APL-matris Ämne/kurs Mål Ex på arbetsuppgifter inom APL kopplat

Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
APL-matris
Ämne/kurs
Handel/
handel
specialisering
Mål
Kunskaper om
handels- och
tjänstesektorn
Kunskaper om
affärsutveckling,
organisation och
ledarskap samt
om
entreprenörskap
och eget
företagande
Ex på arbetsuppgifter
inom APL kopplat mot
centralt innehåll
Plocka upp varor, fronta,
larma, prismärka,
kassaarbete, lagerarbete,
kundsamtal,
informationssamtal och
säljsamtal.
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Eleven beskriver
översiktligt branscher,
yrken, arbetsuppgifter,
organisationsformer
och verksamhetsformer
inom valt
verksamhetsområde.
Eleven beskriver
utförligt branscher,
yrken, arbetsuppgifter,
organisationsformer
och verksamhetsformer
inom valt
verksamhetsområde.
Eleven beskriver utförligt
och nyanserat branscher,
yrken, arbetsuppgifter,
organisationsformer och
verksamhetsformer inom
valt verksamhetsområde.
Organisationen för
företaget, olika
arbetsuppgifter,
ansvarsfördelning,
konkurrenter och eget
företagande.
Dessutom beskriver
eleven någon aspekt på
entreprenörskap och
översiktligt villkoren
för eget företagande.
Dessutom beskriver
eleven några aspekter
på entreprenörskap
och utförligt villkoren
för eget företagande.
Dessutom beskriver eleven
flera aspekter på
entreprenörskap samt
utförligt och nyanserat
villkoren för eget
företagande.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Förmåga att
planera,
organisera och
utföra
arbetsuppgifter
inom handel med
varor och tjänster
Planera större
arbetsuppgifter inom
försäljning- och service
inom arbetsplatsens
ramar och med
arbetsplatsens kvalité.
Eleven planerar och
organiserar i samråd
med handledare
försäljnings- och
serviceinriktade
arbetsuppgifter inom
handel med varor och
tjänster. Eleven utför
dem med
tillfredsställande
resultat.
Färdigheter i att
utforma
säljstödmaterial
och säljande
varuexponeringar
Förmåga att
använda
utrustning,
material, redskap
, tekniker och
arbetsmetoder
inom området
Inom företagets ramar och
med arbetsplatsens
kvalité. Anpassa till
företagets grafiska profil.
Dessutom utformar
eleven i samråd med
handledare enkla
säljstödsmaterial och
varuexponeringar. I
arbetet använder
eleven med viss
säkerhet vanligt
förekommande
utrustning, material,
redskap, tekniker och
arbetsmetoder.
Eleven planerar och
organiserar efter
samråd med
handledare
försäljnings- och
serviceinriktade
arbetsuppgifter inom
handel med varor och
tjänster. Eleven utför
dem med
tillfredsställande
resultat.
Dessutom utformar
eleven efter samråd
med handledare enkla
säljstödsmaterial och
varuexponeringar. I
arbetet använder
eleven med viss
säkerhet vanligt
förekommande
utrustning, material,
redskap, tekniker och
arbetsmetoder.
Eleven planerar och
organiserar efter samråd
med handledare
försäljnings- och
serviceinriktade
arbetsuppgifter inom
handel med varor och
tjänster. Eleven utför dem
med gott resultat.
Dessutom utformar eleven
efter samråd med
handledare enkla
säljstödsmaterial och
varuexponeringar. I arbetet
använder eleven med
säkerhet vanligt
förekommande utrustning,
material, redskap, tekniker
och arbetsmetoder.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Kunskaper om
lagar och andra
bestämmelser
inom området
Förmåga att
utföra
ekonomiska
beräkningar, göra
riskbedömningar
och lösa problem
Förmåga att
arbeta
ergonomiskt,
säkert och
miljöanpassat
Lagar och bestämmelser
inom handel- och
tjänstesektorn, till
exempel om arbetsrätt
och diskriminering samt
etiska regler men även
köp- och
marknadsföringslagar.
Pålägg, marginal, moms,
ekonomistyrning,
inventering
Eleven utför arbetet
utifrån givna
instruktioner samt
lagar och andra
bestämmelser.
Eleven utför arbetet
utifrån givna
instruktioner samt
lagar och andra
bestämmelser.
Eleven utför arbetet utifrån
givna instruktioner samt
lagar och andra
bestämmelser.
