Meningsfulla verksamheter

HR&LEADERSHIP BRIEFING
NR#2 2015
TEMARAPPORT
Meningsfulla verksamheter
– nyckeln för att attrahera medarbetare och kunder
Vårt behov av sammanhang
och mening avgör i allt större
utsträckning våra val som
kunder och medarbetare
Enligt Self Determination Theory,
som är den främsta motivationsteorin idag, är en av tre nycklar till
vår motivation och vårt välbefinnande, på jobbet och i livet i övrigt,
att vi upplever sammanhang och
meningsfullhet.
Erik Fernholm, med bakgrund inom neuro-,
motivations- och lyckoforskning arbetar
med att skapa förutsättningar för välmående och bra resultat i organisationer
som Försvarsmakten, Volvo och Ericsson.
Han konstaterar att vi människor har ett
grundläggande behov av att känna tillhörighet och gemenskap. Det är bland annat
detta behov som har gjort att vi byggt upp
våra samhällen. Våra religiösa samfund
har också hjälpt oss att fylla behovet av
gemenskap och mening. Men idag är
Sverige ett av världens mest sekulariserade
och individualistiska samhällen. Vi har varken starka traditionella eller religiösa värderingar som ger oss känslan av tillhörighet
och guidar oss till vad som är meningsfullt.
– Vi är lite identitetsförvirrade i Sverige idag
och vi söker jobb som ger oss en identitet och fyller vårt behov av mening och
gemenskap. Vissa företag knäcker koden
som får människor att stå bakom dem –
både som kunder och som medarbetare.
Det handlar inte så mycket om vad företagen gör, som varför de gör det – deras
vision, konstaterar Erik.
Mening viktigare än pengar
och status för många idag
Den globala studien The Kelly Global
Workforce Index visar att många anställda
skulle offra såväl status som pengar för ett
mer meningsfullt arbete. Typiskt sett brukar
man tala om Generation Y (födda på 80och 90-talen) som mer idealistiska i sin syn
på arbetet, men studien kunde inte visa
några större skillnader jämfört med 40- och
50-talisterna. Medarbetare som är nöjda
på sin arbetsplats och känner att arbetsuppgifterna bidrar till självförverkligande är
mer benägna att stanna i en organisation,
och är generellt sett mer lojala och dedikerade till sitt arbete.
Känslan av sammanhang
Begreppet ”Kasam” myntades av Aaron
Antonovsky, israelisk professor i medicinsk
sociologi, och det betyder känsla av sammanhang. Antonovsky kom fram till att ju
större känsla av sammanhang vi har desto
friskare håller vi oss. För att uppnå Kasam
måste det vi gör och det som sker omkring
oss upplevas som begripligt, vi måste ha
kunskap och resurser som gör att vårt
uppdrag känns hanterbart och dessutom
måste uppdraget kännas meningsfullt.
gamification
– Känner man inte att jobbet är meningsfullt så tar energin snabbt slut, säger
Gunnila Masreliez-Steen, konsult och ägare
till managementbolaget Kontura. Deras
forskningsprojekt ”Hållbara chefer” visar
tyvärr att många saknar känslan av sammanhang. När hjulen snurrar allt fortare
och effektiviseringsvindarna viner kring
öronen så tar vi oss helt enkelt inte den tid
som behövs för att skapa Kasam.
– Många chefer (och medarbetare) kan
faktiskt inte ge ett tydligt svar på frågan
varför deras organisation finns till, berättar
Gunnila.
Att hjälpa andra – en av de starkaste drivkrafterna för många
En viktig motivationsfaktor som organisationspsykologer nu lyfter fram är viljan och
förmågan att hjälpa andra. För många är
det en av de absolut starkaste drivkrafterna. De rekommenderar därför att ledare
och chefer rutinmässigt frågar medarbetarna hur de upplever att deras arbete kan
hjälpa dem runt omkring dem – kollegor,
överordnade, kunder och omvärld. Att
skapa en kultur av service och bidrag till
omgivningen är därmed en av ledares och
chefers stora uppgifter framåt.
