Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 § 3, reviderad 2015-01-13 § 12, reviderad 2015-02-10 § 20,
reviderad 2015-03-10 § 32, reviderad 2015-09-08, § 89 Dnr: 1/15-900
Delegationsordning för Utbildningsnämnden
Allmänt om delegation
Vad innebär delegation?
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.
Delegaten företräder utbildningsnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens beslut.
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
Utbildningsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget.
Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat
något beslut.
Delegaten har redovisningsansvar till utbildningsnämnden och det straffrättsliga ansvaret. Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten har rätt
att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i utbildningsnämnden.
Förutsättningar för utbildningsnämndens rätt att delegera
Delegation inom utbildningsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige
besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som nämnden
ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut.
Sedan kan utbildningsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande
ärendena samlas i utbildningsnämndens delegationsordning, men nämnden kan också besluta om
delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut.
Vad kan utbildningsnämnden delegera?
Utbildningsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten
ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras
(6 kap 34 § KL).
Följande typer av ärenden får inte delegeras av utbildningsnämnden:
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
nämndens övergripande ansvar för verksamheten
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige
- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats
- Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan
delegeras från nämnden)
- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom skollagens område,
där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras.
1
Delegation och verkställighet
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning av
en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.
Till vem kan utbildningsnämnden delegera?
Utbildningsnämnden kan enligt 6 kap 33 § KL lämna delegation till:
- En ledamot eller ersättare i nämnden
- En av kommunens anställda
- Ett utskott
Det är inte tillåtet att delegera till:
- En grupp av anställda
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering)
- En anställd i kommunalt bolag
- Ett presidium
Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten,
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället.
Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande.
I utbildningsnämnden ersätter 1:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om inte annat anges
särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut.
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att ordförande
erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har nämnden möjlighet
att i vissa fall förordna utskott, annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på
sådan kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att
det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå.
Brådskande ärenden
Utbildningsnämnden får, enligt 6 kap 36 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara
om ärenden som absolut måste avgöras omgående, till exempel olika typer av omhändertaganden.
Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde
och är att anse som ett beslut av nämnden.
2
Anmälan av delegationsbeslut m.m.
Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen.
Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska
finnas med i beslutet.
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ KL. Besluten ska
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsordningen.
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående
anmälan.
Firmateckningsrätt
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utför
ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan
denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av
t.ex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmateckningsrätt.
Förkortningar
VOc
KsO
Kc
MN
VN
UN
AU
SUc
IOF
VA
SoL
SoF
OSL
SkolL
Sf
GyF
KL
FL
R
U/S
FB
ÄktB
BrB
LVU
IVO
Verksamhetsområdeschef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchef
Myndighetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Stöd- och utvecklingschef
Individ och familj
Vatten och avlopp
Socialtjänstlagen
Socialtjänstförordningen
Offentlighets- och sekretesslagen
Skollagen
Skolförordningen
Gymnasieförordningen
Kommunallagen
Förvaltningslagen
Rektor
Utredare/Skolexpert
Föräldrabalken
Äktenskapsbalken
Brottsbalken
Lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga
Inspektionen för vård och omsorg
3
Allmänna delegationsbestämmelser
Ärende
Lagrum
Delegat
Ersättare
UN/
A001
Nr.
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller
annan myndighet samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande till
enskild
6 kap 7 § OSL
Verksamhetsområdeschef
Kanslichef/
Kommunjurist
Beslut om att lämna ut
allmän handling fattas
av den som har handlingen i sin vård om
inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta
UN/
A002
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av anbud i upphandling samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnandet
Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte
Kommunarkivarien
Om uppgiften överlämnats till centralarkivet
beslutar kommunarkivarien
Denna delegation omfattar även beslut
huruvida överklagande,
yrkande om inhibition
samt yttrande till allmän förvaltningsdomstol ska ske
UN/
A003
Kommunjurist
12 kap 6 § SoL
Verksamhetsområdeschef
UN/
A004
Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till allmän förvaltningsdomstol,
när förvaltningsrätt eller kammarrätt
ändrat styrelsens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten
Delegaten i
ursprungsbeslutet
UN/
A005
Beslut att avge yttrande till domstol eller
annan myndighet med anledning av överklagande av delegationsbeslut
Beslut att avvisa överklagande som kommit in försent.
