01a Servicenämndens beslut § 16, 2015

ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Servicenämnden
§16
Sida 4 (5)
2015-01-28
2015
-01-26
SOT.2014.0141
Igångsättningstillstånd för Nya Östra skolan
Ärendebeskriyning
Entreprenaden omfattar ombyggnad av huvudlokalen på Bergaskolan.Det är idag
där huvuddelen av Eslövs gymnasieskolaär lokaliserad.Vissa delar av
huvudbyggnaden har tömts för att minska gymnasiets ytor. Dessa ytor ska nu byggas
om för grundskoleverksamheten som idag finns på Östra skolan.
Huvudbyggnaden är uppdelad i Hus A, B, C, D, E, F och R.
I etapp 1 byggs Hus D om invändigt för grundskola F-6 och tio basrum med
tillhörande grupprurn, lärararbetsplatser, kapprum, toaletter samt en öppen yta mitt i
huset skapas. Dessutom förses Hus D med fem nya entreer. Antalet fönster ökas för
att få in mer dagsljus och öka utblicken. Befintligaventilationsaggregatoch
takkupoler på taket plockas bort. Några av takkupolerna ersätts med takluckor.
Dessutom placeras fyra mindre glaspyramiderpå taket.
I denna etapp rivs även Hus E och en ny utemiljö väster om byggnaden anläggs. I
samband med att utemiljön skapas åtgärdas de problem man har med dagvattnet på
fastigheten.Till största delen görs detta i "ytan" för att skapa ett pedagogiskt
mervärde. Personaldelar och administration som idag finns i Hus B kommer till en
början att samutnyttjas med gymnasiet.
Beslutsunderlag
Entreprenadupphandling är genomförd och det har inkommit två anbud.
Total anbudssumma vinnande anbud 33 900 000 kronor
Uppräkning för oförutsett
3 390 000 kronor
B herrekostnad
4 441 000 kronor
Totalumma för igångsättningstillstånd 41 731 000 kronor
Summa för igångsättningstillstånd tyms inom budget.
Justerares signatnr
Utdragsbestyrkande
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoli
Sida 5 (5)
2015-01-28
Servicenämnden
Beslut
Servicenärnnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja
igångsättningstillståndför Nya Östra skolan F-9, etapp 1 med
omedelbar justering.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expediering
Kommunstyrelsens arbetsutskott
J2e'
i fi p signatur
uste
j;
Utdragsbestyrkande
ESLÖVS
KOMMUN
xiff
SOT.2014.0141
2015-02-12
g
INVESTORINPEOPLE
Mona Petersson
0413-62034
Till Servicenämnden
Igångsättningstillstånd för Nya Östra skolan F-9, etapp 1,
investeringsprojekt 91672
Ärendebeskrivning
Entreprenadenomfattar ombyggnad av huvudbyggnadenpå Bergaskolan. Det är idag
där huvuddelen av Eslövs gymnasieskolaär lokaliserad. Vissa delar av huvudbyggnaden har tömts för att minska gymnasiets ytor. Dessa ytor ska nu byggas om för
grundskoleverksamhetensom idag finns på Östra skolan.
Huvudbyggnadenär uppdelad i Hus A, B, C, D,E, F och R.
I etapp 1 byggs Hus D om invändigt för grundskola F-6 och tio basrum med tillhörande
grupprum,lärararbetsplatser, kapprum, toaletter samt en öppen yta mitt i huset skapas.
Dessutom kommer Hus D att förses med fem nya entr&r. Antalet fönster kommer att
ökas fdr att få in mer dagsljus och öka utblicken. Befintliga ventilationsaggregat och
takkupolerpå taket plockas bort. Några av kupolerna ersätts med takluckor. Dessutom
kommer fyra mindre glaspyramider att placeras på taket.
I denna etapp kommer man även riva Hus E och anlägga en ny utemiljö väster om
byggnaden. I samband med att utemiljön skapas kommer man att åtgärda de problem
man har med dagvattnet på fastigheten.Till största delen kommer detta göras i "ytan"
för att skapa ett pedagogiskt mervärde.
Personaldelaroch administration som idag finns i Hus B kommer till en början att
samutnyttjasmed gymnasiet.
Beslutsunderlag
Entreprenadupphandlingär genomförd och det har inkommit två anbud.
Serviceförvaltningen
Postodress 243.8o Eslöv Besöksadress Gröna Torg 2 Telefon 0413-620 oo Telefox 0413-144 oo
E-post [email protected] Webb www.eslov.se
1(2)
Förslag till beslut
Servicenämndenföreslår kommunstyrelsensarbetsutskott bevilja igångsättningstillstånd för Nya Östra skolan F-9, etapp 1.
Niklas Helgesson
Fastighetschef
Marcus Nilsson
Projektledare
2(2)