Infinity – Utvändiga skjutdörrar

Infinity – Utvändiga skjutdörrar
Skjutdörrar med unika detaljer
Eleganta skjutdörrar med glas hela vägen ut till tätnings­
listerna på dörren. Det ger inte bara ett exklusivt utseende
utan borgar för en hållbar produkt med minimalt underhåll.
Alla skenor och beslag levereras i natur-kulör. Trädetaljer
målas som standardvita NCS S 0502-Y, men går att få i de
flesta kulörer.
Dörren glider lätt på insidan utan risk för smuts och löv skall
påverka skenor och hjul. Även om det ligger snö eller annat
mot dörren så går den lätt att öppna.
Skräddarsytt efter dina behov
Vi erbjuder en stor variation av glas för de mest varierande
förhållanden. Oavsett om det är ljudet, ljuset eller bara
bekvämligheten du är ute efter så har vi en lösning för dig.
Naturligtvis uppfyller vi säkerhetskraven enligt BBR.
I vårt sortiment finns inga fasta storlekar och med
stor flexibilitet anpassar vi våra skjutdörrspartier efter
respektive projekt. Stora som små projekt är lika viktiga och
anpassningar för unika lösningar försöker vi alltid tillgodose.
Skjutdörrar levereras som standard med hand­
tag i natur 150 mm långa. Dörren öppnas
genom att vrida handtaget ett halvt varv.
Lås finns som tillbehör och levereras i så fall
med euro-cylinder och 3 stycken nycklar.
Det unika skensystemet tillåter att dörren öppnas med minimal kraft. Till
skillnad från en lyft-glid skjutdörr så öppnas vår dörr genom att den går ifrån
karmen. Det innebär att vi kan få en betydligt bättre tätning mot karm än andra
system, med bättre ljud och isolationsegenskaper som följd. U-värde: 0,8.
Skensystemet medger att dörren tätar ordenligt mot falsen den sista biten
in mot anslaget. Dörren glider lätt och ljudlöst och är lätt att öppna.
Fjädrande stoppar i bakkant av partiet dämpar
effektivt dörren i sitt ändläge.
Ingen klämrisk.
insidan inne i rummet.
IF – Integrerad fast del som sitter i samma karm som skjutdörr.
Principskisser fönster och skjutdörrar
R – Rörlig del, skjutdörr som glider över integrerad del på insidan.
IF – Integrerad fast del som sitter
R – Rörlig del, skjutdörr som glide
F – Fast fönster med samma karm
Principskisser fönster och skjutdörrar
Samtliga ses från insidan, skjutdörren löper på
insidan inne i rummet.
Samtliga ses från insidan, skjutdörren löper på insidan inne i rummet.
F – Fast fönster med samma karmdimension och storlek som IF.
IF – Integrerad fast del som sitter i samma karm som skjutdörr.
R – Rörlig del, skjutdörr som glider över integrerad del på insidan.
F – Fast fönster med samma karmdimension och storlek som IF.
IF – Integrerad fast del som sitter i samma karm som skjutdörr.
R – Rörlig del, skjutdörr som glider över integrerad del på insidan.
F – Fast fönster med samma karmdimension och storlek som IF.
