Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge

Daterad: 2015-08-12
Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet,
säkerhet och kvalité
Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm
kommer även att få ett elektriskt lås installerat på sin ytterdörr. Alla trygghetslarm kopplas
till en larmmottagning som har tillgång till det planeringssystem som hemtjänsten använder.
Installation av nya trygghetslarm på särskilt boende påbörjas till hösten och beräknas vara
klart under våren 2016. Först ut är Össbygården och följt av övriga boenden som
Beatebergsgården, Solbogårdens demenscenter och Jägaren.
För mer information:



Läs nedanstående dokumentation
Se webbsida för Strömstads kommuns leverantör: www.tunstallnordic.com
Kontakta projektsamordnare Maria Hansson,
E-post: [email protected] eller telefon 0526-190 63.
Daterad: 2015-08-12
Digitala trygghetslarm och larmmottagning
I Strömstads kommun finns cirka 270 personer som har trygghetslarm. För att öka
tryggheten för dem som bor i sitt eget hem finns möjlighet att få trygghetslarm. Detta
beviljas av biståndshandläggare. Bakgrunden till att alla trygghetslarmen byts är att tekniken
i telefonnäten har förändrats. De nya trygghetslarmen bedöms som säkrare och därmed
tryggare. Larmet är inte beroende av en fast (analog telefonledning eller abonnemang). Det
innebär att larmet fungerar även om telefonledningen är trasig. De digitala trygghetslarmen
kan ses likt en mobiltelefon och i samtliga trygghetslarm kommer det att inkluderas ett SIMkort med roaming. Det innebär att trygghetslarmet inte har någonting att göra med den
egna telefonin. Hemtjänsten kan även kontrollera att larmet fungerar på ett säkrare sätt. Om
strömmen skulle sluta fungera i hemmet så påverkar detta inte trygghetslarmet, då den har
flera dygns reservström.
Strömstads kommun inför en extern larmmottagning som heter TrygghetsCentralen, med
syfte att säkra hela larmkedjan så att alla larm går fram. Alla larm går till TrygghetsCentralen
och där svarar personal med korta svarstider. Personalen på TrygghetsCentralen är utbildade
undersköterskor med erfarenhet från arbete med äldre och funktionsnedsatta. När en
person trycker på larmknappen på trygghetslarmet ringer trygghetslarmet automatiskt till
TrygghetsCentralen. På en dataskärm ser personalen att personen har larmat, var denne bor
och kan prata direkt med personen. För att de på bästa sätt ska kunna hjälpa personen som
har larmat, har de uppgifter och telefonnummer till hemtjänsten. Personen som larmar
berättar hur det står till och TrygghetsCentralen ordnar så att någon kommer om personen
behöver hjälp. Dessa förändringar kommer inte att påverka avgiften för trygghetslarmet.
Ett digitalt trygghetslarm och larmknapp
TrygghetsCentralen
Daterad: 2015-08-12
Digitala elektriska lås
De som har trygghetslarm kommer att få ett elektroniskt låsvred monterat på sin dörr. Det
gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar i någon större omfattning och
risken att nycklar hamnar i orätta händer minimeras. Minimeringen av nyckelhanteringen
gör också att hemtjänstpersonalens restid minskas till förmån för mer omsorgstid.
Låsvredet är batteridrivet och monteras på insidan av dörren. Låset kommer att fungera som
vanligt och personen själv använder låsvredet och sin vanliga nyckel för att låsa/låsa upp
dörren. Hemtjänsten däremot kan, när det behövs, använda sin mobiltelefon för att låsa/låsa
upp. Personen som har elektroniskt lås behöver bara lämna ut en nyckel jämfört med
tidigare två och den nyckeln behöver hemtjänsten bara ha tillgång till av säkerhetsskäl.
