Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för

1(15)
Monteringsanvisning
Ramsnäs Högskåp 40 med 2 lådor
2015-09-11
A Sida Vänster
C Tak o botten
G Monteringslist
F Hyllor
H Lucka
D Mellanbotten
I Lådor
C Tak o botten
1
x16
2
3
x16
x16
E Rygg
B Sida Höger
4
x12
6
5
7
x4
x2
x2
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
1
2(15)
2
nr.2, 8st
nr.2, 8st
nr.3, 8st
nr.3, 8st
nr.4, 6st
nr.4, 6st
A sida vänster
Vänsterhängd lucka:
Montera nr.5 på
vänster sida
nr.5, 2st
B sida höger
Högerhängd lucka:
Montera nr.5 på
höger sida
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
3(15)
3
Sammanfoga botten, tak, mellanbotten och monteringslister med sidan
C Tak o botten
G Monteringslist
D Mellanbotten
C Tak o botten
A Sida vänster
4
Fixera delarna med snäckbeslaget nr.1 ( 8st. )
genom att vrida 1/2 varv för att låsa.
nr.1, 8st
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
4(15)
5
Skjut i ryggen det frästa spåret
E Rygg
6
Sammanfoga höger sida med botten, tak, mellanbotten och monteringslister
B Sida höger
A Sida vänster
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
7
5(15)
Fixera delarna med snäckbeslaget nr.1 ( 8st. )
genom att vrida 1/2 varv för att låsa.
Vy sett från insida
nr.1, 8st
Vy sett från baksida
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
8
6(15)
Montera lådskenorna i sidorna
Låddetaljer + skruv ligger i separat förpackning
Placering av skruvar
Se till att den uppböjda plåten
kommer bakåt vid montering
9
Placera skåpet på väggen, 18cm från golv, kontrollera med vattenpass
att skåpet står rakt i både våg och lod.
Skruva sen fast skåpet genom monteringslisterna, skruv medföljer ej.
Fyll badrumssilikon i de borrade hålen i väggen så att tätskiktet förblir tätt.
G Monteringslist
18cm
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
10
7(15)
Lägg i hyllorna
11
Montera gångjärnen i luckan
nr.7
nr.6
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
8(15)
12
1.Skjut gångjärnet mot framkanten på gångjärnsplattan
2.Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan
så att det klickar fast.
För att lossa gångjärnet
tryck på den fjäderbelastade
tryckplattan i bakre delen
av gångjärnet.
Justering ut och in.
Höjdjustering.
Lossa de två
skruvarna och
justera luckan
upp eller ned.
Skruva åt.
Justering i sidled.
13
Montera lådorna enl. instruktion som medföljer
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
9(15)
Monteringsanvisning
Lådor - Ramsnäs högskåp 40
2015-09-11
10
14
11
16
12
13
5
x2
15
16
15
9
2
16
15
16
= 1 förpackning.
Innehåller delar till en låda.
Påsen som ingår med
4 skruvar skall ej användas.
1.Stomskena vänster
2.Stomskena höger
3.Lådskena vänster
1st. / förpackning
1st. / förpackning
5.
Fäste
lådbakstycke
vänster högt.
1
6.
Fäste
lådbakstycke
höger högt.
7.
Fäste
lådbakstycke
vänser lågt.
1st. / förpackning
8.
Fäste
lådbakstycke
höger lågt.
9.
Fäste justerbart
mellan låda och
lådförstycke.
4.Lådskena höger
1st. / förpackning
10.
Fäste mellan
relingsstång och
lådbakstycke..
Används till låda låg utan reling
Används till låda hög med reling
1st. / förpackning
1st. / förpackning
11.
Främre fäste
relingsstång
monteras i
lådförstycket.
12.
Främre fäste
relingsstång
skruvas i
relingsstång.
1st. / förpackning
13.
Hylsa till
relingsstång.
1st. / förpackning
2st. / förpackning
14.
Relingsstång.
