Ställverksinstruktion för Lenna

UPSALA-LENNA
JERNVÄG
Ställverksinstruktion för Lenna
Utgåva 1
Gäller fr o m
2015-03-01
ULJH 064
2
Ställverksinstruktion för Lenna
ULJH 064
FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK
Ändringstryck
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gäller fr o m
Infört
Datum
av
ULJH 064
Ställverksinstruktion för Lenna
Omfattning
Se även instruktionsritning.
2 kontrollåsta växlar, 1 och 2.
2 infartssignaler, A1/2 för infart från Almunge och B1/2 för infart från Marielund.
1 utfartssignal, C för utfart mot Almunge.
2 försignaler till respektive infartssignal.
2 vägskydd. v1 (Länna bruksgata – helbommar) och v2 (Ulvbygdsvägen – ljud och ljus).
6 spårledningar, SAy, Sv1, SAi, SBi, Sv2 och SBy. (I lampindikeringarna är spårledningarna Sv1 och
Sv2 hopslagna med spårledningarna SAi och SBi, respektive.)
1 ställverksapparat
1 K16/K1-lås för växling när stationen är obevakad.
Manöverapparater
Se även fasadritning.
Ställverksapparaten är försedd med:
2 tågvägshandtag, a1/a1o resp. b1/b2
3 tågvägslås, K15, för manövrering av huvudsignaler
2 kontrollås, K1 och K2, för växelförregling
1 kontrollås, K14, för obevakad körning
3 signalsymboler med indikering av signalskenen i huvudsignaler
2 kontrollampor för lampkontroll av försignaler
Indikeringslampor för låsta växellägen hos växel 1 resp. 2.
Indikeringslampor för läge och signalering hos vägskydd v1 resp. v2.
Indikeringslampor för spårledningarna SAy, (Sv1+)SAi, SBi(+Sv2) och SBy.
Indikeringslampa för låsning av växeln vid Länna bruk lastplats.
Under ställverksapparaten är placerat:
2 manöverknappar för inkoppling av varningssignalering hos resp. vägskydd.
1 manöverknapp för återtagning av varningssignalering hos båda vägskydden.
1 indikeringslampa för frånkopplad automatik för vägskydd v2.
På väggen utanför tågx är placerat:
1 fyrkantnyckelbrytare för start av varningssignalering hos vägskydd v1.
På tågexpeditionen är placerat:
Stoppströmbrytare för huvudsignaler.
Utg. 1. Gäller fr o m 2015-05-10
3
4
Ställverksinstruktion för Lenna
ULJH 064
Upptagning av bevakning
När bevakning skall tas upp på stationen låses tågvägslås A, B och C upp med K15-nyckel.
Tågvägshandtagen ställs i normalläge och K14-nyckeln tas ut och förvaras av tkl på betryggande sätt.
Låsning och omläggning av växlar
Växlarna är normalt låsta i normalläge, vilket kontrolleras i ställverksapparaten med K1-nyckel. När
växlarna skall läggas om tas K1-nyckeln ut och används för att låsa upp växel 2. Därvid frigörs en K3nyckel som används för att låsa upp växel 1.
Växel 1 kan även låsas i omlagt läge genom att ta ut en K2-nyckel i kontrollås på växelstället. Genom
att sätta in K2-nyckeln i ställverksapparaten blir växeln kontrollerad i detta läge. Växel 2 kan inte låsas
i omlagt läge.
När K1- eller K2-nyckel är insatt i ställverksapparaten indikeras de kontrollerade växellägena med
indikeringslampor.
Låsning av tågvägar
För låsning av infartstågväg från Almunge till spår II låses båda växlar i normalläge och K1-nyckeln
sätts in i ställverksapparaten. Tågvägshandtaget ställes i läge a1 och tågvägslås A låses. Signalen A1/2
förhindras att visa ”kör” innan bommarna vid vägskydd v1 fällts.
Infartstågväg från Almunge till spår I kan inte signaleras. Tåg tas in enligt MRO Säo §52:2.
För låsning av infartstågväg från Marielund till spår II låses båda växlar i normalläge och K1-nyckeln
sätts in i ställverksapparaten. Tågvägshandtaget ställes i läge b1 och tågvägslås B låses, varvid signal
B1/2 ställs till ”kör”.
För låsning av infartstågväg från Marielund till spår I låses växel 1 i omlagt läge och K2-nyckeln sätts
in i ställverksapparaten. Tågvägshandtaget ställes i läge b2 och tågvägslås B låses, varvid signal B1/2
ställs till ”kör, varsamt”.
Signalen B1/2 hindras från att visa körsignal ifall automatiken för vägskydd v2 är ur- eller avkopplad.
Ifall ankommande tåg står framför signal B1/2 (redan belagt spårledning SBy) när tågvägslås B låses,
fördröjs körsignalen i signalen i 15 sek. så att varningssignaleringen i vägskydd v2 säkert pågått i
föreskriven tid (20 sek.) innan tåget passerar korsningen. (Funktion ”sent ställd tågväg”.)
För utfart mot Almunge låses tågvägslås C. Tågvägshandtagen har inget speciellt läge för detta, men
får inte stå i läge för infart från Almunge (läge a1). Signal C förhindras att visa ”kör” innan bommarna
vid vägskydd v1 fällts. Signal C förreglar växeln vid Länna bruk lastplats. Om växeln inte är låst i
rakläge kan signalen inte visa "kör". Indikeringslampan "Lbr låst" på manöverapparaten är tänd om
växeln är låst i rakläge. Förregling av växlar på stationen sker inte, utan dessa måste låsas och/eller
bevakas av tkl.
