Välkommmen till Qualis nätverksseminarium - Q

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium
Den 14 -15 april 2015 på Slagthuset i Malmö
Två inspirerande dagar med föreläsare från hela landet, valbara
seminarier, erfarenhetsutbyte och information om spännande
utveckling inom Qualis.
Tisdag den 14 april
09.30
Registrering och kaffe
10.00
Vems är ansvaret för skolans resultat? - Inger Enqvist
Inger Enkvist är professor i spanska i Lund och en aktiv skoldebattör. Hon har bland annat jämfört
utbildningssystem i olika länder, t.ex. i God utbildning och dålig. Internationella exempel (2013) och även
beskrivit följderna av svenska utbildningsreformer i Feltänkt (1999).
11.45
Välkommen till Malmö!
Eva Ahlgren, förvaltningschef vid arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad.
12.00
Lunch
13.00
Valbara seminarier, Del 1
A. Läsårets Qualisförskolor föreläser om sitt systematiska kvalitetsarbete - Bälingeby förskola,
Uppsala och Kompassens förskola, Kävlinge.
B. Nyckeln till framgång - en resa i ett systematiskt kvalitetsarbete mot 120 p, Skönadalsskolan,
Kävlinge F-6. (Läsårets Qualisskola).
C. Kvalitetsarbetet från elev till huvudman - Hur ser ansvaret ut på respektive nivå?
Eskilstuna kommun
D. På jakt efter drivkrafterna! - Solna kulturskola
E. Från att tro till att veta - Sundsvalls fritidsgårdar
F. Qualis i kommunen - Kvalitetssäkring på huvudmannanivå - Q-Steps
14.45
Kaffepaus
15.15
Reflektion/diskussion skolformsvis i grupper utifrån förmiddagens föreläsning.
16.30
Avslutning
18.30
Mingel
19.00
Middag med underhållning- Slagthuset
Inger Enqvist, professor i spanska i Lund och en aktiv
skoldebattör
Inger har beskrivit följderna av svenska utbildningsreformer i boken Feltänkt (1999). Hennes senaste böcker
om utbildning finns hittills bara på spanska men en av
dem försöker förklara för icke-specialister varför vi har
en kris i utbildningssystemen i västvärlden och en annan
beskriver läraryrket så som det ofta uppfattas idag och
vad det kan vara.
Eva Ahlgren, Förvaltningschef vid arbetsmarknads-,
gymnasie - och vuxenutbildningsförvaltningen,
Malmö stad.
Onsdag den 15 april
08.30
Barns och elevers ansvar
•
Barn som tar ansvar och har inflytande
Pedagogistor från S:t Jörgens förskolor i Helsingborg
•
Elevernas ansvar för eget lärande: HMU- högre måluppfyllelse
Elever och personal från Linåkerskolan i Svalöv
•
Ansvarsdokument
Elever och personal från Pauliskolan i Malmö
10.00
Kaffepaus
10.30
Valbara seminarier, Del 2
A. Små barns lärande
Svalövs kommun - Ifous forskningsprojekt
B. Språk, kommunikation och tydligt ledarskap - nyckeln till framgång i skola och arbetsliv.
Börje Ehrstrand
12.00
Lunch
13.00
Valbara seminarier, Del 3
A. Hur tar vi ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer?
Annika Gabrielsson, verksamhetschef Hudiksvalls förskolor
B. ”Lite snack och mycket verkstad - det händer grejer när alla är med”
Yvonne Larsen och Joakim Holm, utvecklingsstrateger och Mikael Hultberg barn- och
utbildningschef, Finspångs kommun
C. Kvalitetsdialogen- Förskola, grundskola och fritidsgård
Bitte Sundin, utvecklingsstrateg Norrköpings kommun
D. Ansvar för kvalitetsarbetet på alla nivåer
Anna Thörn, verksamhetschef Katrineholms skolor och Johan Söderberg, ordförande
bildningsnämnden Katrineholm
14.00
Kaffepaus
14.30
Information från Q-Steps och styrelsen
15.30
Avslutning
15.3016.30
Möjlighet till samtal med personal från Q-Steps. Möjlighet att ställa frågor inom nedanstående
områden
Qualis Förskola - Kristina Måhlgren
Qualis Skola - Nils-Åke Andersson
Enkäter - Emelie Vennberg
Qualis medlemssidor och webben, Qualis Fritidsgård, Qualis Musik- och kulturskola - Sara Levén
Avtal, ekonomi, allmänna frågor - Johnny Aspman
Valbara seminarier
Respektive valbart seminarium innehåller goda exempel och erfarenheter från verksamheter som arbetar
med Qualis Kvalitetssäkringsystem. Efter presentationerna får du tillfälle att ställa frågor, utbyta erfarenheter med andra och själv fundera utifrån konkreta frågeställningar och situationer.
Valbara seminarier, Del 1
(Varje deltagare väljer ett alternativ från A-F)
A. Läsårets Qualisförskolor föreläser om sitt systematiska kvalitetsarbete
C. Kvalitetsarbetet från elev till huvudman- Hur
ser ansvaret ut på respektive nivå?
Pedagoger och förskolechef Elisabeth Ståhl
Bälingeby förskola, Uppsala. Pedagoger och förskolechef Rauni Lundgren från Kompassens förskola,
Kävlinge samt Göran Larsson, kvalitetsstrateg Kävlinge kommun.
