Kolla in Klys

Kolla in Klys
LUDVIKA
'.
3 000 kronor fick man betala för
stugan och i jani 7927 gick flyttlasset från Spånga utanför Stock-
Till helgen kan alla Ludvikabor kolla in Klys. Det blir som
bekant kulturdagar på
holm till Ludvika.
tionen.Detäriår105årsedan
Klys ftiddes i landets hul.ud-
1927.
trdH
11
Gunnar Klys hade inga syskon
Brunnsvik och Xomnunen sla
men
det lick verkligen yngsta dotbland annat ståilla ut de verk
av konstnären som kommu- Niir mamma och pappa flytnen har i sin ägo.
tade till Ludvika hade de redan
Till vardags kan gemene ratt atta uarn. Min mamma Anna
man-se Gul1_ar KIys verk vargravidvidflyttenochminbiår
bland annat i våinfsalen på sta- OttJfodO"s I toauiku aen 2+ jiti
stad.
Förutom jiirnvägsstationen, så
finns verk av Klys i församlingsgården och i Folkets hus.
Makarna fick tolv barn
Gunnar lar änamma,' över
mamma bch
och pappa och jag minns att min uppsig kan yng- vait octså p-ragtades uu
-y&.t
Klys var.mycket produktiv
hur hans liv gestaltade
sta dottem Brita Klys
son berätta:
till-
sarnmans och Brita föddes sist i
skaran.
- Visst var det knape*-rnånga
gånger men det var myiket ',Cia-u_
Gudmund- humor och gladje.
Resor och Säfsen
- Min pappa föddes på Storkyrkobrinken i Gamla stan i StockGunnar Klys fortsatte måila och
holm. Fran början hette han egent- deltog ofta i konstföreningens ut_
ligen Andersson men han tog upp ställningar men ordnade sJalu eg_
familjenamnet Klys som ur- na utstiillningar runt om i Sverigä.
sprungligen kom från hans farfar. Motiven utökades genom resoipå
Gunnar Klys far var båtsman den europeiska köntinenten. på
.
vid marinen och han hade ett sol- hemmaplan fann Klys ettkåirt stä_
dattorp på Mörkö utanför Trosa. te och det var Säfsen.
Som indelt soldat var det vanligt att
- I slutet på 40-talet fick mam_
man bltte namn och Anders Lars- ma och pappi hyra torpet Mellan_
son blev Anders Larsson Klys. vil- fallet oc-h årir trivdes då verlligen.
helmJVloberg ger åtskilliga exem- Varje höst stiillde pappa ut i f,Or_
pel på indelta soldaters tillnamn i salen i Fredriksberg.^ ^
sin bok om Rasken.
Gunnar Klys siså sommarblev
"Klys" åir en skeppsterm. Den 1967 och han var aktiv in i det sis_
lilla öppning som ankarkättingen ta.
Annka banor borta
sjö- -pappadogpåKlysgårdenden
tO.januäri iS68-.
Brita berättar vidare att Gun- Gunnar Klys var alltid beredd
löper genom heter klys på
mansspråk.
nar Klys var enda barnet i famil- att liira sig. Hän behåirskade tyska
jen, Han fick arbete som_ bygg- både i tal och skrift och på gämla
nadsarbetare och tillbringade kviil- dar liirde han sig ltalienikal Han
larna med att studera måleri.
ville så gåima ku*nna kommunice_
Niir han vm cirka 20 år kom ra med italienama men han fick al_
han in på Althins målarskola och drig chansen. Det blev inga fler
det var den enda formella utbildning Gunnar Klys fick.
. - Han var också mycket fotointresserad och under e1 period
!*de han-en fotoatelj6 i Hässelby.
resor
till ltalien.
Somtonstnlirbehiirskade Gunnar Klys många olika tekniker.
Han var också*mycket noga med
atr måla sina motiv på phä i na_
Pådentidenmåladehanmestland- turen oberoende åv årstiden.
skapsmotiv från Stockholmstrak- Klockslaget var viktigt. Började
ten.
Till
han måla klockan nio på morgonen
så höI han inte på mer iin till lunch.
han nästa dag med
Ludvika
Tack vare dåvarande
rektorn :#i:,f;*"
rektor - Han var mycket noga med att
till ljusetochfiirgernaskuilästiimma.
Ludvika. Gustavi och Klys var ex- Det är verHfuen inte alla konst_
erciskamrater och Gustavi bjöd ndrersomarbötarsåidag. Defles_
Gunnar Klys till Ludvika.
ta sitter i sina atelj6er oih ,kuppå Ludvika samrealskola,
Gustavi, kom Gunnar Klys
* Han blev
fcirtjust i trakten konst efter foton, avslutar giita
att han och manlma beslöt sig för Klys Gudmundson som iir myck_
att flytta hit bch 1927 köpte de er glad och stolt över atr heånes
bergsmannen Anders Petterssons pappas verk nu visas för allmän_
ltuga i Marnäs. Stugan ingick i heien på Brunnsvik.
Petterssons sterbhus. Jag kan också nämna att även Anders PettersKARIN ROSENCRANTZ_
så
son bytte namn och kallade sig
Carle.
för
n ka te
i ban rna utefte r v tha ttaväs n
lfLuctvKa
::yjf:y:nar-r:rörsvunnit.
"n^:Il f unde_r eft par dagar har gatukontoret"ion
nn s
o
a
r
e
pat rent det som funnits i miljön un:der näimare
Sö år.
ASEA lF, som ansvarattör t5qn9r7a, na,1-eniigluppgittertackat
nej
till fortsatt drift och av den antedningen komå:e; io-m*un",
iu
göra som det heter "en attmän fArskAning av ptatsen,.
iit
FOTO: CLAES SÖDERBERG
BERGDAHL
0240-g1239
Lördag 28 oktober 1995