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
UN/
A006
UN/
A007
24 § FL
Beslut att avvisa överklagande som kommit in försent, i de fall där ursprungsbeslutet ej fattats på tjänstemannadelegation.
Beslut att överklaga dom eller beslut av
domstol eller annan myndighet, samt att
inge överklagandeskriften
Beslut att omprövning ska ske
24 § FL
UN/
A010
Omprövning av beslut
27 § FL
UN/
A011
Beslut om att föra nämndens talan vid
över- och underdomstolar, exekutionssäten samt övriga myndigheter i Sverige
Beslut att ombud att föra nämndens talan
vid över- och
underdomstolar, exekutionssäten samt
övriga myndigheter i Sverige
Beslut att såsom nämndens ombud föra
nämndens talan vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt övriga myndigheter i Sverige, med den behörighet
som framgår av 12 kap 14 § rättegångsbalken, samt med rätt att förordna annan i sitt
ställe, allt i den mån det ej genom särskilt
beslut uppdragits åt annan
UN/
A008
UN/
A009
UN/
A012
UN/
A013
Anmärkning
Kanslichef
27 § FL
Verksamhetsområdeschef/
Kanslichef/
Kommunjurist
Kommunjurist
Verksamhetsområdeschef
Kommunjurist
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Nämndens
ordförande
Verksamhetsområdeschef
Nämndens
ordförande
Nämndens vice
ordförande
Kommunjurist
4
Kommunjurist
Verksamhetsområdeschef
Nämndens vice
ordförande
Nr.
UN/
A014
UN/
A015
UN/
A016
UN/
A017
Ärende
Beslut om polisanmälan angående brott mot
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, skadegörelse m.m.)
Beslut i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan
avvaktas
Beslut om förtroendemännens deltagande i
kurser etc
Beslut att anta och revidera nämndens dokumenthanteringsplaner
UN/
A018
UN/
A019
UN/
A020
Besluta om gallring av nämndens handlingar
UN/
A021
UN/
A022
Beslut om ramavtalsupphandling av kommunövergripande ramavtal
Beslut om att kommunen ansluter sig till
ramavtal som ingåtts av samarbetsorganisationer (t.ex. Kommentus)
Beslut om upphandling (värde över 28 % av
tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika
varor och tjänster i enlighet med inköp- och
upphandlingspolicy samt förlänga befintliga
avtal.
Beslut om att utreda och vidta åtgärder vid
trakasserier.
UN/
A023
UN/
A024
Lagrum
Delegat
10 kap 2 § OSL
Verksamhetsområdeschef
6 kap 36 § KL
Nämndens
ordförande
Nämndens
ordförande
Kommunarkivarie
Kommunarkivarie
Verksamhetsområdeschef
Verksamhetsområdeschef
Ingå samverkansavtal om samarbete(extern
motpart)
Utlåtande i bygg- och planfrågor
Upphandlare
Upphandlare
Verksamhetsområdeschef
2 kap 3 §, Diskrimineringslagen
(2008:567)
5
Ansvarig chef
Ersättare
Anmärkning
Nämndens
vice ordförande
Kanslichef
Kanslichef
T.ex. remissyttranden
i ärenden som rör
verksamhetsområdet
Förskoleverksamhet
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
U001
UN/
U002
UN/
U003
UN/
U004
Samråd med enskild som huvudman
för förskola
Beslut om åtgärder efter konstaterade
brister i verksamheten
Borttagen av utbildningsnämnden 2015-02-10
2 kap § 5 SkolL
U/S
4 kap § 7 SkolL
Förskolechef
Ansvar för personalen (när det gäller de
skyldigheter som anges i 6 kap SkolL)
6 kap § 5 SkolL
Förskolechef
UN/
U005
Beslut om genomförande av åtgärder för att
förebygga och förhindra kränkande
behandling
Borttagen av utbildningsnämnden 2015-02-10
6 kap § 7 SkolL
Förskolechef
Beslut om att utreda anmälda kränkningar
och trakasserier mot ett barn samt vidta
eventuella åtgärder
Beslut om placering på förskola p.g.a.
särskilda skäl
Beslut om överenskommelse med annan
kommun om att denna i sin förskoleverksamhet ska ta
emot barn om det finns särskilda skäl
Mottagande av barn från annan kommun
6 kap § 10 SkolL
Förskolechef
8 kap § 7 SkolL
U/S
8 kap § 12 SkolL
U/S
8 kap § 13 SkolL
Förskolechef
Beslut om tilläggsbelopp
8 kap § 23 SkolL
U/S
UN/
U006
UN/
U007
UN/
U008
UN/
U009
UN/
U010
UN/
U011
Ersättare
Anmärkning
Samverkansavtal
i Skåne
Grundskolan inklusive grundsärskolan, förskoleklassen och skolbarnomsorgen
Nr.
