Digital kabelmottagare DVBC

Snabbstartsguide - Svenska
Digital kabelmottagare
DVBC-123CI
Snabbstartsguide
Förvara användarmanualen för framtida
referens
I
Snabbstartsguide - Svenska
Anslutning av digitalbox
Hur du ansluter din digitalbox till olika system
Det finns flera sätt att ansluta digitalboxen till din TV, VCR och/eller hi-fi-SYSTEM.
Tala med din lokala leverantör för hjälp med att installera systemet som bäst passar
dina krav.
Importör:
Denver Electronics A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa,
Danmark
www.denver.electronics.com
EFFEKTFÖRS
TÄRKARE
Optisk fiber
SN med streckkod: 42X8mm
100-240V ~
50/60Hz Max.15W
Stand By<1W
HDMI-kabel
Baksidan av ett televisionssystem med
över 200 linjer per bild
1. Anslut digitalboxen till en TV
Du kan ansluta din digitalbox till en TV med RF-kabel (RF-uttag), HDMI-kabel
(HDMI-uttag) eller SCART-kabel (TV-uttag), om din TV är utrustad med detta.
2. Anslut digitalboxen till ett HiFi-system
Anslut RCA-utgången för digitalt ljud.
3. Loop-through
Om du har en annan analog eller digital STB och du vill använda samma
parabolhuvud kan du ansluta den via loop-through. Anslut ena änden av
koaxialkabeln till SLINGA UT på digitalboxen och anslut den andra änden till RF
IN på den andra digitalboxen.
Installation
Efter att alla anslutningar har gjorts på rätt, slå på TV:n och se till att mottagaren är
ansluten till elnätet. Tryck på/av-knappen för att slå på. Om du använder mottagaren
för första gången eller om den återställs till fabriksinställningarna, kommer
installationsmenyn att visas på TV-skärmen.
II
Snabbstartsguide - Svenska
(3). Kanalsökning
För att öppna menyn trycker du på MENU och välj sedan [Kanalsökning] med
VÄNSTER/HÖGER knapparna.
Denna meny visar upp alternativ för att justera inställningar för Kanalsökning.
Tryck på UPP/NED-knappen för att välja ett alternativ och tryck på
HÖGER/VÄNSTER för att anpassa inställningarna.
Tryck på knappen EXIT för att avsluta menyn.
(a) Nätverkssökning
Välj [Nätverkssökning] tryck sedan på OK eller HÖGER. Skärmenkanalsökning visas.
1. Tryck på HÖGER/VÄNSTER-knappen för att välja leverantör i [Leverantör] option.
2. Om [Leverantör]är [Annan], måste parametrarna för distributionskanalen ställas
in.
n Mata in frekvensen i [Frekvens (MHz)] boxen med sifferknapparna.
n Mata in symbolhastigheten i [Symbol] boxen med sifferknapparna
n Tryck på HÖGER/VÄNSTER -knappen för att välja QAM-läge i [QAM] alternativ.
3. Tryck på HÖGER/VÄNSTER -knappen för att välja sökläget i [Sökläge] alternativ.
Om [Sökläge] är [FTA], söker den endast och lagrar gratis kanalerna. Om
[Sökläge] är [Alla], söker den och lagrar alla kanaler, inklusive de krypterade
kanalerna.
4. Mata in nätverksnumret in i [Nätverks-id] boxen med sifferknapparna.
5. Tryck på OK för att börja söka kanaler.
III
Snabbstartsguide - Svenska
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av
en överstruken soptunna (visas nedan). Denna symbol visar att elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat
hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för
ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns
lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer
eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns
tekniska förvaltning.
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
IV