Bilduppgift år 9 Hållbar utveckling

Temaarbete år 9
Hållbar utveckling – designa framtidens föremål
Uppgift
Formge ett föremål för framtiden. Du ska tänka ur ett hållbart perspektiv när det gäller
funktion, material mm. Formulera vem som är målgruppen för ditt föremål och vilken
funktion och uttryck du vill att den ska ha.
o Arbetet ska bestå av flera olika skisser t ex från olika vinklar,
närbild på material.
o Bygg en modell av föremålet i passande material, t ex skrot,
wellpapp, lera, trä, ståltråd, gips.
o Gör PR för ditt föremål, t ex en reklamfolder, flyer, reklamfilm
eller liknande där du bl a beskriver varför föremålet är bra ur ett
hållbart perspektiv. Bild på föremålet ska finnas med,
produktbeskrivning mm.
o Vid redovisningen resonerar du om dina tankar och idéer, och motiverar dina olika
val och beslut i relation till de idéer du ursprungligen hade.
Bedömning (Vad ska bedömas? Konkretisering av kunskapskraven som eleven ska
kunna läsa och förstå.)

Hur väl din idé hänger ihop med dina skisser, ditt föremål, och ditt PR-jobb mm.

Hur väl du använder verktyg, material och tekniker, t ex kvalitén på dina skisser, hur
du gestaltat ditt föremål och layouten på ditt PR-jobb.

I vilken grad du bidrar med egna idéer, prövar och
omprövar dessa, samt självständigt genomför och
avslutar ditt projekt.

Hur väl du presentera dina bilder med anpassning till
syfte och sammanhang och gör kopplingar till egna
formulerade idéer och mål.
Förmågor att utveckla:
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Centralt innehåll i årskurs 7–9:
Bildframställning
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter,
åsikter och upplevelser.
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
• Presentationer av eget bildskapande.
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt
yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Redskap för bildframställning
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa
kan användas i bildskapande arbete.
• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för
bestämda syften.
Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa
perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider
och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och
vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Kunskapskrav för årskurs 9
E
Eleven kan framställa olika
typer av berättande och
informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter,
åsikter och upplevelser med
ett enkelt bildspråk och
delvis genomarbetade
uttrycksformer så att
budskapet framgår. I arbetet
kan eleven använda olika
tekniker, verktyg och material
på ett i huvudsak fungerande
sätt och prövar då hur dessa
kan kombineras för att skapa
olika uttryck. Dessutom
kombinerar eleven former,
färger och bildkompositioner
C
Eleven kan framställa olika
typer av berättande och
informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter,
åsikter och upplevelser med
ett utvecklat bildspråk och
relativt väl genomarbetade
uttrycksformer så att
budskapet framgår. I arbetet
kan eleven använda olika
tekniker, verktyg och
material på ett relativt väl
fungerande och varierat sätt
och prövar och omprövar
då hur dessa kan kombineras
för att skapa olika uttryck.
A
Eleven kan framställa olika
typer av berättande och
informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter,
åsikter och upplevelser med
ett välutvecklat bildspråk
och väl genomarbetade
uttrycksformer så att
budskapet framgår. I arbetet
kan eleven använda olika
tekniker, verktyg och
material på ett väl
fungerande, varierat och
idérikt sätt och prövar och
omprövar då systematiskt
hur dessa kan kombineras
på ett i huvudsak fungerande
sätt.
Dessutom kombinerar eleven
former, färger och
Eleven kan i det bildskapande bildkompositioner på ett
arbetet bidra till att utveckla relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande
idéer inom olika
arbetet utveckla delvis egna
ämnesområden genom att
idéer inom olika
återanvända samtida eller
historiska bilder och bearbeta ämnesområden genom att
återanvända samtida eller
andra uppslag och
historiska bilder och bearbeta
inspirationsmaterial. Under
arbetsprocessen bidrar eleven andra uppslag och
inspirationsmaterial. Under
till att formulera och välja
arbetsprocessen formulerar
handlingsalternativ som leder
och väljer eleven
framåt. Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med viss handlingsalternativ som efter
någon bearbetning leder
anpassning till syfte och
framåt. Dessutom kan eleven
sammanhang. Eleven kan
också ge enkla omdömen om presentera sina bilder med
relativt god anpassning till
arbetsprocessen och visar då
på enkla samband mellan
syfte och sammanhang.
uttryck, innehåll, funktion och Eleven kan också ge
kvalitet i bildarbetet.
utvecklade omdömen om
arbetsprocessen och visar då
Eleven kan tolka såväl
samtida som historiska bilder på förhållandevis komplexa
samband mellan uttryck,
och visuell kultur och för då
innehåll, funktion och
enkla och till viss del
kvalitet i bildarbetet.
underbyggda resonemang
Eleven kan tolka såväl
med kopplingar till egna
samtida som historiska bilder
erfarenheter, andra verk och
och visuell kultur och för då
företeelser i omvärlden.
utvecklade och relativt väl
Dessutom beskriver eleven
underbyggda resonemang
bildernas och verkens
uttryck, innehåll och funktion med kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk och
på ett enkelt sätt med viss
företeelser i omvärlden.
användning av
Dessutom beskriver eleven
ämnesspecifika begrepp.
bildernas och verkens
uttryck, innehåll och funktion
på ett utvecklat sätt med
relativt god användning av
ämnesspecifika begrepp.
för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven
former, färger och
bildkompositioner på ett väl
fungerande sätt.
Eleven kan i det
bildskapande arbetet
utveckla egna idéer inom
olika ämnesområden genom
att återanvända samtida eller
historiska bilder och bearbeta
andra uppslag och
inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen
formulerar och väljer
eleven handlingsalternativ
som leder framåt.
Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med
god anpassning till syfte och
sammanhang.
Eleven kan också ge
välutvecklade omdömen om
arbetsprocessen och visar då
på komplexa samband
mellan uttryck, innehåll,
funktion och kvalitet i
bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl
samtida som historiska bilder
och visuell kultur och för då
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
med kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk och
företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven
bildernas och verkens
uttryck, innehåll och funktion
på ett välutvecklat sätt med
god användning av
ämnesspecifika begrepp.