Om man har trygghetslarm och larmar efter hjälp kan hemtjänsten ta sig in snabbt eftersom
de inte behöver åka och hämta ut nycklar. Det nyckelfria systemet bygger på bluetooth
(blåtand)-teknik och är helt oberoende av mobiltäckning och påverkas inte heller vid
eventuella strömavbrott. Det nya låset syns inte från utsidan på dörren. Det är bara behörig
hemtjänstpersonal som kan låsa/låsa upp dörren och i systemet loggas vem som har låst och
låst upp dörren. Om en hemtjänstpersonal tappar sin mobiltelefon, spärras denna
omgående och är obrukbar. Det blir en högre säkerhet och trygghet för alla parter.
Montering av låsvred är ett enkelt arbete och tar normalt inte mera än 10 minuter. Det
utförs av en godkänd montör och personal från hemtjänsten. Befintligt lås kontrolleras så att
det fungerar som det ska i samband med montering av det nya låsvredet. Låssystemet eller
monteringen medför inte någon extra kostnad för personer som får detta uppsatt. Låsvredet
påverkar inte heller hemförsäkringen.
Det elektriska låsvredet
Daterad: 2015-08-12
Trygghetslarmssystem på särskilt boende
I Strömstads kommun finns cirka 140 personer som bor på särskilt boende och har
trygghetslarm. Under hösten kommer Össbygården att få ett nytt trygghetslarmssystem
installerat och i början av 2016 kommer det till Beatebergsgården, Solbogårdens
demenscenter och Jägaren. Gemensamt för alla boenden är att de kommer att få likadana
trygghetslarmsystem. Trygghetslarm på särskilt boende är ett viktigt verktyg för att skapa en
trygg och säker vardag för de personer som bor där. Det nya larmet har en intelligent
positioneringsfunktion som innebär att personalen kommer att kunna se varifrån i boendet
en person larmar. Det ökar möjligheten till en trygg rörelsefrihet. All personal som arbetar
kommer att få telefoner kopplade till larmsystemet. Med dessa telefoner kommer de att
kunna prata med personen som larmar och även ta emot utifrån kommande samtal från
t.ex. närstående, vilket ökar tillgängligheten.
På Össbygården, Solbogården och delar av Beatebergsgården kommer även elektroniska
dörrlås införas. Det innebär att integriteten för den enskilde ökar, då ingen annan person än
lägenhetsinnehavaren eller behörig kan gå in i lägenheten. Dörren låser upp sig automatiskt
när personen närmar sig dörren genom en bärbar larmknapp. Inifrån kan dörren alltid
öppnas på vanligt sätt. Dessa förändringar kommer inte att påverka avgiften för särskilt
boende.
Armbandet som personen larmar
med och öppnar lägenhetsdörren
Daterad: 2015-08-12
Planeringssystem
Hemtjänsten hjälper och stöttar ca 338 personer i Strömstads kommun genom ca 1050 olika
insatser per dag. Hemsjukvården ger vård och stöd till ca 174 personer i Strömstads kommun
genom ca 692 olika pågående åtgärder.
Det är personernas behov av stöd och hjälp som i första hand skall avgöra bemanningen och
personalens arbetssätt. Det innebär att planeringssystemet behöver vara flexibelt för att
snabbt kunna göra förändringar i planeringen. Variabler som planeringssystemet kan ta
hänsyn till är t.ex. kontaktmannaskap, kontinuitet, och kompetens.
Under hösten kommer hemtjänsten och hemsjukvården att arbeta med smarta
mobiltelefoner och appar, i syfte att kunna registrera insatser och åtgärder, låsa/låsa upp
dörrar och ta emot larmanrop ifrån TrygghetsCentralen. På ett enkelt sätt får hemtjänsten
och hemsjukvården med sig information om personer och vägbeskrivningar.
TrygghetsCentralen kommer även att ha tillgång till planeringssystemet, vilket leder till att
de kan meddela personer som larmar när hemtjänsten kommer till dem. Detta tillsammans
skapar trygghet, säkerhet och kvalité för alla parter.
App i mobiltelefonen för att låsa/låsa upp dörr
App för planering av dagens aktiviteter