Det finns enligt Erik två gemensamma
nämnare för företag som visat sig vara
långsiktigt hållbara och de är:
1. En stark kultur – där vi känner tillhörighet och gemenskap
2. Ett högre syfte än att tjäna pengar –
vilket ger oss känslan av meningsfullhet
TEMARAPPORT
För att attrahera medarbetare och kunder behöver organisationer kunna visa att den egna
verksamheten på ett tydligt sätt bidrar till att utveckla och förbättra situationen inom några
av de åtta stora gemensamma utmaningarna ovan. VIlket är ert främsta bidrag?
MENINGSFULLA VERKSAMHETER
Meningsfulla verksamheter
Intervju med Larissa Hällefors på TNS Sifo
och Mats Persson på The Core Company
”För att skapa meningsfulla jobb måste man
väcka känslor”
En av de mest kritiska utmaningarna för företag idag är att säkra
tillgången till arbetskraft. I många
branscher är konkurrensen stenhård och att erbjuda bra lön, generösa förmåner och fina lokaler
räcker inte. Många vill ha något
mer. Man vill ha ett arbete som är
meningsfullt. Och för att det ska bli
det måste verksamheten matcha de
personliga behoven och drivkrafterna och man måste väcka känslor.
Merparten av alla beslut fattar vi utifrån
våra känslor. Och det gäller även när vi
gör våra karriärval. Det här måste man
ta fasta på om man ska lyckas bygga
ett starkt employer brand som säkrar
kompetensförsörjningen framåt. Det
menar employer branding-expert Larissa
Hällefors på TNS Sifo och Mats Persson,
grundare till varumärkesbyrån The Core
Company, som arbetat tillsammans sedan
2012 då företagen slogs ihop.
Larissa och Mats är överens om att det
måste till en betydligt större skärpa i företagens employer brands. Det är alldeles
för ljummet och likriktat idag.
– Tittar man på jobbannonser eller styrdokument för employer branding för olika
företag inom en bransch så är det svårt
att se någon skillnad. Alla erbjuder i stort
sett samma sak. För att upplevas som
meningsfull måste man väcka känslor.
Och för att göra det måste man sticka ut,
säger Mats.
Differentiering är en av de
största utmaningarna
Differentiering och positionering är välkända och grundläggande begrepp inom
varumärkesstrategi. För att skapa ett
framgångsrikt varumärke måste man våga
skilja sig från mängden och man måste
TEMARAPPORT
våga välja bort vissa kundgrupper för att
bli mer attraktiv för andra.
Larissa Hällefors, seniorkonsult inom Employer
Branding på TNS Sifo
– Inom employer branding är differentiering en av de största utmaningarna. Det
är få arbetsgivare som vågar sticka ut och
gå sin egen väg. Eftersom tillgången till
arbetskraft är så kritisk så vågar man inte
välja bort någon, konstaterar Mats.
– Alltför många arbetsgivare försöker att
passa alla, men det gör att man blir otydlig och upplevs som betydelselös. Och
då attraherar man inte någon. Det här är
det största felet som görs inom employer
branding. Man måste inse att man inte
kan vara älskad av alla, tillägger Larissa.
Kort om TNS Sifo, The
Core Company, Larissa
Hällefors och Mats
Persson
Varumärkesbyrån The Core Company
har byggt sin verksamhet på övertygelsen att känslor styr merparten av våra
beslut. De har därför specialiserat sig
på att bygga varumärkesstrategier som
utgår från våra emotionella behov och
drivkrafter och som talar till våra känslor.
Sedan 2012 är The Core Company
en del av TNS Sifo. Tillsammans ingår
de båda bolagen i den globala kommunikationskoncernen WPP som är
världsledande inom undersökningar med
tillhörande konsultverksamhet. Genom
sammanslagningen har man bland annat
fått större möjligheter att erbjuda strategisk rådgivning baserat på de insikter
man får genom NeedScope, som är
TNS Sifos verktyg för att analysera emotionella behov och drivkrafter.
Mats Persson grundare och varumärkesstrateg på The
Core Company
Larissa Hällefors är seniorkonsult inom
employer branding på TNS Sifo. Hon har
examen i ekonomi från Saint Petersburg
State University samt Stockholm School
of Economics Russia. Larissa har varit
bosatt i Ryssland, USA och Sverige och
arbetat med företag verksamma i de
flesta europeiska länder.
