HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
BENÄMNING
BEHÖRIGHETSVILLKOR
AAC-instruktör
Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt
specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
Transportkoordinator
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning (564/94) använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning
eller examen för nödcentralsjour
Områdeschef
Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig chefserfarenhet.
Yrkesman
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Biträdande avdelningsskötare
Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre
högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga
ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt
dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet av området.
Biträdande chefsfysiker
Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och
doktorsexamen eller -grad inom området
Biträdande övertandläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området
Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är
dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och
behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie
doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som
specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet.
Biträdande chefskemist
Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och
doktorsexamen eller -grad inom området
Biträdande överläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en
administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av
förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ
kompetens.
Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en
utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs
dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad.
Direktör för hjälpmedelscentralen (t)
För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig
förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet
Hjälpmedelstekniker
Examen med skyddad yrkesbeteckning enligt lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården (559/94).
Arkivsekreterare
Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området
Arkivarie
Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare
arkivarieexamen
Arkivservicechef
Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare
arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och
arbetsledning
Chef för arkivfunktionen
Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av
arkivfunktionen och IT-expertuppgifter
Arkitekt
Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av
planeringsuppgifter
Utvärderingsdirektör
För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
området och ledningsuppgifter
Utvärderingschef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området
Bedömningsöverläkare
Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som
läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/94) samt specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och
docentkompetens.
HNS Samförvaltning
Personalledningen
1 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
Kundservicedirektör
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter.
Kundservicechef
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och
tillräcklig branscherfarenhet
Kundsupportmedarbetare
Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig
examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens
Kundansvarig
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen
Kundrelationschef
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
branscherfarenhet
Aktivitetshandledare
Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen
IT-samordnare
Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig
examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens
IT-chef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ITförvaltningsuppgifter
Audionom
Yrkeshögskoleexamen inom hälsovårdsbranschen eller motsvarande
tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande
tidigare examen som hörselvårdsassistent.
Chaufför
Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort
Bioinformatiker
För befattningen lämplig examen på högre högskolenivå
Controller
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter
Elektronikmontör
Lämplig mellanstadieexamen
Transplantationskoordinator
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och annan definierbar kompetens för skötseln av
uppgifterna
Organdonationskoordinator
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och annan definierbar kompetens för skötseln av
uppgifterna
Förstavårdare
Behörighet i enlighet med 8 § i Social- och hälsovårdsministeriets
förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård
Chef för prehospital akutsjukvård (t)
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen
och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter
Erica-administratör
Lämplig examen på lägre högskolenivå eller examen på lägsta
högskolenivå. Dessutom förutsätts god kunskap om den prehospitala
akutsjukvårdens servicesystem, socialvården och samarbetsmyndighetens
fältverksamhet.
Specialyrkesman
Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet
Specialisttandläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett
universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad.
Specialistläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är
dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie
doktorsgrad.
Specialplanerare
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet
Specialforskare
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet
ST-fysiker
Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande
högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som
huvudämne
ST-genetiker
Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare
HNS Samförvaltning
Personalledningen
2 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
högre högskoleexamen med genetik som huvudämne
ST-tandläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
ST-kemist
Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande
högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som
huvudämne
ST-läkare (t)
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).
ST-mikrobiolog
Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare
högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne
Specialbarnträdgårdslärare
Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärare med
specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning
Farmanom
Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom
läkemedelsbranschen
Farmaceut
I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
fastställd kompetens för legitimerad farmaceut
Fysiologiingenjör
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig yrkeserfarenhet
Fysioterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Fysiker
Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94)
Administrativ biträdande överläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en
administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av
förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ
kompetens.
Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en
utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs
dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad.
Förvaltningsdirektör
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter.
Förvaltningsjurist
Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig
erfarenhet av förvaltningsuppgifter
Förvaltningschef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter
Förvaltningsöverskötare
Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och erfarenhet av
administrativa uppgifter
Förvaltningsöverläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt av
medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och
specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och
tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området
eller administrativ kompetens.
Tandskötare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Tandhygienist
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Tandläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).
Projektplanerare
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och
tillräcklig branscherfarenhet
Upphandlingsjurist
Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av
offentlig upphandling
Upphandlingschef
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
HNS Samförvaltning
Personalledningen
3 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
erfarenhet av upphandling
Upphandlingssekreterare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet
eller fristående examen på området.
Handläggare av personalärenden
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk
yrkeserfarenhet
Personalassistent
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen
Personaldirektör
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
personalförvaltning och ledningsuppgifter
Personalutvecklingschef
Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av
personalutvecklingsuppgifter
Personalchef
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
personaladministrativa uppgifter
Personalresurschef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
personalförvaltning
Personalsekreterare
Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av
personalärenden
Personalplanerare
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter
Personalplaneringschef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
planeringsuppgifter på området
Hovmästare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området
Serviceingenjör
Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet
Serviceman
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Lokal- och instrumentservicedirektör
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning
Lokal- och instrumentservicechef
Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
området
Hygienskötare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Investeringsdirektör
Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av
investeringsplanering samt ledningsuppgifter
IT-utvecklingschef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både
ledningsuppgifter och IT-området
IT-stödperson
Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig
examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens
IVF-biolog
Lämplig högre högskoleexamen och minst två års praktisk erfarenhet av
arbete på en IVF-enhet
Fotterapeut
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Fotvårdare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Ledningens assistent
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen
Ledningens sekreterare
Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller
motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen
Direktör (SOCCA)
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
socialbranschen samt forsknings- och ledningserfarenhet.