Under arbetets gång
utför eleven med viss
säkerhet
grundläggande
riskbedömningar och
löser, i samråd med
handledare, problem
som uppkommer.
Under arbetets gång utför
eleven med säkerhet
grundläggande
riskbedömningar och löser,
efter samråd med
handledare, problem som
uppkommer.
Anpassat efter arbetsplats
men t ex sortering,
elprodukter, återvinning,
miljömärkningar men även
den fysiska arbetsmiljön,
lyft, säkerhet vid brand
och rån
Vidare arbetar eleven
miljöanpassat samt
ergonomiskt och på ett
sätt som är säkert både
för eleven själv och
andra. Detta gör eleven
i samråd med
handledare.
Under arbetets gång
utför eleven med viss
säkerhet
grundläggande
riskbedömningar och
löser, efter samråd
med handledare,
problem som
uppkommer.
Vidare arbetar eleven
miljöanpassat samt
ergonomiskt och på ett
sätt som är säkert både
för eleven själv och
andra. Detta gör eleven
efter samråd med
handledare.
Vidare arbetar eleven
miljöanpassat samt
ergonomiskt och på ett sätt
som är säkert för eleven
själv och andra. Detta gör
eleven efter samråd med
handledare.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Förmåga att
utvärdera sitt
arbete och
resultat
Reflektion och analys
När arbetsuppgiften är
utförd utvärderar
eleven sitt arbete och
resultat med enkla
omdömen. När eleven
samråder med
handledare bedömer
hon eller han med viss
säkerhet den egna
förmågan och
situationens krav.
När arbetsuppgiften är
utförd utvärderar
eleven sitt arbete och
resultat med
nyanserade omdömen.
När eleven samråder
med handledare
bedömer hon eller han
med viss säkerhet den
egna förmågan och
situationens krav.
När arbetsuppgiften är
utförd utvärderar eleven
sitt arbete och resultat
med nyanserade
omdömen samt ger förslag
på hur arbetet kan
förbättras. När eleven
samråder med handledare
bedömer hon eller han
med säkerhet den egna
förmågan och situationens
krav.
Förmåga att
samverka med
andra och
kommunicera
med kunder
I samtal med kunder,
arbetsledare, personal,
leverantörer
Eleven samverkar med
andra och
kommunicerar med
viss säkerhet både
internt och externt.
Eleven samverkar med
andra och
kommunicerar med
viss säkerhet både
internt och externt och
med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med
andra och kommunicerar
med säkerhet både internt
och externt och med
korrekt fackspråk.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Försäljning/
personlig
försäljning
2
Kunskaper om ett
kundrelaterat och
målinriktat
säljarbete inom
handel med varor
och tjänster samt
kunskaper om
kommunikationst
eknik
Säljarens arbetsuppgifter
och hur säljaren fungerar i
din organisation.
Säljsamtal och
informationssamtal
Eleven beskriver
översiktligt hur
säljarbete och
förhandlingar planeras,
organiseras och
genomförs på ett
säljinriktat sätt i olika
branscher.
Eleven beskriver
utförligt hur säljarbete
och förhandlingar
planeras, organiseras
och genomförs på ett
säljinriktat sätt i olika
branscher. Dessutom
beskriver eleven
utförligt hur
marknadskommunikati
on planeras och
genomförs.
Eleven beskriver utförligt
och nyanserat hur
säljarbete och
förhandlingar planeras,
organiseras och genomförs
på ett säljinriktat sätt i
olika branscher. Dessutom
beskriver eleven utförligt
och nyanserat hur
marknadskommunikation
planeras och genomförs.
Kunskaper om
hur attityder,
värderingar och
förhållningssätt
påverkar
försäljnings- och
servicesituationer
Säljsamtal
I beskrivningen
redogör eleven
översiktligt för hur
attityder, värderingar
och förhållningssätt
påverkar
försäljningssituationer.
. I beskrivningen
redogör eleven
utförligt för hur
attityder, värderingar
och förhållningssätt
påverkar
försäljningssituationer.
. I beskrivningen redogör
eleven utförligt och
nyanserat för hur attityder,
värderingar och
förhållningssätt påverkar
försäljningssituationer.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Förmåga att
planera,
organisera och
utföra
arbetsuppgifter
inom service och
försäljning samt
förmåga att
arbeta målinriktat
och agera
serviceinriktat
Förmåga att
använda
arbetsmetoder,
tekniker och
arbetsmaterial
Kunskaper om
lagar och andra
bestämmelser
inom området
Förmåga att planera
säljarbete, förståelse för
olika alternativs ekonomi
Förhandlings- och
presentationsteknik
Eleven planerar,
organiserar och utför
efter samråd med
handledare
arbetsuppgifter inom
personlig försäljning. I
arbetet använder
eleven med säkerhet
vanligt förekommande
arbetsmetoder,
tekniker och
arbetsmaterial.