Mats Persson är grundare och seniorkonsult på The Core Company. Mats
är civilekonom från Handelshögskolan
i Göteborg och har dessutom en MBA
från San Jose University i Kalifornien.
Han grundade The Core Company efter
10 år med olika internationella marknadsföringspositioner inom SCA.
Idag arbetar Larissa och Mats tillsammans för att hjälpa arbetsgivare att
skapa employer brands som väcker
känslor och upplevs som meningsfulla.
MENINGSFULLA VERKSAMHETER
– nyckeln för att attrahera medarbetare och kunder
TNS Sifos undersökningar visar att:
Ju tydligare och snävare man positionerar sitt
employer brand desto mer attraktiv blir man
som arbetsgivare.
Jeanette Fagerhall
Vad gör ett jobb meningsfullt?
Ett meningsfullt jobb är inte alltid det vi tror.
Ofta tänker man att de mest meningsfulla
arbetena finns inom välgörenhetsorganisationer och andra som tar ett stort socialt ansvar.
Men det är inte alls säkert. Meningsfullhet
handlar inte alltid om att göra gott och bidra
till en bättre värld.
Vad som upplevs som meningsfullt är olika
från person till person. För att ett jobb ska
vara meningsfullt måste det matcha våra
personliga känslomässiga behov och drivkrafter. Visst finns det de som drivs av en stark
ansvarskänsla och av att få möjlighet att hjälpa till. Men andra människor kan istället ha
större behov av harmoni, goda relationer och
balans i livet. Vissa känner stolthet och motiveras av framgång och erkännande. En del
drivs främst av en kunskapstörst och vill helst
vara den som vet mest. För några känns det
fantastiskt att få testa nya idéer och utforska
nya möjligheter. Och somliga drivs helt enkelt
av lust och går till jobbet för att ha kul med
kollegor och kunder.
Arbeta inifrån och ut
Visst är det viktigt att skaffa sig kunskap om
potentiella kandidaters känslomässiga behov
och önskemål. Men man kan inte enbart
utgå från vad man tror att marknaden vill ha
och försöka leva upp till det. Istället bör man
arbeta inifrån och ut genom att utgå från den
egna organisationens värderingar och den
befintliga kulturen.
Genom studier i olika branscher har TNS Sifo identifierat nedanstående sex grupper av huvudsakliga behov och drivkrafter för medarbetare. Vilken grupp matchar
bäst de medarbetare som ni skulle vilja attrahera?
Drivkraft
Huvudsakliga behov
Storlek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kreativitet och frihet
Stimulering och utmaning
Erkännande och makt
Expertis och struktur
Trygghet och support
Relationer och samarbete
9%
7%
16%
24%
19%
25%
Lust
Progressivitet Framgång Kunskap
Ansvar
Harmoni
– Ofta handlar det om att identifiera det som
man är bäst på och göra mer av det, konstaterar Mats. Man kan till exempel titta på de
medarbetare som lyckas bäst inom organisationen. Vilka behov och drivkrafter har de?
– Man bör också titta på ledningen och andra
företrädare för organisationen. Vilken bild
ger de uttryck för? Vilka drivkrafter står de
bakom? Att ha en ledare som är en tydlig
För att bygga starka varumärken är det betydelsefullt med ledare
som är tydliga symboler för den positionering man har valt. Rebellen
Richard Branson och karriärkvinnan Annika Falkegren har helt olika
utstrålning. Vilka värderingar och drivkrafter signalerar era ledare?
© 2015 Insightlab, www.insightlab.se
3
Meningsfulla verksamheter
symbol för det som företaget står för är betydelsefullt, menar Larissa.
Allt måste dra
åt samma håll
Det är också viktigt att den positionering man
väljer för sitt employer brand samverkar med
de varumärken som företaget arbetar med
gentemot kunderna. Om alla delar ger samma
bild av företaget så bli den tydlig och varumärket blir starkt.
