Samverkan är nyckeln till framgång

Kommun
Lantbruk
Samverkan är nyckeln
till framgång
Vi måste alla hjälpas åt att skapa ett hållbart samhälle där
näringsämnen kan återföras till åkermarken på ett säkert sätt.
Ett långsiktigt hållbart kretslopp bidrar till att Sveriges miljömål
uppfylls genom att säkra ett grundvatten av god kvalitet och
minska övergödningen av sjöar och vattendrag.
Olika aktörer måste samverka för att möjliggöra ett säkert
kretslopp - forskning, lantbrukare, kommuner, leverantörer av
toalettsystem och enskilda fastighetsägare. Dessutom krävs
politisk samsyn.
Forskning
Vi arbetar tillsammans för att utveckla en
hygieniseringsmodell för toalettavlopp på gårdsnivå!
Forskning
Ammoniakhygienisering
Koncentration (log10 / ml)
Kretsloppsteknik på SLU verkar för avlopp i kretslopp genom forskning
kring miljösystemanalys, växthusgaser, organisatoriska aspekter och
hygieniserande behandlingar. Ammoniakbehandling är en enkel och
robust behandlingsmetod där växtnäring används för hygienisering.
Tid (dagar)
Försök på Skäggesta gård i Strängnäs visar på minskning av indikatororganismer vid behandling
med 0,75% urea samt 10 graders uppvärmning över lagringstemperatur där reduktionen av
E.coli motsvarar reduktion av Salmonella (till vänster). Till höger ses en agarplatta med E. coli.
Hygienisering är inaktivering av
patogener till en nivå tillräcklig för att
skydda människor och djurs hälsa.
Ammoniak som NH3 inaktiverar
sjukdomsalstrande mikroorganismer.
• Högre temperatur – snabbare
inaktivering
• Täckning förhindrar gasavgång
• Återsmitta förhindras
• Höjer gödselvärdet
Användningsområden:
• Peepoo - självhygieniserande
biologiskt nedbrytbar
engångstoalett
• Salmonellasmittat djurgödsel Jordbruksverket
• Avloppsslam - behandlingssystem
under utveckling
• Kombibehandling - våtkompostering
med urea. Telge Nät, Södertälje
kommun
• Kan tillsättas som urea CO(NH2)2
Hygienisering möjliggör kretslopp av växtnäring
- från bord till jord med bibehållen hälsa för människor och djur
Lantbruk
LRF:s kretsloppsmodell
Det ställs allt högre krav på att ta till vara de resurser som kan bidra till
att skapa ett mer hållbart samhälle. Genom att skapa kretslopp mellan
bord och jord, sparar vi den begränsade resurs av brytbar fosfor som
används i mineralgödsel samtidigt som övergödningen av våra sjöar och
vattendrag minskar.
Viktiga principer
Vem gör vad när kretsloppet skall förverkligas?
• Toalettavloppet
separeras för att
minimera föroreningar
och vatten
• Slutprodukt fri från
smittämnen efter
hygieniserande
behandling
• Ge ett värdefullt
gödselmedel för
lantbrukaren
• Tydlig källa möjliggör
spårbarhet
Målet med LRF:s arbete i avloppsfrågorna är ökat kretslopp av växtnäring,
hushållning med jordens resurser samt en förbättrad miljö
Kommun
Vill du göda en gröda?
På lantbruken finns många tomma gödselbrunnar som kan bli
behandlingsanläggningar för toalettavlopp från slutna tankar. Genom
lagring och hygienisering omvandlas toalettavloppet till ren
koncentrerad växtnäring. Strängnäs, Uddevalla och Örebro kommun
arbetar med att återföra toalettavlopp i samverkan med LRF och SLU.
Behandlingsanläggning på Skarnhälla Gård i Uddevalla tar emot mellan 300-500 slutna tankar
per år och toalettavloppet behandlas med 1% urea (våt vikt).
Exemplet Uddevalla
Framtiden
Organisation Renhållningen lämnar
toalettavloppet i anläggningen.
Kommunen ansvarar för anläggningen
och lantbrukaren för spridningen på
jordbruksmark.
Uddevalla planerar för ytterligare två
anläggningar och Strängnäs fortsätter
försöken med temperaturhöjning och
urea. Örebro startar under våren
behandling i två brunnar, med urea
och obehandlat toalettavlopp.
Kostnad
• Anläggning med tak och pumpbrunn
ca 500 tkr
• Inköp av urea 30-40 tkr per år
• Renhållningen ersätter lantbrukaren
per kubik levererat toalettavlopp
• Delfinansieras av LOVA-bidrag
Vi behöver fler brunnar –
SLU vill ta fram generella riktlinjer
för ureahygienisering av
toalettavlopp och behöver fler
brunnar att provta. Ta chansen att
bli en del av framtidens
kretsloppslösning!