Interkulturell historieundervisning för det mångkulturella samhället

Interkulturell historieundervisning
för det mångkulturella
samhället
Teoriutveckling och undervisningspraktik
NIKLAS BILLER, OLLE HAGLUND,
PATRIK JOHANSSON, MARIA JOHANSSON,
THERESE JUTHBERG, MAGNUS MINNBERGH,
KENNETH NORDGREN, ANNIKA ROSENIUS,
EMMA SANDBERG ANDRASKO, ANNA WALCH
HISTORIA/GR ÅK 7-9 OCH GY
Ställ frågor och kommentera på:
http://korta.nu/lärforsk
Vårt arbete
● Interkulturellt historiskt lärande som ett “svårt” lärandemål
● Systematisk ämnesdidaktisk diskussion och planering i forskningscirkelform
och internat med inbjudna forskare
● Teoretisk modell – ”niofältaren” – för konceptualisering och grund för
undervisningsdesign
● Gemensam planeringsmodell baserad på undervisningsdrivande frågor (”
enquiry questions”)
● Genomförda undervisningsprojekt (ca 6 lektioner)
● Utvärdering, analys och artikelförfattande
Vårt avstamp
Vi utgick från vår bild av den
gängse historieundervisningen
grundad på vår gemensamma
undervisningserfarenhet, från
vad läroböckerna erbjuder för
berättelser och de historiska
uppfattningar som förmedlas i
den historiekultur eleverna
lever i.
Saxat ur
historieläroböcker
n ett
å
r
f
e
ig
r
e
v
S
e
d
n omvandla
e
g
in
samhälle.
r
t
d
ll
n
e
a
r
v
u
lt
in
u
k
…
g
n
å
till ett m
t
n
e
g
o
m
o
h
n
e
tämlig
När invandrin
gen började u
ppstod nya
problem. And
ra folks seder
och traditione
passade inte a
r
lltid den sven
ska modellen
.
Det här behövde vi lösa
● Vilket innehållsurval ger en bild av samhället som är relevant med
hänsyn till dagens mångfald?
● Hur kan en organisera och strukturera historiska
undervisningsberättelser så att de inkluderar många erfarenheter och
röster utan att skapa en fragmentisering som blir pedagogiskt omöjlig
att hantera?
● Vilka historiska förmågor ingår i ett interkulturellt lärande och hur kan
en som lärare hjälpa elever att kvalificera dessa?
Undervisningsstrategier
Tilläggshistoria – exempel på några andra
samhällen, personer, händelser från andra
kulturer
Eländeshistoria – hur minoriteter har
förtryckts
Idealisering – okritiskt studera andra
kulturer
Värdegrundshistoria – historien blir en
exempelsamling för att diskutera värderingar
Interkulturell
historia
?
I
N
N
E
H
Å
L
L
S
P
E
R
S
P
E
K
T
I
V
Vilken urvalsgrund
ska vi ha?
Vilka röster ska
eleverna möta?
Hur ger vi utrymme för
elevernas livsvärld?
T
O
L
K
N
I
N
G
S
P
E
R
S
P
E
K
T
I
V
Vilka begrepp behöver
eleverna för att förstå
berättelserna? (Orsaker &
konsekvenser, kontinuitet & förändring)
Hur ska eleverna få tillfälle
att tolka källor från olika
historiska kulturer?
Hur kan vi designa
undervisning så att
eleverna får syn på
metaberättelser?
B
R
U
K
S
P
E
R
S
P
E
K
T
I
V
Låt eleverna förstå
historiska kulturer genom
att upptäcka deras
historiebruk.
Låt eleverna undersöka
och analysera det
mångkulturella samhällets
historiebruk.
Ge eleverna tillfälle att
använda historia för att
förstå den mångkulturella
nutiden.
Undervisningsprojekt
● Är Stockholms historia våra elevers historia? Hur kan historieundervisningen öka elevers
tillhörighet med sin globala närmiljö?
● Det interkulturella första världskriget. Hur kan vi få elever att förstå att historia är en
konstruktion och vad detta betyder för den bild vi får av andra?
●Första världskriget som hela världens världskrig. Hur kan en specifik övning adressera och
vidga elevers förmåga att se icke-européer som historiska aktörer? Hur kan vi jobba med ett
komplext interkulturellt innehåll med nyanlända?