För att ett varumärke ska bli
starkt och värdefullt, måste
det vara väl positionerat och
tydligt. Och för att bli tydlig
måste man vara konsekvent
i allt man gör. Därför är det
viktigt att samtliga aktiviteter
inom kompetensförsörjningen
bidrar till att stärka den positionering som organisationen
har valt för sitt employer
brand.
Kommunicera konsekvent
För att varumärket ska bli tydligt är det också
viktigt att man sovrar ordentligt i sin kommunikation och bara sänder de budskap som
stärker den valda positionen.
– När man får tillfälle att beskriva sig som
arbetsgivare är det väldigt frestande att
berätta allt som man tycker att man är bra
på, men här måste man ibland hålla tand för
tunga. Om det inte tydliggör positioneringen
att det finns möjlighet till utlandspraktik eller
att man är engagerad i välgörenhetsprojekt
så kanske man gör bäst i att hålla tyst om
det, trots att det kan locka vissa kandidater.
Ju fler budskap som spretar åt olika håll
desto större är risken att man blir otydlig och
intetsägande, menar Mats.
Agera konsekvent
Även om det är viktigt med väl genomtänkt
kommunikation för att skapa ett tydligt
varumärke så handlar employer branding
ändå mer om vad man gör än om vad man
säger. Och för att bli tydlig måste man vara
konsekvent. Alla aktiviteter för att attrahera,
rekrytera, introducera, behålla och avveckla
medarbetare måste ligga i linje med den valda
positioneringen. Hela kedjan för kompetensförsörjning måste genomlysas.
För att skapa ett starkt och tydligt employer
brand är det viktigt att:
• Differentiera och positionera sig och inse att man inte kan passa alla.
• Den positionering man valt utgår från organisationens interna kultur
och de värderingar som företaget står för.
• Ledningen är tydliga företrädare för varumärkets positionering.
• Företagets employer brand och dess varumärken mot kunderna samverkar.
• Man fokuserar på att kommunicera det som stärker positioneringen
och väljer bort andra budskap, även om de är positiva.
• Man agerar konsekvent så att alla aktiviteter som syftar till att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och avveckla medarbetare ligger
i linje med den valda positioneringen.
Tips! bilder på Slideshare
– En viktig del är den introduktion som nya
medarbetare får. Under rekryteringsfasen
har man målat upp en bild av företaget och
nu gäller det att de förväntningar man har
skapat också infrias. Den första veckan som
anställd på ett företag som står för progressivitet och utmaningar ser förhoppningsvis
annorlunda ut än den första veckan på ett
företag som i huvudsak står för ansvar och
trygghet, säger Larissa.
http://www.slideshare.net/tnssifo/har-du-framtidsskrat-ditt-employer-brand
TEMARAPPORT
MENINGSFULLA VERKSAMHETER
– nyckeln för att attrahera medarbetare och kunder
Använd dina kunder för att
skapa en attraktiv organisation
Tänk hur mycket snabbare du skulle
kunna bygga din organisation och
dina nätverk om alla medarbetare
hade sina drömjobb just hos dig.
Ju mer mening, syfte och betydelse
man kan tillskriva ens arbete, desto
mer sannolikt är det att man jobbar
hårdare, är mer produktiv och framgångsrik. Det blir dessutom en mer
angenäm resa. Ett steg på vägen är
att lyssna på dina kunder.
Sanningen är att allt arbete (med vissa
undantag) har mening, syfte och betydelse.
Man skulle kunna påstå att alla organsiationer och företag skapar och tillhandahåller
produkter och tjänster med reellt värde,
annars skulle inte folk betala för dessa.
Dessutom upplevs värde och mening olika av
olika kunder.
I boken ”Drive” beskriver författaren Daniel
Pink hur självkontroll, lärande och skapande
samt att göra gott för sig själv och världen
är nyckelfaktorer i högpresterande kulturer.
Frågan är om du kan finna det i din organisation eller bransch. Om man ska spetsa till det
så finns det tre grundläggande synsätt med
avseende på mening och ett högre syfte.
Den första är att arbete inte har någon särskild mening förutom att klara försörjningen,
den andra är att en del arbeten är meningsfulla och den tredje att allt arbete innehåller
mening, syfte och betydelse.