UN/
U012
UN/
U013
UN/
U014
UN/
U015
UN/
U016
UN/
U017
UN/
U018
UN/
U019
UN/
U020
UN/
U021
UN/
U022
UN/
U023
UN/
U024
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om åtgärder efter konstaterade
brister i verksamheten
Beslut om skriftliga rutiner för klagomål
4 kap § 7 SkolL
R
4 kap § 8 SkolL
R
Ansvar för personalen (när det gäller de
skyldigheter som anges i 6 kap SkolL)
Beslut om att utreda anmälda kränkningar
och trakasserier mot en elev samt vidta
eventuella åtgärder
Beslut om mottagande i grundsärskolan, efter förslag
från stöd- och utvecklingschef (nedan SUc)
Beslut om provskolgång i annan skolform
6 kap § 5 SkolL
R
6 kap § 10 SkolL
R
7 kap § 5 SkolL
U/S
7 kap § 8 SkolL
SUc
Beslut om integrerad undervisning för elever som
tillhör grundskolan respektive grundsärskolan
Beslut om fullföljande av utbildningen efter skolpliktens upphörande
Beslut om vitesföreläggande till vårdnadshavare vars
barn inte fullgör sin skolgång
Beslut om tilläggsbelopp
7 kap § 9 SkolL
R
7 kap § 15 SkolL
Verksamhetsområdeschef
UN au
Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering vid viss
skolenhet
Beslut om överenskommelse med annan
kommun om att denna i sin grundskola ska
ta emot barn om det finns särskilda skäl
Beslut om att bevilja och avslag avseende
skolskjuts
7 kap § 23 SkolL
9 kap § 21,
10 kap § 39 SkolL
14 kap § 17 SkolL
9 kap § 15,
10 kap § 30 SkolL
U/S
10 kap § 24 SkolL
R
10 kap §§ 32-33,
10 kap § 40 SkolL
U/S
6
Ersättare
Anmärkning
U/S
U/S
Samverkansavtal
i Skåne
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
U025
Beslut om fördelning mellan ämnen och ämnesområden i grundsärskolan
11 kap § 8 SkolL
R
UN/
U026a)
UN/
U026b)
Beslut om att erbjuda utbildning i fritidshem p.g.a
familjens situation
Beslut om att erbjuda av utbildning i fritidshem p.g.a
särskilda skäl
14 kap § 5 SkolL
U/S
14 kap § 6 SkolL
U/S
UN/
U027
Beslut om medgivande angående elevs fullgörande av
skolplikten på annat sätt samt beslut om återkallelse
av ett sådant medgivande
Beslut om fördelning av undervisningstiden
mellan årskurserna, på förslag av rektor
Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden
Beslut om erbjudande om språkval
24 kap §§ 2325 SkolL
VOc
Sf 9:4, 10:3,
SkolL bil.1
9 kap § 3,
10 kap § 2 Sf
9 kap § 5 Sf
VOc
Beslut om gruppstorlek språkval
9 kap § 7 Sf
R
Beslut om elevens val
9 kap § 8 Sf
R
Beslut om färdighetsprov i vissa ämnen
9 kap § 25 Sf
R
Beslut om studiedagars antal och fördelning på läsåret
3 kap § 2 Sf
VOc
Beslut om läsårstider
3 kap §§ 2-3 Sf
VOc
Beslut om antal skoldagar, särskilda skäl
3 kap § 4 Sf
VOc
UN/
U028
UN/
U029
UN/
U030
UN/
U031
UN/
U032
UN/
U033
UN/
U034
UN/
U035
UN/
U036
Ersättare
Anmärkning
R
R
Gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan
Nr.
