Nyckeln till personcentrerad omsorg

Nyckeln till personcentrerad
omsorg
Therese Christiansson
Linda Schledermann
Gävle kommun
2015-03-30
2012 - 2015
Implementering
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom
BPSD-registret
2
Gävle kommun
FORTBILDNING
2-dagars BPSDadministratörsutbildning
Endagsutbildning
Demens-ABC
2015-03-30
3
Gävle kommun
2015-03-30
PROJEKT 2012 - 2015
2012 - 2013
2014
2015
•Demens-ABC
•Teambuilding/utveckling
•BPSD-administratörsutbildning
(usk och chefer demensboenden,
samtliga utförare, Flemings
dagvht och hemtjänst)
•BPSD-administratörsutbildning
(usk, vch, ssk, rehab på samtliga
boendeenheter inom egenregin
•BPSD-administratörsutbildning
för hemtjänst och hemsjukvård
•- demensombud hemtjänst
•- demensombud för
sjuksköterskor inom
hemsjukvården
•Endagsutbildning (ssk,
områdeschefer, rehab,
handläggare)
•”Spetsgrupp” hemtjänsten, vch
hemtjänst
•Utbildning för
biståndshandläggare
4
Gävle kommun
2015-03-30
ANTAL UTBILDADE
BPSD-REGISTRETS
2 - dagarsutbildning tom dec 2014
Totalt 271 personer
(Beräknat antal totalt
utbildade i dec 2015
ca 350)
40
162
USK
/VB
vch
34
ssk
1
V.utv
19
AT
16
SG
5
Gävle kommun
2015-03-30
TEAMUTVECKLING
Kontaktman/undersköterska
Sjuksköterska
Chef
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
6
Gävle kommun
Projekt sept 2013-april 2014
• Syfte: Att via statistik från BPSD-registret hitta
förbättringsområden för verksamheten
• Mål: Att använda registerdata till att förbättra
omvårdnaden
• Valt förbättringsarbete utifrån statistik:
Minska symptom ”apati” på aktuell avdelning med
25%.
2015-03-30
7
Gävle kommun
Problemkartläggning
 Inkorrekt statistik/inaktuella vårdåtgärder
 Samarbete/samsyn med ssk
 Bristande ansvar hos kontaktman
 Förståelse för syftet med BPSD-registret
 Avsaknad av rutiner
 Ineffektiva teamträffar
 Avsaknad av Bemötandeplaner
= BRISTANDE TEAMARBETE
2015-03-30
8
Gävle kommun
Åtgärder
 Enskilda samtal
 Symptomkartläggning med samtliga teammedlemmar
 Rutin för BPSD-arbete ”mellan teamträffar”
 Checklista inför teamträff
 ”BPSD-handbok”
 Mall för Bemötandeplan
 Mall för rekommenderade vårdåtgärder utifrån symptom
2015-03-30
9
Gävle kommun
2015-03-30
Resultat april 2014
 Apati minskat med 55 %
 Bemötandeplaner = 100 %
 Symptomkartläggning genomförs 1g /månad
10
Gävle kommun
Positiva förändringar
 Ökat teamarbete
 Tydligare uppdrag/ansvar för kontaktman
 Tydliga teamträffar = samsyn kring vårdåtgärder
 Fokus på symptom- minskat ”eget tyckande”
 Bättre uppföljning/utvärdering av vårdåtgärder
2015-03-30
11
Gävle kommun
Fortsättning 2014
• Implementering av rutin och handbok på
samtliga enheter
• Utvärdering och uppdatering av checklista
2015-03-30
12
Exempel 1
Gävle kommun
Problem
Åtgärd
Ansvarig
Mediciner?
Se över mediciner
Ssk och läkare
Svårt med kommunikation
Minska tal i kommunikation.
T ex säga gå, stå här, sitt
Planera in vem som pratar när
2 personal hjälper
Kolla hörsel
Kontaktman
Hela arbetsgruppen
Prova fysisk aktivitet
manoped
Gungfåtölj
SG
Aggressiv
Utevistelse
Kontaktman
Hela gruppen
Inkontinent?
Kolla urinblåsan
Toapassa
Ssk
Hela arbetsgruppen
Brist på meningsfull aktivitet
Utevistelse, mata änder
Plocka med riktiga saker
Lyssna på musik
Fiaspel
Kontaktman/Hela
arbetsgruppen
AT
VCH (inköp hörlurar)
Stor motorisk rastlöshet
Ssk
Hela arbetsgruppen
2015-03-30
13
Utvärdering efter 4 veckor
Gävle kommun
2015-03-30
• Mår generellt bättre, tydligt på beteendeschemat
• Lugnare på dagen men fortfarande orolig på natten
• Mer kommunikativ
• Säger nu till att det är jobbigt när det blir ”pratigt”
• Säger till om toabesök
• Fått ordning på urinbesvär
• Hade vaxproppar, åtgärdat
• Musiklyssning har fungerat bra med hörlurar
• Manoped och gungfåtölj har inte fungerat, men SG
provar nya saker
• Utreda vidare om sömnproblematiken
= Ökad livskvalitet
14
Gävle kommun
Exempel 2; ”Man 73 år”
 Vill rymma.
• Rycker i dörren och vill ut.
• Blir arg och hotfull mot både personal och
medboende. Många rädda för honom.
• Överflytt till specialboende.
2015-03-30
15
Gävle kommun
2015-03-30
Förändring NPI-NH 93%
60
50
40
30
Serie1
20
10
0
1
2
3
16
Gävle kommun
Förbättringsområden 2015
2015-03-30
17
Gävle kommun
2015-03-30
Synpunkter från medarbetare
2012:
”Men precis så här gör vi ju redan…”
”Vi måste ha hjälp, kunden är så jobbig!”
2015:
”Men varför tänkte vi så där?”
” Hur kan vi göra det lättare för kunden när denne har det
jobbigt?”
18
Gävle kommun
Relationsbaserat kontaktmannaskap
Multiprofessionella team
Engagerat ledarskap
Värdegrund
Tydliga mål
Uppföljning
2015-03-30
19