Nyckeln till att få medarbetarna inom organisationen att uppleva äkta mening och
riktning i verksamheten är att skapa insikt i
hur kunder och andra intressenter upplever
värdet av vad som produceras.
Det första synsättet har många år på nacken
och syns ofta i reklamen för pensionsförsäkringar: bit ihop tillräckligt länge så får du till
slut din välförtjänta lycksalighet. Forskning
visar dock att inte mer än 29 procent av de
som pensioneras upplever att deras liv blev
bättre när de lämnade arbetsstyrkan och det
är ganska sällsynt att hitta sisyfosmentaliteten (där vi själva skapar mening av det vi gör)
i dagens samhälle. Det andra synsättet, att
vissa har ”det” men andra inte, är däremot
populärt och brukar tillskrivas företag och
organisationer med någon form av mission.
Det kan handla om non-profits, framtidsföretag eller organisationer som bygger kultur
och image på att vara passionerade eller
underhållande. Dessa brukar ställas i kontrast
till företag utan tydlig mission vars existens
uppfattas som medel till något annat, den
pålitlige arbetsgivaren exempelvis.
Vilket värde upplever era
kunder?
Ett sätt att skapa denna typ av insikter är
att lära från kunder med äkta passion för
vad organisationen levererar. Kunder som
ofta upplevs som besvärliga eller udda kan
ge värdefulla lärdomar. Ur det perspektivet
finns inga tråkiga organisationer. Eddie Yoon
beskriver hur han mötte en kvinna som hade
en stark passion för ordning och som fick
ett lyxigt hålslag i present av en leverantör
av kontorsmateriel. Hon blev så rörd att hon
började gråta när hon fick hålslaget eftersom
hon upplevde att de verkligen förstod henne.
Att se detta eller ta del av en liknande kundberättelse är ett lyft för medarbetare som kan
se vad man producerar i ett nytt ljus.
Direktkontakt med kunder och deras relation
till produkterna ger minst lika mycket inspiration som workshops och teambuilding. Ett
första steg mot en kultur med passion för
verksamheten är att se till att medarbetare
och ledare faktiskt använder sig av produkterna själva. Ytterligare ett steg är att rekrytera nya medarbetare direkt ur kundbasen
för att lyfta in passionen till organisationen.
Kanske vore det en idé för LinkedIn att lägga
till kategorin ”Favoritprodukter/tjänster” som
profilfrågor till sina användare.
Mats Frick
Datorn på Apollorymdskeppen
hade ett arbetsminne på 6 kilobyte. Uppgifter som är omöjliga
för människor att beräkna inom
en livstid, som sekvensen av
DNA, tog tidiga datorer ett år och
dagens ett par timmar. Uppgifter
som tar lång tid eller är upprepande eller tråkiga har med varm
hand lämnats över till datorernas
värld så vi människor kan ta itu
med uppgifter av mer analytisk
eller tolkande karaktär. Nu har det
visat sig att Big Data börjat knapra
på områden som vi tidigare trott
var reserverade för människor
som exempelvis att köra bil. Idag
har vi Googlebilen som kör säkrare och mer miljövänligt än någon
människa.
Området för homo sapiens
verkar krympa allt mer och den
mänskliga vinkeln på problemlösning bortrationaliseras. Filosofen
Nietzsche proklamerade att
rationaliteten tagit död på gud,
samtidigt kanske människan blivit
fri att reflektera över sin tid och sitt
arbete som en ny slags spiritualitet
där arbete, fritid och passion bildar
en ny helhet för gemenskap.
Källa: Eddie Yoon. ”All Work Has Meaning (Almost)”.
Harvard Business Review, February 13, 2014.
© 2015 Insightlab, www.insightlab.se
5
Meningsfulla verksamheter
Internationella trender & notiser
Looking beyond profit, towards purpose
In companies around the world, business decisions are driven by profits. Profit is crucial, of
course, but it’s no longer the only measure of true business success, contends Lisa Manley,
EVP of Business + Social Purpose at PR firm Edelman. In fact, 80% of respondents in the 2015
Edelman Global Trust Barometer said that they want to see businesses combine their profits
with a higher purpose.