Ärende
UN/
U037
UN/
U038
UN/
U039
UN/
U040
UN/
U041
UN/
U042
UN/
U043
UN/
U044
UN/
U045
UN/
U046
Beslut om sökandes behörighet till utbildning på nationella program
Beslut om rätt att fullfölja utbildningen
UN/
U047
UN/
U048
UN/
U049
UN/
U050
UN/
U051
Lagrum
Delegat
R
Beslut om undervisningstid
16 kap §§ 3233 SkolL
16 kap §§ 3741 SkolL
4 kap § 22 GyF
Beslut om studiedagars antal och fördelning på läsåret
3 kap § 1 GyF
VOc
Beslut om läsårstider
3 kap § 2 GyF
VOc
Beslut om idrott och friluftsverksamhet - antal dagar
3 kap § 5 GyF
R
Beslut om inrättande av lokala kurser
13 kap § 8 GyF
R
Beslut om antal timmar som undervisningen på en lokal
kurs omfattar
Beslut om betygskriterier för lokala kurser
13 kap § 9 GyF
R
13 kap § 22 GyF
R
Beslut om lokalt valbara kurser som alternativ eller
komplement till de av Skolverket fastställda valbara
kurserna
Beslut om individuellt val
13 kap § 12 GyF
R
13 kap § 13 GyF
R
Beslut om lokala tillägg
13 kap § 14 GyF
R
Beslut om arbetsplatsförlagd lärande
13 kap § 15 GyF
R
Beslut om skolförläggning av arbetsplatsförlagd lärande
13 kap § 16 GyF
R
Beslut om urval till en utbildning
13 kap § 18 GyF
R
7
R
R
Ersättare
Anmärkning
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
U052
UN/
U053
UN/
U054
UN/
U055
UN/
U056
UN/
U057
UN/
U058
UN/
U059
UN/
U060
UN/
U061
UN/
U062
UN/
U063
UN/
U064
Beslut om hur anmälningsskyldigheten ska
fullgöras vid ledighet
Beslut om antal timmar som ska gälla för en kurs
13 kap § 19 GyF
R
13 kap § 5 GyF
R
Beslut om fördelning av undervisningstiden över läsåren
13 kap § 6 GyF
R
Beslut om förlängd undervisning
9 kap § 7 GyF
R
Beslut om studiehandledning på modersmålet
9 kap § 9 GyF
R
Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än
tre läsår
Beslut om intagning vid senare tidpunkt
16 kap § 15,
18 kap § 5 SkolL
7 kap § 8 GyF
R
Beslut om hur anmälningsskyldigheten, p.g.a. elevs
frånvaro vid bl.a. sjukdom, ska fullgöras
Beslut om behörighet för mottagande till
utbildning
Beslut om att ej ta emot elev på grund av att
eleven inte är behörig
Beslut om mottagande av elev som inte tillhör kommunen eller samverkansområdet på nationella program
Beslut om yttrande från hemkommunen
12 kap § 1
och 13 kap § 9 GyF
16 kap § 36 SkolL
R
16 kap § 36 SkolL
R
16 kap § 47 SkolL
R
16 kap § 48 SkolL
R
Beslut om mottagande av elev från annan
kommun för fullföljandet av sin utbildning
16 kap § 49 SkolL
R
UN/
U065
UN/
U066
UN/
U067
UN/
U068
UN/
U069
UN/
U070
UN/
U071
UN/
U072
UN/
U073
UN/
U074
Beslut om återintagning av elev som avgått från gymnasieskolan
Beslut om gymnasiesärskola i annan kommun
7 kap § 10 GyF
R
19 kap § 12 SkolL
R
Beslut om antagning av elever i gymnasiesärskolan
Beslut om mottagande av elev från annan
kommun
Beslut om placering vid skolenhet inom gymnasiesärskolan
Beslut om elev ska ges yrkesträning eller verksamhetsträning på ett individuellt program
Beslut om plan för specialutformat program dock ej
programmål
Beslut om arbetsplatsförlagt lärande
18 kap § 9 SL
13 kap § 18 GyF
19 kap §§ 1314 SkolL
19 kap § 19 SkolL
R
19 kap § 6 SkolL
R
19 kap § 4 SkolL
R
4 kap §§ 12-13 GyF
R
Beslut om anskaffning av platser för
arbetsplatsförlagt lärande
Beslut om utbildning på skolan då arbetsplatsförlagt
lärande ej ordnats samt åtgärder för återgång till arbetsplatsförlagt lärande
Beslut om valbara kurser inom nationellt program
4 kap § 12 GyF
R
4 kap § 13 GyF
R
4 kap § 7 GyF
R
