Lpp Vikingatid Historia

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Djurgårdsskolan
Åk 4
1 (4)
Lpp Vikingatid
Förmåga som tränas
Centralt innehåll
Bedömning
E
C
A
Du har baskunskaper om hur det
var på vikingatiden och om
historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur
det var på vikingatiden och om
historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om
hur det var på vikingatiden och om
historiska händelser och personer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt
hur samhället förändras, vad
människor gör och hur de lever.
Du diskuterar orsaker och följder
till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat
sätt hur samhället förändras, vad
människor gör och hur de lever.
Du diskuterar orsaker och följder
till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett
välutvecklat sätt hur samhället
förändras, vad människor gör och
hur de lever. Du diskuterar orsaker
och följder till detta på ett
välutvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten
mellan kulturer, in- och
utvandring, politik och hur
människor lever har förändrats
genom historien. Du beskriver hur
olika tidsperioder hänger ihop på
ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten
mellan kulturer, in- och
utvandring, politik och hur
människor lever har förändrats
genom historien. Du beskriver hur
olika tidsperioder hänger ihop på
ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten
mellan kulturer, in- och utvandring,
politik och hur människor lever har
förändrats genom historien. Du
beskriver hur olika tidsperioder
hänger ihop på ett välutvecklat
sätt.
Historia
Du kommer få träna dig
i att…
… använda en historisk
referensram som
innefattar olika
tolkningar av
tidsperioder, händelser,
gestalter, kulturmöten
och utvecklingslinjer.
… att använda
historiska begrepp för
att analysera hur
historisk kunskap
ordnas, skapas och
används.
LPP
Det här kommer du få
arbeta med:
Exempel på hur
forntiden kan avläsas i
våra dagar genom
traditioner, namn,
språkliga uttryck,
byggnader, städer och
gränser.
Några av de Europeiska
upptäcktsresorna, deras
betydelse och
konsekvenser.
Vad begreppen
förändring, likheter och
skillnader, kronologi,
orsak och konsekvens,
källor och tolkning
betyder och hur de
används i historiska
sammanhang.
Tidsbegreppet
vikingatiden och olika
syn på dess betydelse.
Du kan använda historiska
begrepp på ett ganska bra sätt när
du studerar historia, diskuterar
historia och använder historiska
källor.
Du kan använda historiska begrepp
på ett bra sätt när du studerar
historia, diskuterar historia och
använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp
på ett mycket bra sätt när du
studerar historia, diskuterar
historia och använder historiska
källor.
Du kan använda historiska källor
för att dra enkla slutsatser om hur
människor lever. Du diskuterar på
ett enkelt sätt hur källorna kan
användas.
Du kan använda historiska källor
för att dra enkla slutsatser om hur
människor lever. Du diskuterar på
ett utvecklat sätt hur källorna kan
användas.
Du kan använda historiska källor
för att dra enkla slutsatser om hur
människor lever. Du diskuterar på
ett välutvecklat sätt hur källorna
kan användas.
Du kan visa och förklara spår av
historien i den tid vi lever i. Du
diskuterar på ett enkelt sätt varför
det finns likheter och skillnader i
olika beskrivningar av
tidsperioder, händelser och
personer.
Du kan visa och förklara spår av
historien i den tid vi lever i. Du
diskuterar på ett utvecklat sätt
varför det finns likheter och
skillnader i olika beskrivningar av
tidsperioder, händelser och
personer.
Du kan visa och förklara spår av
historien i den tid vi lever i. Du
diskuterar på ett välutvecklat sätt
varför det finns likheter och
skillnader i olika beskrivningar av
tidsperioder, händelser och
personer.
Nordens kulturmöten
med övriga Europa och
andra delar av världen
genom ökad handel och
migration
t ex genom vikingatidens
resor.
… att kritiskt granska,
tolka och värdera källor
som grund för att skapa
historisk kunskap.
… att reflektera över
din egen och andras
användning av historia
i olika sammanhang
och utifrån olika
perspektiv.
Lpp Vikingatid Heja1
Vad arkeologiska fynd,
till exempel myntskatter
och fynd av föremål från
andra kulturer kan
berätta om kulturmöten
och om likheter och
skillnader i levnadsvillkor
för barn, kvinnor och
män.
Förmåga som tränas
Centralt innehåll
Bedömning
E
C
A
Religion
Du kommer få träna dig
i att…
Det här kommer du få
arbeta med:
… att analysera
asatron och
tolkningar och bruk i
denna.
Berättelser från
fornskandinavisk
religion.
… att analysera hur
religionen påverkar
och påverkas av
förhållanden och
skeenden i samhället.
Hur spår av
fornskandinavisk religion
kan iakttas i dagens
samhälle.
Du kan beskriva några viktiga
kännetecken i fornskandinavisk
och samisk religion. Du ger
exempel på hur man kan se
fornskandinavisk religion i
samhället.
Du kan beskriva några viktiga
kännetecken i fornskandinavisk
och samisk religion. Du ger
exempel på hur man kan se
fornskandinavisk religion i
samhället.
Du kan beskriva några viktiga
kännetecken i fornskandinavisk och
samisk religion. Du ger exempel på
hur man kan se fornskandinavisk
religion i samhället.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt
hur frågor om livet beskrivs i olika
situationer och vad tro kan betyda
för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat
sätt hur frågor om livet beskrivs i
olika situationer och vad tro kan
betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett
välutvecklat sätt hur frågor om
livet beskrivs i olika situationer och
vad tro kan betyda för olika
människor.
Genomförande
Fram till sportlovet kommer du får arbeta med Vikingatiden i ämnena historia, religion och bild. Du kommer få läsa i Boken om historia själv och tillsammans med
andra. Du kommer få titta på filmer, arbeta med arbetsblad samt skriva egna texter. Du kommer få pyssla och måla.
Lpp Vikingatid Heja1
Undervisningsmål och begrepp
Du ska kunna redogöra för följande:





Övergången från järnålder till vikingatid
Berätta om hur vardagslivet var för barn och vuxna under vikingatiden. T ex hur bodde man, hur fick man mat, hur var man klädd, vad hade man för
glädjeämnen och bekymmer?
Berätta om vikingarnas färder och skepp. Varför gav man sig ut på sina färder och hur reste man? Vad hade man med sig tillbaka och hur påverkade det
livet här hemma? Ledde det till några förändringar?
Berätta om vikingarnas tro och hur det påverkade dem i deras vardag. Du ska kunna berätta om några gudar. Du ska också kunna berätta om det finns
några spår av asatron i vår omgivning.
Berätta om hur man kan veta det man vet om vikingatiden. Vilka källor finns till denna kunskap?
Kunskapsbedömning
Formativt
Under arbetes gång kommer du få arbetsuppgifter och diskussionsuppgifter. Ditt arbete kommer du få rättat av lärare så se till
att du tar till dig av rättningarna. Delta aktivt i gruppdiskussioner och klassamtal.
Summativt
Under vecka sju kommer du att tillsammans med några kamrater få göra ett muntligt test av vad du lärt dig. Ni kommer
tillsammans diskutera det ni lärt er.
Lpp Vikingatid Heja1