Arbetsutskottet för Äldreomsorg

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Arbetsutskottet för Äldreomsorg
Sammanträde onsdagen den 11 mars 2015, klockan 14 i Mini Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka.
1 (2)
Datum
2015-03-03
Ärende
Förvaltningens förslag till beslut
1 Val av justerare och bestämmande
av tid för justering
Margareta Ödman (M) 17 mars 2015
klockan 16
2 Eventuellt övriga ärenden
uniForm KUB301 v 1.0, 2005-11-25
3 Godkännande av föredragningslistan
4 Beslutsärende
Information i sekretessärende
Ulrika Ström, Mar
Klockan 14.05-14.15
Nämnden antar de förbättringsförslag
som angivits i utredningen
5 Beslutsärende
Godkännande av utförare inom
hemtjänst Sverige 2 jobb AB
Leif Nilsson, utvecklingsledare
Klockan 14.15-14.25
Sverige 2 Jobb AB godkänns som
utförare av hemtjänst i Kungsbacka
kommun inom område 1 Åsa och
Frillesås. Godkännandet avser både
service- och omsorgstjänster
Cirka 10 minuter
6 Beslutsärende
Förlängning av avtal med Aleris
för Kolla äldreboende
Leif Nilsson, utvecklingsledare
Klockan 14.25-14.40
Nämnden för Äldreomsorg förlänger
avtalet med Aleris på Kolla äldreboende 24 månader till
2017-10-31.
Cirka 15 minuter
7 Informationsärende
Ekhaga och Sandlyckan
Jan Berg, förvaltningen för
Service
Inger Gennerud Björsander,
kommunstyrelsens förvaltning
Leif Nilsson, utvecklingsledare
Klockan 14.40-14.50
Informationen noteras till protokollet
Cirka 10 minuter
Äldreomsorg
Yvonne Johansson Nämndsekreterare
Direkt 0300-834839
[email protected]
Fax 0300-154 63
Cirka 10 minuter
Kungsbacka kommun
Äldreomsorg
Box 10409, 434 24 Kungsbacka
Besöksadress
Borgmästaregatan 5
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-154 63
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
8 Informationsärende
Om-/ och nybyggnationer
Leif Nilsson, utvecklingsledare
Klockan 14.50-15.00
Informationen noteras till protokollet
Cirka 10 minuter
9 Beslutsärende
Förändringar i granskningsmodellen
Therese Lindén, Sas
Klockan 15-15.15
Nämnden för Äldreomsorg godkänner föreslagna förändringar i
granskningsmodellen
Cirka 15 minuter
10 Förvaltningschefen informerar
Informationen noteras till protokollet
11 Ordföranden informerar
Informationen noteras till protokollet
Följande information kommer att
ges på nästa nämndsammanträde
12 Nutritionsprogrammet
13 Om-/ och nybyggnationer
14 Myndighetsutövning, vårdplaneringsteam och överförmyndarenheten.
Filmvisning om Äldres Behov I
Centrum (ÄBIC)
15 Hemsjukvårdsavtalet och
Nationell Patientöversikt (NPÖ)
16 Information om Intra Phone
Christian Haneson
tjänstgörande ordförande
Yvonne Johansson
nämndsekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-02
Diarienummer
ÄO/2014:99
Godkännande av utförare inom hemtjänst Sverige 2 jobb AB
Förslag till beslut
Sverige 2 Jobb AB godkänns som utförare av hemtjänst i Kungsbacka kommun inom område 1 Åsa
och Frillesås.. Godkännandet avser både service- och omsorgstjänster
Sammanfattning
Sverige 2 Jobb AB har inkommit med ansökan om att bli godkänd som utförare av servicetjänster och
omsorgstjänster inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun. Ansökan anser område 1 Åsa och Frillesås.
Enligt förfrågningsunderlaget punkt 2.3 ska kommunen som en del i handläggningen kalla den
sökande till ett möte. Detta möte genomfördes den 28 januari 2015.
Företaget representerades av Petronella Karlsson och Palle Lindkvist. Kommunen representerades av
Carina Olander, förvaltningen för Funktionsstöd och Leif Nilsson, förvaltningen för Äldreomsorg. Vid
samtalet har företaget redogjort för hur man avser att uppfylla kommunens krav samt presenterat
dokument för rutiner. Kommunens representanter presenterar kommunen och hur LOV inom
hemtjänsten tillämpas i kommunen.