Beslut om urval till platser till vissa introduktionsprogram
Beslut om preliminär antagning
6 kap § 1 GyF
R
7 kap § 7 GyF
R
Beslut om byte av studieväg
7 kap § 9 GyF
R
Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel
15 kap § 17 SkolL
R
Beslut om avvikelser i innehåll på program
16 kap § 14 SkolL
R
Beslut om introduktionsprogrammets omfattning
17 kap §§ 5-6 SkolL
R
UN/
U075
UN/
U076
UN/
U077
UN/
U078
UN/
U079
UN/
U080
UN/
U081
8
Ersättare
Anmärkning
R
R
R
R
Samverkansavtal
Skåne nordväst
Samverkansavtal
Skåne
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
U082
Beslut om fastställande av utbildningsplan på ett introduktionsprogram
17 kap § 7 SkolL
R
UN/
U083
Beslut om mottagande av elev på yrkesintroduktion
eller individuellt alternativ som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram, synnerliga skäl
Beslut om behörighet och mottagande av en elev på
programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion
som utformats för en grupp elever
Beslut om mottagande av elev från annan kommun till
introduktionsprogram som inte utformats för en grupp
elever
Beslut om antal platser som ska avsättas för fri kvot
17 kap § 11 SkolL
R
17 kap § 14 SkolL,
17 kap § 19 SkolL
R
17 kap § 21 SkolL
R
7 kap § 3 GyF
Beslut om elev ska ges yrkesträning eller verksamhetsträning på ett individuellt program
Beslut om vilka kurser som ska utgöra
programfördjupning
Beslut om genomförande av åtgärder för att
förebygga och förhindra kränkande behandling
Ansvar för personalen (när det gäller de
skyldigheter som anges i 6 kap SkolL)
Borttagen av utbildningsnämnden 2015-02-10
19 kap § 6 SkolL
Verksamhetsområdeschef
R
4 kap § 6 GyF
R
6 kap § 7 SkolL
R
6 kap § 5 SkolL
R
Beslut om att utreda anmälda kränkningar
och trakasserier mot en elev samt vidta
eventuella åtgärder
Beslut om tilläggsbelopp
6 kap § 10 SkolL
R
16 kap § 54,
19 kap § 27 SkolL
R
UN/
U084
UN/
U085
UN/
U086
UN/
U087
UN/
U088
UN/
U089
UN/
U090
UN/
U091
UN/
U092
UN/
U093
Ersättare
Anmärkning
Individ och familj
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
IOF001 a)
Beslut om att utredning ska inledas.
11 kap 1§ SoL
Socialsekr.
UN/
IOF001 b)
UN/
IOF002
UN/
IOF003
Beslut om att förlänga utredningstiden för viss avgränsad tid
Beslut att utredningen inte ska inledas eller att inledd utredning avslutas.
Beslut att övervägande i utredning inte ska föranleda
någon ytterligare åtgärd.
1 kap 2 § 2 st
SoL
11 kap 1§ SoL
Enhetschef
11 kap 1§ SoL
Enhetschef
UN/
IOF004
Beslut om framställan att flytta över ärendet till
annan kommun.
2a kap 10§ SoL
IOF-chef
UN/
IOF005
Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan
kommun.
2a kap 10§ SoL
UN au
UN/
IOF006
UN/
IOF007
UN/
IOF008
Beslut om att ansöka hos Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) om överflyttning av ärende.
Beslut om att avge yttrande till IVO i ärenden.
UN/
IOF009
Beslut om att föra utbildningsnämndens talan vid
domstol eller annan myndighet i Sverige i ärenden
enligt SoL och FB
Ersättare
Anmärkning
Se socialstyrelsens
allmänna råd,
dokumentation
Enhetschef
Att utredning inte
ska föranleda
någon åtgärd
innebär att denna
läggs till handlingarna
Gäller även ärenden enligt FB, SOL,
LVU, LVM och
LASS
Gäller även ärenden enligt FB, SoL,
LVU, LVM och
LASS
IOF-chef
2a kap 11§ SoL
Handläggare
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med
anledning av inkommet klagomål till inspektionen.
IOF-chef
IOF-chef
SoL 10 kap 2 §
9
Socialsekr.
