Åtgärdsplan för buller Aktivitetsplan med budget för 2015

Åtgärdsplan för buller
Aktivitetsplan med budget för 2015-2016
Aktivitet
start
slut
uppskattat
timmar
Budget, tkr
En resurs på KLK för framtagande av åtgärdsplan, kallande till
samordning och
kommunens bullernärverk, föra
framtagande av
minnesanteckningar från bullermöten, boka
åtgärdsplanen
Tiden för detta
ingår i
deluppdragen.
möten, samordning av en nulägesbeskrivning, Se nedan.
framtagande av excelark och
projektbeskrivning, kravställande i
upphandling av bullerberäkningar
0
Beskrivning av de
MBK, TFK och KLK sammaställer i ett excelark
bullerminskande
pågående och planerade åtgärder i
åtgärder som vidtagits kommunen.
eller planeras,
däribland åtgärder
som planeras att
vidtas under de
kommande fem åren.
50
En beskrivning av
vilka bullerkällor som
myndigheten eller
kommunen ska
kartlägga.
Statliga vägar: Trafikverket redan kartlagt,
Järnvägar: Trafikverket redan kartlagt,
Kommunala vägar: Kommunens inventering
kan behöva uppdateras, Flyg: Kommunen
omfattas inte av den kartläggning som
Trafikverket genomfört.
Sammantaget
buller/beräkning
kombinerat med några
mätningar/prognoser
med hänsyn till
trafikutveckling.
När ekonomisk medel erhållits kan
upphandlingen av en
bullerkartläggning/mätning göras.
Upphandling av lämplig konsult. Planering och
genomförande av mätningar. Färdigställande
av rapport och redovisning.
200
100
Åtgärdsplan för buller
Aktivitetsplan med budget för 2015-2016
Sammanfattning av
Ingår i bullerkartläggningen. Se ovan
bullerkartläggningen,
som ska innefatta en
uppskattning av det
antal personer som
beräknas vara utsatta
för buller.
Aktivitet
Beskrivning av
situationer som
behöver förbättras
samt problem som
bedöms vara
prioriterade och
kriterierna för hur
dessa valts ut.
start
slut
50
uppskattat Budget, tkr
timmar
Ingår i bullerkartläggningen. Se ovan
50
Beskrivning av
Ingår i åtgärdsplanen
åtgärder för att
skydda områden där
ljudnivån ansetts
utgöra en särskild
kvalitet såsom parker,
rekreationsområden,
friluftsområden och
andra natur- och
kulturmiljöer
50
start
Aktivitet
slut
uppskattat
timmar
Budget, tkr
Åtgärdsplan för buller
Aktivitetsplan med budget för 2015-2016
En långsiktig strategi Ingår i åtgärdsplanen.
för hantering av buller
och effekten av buller,
vid behov även
minskning av buller
Beskrivning av hur
Ingår i åtgärdsplanen.
åtgärdsprogrammets
genomförande och
resultat avses att
utvärderas
Analys av kostnaderna Ingår i åtgärdsplanen.
i förhållande till
åtgärdsprogrammets
effektivitet och nytta,
samt sammanfattning
av
åtgärdsprogrammet.
Sammanställning över Ingår i åtgärdsplanen. Innan åtgärdsplanen
de samråd som skett fastställts av kommunfullmäktige ska 2
enligt 5 kapitel 4 §
månaders samråd ha genomförts.
miljöbalken
Summa
Enligt 5 kap. miljöbalken ska programmen även innehålla:
 åtgärder som angivna myndigheter och kommuner behöver vidta (Överskrider rikt och gränsvärden för buller)
 uppgifter om när åtgärderna behöver vara genomförda (ingår i åtgärdprogrammet)
 uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika källor och olika åtgärder
 uppgifter om hur åtgärderna är avsedda att finansieras (ingår i åtgärdsprogram, prioritering, kommunens budget)
 analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt (Hur görs detta  eventuell miljöbedömning enl. 6 kap. miljöbalken (behovsbedömning ska göras, se förordning 1998:905).
100
100
50
50
800