841617_SE_montanv_EC_DC2_Joystick_MIG2_CAT_201502

REVISION: 201502
DOC: 841617
SVENSKA
MONTAGEANVISNING
MICROPROP DC2
MICROPROP MIG2 – CAT M3XX, CAT 3XX
INNEHÅLL
1.
Säkerhetsföreskrifter
4
1.1.
Allmänt
4
1.2.
Checklista säkerhet
4
2.
Symboler i montageanvisning
6
3.
Kontroll av leveransinnehåll
7
3.1.
841530 MIG2 4 rullar CAT 3xx
7
3.2.
841531 MIG2 6 rullar CAT 3xx
7
3.3.
841532 MIG2 4 rullar CAT M3xx
8
3.4.
841542 MIG2 4 rullar CAT 3xx SITECH
8
3.5.
841543 MIG2 6 rullar CAT 3xx SITECH
9
4.
Montage av joystick
10
4.1.
Område A
11
4.1.1. Demontering originalspak
11
4.1.2. Montering kula
11
4.1.3. Kabeldragning och fjäder
12
4.1.4. Snabblåsning
13
4.1.5. Återmontera
14
4.2.
15
Område B
4.2.1. MIG2 CAT höger M3xx (852045)
15
4.2.2. MIG2 CAT vänster M3xx (852044)
16
4.2.3. MIG2 CAT höger 3xx (852048)
17
4.2.4. MIG2 CAT vänster 3xx (852049)
18
4.2.5. MIG2 CAT höger 3xx Sitech (852075)
19
4.3.
Område C
20
5.
Dokumentation av installation
21
5.1.
Bygg din dekal
21
5.2.
Montera dekalerna synlig för föraren
22
5.3.
Skär bort missledande information på maskinens dekaler
23
5.4.
Uppdatera Microprop bruksanvisning
24
5.5.
Uppdatera Maskinens original bruksanvisning
25
5.6.
Dekaler vid flera användarbanker
26
6.
Anteckningar
27
SVENSKA 2
ALLMÄNT
Denna instruktion är utformad för att instruera i byte av basmaskinens originaljoystick till
joystick levererad med Microprop DC2. Det är viktigt att joystickarna används tillsammans
med Microprop DC2 för att den försäkran om inbyggnad som finns i montageanvisningen
ska gälla.
Utöver denna monteringsanvisning så ska Ni ha tagit del av och förstått gällande
säkerhetsinformation för den aktuella bärarmaskinen samt eventuell övrig utrustning.
VARNING!
Försök inte montera, använda eller underhålla tiltrotatorn/rotatorn och dess medföljande
utrustning innan Du läst och har förstått all information om tiltrotatorn/rotatorn,
tilläggsutrustning och bärarmaskin. Var mycket uppmärksam på säkerhetsinformationen.
VARNING!
Övriga säkerhetsföreskrifter hittar Ni i instruktionsboken för Microprop DC2.
SVENSKA 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.1.
ALLMÄNT
Det är av yttersta vikt att ni tagit del av samt förstått samtliga varningstexter innan
monteringsarbetet/användandet av Microprop DC2 påbörjas. Varningstexterna belyser
potentiella risker samt hur dessa undviks. Vid minsta osäkerhet – kontakta arbetsgivare
eller leverantör.
Kom ihåg - med gott omdöme och stor maskinkännedom reduceras många onödiga
risker. Den tilltänkte föraren bör därför avsätta tid till att lära sig hantera Microprop DC2 på
ett säkert sätt innan maskinen tas i bruk.
1.2.
CHECKLISTA SÄKERHET
VARNING!
Defekt eller skadad utrustning kan orsaka skada på person, miljö eller egendom. Tillse
därför att service och underhåll genomförs enligt rekommendation.
VARNING!
Försök aldrig att öka utrustningens maxkapacitet genom modifieringar som ej godkänts av
leverantören.
VARNING!
Byt ut skadade och/eller oläsbara dekaler och varningsskyltar innan maskinen tas i bruk.