Företaget har efter samtalet skriftligen intygat att man tagit dela av kommunens krav och regler och att
man kommer att följa dessa om man blir godkänd utförare.
Förhandling enligt MBL § 38 genomfördes den 10 februari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-02
Ansökan 2014-11-26
Beslutet skickas till
Sverige 2 Jobb AB Box 198 421 22 Västra Frölunda
Leif Nilsson
Äldreomsorg
0300-834821
[email protected]
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Leif Nilsson/ Susanne Edgren
Utvecklingsledare
SVERIGE 2 JOBB AB
Utförarens namn:
Sverige 2 Jobb AB
Organisationsnummer:
556914-7464
Förslag till beslut
Nämnden för Äldreomsorg beslutar att godkänna företaget som utförare av hemtjänstinsatser i
Kungsbacka kommun och inom nämndens verksamhetsområde.
Godkännandet gäller för område 1 och avser både omsorgs- och servicetjänster.
Förvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med utföraren i enlighet med Lagen om Valfrihet.
Startdatum ska vara 1:e april 2015.
Motivering till beslut
Enligt av nämnden antaget regelverk ska förvaltningen kalla den som ansökt om att bli godkänd
utförare till en genomgång av ansökan. Syftet är att säkerställa att företaget uppfyller de krav som
nämnderna för Äldreomsorg respektive Funktionsstöd ställer på en leverantör samt att företaget ska få
svar på eventuella frågor med anledning av uppdraget. Företaget har därefter att skriftligen intyga att de
kommer att efterleva nämndernas krav.
Företrädarna för kommunen anser att företaget uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och
föreslår att nämnden ska godkänna företaget som utförare av hemtjänstinsatser i kommunen.
Närvarande under certifieringen
Möte mellan företrädare för företaget Sverige 2 Jobb AB och företrädare för Kungsbacka kommun den
28 januari 2015 med anledning av inkommen ansökan för certifiering inom kundval avseende service
och omsorgsinsatser. Ansökan inkom 2014-11-26.
Närvarande under certifieringen
För Sverige 2 Jobb AB Palle Lindqvist, VD, samt Petronella Karlsson, delägare.
För Kungsbacka kommun: Leif Nilsson Äldreomsorgen, Susanne Edgren Äldreomsorgen och Carina
Olander Funktionsstöd, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingrid Olausson och socialt ansvarig
samordnare Therese Lindén
Kungsbacka kommun
Telefon
Box 10409
434 24 Kungsbacka
0300-83 40 00
KUNGSBACKA KOMMUN
Ansökan ställs till
nämnden för Funktionsstöd
nämnden för Äldreomsorg
2 (6)
Ansökan avser
Serviceinsatser
Omsorgsinsatser
Ansökan avser följande geografiska områden:
Område1
Frillesås och Åsa
Område 2
Fjärås, östra Kungsbacka, östra
kommundelen
Område 3
Västra centrala Kungsbacka
Anneberg
Område 4
Kullavik, Särö
Område 5
Vallda
Område 6
Onsala
Förvaltningarna informerar om kundval i kommunen
•
•
•
•
•
•
•
kommun, nämnd och förvaltning
vision och direktiv
styrmodellen
inkommen ansökan
beslut i nämnderna
avtalstecknande
uppföljning
Genomgång av ovanstående information
har skett
har inte skett
Kommunen överlämnar nämndbudget 2015 avseende äldreomsorgen och nämndbudget 2014 avseende
funktionsstöd. Dessa handlingar innehåller vision, styrmodell, direktiv och de mål som är riktade till
respektive nämnd.
Genomgång av ersättning
har skett
har inte skett
Kommunen informerar om att uppgifterna finns med som bilaga till förfrågningsunderlaget.
Företaget presenterar sin verksamhet
Företaget började sin verksamhet med jobbcoaching och städ, där företaget anställde nyanlända
invandrare. I maj 2014 startade företaget även assistansverksamhet. Nu vill företaget utöka
verksamheten och hitta fler kunder. Företaget är godkänt av IVO för att bedriva personlig assistans.