● Mötet i Calicut. Hur kan källövningar om historiska kulturmöten utmana elevers
förförståelse?
●Hoppet om ett bättre liv. Hur kan vi synliggöra att dagens flyktingströmmar inte är något nytt
och unikt?
Stockholms
historia - våra
elevers
historia?
“Hur globala var stockholmarna för 100
år sedan?”
Hur såg Stockholm ut?
Vilka bodde där?
Hur påverkade världskriget?
Vilka idéer kom utifrån?
Vilka varor?
Hur roade folk sig?
-
Utifrån vad källorna berättar om detta -
Svårigheter, höjdpunkter och slutsatser
Första världskriget som hela världens världskrig. Hur kan en specifik övning adressera
och vidga elevers förmåga att se icke-européer som historiska aktörer?
Hur kan vi arbeta med ett komplext historiskt
innehåll på ett språkutvecklande sätt?
●
●
●
●
Höga förväntningar,
Förförståelsen
Stöttningen
Det flerstämmiga
klassrummet,
interaktion, inkludering
Identifikation,
representation och
motivation
Jämförelser av två läroböcker med
hjälp av ett Venndiagram
● Hur kan vi få elever att förstå att historia är en konstruktion?
● Vilka röster “hörs” i läroboken?
MÖTET I CALICUT 20 maj 1498
Källorna
UTDRAG UR EN AV VASCO DA
GAMAS BESÄTTNINGSMÄNS
DAGBOK FRÅN 20 maj 1498
”På söndag såg vi berg och sedan staden
Calicut. Sedan ankrade vi två legua (11 km)
från stranden. Under de två följande dagarna
kom små båtar ut till oss och deras
besättningar frågade oss varifrån vi kom.
Kapten skickade i land en fredlös med båten.
Han fördes till två morer som var hemma i
Tunis och talade genuesiska och kastilianska.
Dessa skrek och svor och frågade sedan vad
för djävul hade fört honom så här långt? Vår
man svarade att vi kommit för att leta efter
kryddor och kristna. En av morerna kom
tillsammans med vår kamrat till vårt skepp. Då
han steg ombord var hans första ord:
"Välkomna, välkomna! Mycket rubiner, mycket
smaragder! Fall på knä och tacka Gud för att
han fört er till ett land som detta, där det finns
så mycket rikedomar!”
LISTAN PÅ KUNG MANUELS
PRESENTER TILL ZAMORINEN
”Tolv
packar ulltyg, fyra röda kappor, sex
hattar, fyra korallhalsband, en låda med
sex skålar för handtvätt, en låda socker,
två fat olja och två fat honung”.
ZAMORINENS BREV TILL KUNG
MANUEL
“Vasco da Gama, en adelsman från ditt
hov, har besökt mitt rike, vilket glatt mig
mycket. I mitt land finns stora mängder
kanel, ingefära, peppar och ädelstenar.
I utbyte hoppas jag av dig få guld,
silver, koraller och scharlakansfärger.”
Konstverken
1525
1752
1898
Hoppet om ett bättre liv
Hur kan vi synliggöra att dagens flyktingströmmar inte är något nytt och unikt?
Vad vi vill uppnå?
- Visa migration som en kontinuitet.
Hur?
- Läser texter och tar del av statistik.
- Jämföra orsaker med hjälp av
primärkällor.
- Perspektivskifte i syn på migranter.
- Läser exempel på hur svenskar sågs
på när de kom till Amerika.
Vad är svårt för eleverna när de ska få syn på
interkulturella perspektiv i historia?
Vad behövs för att skapa en historieundervisning
som stödjer det interkulturella lärandet?
http://issuu.com/bennekom/docs/historietextprov_26.10.15
Hur ska vi sammanställa och kommunicera resultaten
av en sån här verksamhet till andra lärare?
Diskussion och frågor
Skriv gärna upp din mejladress på listan som går runt om du är intresserad av att ta
del av hela publikationen när den är klar och/eller om du är intresserad av att få
information om SO-didaktik i centrum (på Globala gymnasiet) och våra aktiviteter.
Du får också gärna kontakta oss: [email protected] och patrik.
[email protected]