Risk för personskada.
VARNING!
Underhåll och reparation av elsystem får endast utföras av fackutbildad person.
SVENSKA 4
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING!
Klämrisk vid rörliga detaljer. Risk för personskada.
VARNING!
Vid minsta tveksamhet om kunnande, utrustning eller arbete gällande säkerhetsdetaljer kontakta din återförsäljare eller engcon Sweden AB.
VARNING!
Kontrollera att funktionsdekalen stämmer med maskinfunktionerna innan arbete påbörjas.
Risk för personskada.
VARNING!
Montage och installation får endast utföras av tillverkaren auktoriserad verkstad.
Förändringar i montaget får inte utföras utan tillverkarens medgivande.
SVENSKA 5
SYMBOLER I MONTAGEANVISNING
2.SYMBOLER I MONTAGEANVISNING
VARNING
Risk för person och / eller materielskada
Läs medföljande dokumentation för mer info.
Nej / Felaktig åtgärd
Ja / korrekt åtgärd
SVENSKA 6
KONTROLL AV LEVERANSINNEHÅLL
3.KONTROLL AV LEVERANSINNEHÅLL
3.1.
841530 MIG2 4 RULLAR CAT 3XX
Nr
Artikel
Benämning
Antal
1
842038
Joystick MIG2 vänster två rulle (CAT 3XX)
1
2
842039
Joystick MIG2 höger två rullar (CAT 3XX)
1
3
841190
Kablage till joystick
1
5
841868
Dekal MIG2
1
6
841869
Dekal MIG2
1
7
841161
Dekal symbolbibliotek maskinfunktioner - genomskinlig
2
8
841858
Montagesats
1
9
842047
Varningsdekaler för original bruksanvisning
1
10
842046
Svart klisterark
1
3.2.
841531 MIG2 6 RULLAR CAT 3XX
Nr
Artikel
Benämning
Antal
1
842040
Joystick MIG2 vänster tre rullar (CAT 3XX)
1
2
842041
Joystick MIG2 höger tre rullar (CAT 3XX)
1
3
841190
Kablage till joystick
1
5
841868
Dekal MIG2
1
6
841869
Dekal MIG2
1
7
841161
Dekal symbolbibliotek maskinfunktioner - genomskinlig
2
8
841858
Montagesats
1
9
842047
Varningsdekaler för original bruksanvisning
1
10
842046
Svart klisterark
1
SVENSKA 7
KONTROLL AV LEVERANSINNEHÅLL
3.3.
841532 MIG2 4 RULLAR CAT M3XX
Nr
Artikel
Benämning
Antal
1
842042
Joystick MIG2 vänster två rullar (CAT M3XX)
1
2
842043
Joystick MIG2 höger två rullar (CAT M3XX)
1
3
841190
Kablage till joystick
1
5
841868
Dekal MIG2
1
6
841869
Dekal MIG2
1
7
841161
Dekal symbolbibliotek maskinfunktioner - genomskinlig
2
8
841858
Montagesats
1
9
842047
Varningsdekaler för original bruksanvisning
1
10
842046
Svart klisterark
1
3.4.
841542 MIG2 4 RULLAR CAT 3XX SITECH
Nr
Artikel
Benämning
Antal
1
842038
Joystick MIG2 vänster två rulle (CAT 3XX)
1
2
842161
Joystick MIG2 höger två rullar (CAT 3XX) Sitech
1
3
841190
Kablage till joystick
1
5
841868
Dekal MIG2
1
6
841869
Dekal MIG2
1
7
841161
Dekal symbolbibliotek maskinfunktioner - genomskinlig
2
8
841858
Montagesats
1
9
842047
Varningsdekaler för original bruksanvisning
1
10
842046
Svart klisterark
1
SVENSKA 8
KONTROLL AV LEVERANSINNEHÅLL
3.5.