Manley believes that customers today expect businesses to make great products at affordable
prices, but they also want companies to engage in social good – ensure employee happiness,
use sustainable resources, protect the environment, be transparent, and act ethically. When
a company demonstrates a commitment to these goals, aside from just profits, customers
become more likely to connect with and trust a company and buy and recommend its products/
services. And that’s what will keep organisations relevant and profitable in the long run.
Source: Huffington Post
http://www.huffingtonpost.com/lisa-manley/purpose-beyond-profit-the_b_6739558.html
Engaging employees in sustainability efforts
A recent study conducted by the Network for Business Sustainability found that less than 40%
of employees were aware of their company’s CSR programmes! It appears that companies are
struggling to communicating CSR goals and strategies to employees. Here’s what you can do
to make sure you’re communicating your CSR goals clearly to your employees, according to
Lindsey Goodchild, founder/CEO at Nudge Rewards:
• Go mobile: Use enterprise mobile apps to make it more convenient for employees to receive
CSR messages. Text messaging is more effective than email when disseminating CSR content.
• Use gamification: Use game-based strategies (rewards/points) to start a friendly competition of CSR outcomes among employees (e.g., which team demonstrated the most number of
‘green’ behaviours at work).
• Personalise content: Some mobile platforms allow employers to segment employees on the
basis specific criteria and send them customised messages (e.g., who’s interested in carpooling
to work).
Source: Sustainability Professionals
https://www.sustainabilityprofessionals.org/three-trends-employee-engagement-csr-mobile-personalization-andgamification
Study: The effects of awareness about CSR
A recent survey conducted by NetSuite compared the responses of its employees who were
familiar with its CSR arm, NetSuite.org, versus those who were not. The survey revealed some
very interesting results. Consider this:
• “I’d recommend NetSuite as a great place to work”. 73% of employees familiar with NetSuite.
org agreed with this statement, compared to 49% of those who were not.
• “I am committed to my job”. 55% familiar with NetSuite.org agreed with this statement vs.
38% who hadn’t heard of it.
• “I am proud to work at NetSuite”. 73% of employees aware of NetSuite.org agreed with this
statement, compared with 53% of those who had no idea about NetSuite.org.
These results clearly indicate that if your employees aren’t aware of your CSR efforts and opportunities to participate, you won’t experience the benefits of a CSR programme such as higher
employee engagement levels and lower turnover.
Source: Tribe HR
http://tribehr.com/blog/csr-doing-good-is-not-enough
TEMARAPPORT
MENINGSFULLA VERKSAMHETER
– nyckeln för att attrahera medarbetare och kunder
Do you have CSR-competent leaders?
Going forward into a new post-recession milieu, where trust in business is low and customers
and employees expect companies to act ethically and have a strong social consciousness,
organisations will need CSR stewards who can design and implement effective sustainability
programmes, says Coro Strandberg, principal at Strandberg Consulting. CSR competent leaders need to be able to:
• Build trust: Be an authentic spokesperson and representative of the company who will
communicate honestly and foster goodwill.
• Make thoughtful decisions: Adopt a more holistic, long-term perspective and understand
how CSR can be embedded into every business function.
• Engage employees: Inspire employees by adopting socially relevant causes.
• Manage change: Engineer a new vision for the company that reflects its social commitments and creates value for the community.
• Mentor leaders: Hire and mentor employees who understand the value of CSR and can be
groomed to become future CSR stewards.
Source: GreenBiz
http://www.greenbiz.com/article/6-criteria-recruiting-csr-competent-leaders
Embedding CSR into your business model
CSR should be an integral part of companies’ business model claims Mark Ryan, MD at
Accenture. Ryan claims that during Accenture’s recruitment efforts, prospective employees
want to see its CSR credentials. Many candidates do their homework on the company but
want to know more about its CSR track record. In many ways, therefore, CSR has become an
important business need. In a similar vein, Brendan Jennings, MD at Deloitte, contends that
CSR should be an all-pervasive business objective. Jennings defines CSR as much more than
community service, volunteer work, and environmental awareness. At Deloitte, CSR is seen
from the prism of the company’s ‘purpose’ – which is to provide quality services and products
and deliver the best for customers, employees, and the larger community. At the end of the
day, it all comes down to superior corporate governance and being able to stand behind your
decisions and actions.