Kommunjurist
Information till
UN au
Yttrande av särskild vikt information till UN
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.
UN/
IOF010
- enligt riksnorm och riktlinjer.
4 kap 1 § SoL
Socialsekr./Assistent
UN/
IOF011
- upp till 40 % av prisbasbeloppet utöver norm och
riktlinjer.
4 kap 1 § SoL
Socialsekr./Assistent
4 kap 1 § SoL
Enhetschef
UN/
IOF012
- upp till ett helt prisbasbelopp utöver norm och
riktlinjer.
UN/
IOF013
- mer än en prisbasbelopp utöver norm och riktlinjer. 4 kap 1 § SoL
UN au
UN/
IOF014
- med villkor om praktik eller andra kompetenshöjande åtgärder.
4 kap 4 § SoL
Socialsekr.
UN/
IOF015
UN/
IOF016
UN/
IOF017
UN/
IOF018
- avslå eller sätta ned fortsatt ekonomisk bistånd.
4 kap 5 § SoL
Socialsekr.
4 kap 1§ SoL
Socialsekr.
4 kap 1§ SoL
Socialsekr.
UN/
IOF019
UN/
IOF020
UN/
IOF 021
UN/
IOF022
UN/
IOF023
UN/
IOF024
- av kontaktfamilj.
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 4 kap 1§ SoL
(placering/omplacering) i enskilt hem.
Beslut om tillfällig placering eller omplacering av
4 kap 1§ SoL
barn och ungdom i familjehem
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 4 kap 1§ SoL
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende.
UN au
UN/
IOF025
IOF026
Beslut om kolonivistelse.
4 kap 1§ SoL
Socialsekr.
Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt
4 kap 1§ SoL.
4 kap 1§ SoL
Socialsekr.
UN/
IOF027
UN/
IOF028
UN/
IOF029
UN/
IOF030
UN/
IOF031
UN/
IOF032
Beslut om medgivande till adoption.
6 kap 6§ SoL
UN au
Beslut om övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs.
Beslut om godkännande av en utländsk myndighets
placering av ett barn i Sverige.
Beslut om placering av ett barn i ett annat land.
6 kap 8§ SoL
UN au
6 kap 11a§ SoL
UN au
6 kap 11b§ SoL
UN au
Beslut om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i adoptionssyfte
Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn
6 kap 12§ SoL
UN au
6 kap 13§ SoL
UN au
Beslut enligt riktlinjer om bistånd i form av öppenvårdsinsatser.
Beslut om bistånd i form av kontaktperson /-familj
Beslut om förordnande och entledigande
- av kontaktperson,
Socialsekr.
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt
9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 kap 1§ SoL.
9 kap 4§ SoL
IOF-chef
- vid samtycke,
UN/
IOF034
UN/
IOF035
- ej samtycke.
Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underåriga samt grövre brott
En individuell
bedömning ska
alltid göras i biståndsärenden.
Socialsekr.
4 kap 1§ SoL
UN/
IOF033
Anmärkning
Socialsekr.
Beslut om boendestödsinsatser
Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
Ersättare
Enhetschef
Enhetschef
6 kap 14§ SoL
Socialsekr.
UN au
10 kap 21 och
23 §§ OSL
10
Ej varaktig vård.
Högst 4 månader.
IOF-chef
Kommunförbundets cirkulär.
Kommunförb.
cirkulär 1997:79.
Ändring vad gäller
internationella
adoptioner.
Ersättningar
Nr.
UN/
IOF036
UN/
IOF037
UN/
IOF038
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om ersättning till kontaktperson/kontaktfamilj
- enligt riktlinjer,
Socialsekr.
- utöver riktlinjer.
IOF-chef
Beslut om ersättning till familjehem
- enligt riktlinjer,
Socialsekr.
- utöver riktlinjer.
IOF-chef
UN/
IOF039
UN/
IOF040
UN/
IOF041
Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder.
Beslut om ersättning till privat hem för vård eller boende.
UN/
IOF042
Beslut om ersättning från förälder vars barn är under 18 år 8 kap 1§ 2 st
och får vård i ett annat hem än det egna,
SoL 43-44 § SoF
Socialsekr.
UN/
IOF043
- inkl. beslut om framställan till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag.
Socialsekr.
6 kap 11§ SoL
Ersättare
Kommunförbundets
riktlinjer, senaste
gällande cirkulär.