Registreringsbevis. F-skattsedel etc.
Uppfyller kraven
SKV 4820 (ifylld av skattemyndigheten)
Godkännande för F-skattesedel
KUNGSBACKA KOMMUN
Registringsbevis från Bolagsverk
3 (6)
Försäkringar
Uppfyller kraven
Kopia av försäkringsbrev
Intyg om kollektivavtal eller motsvarande försäkring
Försäkringsbevis för ansvarsförsäkring
Personal
CV på verksamhetschef
Kort beskrivning om utbildning och erfarenhet
Maria Hultman Gonzalez är företagets verksamhetschef och är utbildad socionom. Maria arbetar gruppchef i
boendeverksamheten, Social resursförvaltning, Göteborg. Maria har tidigare arbetat inom Kriminalvården med
bland annat olika typer av verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter.
Rutiner
Upprättade dokument inom företaget
Rutin för nyckelhantering
Rutin för lex Sarah- hanteringen beskrivs i företagets ledningssystem
Redovisning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Rutiner för att åtgärda klagomål, fel och brister- hanteringen beskrivs i företagets ledningssystem
Rutin för dokumentation- hanteringen beskrivs i företagets ledningssystem
Rutin för kontaktpersonens ansvarsområde
Utdrag ur belastningsregistret för personalen
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Meddelarfrihet för personalen
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Personalens kompetens
Företaget har idag sex personer anställda inom personlig assistans, men kommer vid ett inflöde av kunder behöva
anställa personal. Petronella trycker på vikten av att matcha ”rätt anställd med rätt kund”. Företaget får
information om kravet av undersköterskekompetens hos personal som utför delegerade och instruerade hälsooch sjukvårdsuppgifter.
Bemanning för att kunna utföra uppdrag, 48 timmar innan verkställigheten ska börja
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Besvara trygghetslarm mellan 7-22 med inställelsetid på 45 minuter
Uppfyller kraven
Ja
Nej
KUNGSBACKA KOMMUN
Ej aktuellt (Enbart service)
Företaget anser att de kan säkerställa inställelsetiden.
4 (6)
Matdistribution
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Ej aktuellt (Enbart service)
Tystnadsplikt
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Beskrivning av hanteringen
De anställda har tystnadsplikt. Företaget upplyser sina anställda om betydelsen av och innebörden av
tystnadspliktsförbindelsen. Blankett för påskrift finns. Företaget kommer att inkludera denna information i
introduktionen av tillsvidareanställda och vikarier.
Kontaktpersonal
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Beskrivning av uppdragets innehåll
Kontaktpersonen ansvarar för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med vårdtagare eller närstående/
god man, påminna alla i arbetsgruppen om att händelser av vikt, avvikelser och förändringar ska dokumenteras.
Vara den sammanhållande kontakten i samarbetet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut när det
gäller den enskilde. Informera övriga i arbetslaget om överenskommelser som gjorts med vårdtagaren. Vid behov
vara vårdtagaren behjälplig i kontakter med t ex vårdcentral, läkare, olika myndigheter (dock i första hand
närståendes ansvar). Vara hemtjänstens namngivna person i kontakt med närstående eller god man.
Nyckelhantering
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Beskrivning av hur företaget hanterar utlämning av nycklar etc.
När en nyckel lämnas ut kvitteras denna av brukare och personal. Nyckelkvittensen förvaras tillsammans med
övriga dokument rörande brukaren. Nyckeln märks med en nummerbricka. Den förvaras i ett nyckelskåp som är
försett med kodlås. Dock finns inget sådant skåp i Kungsbacka i dagsläget, men om behov uppstår ser Sverige 2
jobb att det finns flera sätt att lösa det genom till exempel att anlita lokala vaktbolag eller liknande.
Tillgänglighet
Uppfyller kraven
Fotolegitimation
Beskrivning av utförarens klädsel etc
Sverige 2 jobb använder ingen enhetlig klädsel utan låter personalen välja själva. Ingrid Olausson, Mas påpekar
vikten av att klädseln följer de basala hygienrutinerna. Sverige 2 jobb använder idag inte fotolegitimation, men
kommer att införa det vid arbete i Kungsbacka kommun.