Typ IF-R-F
Fast del och skjutdörr vänster ihop me
Typ IF-R-F
Fast del och skjutdörr vänster ihop med ett fast fönster
TypIF-R-F
IF-R-F
Typ
Fast
skjutdörr
vänster
ihop med
ett med
fast fönster
Fastdel
delochoch
skjutdörr
vänster
ihop
ett fast fönster
Typ
F
Typ F
Fast
fönster
Fast fönster
Typ F
Fast fönster
Typ F
Fast fönster
Typ R-IF-IF-R
Typ R-IF-IF-R
Skjutdörr höger och fast del ihop med fast del och skjutdörr vänster
Skjutdörr höger och fast del ihop med fast del och skjutdörr vänster
Typ R-IF-IF-R
Skjutdörr höger och fast del ihop med
Typ F-R-IF
Fast fönster ihop med skjutdörr höger och fast del
Typ IF-R
Fast del och skjutdörr vänster
Typ
IF-R
Typ IF-R
Fast
deloch
och
skjutdörr
vänster
Fast del
skjutdörr
vänster
Typ
R-IF
Typ R-IF
Skjutdörr
höger
Skjutdörr höger
ochoch
fast fast
del del
Typ IF-R
Fast del och skjutdörr vänster
Typ F-R-IF
Fast fönster ihop med skjutdörr höger och fast del
Typ F-R-IF
Fast fönster ihop med skjutdörr höger och fast del
Typ IF-R-R-IF
Fast del och skjutdörr vänster ihop med skjutdörr höger och fa
Typ
F-R-IF
Typ F-R-IF
Fast
fönster
ihop
skjutdörr
höger
Fast fönster
ihop
medmed
skjutdörr
höger och
fast och
del fast del
Typ R-IF
Skjutdörr höger och fast del
Typ R-IF
Skjutdörr höger och fast del
Typ R-IF
Skjutdörr höger och fast del
Typ IF-R-R-IF
Typ IF-R-R-IF
Fast del och skjutdörr vänster ihop med skjutdörr höger och fast del
Fast del och skjutdörr vänster ihop med skjutdörr höger och fast del
Typ IF-R-R-IF
Fast del och skjutdörr vänster ihop med skjutdörr höger och fast del
Skjutdörr vertikalsnitt
Skjutdörr
Skjutdörrvertikalsnitt
vertikalsnitt
Steppat glas, glaset på dörren täcker hela
utsidan.
Steppat
Steppatglas,
glas,glaset
glasetpåpådörren
dörrentäcker
täckerhela
hela
Dubbla
tätningar
ger
mycket
goda
ljud, isola­
utsidan.
utsidan.
tion och tätningsegenskaper.
Dubbla
Dubblatätningar
tätningarger
germycket
mycketgoda
godaljud,
ljud,
isolation
isolationoch
och
tätningsegenskaper.
tätningsegenskaper.
Mått
För skjutdörr rekommenderas följande maxmått med en dörrvikt på 150 kg:
Mått
Mått
Bredd <= 3280mm
Höjd <= 2450mm
För
Förskjutdörr
skjutdörrrekommenderas
rekommenderasföljande
följandemaxmaxVi
rekommenderar
att karmbottenstycket
mått
måttmed
medenen
dörrvikt
dörrviktpåpå150kg.
150kg.
sänks ner i golvet 30-42 mm för att få så låg
Bredd
Bredd<=<=3280mm
3280mm
övergång som möjligt.
Höjd
Höjd<=<=2450mm
2450mm
Då dörren är i sitt öppna läge går den
endast inatt
10mm
in i rummet. Detta gör att
ViVirekommenderar
rekommenderar
attkarmbottenstycket
karmbottenstycket
radiatorer
eller
annat
inte
riskerar
attlåg
krocka
sänks
sänksner
neri golvet
i golvet30-42mm
30-42mmför
för
attatt
fåfåsåsålåg
med dörren.
övergång
övergångsom
sommöjligt.
möjligt.
DåDådörren
dörrenäräri sitt
i sittöppna
öppnaläge
lägegår
gården
denendast
endast
inin10mm
10mminini rummet.
i rummet.Detta
Dettagör
görattatt
radiatorer
radiatorereller
ellerannat
annatinte
interiskerar
riskerarattattkrocka
krocka
med
meddörren.
dörren.
Skjutdörr horisontalsnitt
Skjutdörr
Skjutdörr
horisontalsnitt
horisontalsnitt
Skjutdörr
horisontalsnitt
Fast fönster
Fast
fönster
Fast
fönster
Fast fönster
Specialinredningar
Fönster
Dörrar
Glaspartier
Entrépartier
Elcentralfronter
Skåpinredningar
Vindstrappor
Väggluckor
På vår hemsida
kan du läsa mer om
alla våra produkter
och tjänster
www.sscgroup.se
0910-72 59 00
[email protected]
www.sscgroup.se
SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar hög­
klassiga produkter och t jänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar
kontinuerligt med att stärka sin p
osition som objektspecialist på den nordiska marknaden.