IOF-chef
IOF-chef
4§ 3 st Lagen
om allmänna
barnbidrag.
Anmärkning
Kommunförbundets riktlinjer,
senast gällande
cirkulär.
Kommunförbundets
riktlinjer, senaste
gällande cirkulär.
Kommunförbundets
riktlinjer, senaste
gällande cirkulär.
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
Ersättare
Anmärkning
UN/
IOF044
UN/
IOF045
Ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU.
4§ LVU
UN au
Beslut om omedelbart omhändertagande.
6§ LVU
Annan ledamot i Brådskande beslut
nämnden enligt av ersättare enligt 6
särskilt nämnd- kap 36 § KL
beslut
UN/
IOF046
UN/
IOF047
Ansökan hos förvaltningsrätt om förlängning av
utredningstiden.
Beslut om upphörande av omhändertagande jml 6§
LVU.
8§ LVU
UN au
(ordförande har
beslutanderätt
enligt lag i akuta
ärenden)
IOF-chef
9§ LVU
UN au
(Ordförande har
beslutanderätt
enligt lag i akuta
ärenden)
Annan ledamot i
nämnden enligt
särskilt nämndbeslut
UN/
IOF048
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge
ska vistas under vårdtiden.
11§, 1 och 3 st
LVU (OBS 14§)
Annan ledamot i
nämnden enligt
särskilt nämndbeslut
UN/
IOF049
Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden.
11§, 2 och 3 st
LVU
UN au
(ordförande har
beslutanderätt
enligt lag i akuta
ärenden)
UN au
(ordförande har
beslutanderätt
enligt lag i akuta
ärenden)
11
Annan ledamot i
nämnden enligt
särskilt nämndbeslut
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
IOF050
Beslut om den unges personliga förhållanden (om inte
11§ 1 och 2 st) t ex kortare vistelse utanför familjehemmet eller HVB.
11§ LVU
Socialsekr.
UN/
IOF051
UN/
IOF052
UN/
IOF053
Övervägande om vård jml 2§ fortfarande behövs.
13§ LVU
1 och 2 st
13§ LVU
1 och 3 st
14§ LVU
2 st 1 p
UN au
14§ LVU
2 st 2 p
14§ LVU
3 st
Enhetschef
21§ LVU
Un au
22§ LVU
1 st 1 och 2
22§ LVU
3 st
22§ LVU
3 st
24§ LVU
UN au
Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs.
Beslut att flyttningsförbud ska upphöra.
26§ LVU
UN au
26§ LVU
UN au
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.
27§ LVU
UN au
Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska
upphöra.
UN/
IOF054
UN/
IOF055
UN/
IOF056
Prövning om vård jml 3§ fortfarande behövs.
Beslut om hur rätt till umgänge ska utövas när överenskommelse inte kan nås med förälder eller vårdnadshavare.
Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för förälder eller vårdnadshavaren.
Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort jml 14§ 2 st 1 och 2
fortfarande behövs.
Beslut att vården ska upphöra.
Ersättare
De till vilka nämnden överlåtit vården har också
bestämmanderätten om den unges
personliga förhållanden. I första
hand gäller det de
befogenheter som
tillkommer föräldrarna
i motsvarande fall.
UN au
Enhetschef
UN au
Ordförande,
vice ordförande
i nämnden eller
annan ledamot i
nämnden enligt
särskilt nämndbeslut
UN/
IOF057
UN/
IOF058
UN/
IOF059
UN/
IOF060
UN/
IOF061
UN/
IOF062
UN/
IOF063
UN/
IOF064
Beslut om kontaktperson eller öppen behandling.
30§ LVU
2 st
UN au
UN/
IOF065
UN au
UN/
IOF066
UN/
IOF067
Beslut om den unges umgänge med förälder eller vård- 31§ LVU
nadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud.
Beslut om läkarundersökning, vilken läkare och plats
32§ LVU
för läkarundersökning.
Beslut om begäran/biträde av polis för att genomföra
43§ LVU
läkarundersökning.
Un au
Ordförande
UN/
IOF068
Beslut att begära biträde av polis för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande jml LVU.
Un au
(ordförande har
beslutanderätt
enligt lag i akuta
ärenden)
Annan ledamot i
nämnden enligt
särskilt nämndbeslut
Prövning om beslut jml 22§ fortfarande behövs.