Dokumentationsskyldighet
Uppfyller kraven
Kompetens avseende dokumentationsskyldigheten
Säkerställd arkivering
KUNGSBACKA KOMMUN
Följsamhet i riktlinjer
Beskrivning av hur företaget arbetar med dokumentationsskyldighet
5 (6)
Företaget har kunskap kring dokumentationsskyldigheten som gäller. Sverige 2 jobb är förtrogen med
dokumentationsskyldigheten utifrån sitt arbete inom personlig assistans, såväl som genom
verksamhetschefens utbildning och kvalifikationer. De arbetar även med en genomförandeplan i sitt
assistansärende.
Hälso- och sjukvårdsdokumentation
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Ej aktuellt (enbart serviceinsatser)
Beskrivning av utförarens ser på samverkan/samarbete med legitimerad personal, vårdplaneringar, närstående
Sverige 2 jobb framhåller att de är måna om ett gott samarbete med övriga involverade parter. Petronella anser att
samverkan kan bli olika för olika brukare- i en del fall behöver personalen träffa t ex legitimerad personal
regelbundet, andra mer sällan.
Verksamhetschef enligt 29§ HSL
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Ej aktuellt (enbart serviceinsatser)
Verksamhetschef enligt 29§ HSL kommer att vara
Maria Hultman Gonzalez
Avvikelsehantering enligt kommunens riktlinje
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Lex Sarah
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Namngiven person inom företaget som ansvarar för utredning och beslut avseende lex Sarah
Verksamhetschef Maria Hultman Gonzalez.
Synpunkts- och klagomålshantering
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Beskrivning av utföraren synpunkts- och klagomålshantering
Synpunkter och klagomål kommer att hanteras av verksamhetschef Maria Hultman Gonzalez och/ eller
Petronella Karlsson. Inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser ska analyseras för att undersöka om
någonting kan förändras och förbättras. Företaget har en hemsida under uppbyggnad, där en blankett
kommer att finnas, men Petronella Karlsson är lyhörd inför att målgruppen för äldreomsorgen även kan
KUNGSBACKA KOMMUN
behöva andra kommunikationsvägar.
6 (6)
Egenkontroll
Uppfyller kraven
Ja
Nej
Beskrivning av egenkontrollen
Egenkontrollen görs genom brukarundersökningar samt sammanställning och analys av synpunkter och
klagomål, avvikelser och missförhållanden. Resultaten av uppföljningen ska redovisas till verksamhetens ledning
och sedan utgöra en del av underlaget för framtida planering och utveckling för att förbättra verksamheten.
Verksamheten ska upprätta åtgärdsplaner utifrån identifierade förbättringsområden.
Kommunens utbildningar
Kommer att delta
Avvikelsehantering
Dokumentation
Brandskyddsutbildning
Ombudsträffar
Vid certifiering av omsorg
Delegering
Arbetsteknik
Beskrivning av utförarens kompetensutveckling för anställd personal
Företaget beskriver att beroende på vilken personal som är anställd kan olika typer av
kompetensutveckling behövas. Kompetensutveckling kommer bland annat att bedrivas på
personalmöten.
Sammanfattning
Företaget har efter samtalet intygat att man ska utföra uppdraget i enlighet med uppställt
förfrågningsunderlag för insatser inom kundvalet.
Kommunens samlade bedömning är att företaget uppfyller de krav som krävs för att bli certifierade som
utförare inom respektive nämnds kundval.
Kommunal har kallats till förhandling enligt MBL § 38 vecka 7.
Susanne Edgren
Utvecklingsledare
Förvaltningen för Äldreomsorg
Leif Nilsson
Utvecklingsledare
Förvaltningen för Äldreomsorg
Carina Olander
Utvecklare
Förvaltningen för Funktionsstöd
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-17
Diarienummer
ÄO/2015:28
Förlängning av avtal med Aleris för Kolla äldreboende
Förslag till beslut
Nämnden för Äldreomsorg förlänger avtalet med Aleris på Kolla äldreboende 24 månader till 201710-31.
