08_Byggprocessen – så ska det gå till_Boverket och Karlskrona

Byggprocessen
Vilka dokument behövs när?
Caroline Bernelius Cronsioe & Anders Johansson, Boverket,
Claes Nicklasson, Räddningstjänsten Östra Blekinge
Mats Sjökvist, byggnadsnämnden i Karlskrona kommun
Lov anmälan eller varken eller
Bygga
nytt hus
Omgivnings
påverka
Utvändig
trappa
Bygglov
Installation
av en ny
eldstad
Inre
åtgärder
Byte av
eldstad till
en likvärdig
Byta
brandvarnare
Attefal
lshus
Anmälan
Underhåll
Varken lov eller anmälan
Byggherrens ansvar att se till att reglerna följs
Byggprocessen i korthet
Tekniskt
samråd
Kontrollplan
Byggnadsnämndensarbetsplatsbesök
Slutsamråd
Startbesked
Slutbesked
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Räddningstjänstens stöd till
Byggnadsnämnden
Granskning av byggherrens underlag inför beslut om kontrollplan och startbesked
•
•
•
•
•
Bärverk
Begränsning av brand- och rökspridning
Spridning till annan byggnad
Utrymningsmöjligheter
Räddningsinsats
Vilken dokumentation krävs av byggherren?
Särskilda kontrollpunkter?
Foto: Räddningstjänsten Ö Blekinge
Varför har vi kraven?
Säkerhet & hälsa: erfarenheter
Vad kan hända om man inte har
reglerna?
• Fallolyckor
• Brand
• Husras
Foto: Räddningstjänsten Ö Blekinge
 Kontroller behövs
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Foto: Räddningstjänsten Ö Blekinge
Byggprocessen
- stöd för byggherren att göra rätt
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Tekniskt samråd
Dokument
• Brandskyddsbeskrivning
• Förslag till
kontrollplan
• Bevis om
färdigställandeskydd
• Energiberäkning
Vid ett tekniskt samråd går man bland annat igenom
• arbetets planering och organisation
• byggherrens förslag till kontrollplan m.m.
• behov av arbetsplatsbesök
• behov av ytterligare handlingar
• behov av ytterligare sammanträden
Syfte: att åtgärden kan antas komma att uppfylla kraven
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
2015-04-20
Sida 7
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Kontrollplan
Dokument
• Brandskyddsbeskrivning
Vad är en kontrollplan?
Vem tar fram en kontrollplan?
Vem beslutar om en kontrollplan?
Kontrollplanen vs. byggherrens egenkontroll?
Vilka kontrollpunkter bör finnas för brandfallet?
KAs roll i kontrollplanen?
Certifierad sakkunnigs roll i kontrollplanen?
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Startbesked
Dokument
• Beslut
kontrollplan
inkl. fastställd
kontrollplan
Startbesked
Ja
Omfattande
kontrollplan
Nej
Mindre
omfattande
kontrollplan
Kan antas uppfylla kraven
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Startbesked - rättsfall
Mark- och miljööverdomstolen
• En teknisk lösning kan inte ställas som villkor i ett
startbesked
• Kolfilterfläktar
• Utrymningsväg
Lösning
• Neka startbesked
• Kontrollpunkt i kontrollplanen
Ändring av galleria
-dimensionering av bärverk
Foto: Mats Sjökvist
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Arbetsplatsbesök
Foto: Mats Sjökvist
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Foto: Mats Sjökvist
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Slutsamråd
Dokument
• Brandskyddsdokumentation
• Brandintyg från
sakkunnig
Verifierad kontrollplan
- Intyg om samstämmighet med beviljat
bygglov
- Utlåtande från kontrollansvarig
-
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Slutbesked
Dokument
• Slutbesked
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Slutbesked
Bygga och ta
i bruk utan
start- och
slutbesked
Byggnads-nämndensarbetsplats-besök
Tekniskt
samråd
Slutsamråd
Kontroll-plan
Start-besked
Foto: Mats Sjökvist
Slutbesked
Sammanfattning
Kontrollplan
Bygglov/anmälan
Tekniskt
samråd
Startbesked
Kontroller: Byggnadsnämnd,
sakkunnig, egenkontroller
Slutsamråd
Slutbesked
Produktion
Programskede
Systemhandlingsskede
Bygghandlingar
PM
Inriktning
brandskydd
Ramhandling
Brandskydds
beskrivning
Brandskyddsbeskrivning
Systemhandling
Underlag för
bygghandlingar
BrandskyddsBrandskyddsbeskrivning
Brandskyddsbeskrivning
Underlag
för
beskrivning
Underlag
för
bygghandlingar
Underlag för
bygghandlingar
bygghandlingar
Brandskyddsdokumentation
Relationshandling