Först när tåget i sin helhet passerat alla växlar i såväl in- som utfartstågvägen eller stannat på stationen
låses aktuellt tågvägslås upp av tkl.
ULJH 064
Ställverksinstruktion för Lenna
Hinderfrihetskontroll
Spårledningar finns inte vid plattform (se instruktionsritning för detaljer). De spårledningar som finns
kontrolleras hinderfria innan körsignal ges. För signal A gäller det alla spårledningar fram till
stationsgränsen mot Marielund (Sv1, SAi, SBi, Sv2). För signal B gäller det alla spårledningar fram till
plattformen (Sv2, SBi) och för signal C alla spårledningar efter signalen inklusive utanför
stationsgränsen mot Almunge (SBi, Sv1, SBy).
För hinderfrihet där spårledning inte finns ansvarar tkl genom tågvägsinspektion.
Nödstopp
Med strömbrytare till höger innanför dörren till tågx kan huvudsignalerna på stationen spärras i
stoppläge. Är strömbrytarvredet lodrätt fungerar signalerna normalt, är vredet vågrätt är de spårrade i
stopp.
Vägskydd
Respektive vägskydd startar automatiskt för ankommande tåg om tågvägslås för infartstågväg låsts.
När tåg från Almunge skall tas in till spår I startas v1 manuellt av tkl med manöverknapp ”Fälln. v1”.
För avgående tåg mot Almunge när stationen är bevakad startas v1 manuellt av tkl med manöverknapp
”Fälln. v1”. När stationen är obevakad startas vägskyddet automatiskt i även i denna riktning.
För avgående tåg mot Marielund startar v2 automatiskt så länge växel 1 är låst och kontrollerad i
ställverksapparaten. Igångsättningsspårledningen (SBi) sträcker sig in till växel 1. Ankommande tåg
från Almunge som skall göra uppehåll måste alltså stanna före växel 1 för att varningssignaleringen
inte skall starta under uppehållet.
För att varningssignaleringen i v2 inte skall starta under växling frånkopplas automatiken för tåg mot
Marielund när växel 1 inte är kontrollerad i ställverksapparaten. En indikeringslampa visar att
automatiken är frånkopplad. Pågår varningssignalering när automatiken kopplas från upphör denna
med en minuts fördröjning. Behöver tåg avgå mot Marielund med växel 1 olåst kan tkl tillfälligt
koppla in automatiken med manöverknapp ”Ink. v2”. Automatiken kopplas från igen när tåget passerat
vägskyddet.
Med knappen ”Återtagn.” kan tkl lyfta bommarna på v1 med två minuters tidsfördröjning. ”Återtagn.”
kopplar också från automatiken på v2 om den tillfälligt kopplats in när växlarna är olåsta. Behöver
bommarna på v1 åter fällas görs det genom intryckning av manöverknapp ”Fälln. v1”.
På ställverksapparaten indikeras för resp. vägskydd om varningssignaleringen är avbruten/bommar
lyfta (”Upp”), om varningssignalering pågår (”Sign.”) resp. om V-signal visar kör (”Ned”).
Tågankomstsignal
För tåg från Almunge ges tågankomstsignal med ringklocka placerad i tågx och i manöverapparaten.
Samtidigt blinkar indikeringslampan för spårledning SAy tills denna spårledning blivit belagd.
Signalen ges strax efter att tåget passerat Näcksundsbron (vid c:a km 92+570 – 1240 m före
stationsgränsen).
Utg. 1. Gäller fr o m 2015-05-10
5
6
Ställverksinstruktion för Lenna
ULJH 064
Obevakad körning
När stationen skall lämnas obevakad för tåg låses båda växlarna i normalläge och K1-nyckeln sätts in i
ställverksapparaten. K14-nyckeln sätts in, tågvägshandtagen ställs i läge a1o resp. b1 och tågvägslås A,
B och C låses.
När stationen är obevakad är manöverknapp ”Fälln. v1” bortkopplade. Manuell igångsättning av
vägskydd v1 kan ske endast med nyckelbrytaren på väggen utanför tågx.
När växling skall ske sätts en nyckel in i K16-låset och vrids om. Därvid
• stoppställs alla signaler
• avbryts omedelbart ev. varningssignalering vid vägskydd v2 orsakad av att tågfordon belägger
spårledning SBi.
• frigörs en K1-nyckel för upplåsning av växlarna (inte samma nyckelexemplar som i
ställverksapparaten).
Skulle spårledning SBi vara belagd när växlingen är avslutad och K16-nyckeln tas ur kommer
varningssignaleringen i vägskydd v2 inte att starta – detta för att undvika att varningssignaleringen
startar av misstag.
Skall tåget i detta läge avgå från stationen mot Marielund startas varningssignaleringen genom att
”Ink. v2” trycks in. Alternativt kan tåget backas bort från spårledningen före avgång varvid
vägskyddsautomatiken återställs. En tredje möjlighet är att tåget kör fram till vägkorsningen och tågps
utför manöver ”återinkoppling av automatik” i vägskyddets manöverlåda.
ULJH 064
Ställverksinstruktion för Lenna
Utg. 1. Gäller fr o m 2015-05-10
7
8
Ställverksinstruktion för Lenna
ULJH 064