Eskilstuna kommunala gymnasieskola berättar om
hur ansvaret för verksamheten, dess utvärdering
och utveckling ser ut på olika nivåer i organisationen: Från elev till skolans organisation som in
sin tur påverkat huvudmanen – med Qualis som
verktyg. Mart Saamel (gymnasiestrateg Eskilstuna
kommun), Helena Carlström och Jens Axdorph
(rektorer Rekarnegymnasiet) samt Pia Roos (förstelärare Rekarnegymnasiet)
B. Nyckeln till framgång - en resa i ett systematiskt kvalitetsarbete mot 120 p
Skönadalsskolan, Kävlinge F-6 (läsårets Qualisskola)
Susanne Haglind, rektor, Johan Feldt, fritidspedagog
Camilla Boman, specialpedagog och Göran Larsson,
kvalitetsstrateg Kävlinge kommun
D. På jakt efter drivkrafterna!
Solna kulturskola berättar om sitt arbete med att
skapa lust och motivation hos eleverna genom
ämnesöverskridande samarbeten och projekt.
En annan framgångsfaktor är samarbete mellan
grundskola och kulturskola. Alla elever får då en
möjlighet att upptäcka styrkan och kraften i de
estetiska språken. Pernilla Lundberg, blockflöjtspedagog och Qualisgranskare Katarina Fast Ehrlén,
bitr.rektor och författare till Skolan som inte finns –
men som alla älskar!
E. Från att tro till att veta
I Sundvall har fritidsgårdarna gjort en kvalitativ resa
med Qualis som karta och kompass. Vi får en inblick i deras arbete och ta del av både misslyckande
och framgång. Lars- Ove Johansson, ungdoms- och
fritidschef Sundsvalls kommun.
F. Qualis i kommunen - Kvalitetssäkring på
huvudmannanivå
Q-Steps styrelse presenterar Qualis nya kvalitetssäkringsverktyg på huvudmannanivå. Detta
seminarium riktar sig till centralt placerade tjänstemän inom förvaltning/förvaltningsledning.
Valbara seminarier, Del 2
Valbara seminarier, Del 3
A. Små barns lärande
A. Hur tar vi ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer?
(Varje deltagare väljer ett alternativ från A-B)
Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola
och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka
forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag.
Syftet med FoU-programmet Små barns lärande är
att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade
kunnande i förhållande till läroplanens målområden,
ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.
Tolv kommuner deltar i programmet, och för forskningsinsatsen ansvarar Linnéuniversitetet. Pedagoger från förskolan Torpet i Svalöv, Kerstin Lingebrant
utbildningschef i Svalövs kommun och specialpedagog Maria Winqvist som även är processledare för
Små barns lärande.
B. Språk, kommunikation och tydligt ledarskap nyckeln till framgång framgång i skola och arbetsliv
Börje Ehstrand har en bakgrund som klass-, språkoch speciallärare, samt studierektor och är rektorn
som blivit smått legendarisk för sitt arbete med att
rycka upp och förändra Rinkebyskolan i invandrartäta förorten Rinkeby, nordväst om Stockholm. Hans
ledarskap har belönats med bl.a. Nordiska skolledarpriset, Utbildningsakademins stora pris och Kunskapspriset.
(Varje deltagare väljer ett alternativ från A-D)
Annika Gabrielsson, Verksamhetschef Hudiksvalls
förskolor
B. ”Lite snack och mycket verkstad - det händer
grejer när alla är med”
Yvonne Larsen och Joakim Holm, utvecklingsstrateger och Mikael Hultberg, barn- och utbildningschef,
Finspångs kommun
C. Kvalitetsdialogen - Förskola, grundskola och
fritidsgård
Bitte Sundin, utvecklingsstrateg Norrköpings
kommun berättar om deras kvalitetsarbete.
D. Ansvar för kvalitetsarbetet på alla nivåer
Inom Katrineholms skolor har ett medvetet arbete
skett för att skapa engagemang och delaktighet i
arbetet med Qualis. Ett tydligt, sammanhållet system
från klassrummet till nämnden möjliggör inflytand
och ansvar för hela organisationen. Anna Thörn,
verksamhetschef Katrineholms skolor och Johan
Söderberg, ordförande bildningsnämnden
Katrineholm.
B
Anmälningsinformation
Anmälan sker via webben. Du hittar information och länk till anmälan under ”Nyheter &
Press” på www.q-steps.se.
Konferensen äger rum den 14-15 april 2015 på Slagthuset i Malmö.
Slagthuset Malmö
Jörgen Kocksgatan 7A
211 20 Malmö
Logi bokar du i samband med din anmälan och boende bokas då på:
Comfort Hotel Malmö
Carlsgatan 10C
211 20 Malmö
Middag
Gemensam middag med underhållning den 14 april på Slagthuset i Malmö, Jörgen Kocksgatan 7a. Pris: 360 kr/person exkl dryck.
Kostnad för deltagande utöver nätverkslicens är 3 600 kr/person inklusive lunch och fika.
Logi, middag och resa bekostar du själv.
Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Levén på 08-410 928 45.
Varmt välkommen till Qualis nätverksseminarium!
Q-Steps Kvalitetssäkring AB, Peter Myndes Backe 12, 118 46 Stockholm
www.q-steps.se
[email protected]