Sammanfattning
Kolla äldreboende är upphandlat enligt LOU. Avtalet med Aleris går ut 2015-10-31 och behöver sägas
upp eller förlängas senast 2015-04-30. Om avtalet inte förlängs behöver kommunen ta över driften av
boendet 2015-11-01. Kolla med Aleris som utförare är ett väl fungerande boende och det finns inga för
förvaltningen kända anledningar att inte förlänga avtalet. Avtalet kan förlängas maximalt två gånger
om totalt 48 månader och med en förlängning på 24 månader till 2917-10-31 skulle entreprenaden
ligga i fas med ett införande av LOV 1/1 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-17
Beslutet skickas till
[Klicka här och ange de som ska ta del av beslutet]
Beskrivning av ärendet
Äldreomsorgen har idag fyra äldreboenden på entreprenad enligt LOU och avtalet med Aleris går ut i
höst. Avtalet ska vid eventuell förlängning förlängas sex månader innan avtalsperiodens utgång. Detta
innebär att avtalet måste förlängas senast 30/4 2015. Avtalet kan förlängas maximalt två gånger om
totalt 48 månader och är inte förlängt någon gång under innevarande avtalstid. Äldreomsorgen har
goda erfarenheter av Aleris som utförare. Varken socialt ansvarig samordnare eller medicinskt
ansvariga har några invändningar mot ett förlängt avtal. Vid en förlängning av avtalet behåller Aleris
samma dygnsersättning, 1072 kronor/dygn med årlig uppräkning om 80% av OPI, som de tidigare
haft.
Susanne Edgren
Äldreomsorg
0300-834527
[email protected]
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Om kommunen säger upp avtalet tar kommunen över driften av Kolla äldreboende 2015-11-01.
Susanne Edgren
Utvecklingsledare
TJÄNSTESKRIVELSE
Förändring i granskningsmodellen
Förslag till beslut
Nämnden för Äldreomsorg godkänner förändringar i granskningsmodellen enligt
förslaget.
Sammanfattning
Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun har sedan december 2012 en gemensam
modell för granskning av hemtjänst och särskilda boenden i egen regi och för externa
utförare. I samband med att samtliga enheter blivit granskade har
granskningsgruppen utvärderat modellen utifrån ett helhetsperspektiv.
Granskningsgruppens förslag är att under kommande granskningsperiod följa upp
respektive enhets påtalade förbättringsarbete utifrån deras förra granskningstillfället
samt följande områden: journalgranskning, basala hygien rutiner,
avvikelsehanteringen samt fokusgrupp.
1 (2)
Datum
2015-01-31
Beskrivning av ärendet
Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9 så att insatser inom äldreomsorgen
systematiskt och fortlöpande utvecklas, säkras och granskas för att säkerställa att
erbjudna insatser uppfyller kraven på god vård och omsorg.
Verksamheten följs upp på flera olika sätt bland annat genom enkäter, fokusgrupper,
strukturerade samtal, egenkontroll och genom olika tillsynsbesök. Granskningsmodellen
ingår som en del av den verksamhetsuppföljning som sker årligen.
KUB1001, v2.0, 2013-02-26
Modellen har fått ett positivt mottagande av de granskade enheterna och av
internrevisorerna. Granskningarna har visat på förbättringsområden vilket har lett till
att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med bristerna. Förbättringsområdena
har även fått en generell spridning i verksamheten och genom granskningsmodellen
har goda exempel spridit sig.
Äldreomsorg
Kvalitet/Utveckling/Säkerhet
Therese Lindén
Direkt 0300-83 51 94
[email protected]
Kungsbacka kommun
Kvalitet/Utveckling/Säkerhet
Box 104 09
434 32 Kungsbacka
Besöksadress
Borgmästaregatan 5 A
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-154 63
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
Granskningsgruppen har regelbundet sett över fastställda frågor till intervjuerna och
upplägget på rapporten för att rapporterna ska vara användbara i förvaltningens
förbättrings- och utvecklingsarbete.
Under 2014 har även en mall för återrapportering tagits fram. Återrapporteringen har
tidigare skett på olika sätt. För att möjliggöra en systematisk återrapportering av
insatta åtgärder har granskningsgruppen tagit fram en mall för denna dokumentation.
