KSAU kallelse 2015-03-31 - Fullriggaren Malevik skola AB

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2015-03-25
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30
Kungsbackarummet
Ärende
Beteckning
Förslag
1.
Val av justerare
Eva Borg (S)
2.
Köpeavtal - kvarter nr 18, del av KS/2015:104
Kolla 5:7 i Kolla Parkstad
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner ”Avtal om
Genomförande och Överlåtelse”, daterat
2015-02-02, överlåtelse av kvarter 18,
del av fastigheten Kolla 5:7, i Kolla
Parkstad.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras
respektive ställföreträdare utses att för
kommunens räkning underteckna
samtliga handlingar i ärendet.
3.
4.
Samrådsyttrande över detaljplan
för bostäder vid Tingberget
KS/2010:94
Renovering av konstverket
Neptun i Gottskär
KS/2014:39
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inga synpunkter
på samrådshandlingen för bostäder vid
Tingberget.
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera
renoveringen av Neptun på 575 000.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda medel.
Kristin Löfgren
Kommunstyrelsens förvaltning
Direkt:/RedigerareTelefon/
[email protected]
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (6)
5.
Ärende
Beteckning
Förslag
Yttrande om huvudman för
fristående skola - Fullriggaren
Malevik Skola AB
KS/2015:57
Beslut- förslag till kommunstyrelsen
Kungsbacka kommun godkänner
Fullriggaren Malevik Skola AB som
huvudman för fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem.
Kungsbacka kommun har inte för avsikt
att hyra ut eller sälja Maleviksskolan.
Yttrandet översänds som svar på
Skolinspektionens remiss om
Fullriggaren Malevik Skola AB.
Yttrandet översänds som svar på
förfrågan från Fullriggaren Malevik
Skola AB.
6.
Utökad budget till
kommunstyrelsen
KS/2015:126
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram för 2015
utökas med 5 000 000 kronor.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda medel.
7.
Revidering av Kungsbacka
kommuns omställningsprogram
2013-2016
KS/2015:128
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
HR-chefen får i uppdrag att under 2015
se över Kungsbacka kommuns
omställningsprogram 2013-2016.
Nuvarande regler om särskild pension,
vid övertalighet och när medarbetaren
saknar efterfrågad kompetens i
omställningsprogrammet, gäller inte
under översynsperioden.
HR-chefen får under översynsperioden
besluta om enskilda insatser inom
området omställning och avveckling.
Insatserna finansieras ur anslaget för
omställningspensioner.
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (6)
8.
9.
10.
Ärende
Beteckning
Förslag
Samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation för
Härryda, Kungsbacka, Mölndal
och Partille kommuner
KS/2014:265
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Samrådsunderlag verksamhetsinriktning och
budget för Göteborgsregionens
kommunalförbund 2016
KS/2015:51
Förbundsordning för
Göteborgsregionens
kommunalförbund
KS/2015:31
Samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation för Härryda,
Kungsbacka, Mölndal och Partille
kommuner godkänns.
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kungsbacka kommun har inget att
erinra mot ”Samrådsunderlag till
verksamhetsinriktning och budget för
Göteborgsregionens kommunalförbund
2016.”
Beslut – förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Kungsbacka kommun godkänner för sin
del den reviderade förbundsordningen,
daterad 2014-10-14, för
Göteborgsregionens
kommunalförbund(GR).
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (6)
Ärende
11.
Beteckning
Regler för minnesgåva till
KS/2015:127
medarbetare och förtroendevalda
inom Kungsbacka kommun
Förslag
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar regler för
minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda inom Kungsbacka
kommun, daterade 2015-03-24.
Rätten att fatta beslut om ändringar i
reglerna delegeras till kommunstyrelsen,
om ändringen inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Regler avseende utdelning av
minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda, KF 2005- 11-10, § 169
reviderade 2010-12-15, upphör att gälla
i och med detta beslut.
Beslut – förslag till kommunstyrelsen
under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan
Rätten att fatta beslut om ändringar i
reglerna delegeras till HR-chefen, om
ändringen inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
HR-chefen får i uppdrag att besluta om
utbud av gåvor och rutiner för hantering
av dessa.
12.
Stiftelsen Tjolöholm – Extra
medel för 2015
KS/2015:110
Beslut – förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Medel för renovering av Magasinet,
etapp 1 beviljas med 6 500 000 kronor.
Medel för byte av tak på ladugård
beviljas med 1 300 000 kronor.
Finansiering sker ur
kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda medel.
KUNGSBACKA KOMMUN
5 (6)
13.
Ärende
Beteckning
Förslag
Årsredovisning 2014 för
Kungsbacka kommun
KS/2015:115
Beslut – förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Årsredovisning 2014 för Kungsbacka
kommun godkänns.
Årsredovisningen skickas via
länk på e-post.
14.
Ombudgetering 2015 och
resultatfonder 2014
KS/2015:75
Beslut – förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Förändringen av resultatfonderna till en
total summa av 198 458 000 kronor
godkänns.
Ombudgetering sker till nämnderna med
4 923 000 kronor från anslaget för
kommunfullmäktiges oförutsedda
medel.
Ombudgetering sker med 18 000 000
kronor från anslaget för pensioner till
anslaget för kommunstyrelsens
oförutsedda medel.
Utökad investeringsvolym på 292 884
000 kronor godkänns. Av den utökade
investeringsvolymen består 6 250 000
kronor av utökade investeringar för
konstgräsplan för Malevik,
samlingslokaler, samt Kungsbacka
bredband. Resterande 286 634 000
kronor avser ombudgeteringar.
Den utökade investeringsvolymen
finansieras genom ökad upplåning.
15.
Avstämning – markfrågor
8.30
Inger Gennerud Björsander
KUNGSBACKA KOMMUN
6 (6)
Ärende
16.
Beteckning
Information från HR gemensamt lönecenter Halland
Förslag
Beslut
Informationen noteras i protokollet
10
Anette Dahlberg
17.
18.
Information om BUI och BUN,
Anette Dahlberg
Beslut
Information från ledamöter
Beslut
Informationen noteras i protokollet
Informationen noteras i protokollet
Hans Forsberg (M)
Maria Svenningsson
Ordförande
Sekreterare