15.
x6st./
låda
2st. / förpackning
2st. / förpackning
2st. / förpackning
2st. / förpackning
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
2st. / förpackning
16.
x8st./
låda
17.
x4st./låda
1
10(15)
Börja med att demontera fäste nr 9 på samtliga lådor.
För att lossa fästet skjut upp täckplåten lite och för in skruvmejseln i krysspåret.
Vrid mejseln medurs tills beslaget lossnar. Kräver lite kraft.
Krysspår för demontering av lådförstycke och beslag.
9
2
15
Börja med att montera detaljerna på lådförstycket enl. skiss1.
15
Tryck in hylsan i hålet
och skruva fast.
Expanderande hylsa.
11
9
Lådförstycke
5
OBS! Se till att justerskruven är vänd utåt.
3
Montera sedan stomskenorna i möbeln. Se monteringsanvisning för respektive möbel.
Bakåt i skåpet.
Framåt
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
15
4
Montera de bakre hörnbeslagen på lådskenorna.
Skjutes på uppifrån.
5
5
Skjut på lådbotten på lådskenorna.
11(15)
6
3
4
6
7
Skruva fast lådbotten.
Placera lådbakstycket på plats.
OBS! se till att den kantlistade sidan hamnar uppåt.
kantlist
16x4st.
8
Skruva fast lådbakstycket.
16x4st.
9
Montera de bakre fästena för relingen.
Trycks på i 45 vinkel mot de bakre hörnbeslagen.
Vänd den gängade delen framåt
mot lådförstcket.
45
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
12(15)
Skruva fast relingsstängerna i de bakre fästena.
10
Skjut på hylsorna på relingsstängerna. OBS! Det är viktigt att de vänds åt rätt håll.
Änden med störst diameter skall vändas framåt, mot lådförstycket.
Störst diameter
Minst diameter
11
Montera de främre relingsfästena på relingsstången.
Skruva ner tills de bottnar.
12
För på de nedre fästena på lådförstycket i hållaren på lådskenan.
Böj undan relingsstängrna försiktigt så de går fria från relingsstångbeslaget i lådförstycket.
Nedre fäste.
Tryck sedan på relingsstången på det
övre fästet på lådförstycket.
Hållare
13
12x2st.
För täckhylsan över övre fästbeslaget
för att låsa relingsstången.
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
14
13(15)
Montering av låda i möbel.
1.
2.
3.
4.
5.
Drag ut de rörliga stomskenorna i kommoden.
Placera lådan på de utdragna stomskenorna.
Skjut lådan på stomskenorna så att stomskenorna hamnar bakom lådförstycket.
Kläm fast stomskenorna med lådskenorna, se skiss nr 4.
Skjut in lådan.
2
lådskena
stomskena
1
lådskena
3 3
1
stomskena
Metalldel.
4. Kläm fast lådskenan och stomskenan ordentligt, skall höras ett ljudligt "klick".
Det är viktigt att skenorna kläms fast ordentligt för att lådförstycket skall ligga an mot fronten
på möbeln i stängt låge. Använd tumme på framsidan av lådförstycke och pekfinger eller starkaste
finger på insidan mot metalldelen.
Skall göras samtidigt på både vänster och höger undersida på lådan.
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
15
14(15)
Justering av lådförstycke. Justerskruvar sitter på både vänster och höger lådskena.
För demontering
av lådförstycke
Låsskruv för
justering i höjdled.
2
höjdled
1
sidled
2.Justering i höjdled.
Justerskruv finns på båda lådskenorna.
1. Justering i sidled.
Justerskruv finns på båda lådskenorna.
För att demontera lådförstycket måste täckplåten som sitter utanför
krysspåret (delvis), föras upp. Använd skruvmejsel.
Sedan kommer man åt krysspåret som vrides tills beslaget lossnar från lådskenan.
Täckplåt.
För demontering
av lådförstycke.
Båda sidor.
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor
15(15)
Monteringsanvisning - Högskåp 40 med 2 lådor Ramsäs inkl anv för lådor