Source: ACCA Global
http://www.accaglobal.com/pk/en/discover/ab-articles/ethics/corporate-soc.html
CSR projects can boost employee creativity – lessons from
Waggener Edstrom
In 2014, employees at Seattle-based PR firm Waggener Edstrom participated in its second annual
WE CreateAthon. Five teams worked for a 24 hour period to develop communication strategies to
help Seattle’s non-profit organisations. The event is based on the company’s belief that improving
engagement levels and investing in its wider community through CSR events like the CreateAthon
create a work environment where employees deliver more creative work. Here’s how:
• A sense of purpose: Beyond their personal ambitions, employees (especially millennials)
want to do something to help their community. Events like the CreateAthon appeal to this
sense of purpose and make work more meaningful for employees.
• A fulfilling experience: Employees feel fulfilled and happy when they see and know that
they are making a difference to their community. This leads to an emotional connect with your
company that lingers and ultimately leads to better retention.
Source: Waggener Edstrom
http://waggeneredstrom.com/blog/2015/02/27/how-createathon-appeals-to-employees-sweet-spot/
© 2015 Insightlab, www.insightlab.se
7
Meningsfulla verksamheter
Struggling to recruit millennials? Promote your CSR
activities
A survey conducted by PricewaterhouseCoopers found that nearly 90% of millennial employees
seek out employers with well-known and well-established CSR programmes. The PwC survey
makes it abundantly clear that companies need to have a high-visibility CSR programme if they
wish to recruit the best and brightest millennials.
The study also suggests that during actual recruitment events, employers shouldn’t treat their
CSR as an afterthought – that is, talking about CSR as an ‘also there’ after you’re done discussing the job role, salary, benefits, etc. CSR needs to be embedded into every aspect of the
job when talking to candidates. Take care to demonstrate how your raw materials are sourced
ethically and your products and processes are environmentally responsible. Showcase that your
upper management is open and transparent and explain what opportunities exist in your company for employees to give back to their community.
Source: CSR Wire
http://www.csrwire.com/blog/posts/1434-the-one-thing-your-company-has-to-do-to-recruit-millennials
The search for meaning – also a Chinese fenomena
Across the world, employees, customers and the general public now expect companies to take
part of their profits and invest it in social enterprises that will benefit the larger community. China
is no different in this regard. A survey conducted by communications company MSL Group
found that a whopping 92% of Chinese millennials (that’s more than 380 million people!) demand
that businesses invest resources in addressing social causes. The survey also found the following trends pertaining to the importance of CSR activities:
• Millennials expect companies to deliver innovative, sophisticated, and tangible solutions for
social problems.
• Companies with a strong CSR presence are perceived by millennials as being more creative,
progressive and responsible compared to companies that aren’t known for their CSR projects.
• More than 80% of millennials would recommend a company and its products to other people
due to its CSR efforts.
Source: Jing Daily
http://jingdaily.com/chinas-382-million-millennials-demand-corporate-social-responsibility/
Do you allow for corporate social ‘intrapreneurs’?
In the last few years, the role of intrapreneurs within organisations has been much discussed
and debated. Intrapreneurs are managers and employees who seek positive social change by
trying to change work processes within their companies. Unlike CSR managers or sustainability
stewards, intrapreneurs work without internal orders from executives. Intrapreneurs work on their
own volition and can help companies become better corporate citizens. In general, intrapreneurs
can assist their company with:
• Advocating for more effective and innovative ways to manage its environmental footprint.
• Micro-financing other businesses that seek to address social causes.
• Becoming more energy efficient and energy responsible.
The role that intrapreneurs play is usually not as well-defined as that of a CSR manager, for
example. However, companies can seek their help when it comes to championing change, especially corporate change that contributes to social good and aligns itself with their CSR strategy.
Source: Forbes
http://www.forbes.com/sites/skollworldforum/2014/11/20/corporate-social-intrapreneurship-why-the-most-commonstrategies-arent-good-enough/
TEMARAPPORT
MENINGSFULLA VERKSAMHETER