Efter genomförd granskning lämnar granskningsgruppen en rapport med
identifierade bristområden till ansvarig för verksamheten. Redovisning av vilka
åtgärder som vidtagits på kort och lång sikt ansvarar verksamheten för att planera,
hantera och dokumentera. Verksamheten ansvarar även för återrapportering till
verksamhetschef, förvaltningsledning och nämnd i enlighet med
granskningsstrukturen för äldreomsorgen.
I samband med att samtliga enheter blivit granskade har granskningsgruppen
utvärderat modellen utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt föreskriften för
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska verksamhetsuppföljning göras
med den frekvens och i den omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna
säkra kvalitén. Granskningsgruppen har under föregående granskningsperiod
konstaterat att kvalitén inom verksamheten generellt sett är god. Detta anser
granskningsgruppen påverkar omfattningen av den granskning som behöver sker.
Granskningsgruppen rekommenderar att under kommande period följa upp de
åtgärder som verksamheterna har satt in. Detta för att uppmärksamma enheternas
ständiga förbättringar och belysa områden som enheterna har arbetat med för att
säkerställa kvalitén på. Genom att följa upp tidigare påtalade åtgärdsförslag visar
granskningsgruppen att intresse finns för respektive enhets ständiga
förbättringsarbete.
Granskningsgruppens förslag är att även utse ett par granskningsområden som är
desamma i samtliga granskningar. De områden som granskningsgruppen
rekommenderar är gemensamma för kommande granskningsperiod för samtliga
enheter är:
Journalgranskning via Hemdok
Vid de granskningar som har skett har det framkommit att det finns
förbättringsområde kring dokumentationen och informationsöverföring mellan
legitimerad personal och omsorgspersonal. Genom att säkerställa dokumentationen
utifrån tillräcklig, västenlig och korrekt dokumentation så förstärks kvalitén i
utförandet av insatsen och det ökar förutsättningarna att erbjuda en god kvalité på de
omsorg- och omvårdnadsinsatser som utförs.
Granskningsgruppen avser därför att begära in ett urval av enhetens Hemdok för att
gå igenom social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentationen.
Basala hygienrutiner
Basala hygienrutiner är ett område som fortfarande behöver förstärkas och
granskningsgruppen anser att det är av vikt att följa utvecklingen av det arbete som
pågår. Granskningsgruppen avser att följa upp enheternas resultat i
följsamhetsmätningarna och antal observationer, granskningsgruppen avser även att
ta fram frågor kring basala hygienrutiner som ska ställas till:
• Enhetschef
• Omsorgspersonal
• Legitimerad personal
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Avvikelsehantering
Granskningsgruppen avser att följa upp hanteringen på respektive enhet. Syftet med
avvikelsehanteringen är att verksamheten ska kunna arbeta förebyggande för att
minimera risker och negativa händelser verksamheten. Granskningsgruppen avser att
ta fram frågor kring avvikelsehanteringen som ska ställas till:
• Enhetschef
• Omsorgspersonal
• Legitimerad personal
Fokusgrupp
Som en del av invånardialogen fortsätter granskningsgruppen med fokusgrupper.
Detta för att inhämta information om hur kvalitén upplevs av de som tar emot
tjänsterna, servicen, omsorgen och omvårdnaden.
För näst-nästa granskningsperiod kommer nu utvärdering att ske för att säkerställa att
rätt metod används i granskningsmodellen.
Utöver granskningarna sker även:
Årlig granskning
Följsamhetsmätning hygien 2 ggr/år
Egenkontroll
Nattfastemätning 1g/år
Vårdrelaterade infektioner 2 ggr/år
Skyddsåtgärder 2 ggr/år
Kvalitetsmätningar/brukarenkäter
Avvikelsestatistik/tertial
Dialogmöte med samtliga enhetschefer gällande riktlinjen
för avvikelser
Kontinuitetsgranskning
Ekonomisk och juridisk kontroll
Internkontroll, enligt plan
Kontroll av grundutbildning hos visstids- och
tillsvidareanställda medarbetare
Kontroll av genomgångna obligatoriska
utbildningar/fortbildning
Therese Lindén
Socialt ansvarig
samordnare
Ingrid Olausson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Monica Wallström
Utvecklingsledare
Elisabeth Sjöberg
Verksamhetschef
Oanmälda granskningar
Vid behov
Ulrika Ström
Medicinskt ansvarig för
rehabilitering