Osaston esite 2015 RUOTSI

Hjärt- och lungcentrum HUCS
LUNG- OCH MATSTRUPSKIRURGISKA
AVDELNINGEN
Kliniken för sjukdomar i brösthålan
Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11 finns på Mejlans tornsjukhus 11 våning. Ingång till
avdelningen via Mejlans tornsjukhus huvudentré.
Lung- och matstrupskirurgiska avdelningens specialitet är bröstkorgskirurgi









lungcancer och lungsäckscancer
lungmetastaser
godartade lungsjukdomar, bl.a. pneumothorax (luft i lungsäcken), empyem (varansamling i lungsäcken)
bröstkorgs- och matstrupstrauma
matstrupscancer
godartade matstrupssjukdomar bl.a. diafragmabråck, refluxsjukdom, akalasi (kramp i övre
magmunnen), Zenker (utbuktning i matstrupen) och förträngningar i matstrupen
myastenia gravis
toraxapertursyndrom
trattbröst
Lungcancer och matstrupscancer är allvarliga sjukdomar och deras behandling kräver många
undersökningar före operationen. Nya behandlingsformer, bl.a. endoskopier, olika stentningar (insättning
av protes) och laseringrepp (värmebehandlingar), möjliggör att också försvagade patienter kan behandlas
kirurgiskt. Lung- och matstrupskirurgin sker genom en öppen operation eller som ett endoskopiskt ingrepp i
brösthålan i operationssalen. Dessutom utförs det vid endoskopienheten olika diagnostiska och
behandlingsrelaterade ingrepp i matstrupen.
Vår verksamhet kräver ett tvärprofessionellt samarbete bl.a. med anestesiologer, radiologer, onkologer,
lungläkare, fysioterapeuten, näringsterapeuten, enheten för akut smärtbehandling, socialarbetaren,
farmaceuten, infektionsläkaren, kardiologen samt koagulationsläkaren.
Verksamheten på avdelningen
Vårdavdelningen har 24 patientplatser. En del av patienterna kommer planerat till ingrepp/operationer och
en del via akuten. Patienternas åldersstruktur varierar från unga vuxna till äldre. Vårdtillfällena varierar från
några dygn till veckor. Patienterna kommer i regel på operationsdagens morgon till sjukhuset.
Till sjukhuset är det bra att ta med personliga saker (tandborste, rakapparat, inneskor/tofflor), recepten på
de läkemedel man använder samt egen astmaspray och insulin. För varje patient finns ett låsbart skåp för
förvaring av egna saker och patienten ska själv ta hand om nyckeln. Under ingreppet eller efter önskemål
från patienten kan personalen ta nyckeln i förvar. Lämna värdeföremål och större penningbelopp hemma,
vårdfakturan sänds per post.
Hjärt- och lungcentrum HUCS
Efter operationen flyttas patienterna antingen via uppvakningsrummet eller via intensivvårdsavdelningen
tillbaka till avdelningen. En del av patienterna skrivs ut från sjukhuset direkt och en del flyttas över till ett
annat sjukhus eller en rehabiliteringsenhet för uppföljande vård.
Förfrågningar angående patientens tillstånd
På operationsdagens eftermiddag kan de anhöriga höra sig för hur patienten mår genom att ringa direkt till
avdelningen, tfn 09 471 72289. För att hålla telefontrafiken på en rimlig nivå rekommenderar vi att endast
en anhörig fungerar som kontaktperson. Kirurgen är säkrast anträffbar på morgonen före operationerna
omkring kl. 9 eller efter kl. 14.
Efter återkomsten till vårdavdelningen är patienterna i regel trötta så vi önskar återhållsamhet när det gäller
besök och andra kontakter. Vid varje patientbädd finns en egen telefon som man kan ringa till direkt.
Patienten får ett eget nummer vid ankomsten till avdelningen. Egen mobiltelefon kan användas.
Besökstid
Besökstiden på avdelningen är alla dagar kl. 13–19. Blommor får inte tas till avdelningen. Sjukhusbesök
bör undvikas om man är förkyld. Vi rekommenderar handtvätt och sköljning med desinfektionsmedel (finns
vid dörren till avdelningens korridor och vid dörren till alla patientrum) före besöket på avdelningen.
Kontaktinformation
Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen
Mejlans tornsjukhus 11 vån.
Haartmansgatan 4
PB 340
00029 HNS
tfn 09 471 72289
fax 09 471 74475
Avdelningsskötare Reija Sjöholm 050 427 2518
Biträdande avdelningsskötare Susanne Hagner 09 471 74073
Kontaktskötare
Merja Räsänen
09 471 74391 kl. 12-13, ej torsdagar
050 427 1673.