Eleven planerar,
organiserar och utför
efter samråd med
handledare
arbetsuppgifter inom
personlig försäljning. I
arbetet använder
eleven med viss
säkerhet vanligt
förekommande
arbetsmetoder,
tekniker och
arbetsmaterial.
Eleven planerar,
organiserar och utför efter
samråd med handledare
arbetsuppgifter inom
personlig försäljning. I
arbetet använder eleven
med säkerhet vanligt
förekommande
arbetsmetoder, tekniker
och arbetsmaterial.
Köp – sälj marknadsföringslagar
Eleven genomför
arbetet utifrån givna
instruktioner samt
lagar och andra
bestämmelser.
Eleven genomför
arbetet utifrån givna
instruktioner samt
lagar och andra
bestämmelser.
Eleven genomför arbetet
utifrån givna instruktioner
samt lagar och andra
bestämmelser.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Förmåga att
använda olika
tekniker och
metoder för
kalkylering och
ekonomiska
beräkningar samt
lösa problem
Omvärldsanalys i
affärssammanhang
Kalkyl- och
lönsamhetsberäkning
Förmåga att
arbeta
ergonomiskt
riktigt, säkert och
på ett
miljömedvetet
och resurssnålt
sätt
Arbetsmiljöfrågor inom
försäljningsområdet
Under arbetets gång
använder eleven med
viss säkerhet tekniker
och metoder för
kalkylering och
ekonomiska
beräkningar samt löser,
i samråd med
handledare, problem
som uppkommer i
arbetet.
Vidare arbetar eleven
miljöanpassat och
resurssnålt samt
ergonomiskt och på ett
sätt som är säkert både
för eleven själv och
andra. Detta gör eleven
i samråd med
handledare.
Under arbetets gång
använder eleven med
viss säkerhet tekniker
och metoder för
kalkylering och
ekonomiska
beräkningar samt löser,
efter samråd med
handledare, problem
som uppkommer i
arbetet.
Vidare arbetar eleven
miljöanpassat och
resurssnålt samt
ergonomiskt och på ett
sätt som är säkert både
för eleven själv och
andra. Detta gör eleven
efter samråd med
handledare.
Under arbetets gång
använder eleven med
säkerhet tekniker och
metoder för kalkylering och
ekonomiska beräkningar
samt löser, efter samråd
med handledare, problem
som uppkommer i arbetet.
Vidare arbetar eleven
miljöanpassat och
resurssnålt samt
ergonomiskt och på ett sätt
som är säkert både för
eleven själv och andra.
Detta gör eleven efter
samråd med handledare.
Handels- och administrationsprogrammet
Box 915, 745 25 Enköping
Tfn: 0171-62 53 69
E-post: [email protected]
2015-01-21
Förmåga att
utvärdera sitt
arbete och
resultat
När arbetsuppgiften är
utförd utvärderar
eleven sitt arbete och
resultat med enkla
omdömen. När eleven
samråder med
handledare bedömer
hon eller han med viss
säkerhet den egna
förmågan och
situationens krav.
När arbetsuppgiften är
utförd utvärderar
eleven sitt arbete och
resultat med
nyanserade omdömen.
När eleven samråder
med handledare
bedömer hon eller han
med viss säkerhet den
egna förmågan och
situationens krav.
När arbetsuppgiften är
utförd utvärderar eleven
sitt arbete och resultat
med nyanserade
omdömen samt ger förslag
på hur arbetet kan
förbättras. När eleven
samråder med handledare
bedömer hon eller han
med säkerhet den egna
förmågan och situationens
krav.
Förmåga att
samverka med
andra och
kommunicera
genom olika
medier i olika säljoch
servicesituationer
Eleven samverkar med
andra och
kommunicerar med
viss säkerhet på ett
kundanpassat sätt.
Eleven samverkar med
andra och
kommunicerar med
viss säkerhet på ett
kundanpassat sätt och
med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med
andra och kommunicerar
med säkerhet på ett
kundanpassat sätt och med
korrekt fackspråk.