilden nedan är tagen från kvalitetsregistret PsykosR, men det ser likadant ut
i SBR).
10
Den stora blå ”INCA” logon för dig alltid till översiktsmenyn om man klickar på den.
Patientlista
Klicka på ”Patientlista” för att se en förteckning över alla patienter som har registrerats på
din enhet.
Där kan du enkelt sortera på personnummer, namn och behandlingsstart och få en bra
överblick över när det är dags för exempelvis uppföljningar.
11
Du når även denna sida genom att klicka på ”Registeringång”
Statistik
Webbrapport
Klicka på ”Webbrapporter”
Där kan man se statistik för din egen enhet för registreringar på den nya plattformen. Där
redovisas enhetens data samt jämförande statistik på regional nivå.
Pdf-rapport
Klicka på ”PDF-Rapporter”
Där kan man ladda ner en PDF-rapport som innehåller indikatorer som registeransvariga
valt ut.
12
13
Kontaktuppgifter
Kontakta registrets koordinator om du vill bli upplagd som ny användare eller om du har
frågor som rör registrering i Svenskt Beroenderegister.
Koordinator
Mikael Eklöf
Telefon: 0765-51 98 91
E-post: [email protected]
14