Läsårstider inom Södermöre kommundels

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Ann-Christine Kittel-Olsson
0480-452904
2015-06-08
SKDN 2015/0111
Södermöre kommundelsnämnd
Läsårstider inom Södermöre kommundelsnämnds ansvarsområde från läsår 2016/2017 till
2020/2021
Förslag till beslut
1. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa läsårstider för läsåren
2016/2017 – 2020/2021 enligt regionsförbundets rekommendation för förskoleklassen, grundskolan och särskolan samt att uppdra åt respektive rektor att
fastställa de tre ej fastlagda lovdagarna senast i augusti för respektive läsår.
2. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att delegera till respektive rektor att
besluta om skoldagens början och slut (”schemaramar”) för läsåren 2016-2017
– 2020/2021 samt ge möjligheten att efter samråd förlägga läsårsavslutningarna
så att lokala förutsättningar bäst tillvaratas.
Bakgrund
Samråd har skett med Södermöre kommundelsförvaltning.
I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde 2014-11-14 att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för
grund- och gymnasieskolorna inom länet. Rekommendationen utgår från de
kriterier som beslutades om 2009-12-16 som bland annat syftat till att göra
läsårstiderna mer förutsägbara för elever, vårdnadshavare samt skolpersonal.
Dessutom har tidigare rekommendationen syftat till att underlätta samverkan
mellan kommunerna och bättre utnyttja resurser för kollektivtrafik och linjelagd skolbusstrafik.
Utöver tidigare har tillkommit möjligheten att samordna två av läsårets fortbildningsdagar.
Samråd har skett med Barn och ungdomsförvaltningen.
Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret
Tel 0480-45 00 00 vx │ [email protected]
SK
SKDN 2015/0111
2 (2)
Förslagna läsårstider:
Läsår 2016/2017 (178 dagar)
Start ht
22/8
Studiedag
22/9
Höstlov
Slut ht
Start vt
Sportlov
31/104/11
22/12
9/1
20/224/2
Studiedag
21/3
Påsklov
Lov
Slut vt
18/421/4
30/4
5/6
16/6
Studiedag
13/3
Påsklov
Lov
Slut vt
2/4-6/4
30/4
11/5
15/6
Studiedag
19/3
Påsklov
Lov
Slut vt
23/426/4
31/5
7/6
14/6
Studiedag
17/3
Påsklov
Lov
Slut vt
13/417/4
22/5
12/6
Studiedag
16/3
Påsklov
Lov
Slut vt
6/4-9/4
14/5
18/6
Läsår 2017/2018 (178 dagar)
Start ht
21/8
Studiedag
21/9
Höstlov
Slut ht
Start vt
Sportlov
30/103/11
21/12
9/1
19/223/2
Läsår 2018/2019 (178 dagar)
Start ht
20/8
Studiedag
20/9
Höstlov
Slut ht
Start vt
Sportlov
29/102/11
20/12
7/1
18/222/2
Läsår 2019/2020 (178 dagar)
Start ht
20/8
Studiedag
19/9
Höstlov
Slut ht
Start vt
Sportlov
28/101/11
20/12
8/1
17/221/2
Läsår 2020/2021 (178 dagar)
Start ht
19/8
Studiedag
17/9
Höstlov
Slut ht
Start vt
Sportlov
26/1030/10
18/12
12/1
22/226/2
Ann-Christine Kittel-Olsson
utvecklingsledare
Thomas Tryggvesson
kommundelschef