841543 MIG2 6 RULLAR CAT 3XX SITECH
Nr
Artikel
Benämning
Antal
1
842040
Joystick MIG2 vänster tre rullar (CAT 3XX)
1
2
842162
Joystick MIG2 höger tre rullar (CAT 3XX)
1
3
841190
Kablage till joystick
1
5
841868
Dekal MIG2
1
6
841869
Dekal MIG2
1
7
841161
Dekal symbolbibliotek maskinfunktioner - genomskinlig
2
8
841858
Montagesats
1
9
842047
Varningsdekaler för original bruksanvisning
1
10
842046
Svart klisterark
1
SVENSKA 9
MONTAGE AV JOYSTICK
4.MONTAGE AV JOYSTICK
SVENSKA 10
MONTAGE AV JOYSTICK
4.1.
OMRÅDE A
4.1.1. Demontering originalspak
4.1.2. Montering kula
SVENSKA 11
MONTAGE AV JOYSTICK
4.1.3. Kabeldragning och fjäder
SVENSKA 12
MONTAGE AV JOYSTICK
4.1.4. Snabblåsning
SVENSKA 13
MONTAGE AV JOYSTICK
4.1.5. Återmontera
SVENSKA 14
MONTAGE AV JOYSTICK
4.2.
OMRÅDE B
4.2.1. MIG2 CAT höger M3xx (852045)
SVENSKA 15
MONTAGE AV JOYSTICK
4.2.2. MIG2 CAT vänster M3xx (852044)
SVENSKA 16
MONTAGE AV JOYSTICK
4.2.3. MIG2 CAT höger 3xx (852048)
SVENSKA 17
MONTAGE AV JOYSTICK
4.2.4. MIG2 CAT vänster 3xx (852049)
SVENSKA 18
MONTAGE AV JOYSTICK
4.2.5. MIG2 CAT höger 3xx Sitech (852075)
SVENSKA 19
MONTAGE AV JOYSTICK
4.3.
OMRÅDE C
Nr
Artikel
1
841105
2
841190
SVENSKA 20
DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.1.
BYGG DIN DEKAL
Pos
Benämning
1
841161
2
841868 eller 848869
Pos
Benämning
1
Dekal för USER 1
2
Dekal för SHEAR (slänthydraulik)
Exempel:
SVENSKA 21
DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.2.
MONTERA DEKALERNA SYNLIG FÖR FÖRAREN
Pos
Benämning
1
Dekaler för joystick
Pos
Benämning
2
Exempel på dekalplacering
SVENSKA 22
DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.3.
SKÄR BORT MISSLEDANDE INFORMATION PÅ
MASKINENS DEKALER
Notera att maskinfunktioner som fortfarande är aktuella inte får skäras bort eller täckas
över.
Notera att Microprop dekalerna inte fullt ut ersätter maskinens original dekaler.
SVENSKA 23
DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.4.
UPPDATERA MICROPROP BRUKSANVISNING
Pos
Benämning
1
841161
2
Bruksanvisning Microprop
SVENSKA 24
DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.5.
UPPDATERA MASKINENS ORIGINAL
BRUKSANVISNING
Pos
Benämning
1
842047
2
Placera dekal så att det klart framgår att spaken är bytt
och att information om nya funktioner återfinns i
Microprop bruksanvisning.
3
Eventuellt komplettera med att stryka över missledande
eller tvetydig information.
SVENSKA 25
DOKUMENTATION AV INSTALLATION
5.6.
DEKALER VID FLERA ANVÄNDARBANKER
Om mer än en användarbank är aktiverade måste installatören montera en dekal per
användarbank. Hyttmodulen måste då också monteras så att föraren kan se displayen
och därmed också se vilken användarbank som är aktiv.
Installatören ansvarar då för att det finns en dekal per användarbank samt att
basmaskinens instruktionsbok är uppdaterad med denna information.
Pos
Benämning
1
Aktuell användare syns i display
2
Varje användare ska ha en motsvarande dekal
SVENSKA 26
ANTECKNINGAR
6.ANTECKNINGAR
SVENSKA 27
MICROPROP AB
Formvägen 16,
SE-906 21 Umeå
Sweden
[email protected]
www.microprop.se