Beslut att förebyggande insats jml 22§ ska upphöra.
Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud.
43§ LVU
12
Anmärkning
UN au
UN au
UN au
Socialsekr.
Brådskande beslut
av ersättare enligt
6 kap 36 § KL
Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet
Nr.
UN/
IOF069
UN/
IOF070
UN/
IOF071
UN/
IOF072
Ärende
Delegat
Socialsekr.
- i ärenden där styrelsen redan vidtagit åtgärder då
insatser erbjudes med stöd av SoL eller behov av insatser saknas
Yttrande till åklagarmyndighet
IOF-chef
- i ärenden där styrelsen redan vidtagit åtgärder, då
insatser erbjudits med stöd av SoL eller behov av insatser saknas
UN/
Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till
IOF0073 åklagaren
UN/
IOF074
UN/
IOF075
UN/
IOF076
UN/
IOF077
Lagrum
Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnads- och um6 kap 19 § FB
gängesmål
”Snabbyttrande” till allmän domstol angående interim6 kap 20 § FB
istisk vårdnad
Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till BrB 31:1
vård
Yttrande enligt namnlagen
Yttrande beträffande äktenskapsdispens
Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt 16 år
Yttrande i körkortsärende
Lag med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare, 11 § LVU.
6 § Lag om
särskild person-utredning i
brottmål.
45 § Namnlagen
15 kap 1 §
ÄktB
11 kap 16 §
2 st FB
39 § 3 st Körkortslagen
Ersättare
Anmärkning
Ersättare
Anmärkning
Socialsekr.
Socialsekr.
Socialsekr.
Socialsekr.
Socialsekr.
Socialsekr.
Socialsekr.
Ärenden enligt föräldrabalken
Nr.
Ärende
Lagrum
UN/
IOF078
Godkännande av faderskapsbekräftelse då parterna varit
1 kap 4 §
sammanboende under hela konceptionstiden eller haft
1 st FB
stadigvarande förbindelse under hela
konceptionstiden och är sammanboende vid barnets födelse
samt är överens om att barnet är deras
gemensamma
UN/
IOF079
UN/
IOF080
- i övriga ärenden
Delegat
Assistent
Socialsekr.
Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd utredning
2 kap 1 § FB
Socialsekr.
2 kap 1 § FB
Socialsekr.
Beslut om att inleda utredning om någon annan än den
som är gift med barnets moder kan vara far till barnet
2 kap 9 §,
1 st FB
Socialsekr.
UN/
IOF083
UN/
IOF084
Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap
Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad
eller umgänge
3 kap 5 § FB
Socialsekr.
6 kap 19 § FB
Enhetschef
UN/
IOF085
Beslut om godkännande av föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
UN/
IOF086
Beslut att verkställa utredningar gällande barnets vårdnad, boende och umgänge
6 kap 6 §, 14a §
Socialsekr.
andra stycket, 15a
§ tredje stycket
FB
6 kap 19 §,
Socialsekr.
tredje stycket FB
UN/
IOF081
UN/
IOF082
13
Nr.
Ärende
Lagrum
Delegat
UN/
IOF087
Beslut att överklaga Socialstyrelsens beslut
angående överflyttning av ärende
16 kap. 4 § SoL
IOF-chef
UN/
IOF088
Beslut om att viss åtgärd till stöd för ett barn får
vidtas, även om den ena vårdnadshavaren inte
samtycker till detta
6 kap 13a § FB
UN au
Ersättare
Anmärkning
6 kap 36 § KL
Övrigt
Nr.
UN/
IOF089
UN/
IOF090
UN/
IOF091
UN/
IOF092
UN/
IOF093
UN/
IOF094
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av
5 kap 3 § SoF
god man/förvaltare finns/inte längre finns
Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållan5 kap 3 § SoF
den betr. förvaltningen av underårigs egendom
Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde 5 kap 2 § SoF
för underårig
Yttrande i vapenärenden
Socialsekr.
Anmälan till IVO om ett allvarligt missförhållande eller
en påtaglig risk för ett allvarligt miss-förhållande
Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt avvisning av överklagande som kommit in för sent
14 kap 7 § SoL
UN au
24 § FL
Delegaten i
ursprungsbeslutet
14
Ersättare
Assistent
Socialsekr.
Socialsekr.
Assistent
IOF-chef/
enhetschef
Anmärkning