Chef, direktör (t)
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap
och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter
Chefsöverläkare
Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara
verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-
HNS Samförvaltning
Personalledningen
4 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
och sjukvården (559/94) samt av medicinsk fakultet fastställd
docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk
specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter
inom sjukvården
Ledande farmaceut
I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av
förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci
Chefsläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området.
Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Ledande psykolog
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och
ledningsuppgifter inom området
Ledande talterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och
ledningsuppgifter inom området
Ledande socialarbetare
I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området
Ledande företagshälsovårdare
Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och
erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef
Ledande företagsläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom specialiteten företagshälsovård och
tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området.
Ledande överskötare
Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom hälso- och
sjukvården.
Ledande överläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området.
Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Systemsekreterare
Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig
kännedom och erfarenhet av datasystem.
Kaféföreståndare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Frisör
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Utvecklingsdirektör
Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad
kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet
av ledningsuppgifter
Utvecklingschef
Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-,
utvecklings- och projektledningsuppgifter.
Utvecklingsöverläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett
universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Vårdare av utvecklingsstörda
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Köksmästare
Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet
Kemist
Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning
564/94
Translator
Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga
kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och
erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar
HNS Samförvaltning
Personalledningen
5 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
Fastighetschef
Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet
Bokföringschef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
bokföringsuppgifter
Bokförare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig
praktisk arbetserfarenhet
Klinisk specialist, vårdarbete
Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)
Klinisk lärare, vårdarbete
Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)
Klinikgruppens chef
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och
dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad
samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter
Kock
Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet
Maskinmontör
Lämplig mellanstadieexamen
Koncernekonomichef
Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av
krävande uppgifter inom ekonomiförvaltning
Utbildningschef
Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling
Utbildningssekreterare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig
praktisk arbetserfarenhet
Utbildningsplanerare
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter
Utbildningsöverläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området
Transportchef
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
erfarenhet av området
Konditionsskötare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Rehabiliteringshandledare
Lämplig examen på lägsta högre nivå
Rehabiliteringssekreterare
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen
Hörselvårdsassistent
Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen.
Bildkonstterapeut
Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt
förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/94)
Baderska
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Barnmorska
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Driftschef
Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
området
Kvalitetschef
Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av
förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och
kvalitetsstyrning
Laborator
Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området
Laboratorieingenjör
Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet
av området
Laboratoriemekaniker
Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området
Laboratoriechef
Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga
forskningsprojekt
Laboratorieskötare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Laborant
Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen
Laboratorietekniker
Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området
Laboratoriearbetare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
HNS Samförvaltning
Personalledningen
6 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
Lokalvårdare
Yrkesexamen för lokalvårdare.
Lokalvårdschef
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och
tillräcklig branscherfarenhet
Redovisningschef
Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av
kostnadsberäkning
Redovisningssekreterare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig
praktisk arbetserfarenhet
Barnskötare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Barnträdgårdslärare
Examen enligt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad
personal inom socialvården (804/92)
Bagare
Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet
Motionsterapeut
Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen
Logistikchef
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
erfarenhet av området
Logistikarbetare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området
Bud-vaktmästare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Närvårdare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Läkemedelsarbetare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Medicinteknisk mekaniker
Lämplig mellanstadieexamen
Medicintekniker
Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet
Medikalvaktmästare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Medikalvaktmästare-ambulansförare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Läkare (t)
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).
Läkare, specialistutbildning i
allmänmedicin (t)
Kompetens enligt 5 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården
Betalningshandläggare
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk
arbetserfarenhet
Mentalvårdare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Sinnessjukvårdare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Musikterapeut
För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen
Mykolog
Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området
Neuropsykolog
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och ST-utbildning
Ungdomsledare
Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på
mellannivå
Provtagningsassistent
Lämplig examen på mellanstadiet eller motsvarande utbildning samt
tillräcklig erfarenhet inom området.
Obduktionspreparator
Genom förordning (564/94) skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildad
HNS Samförvaltning
Personalledningen
7 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
person samt annan för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet.
Instruktör
Lämplig mellanstadieexamen
Programplanerare
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom
planeringsuppgifterna på området
Operatör
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen
Optiker
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Avdelningsfarmaceut
I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
fastställd kompetens för legitimerad farmaceut
Direktör för kompetenscentrum
Behörighetsvillkoret för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara
verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården (559/94) samt specialistläkarkompetens. Dessutom krävs
av den som väljs till tjänsten tillräcklig ledarskaps- och
administrationskompetens inom hälso- och sjukvården. För tjänsten krävs
goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt
nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket
(språkkunskapsklass II eller IIA). Att få igång verksamheten på
kompetenscentrumet och att leda kompetenscentrumet är en mycket
krävande ledarskapsuppgift. Framgång i tjänsten förutsätter dessutom god
samarbets- och förhandlingskompetens, innovativt tänkande och förmåga
att leda förändringar. Vetenskaplig kompetens ses som en ytterligare merit.
Avdelningstandläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett
universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad.
Avdelningsskötare
Lämplig högre högskoleexamen eller tillräckliga lednings- och
förvaltningsstudier eller tidigare godkänd kompetens som
avdelningsskötare samt dessutom legitimering enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och tillräcklig
erfarenhet av området.
Avdelningsläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Avdelningssekreterare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på
området samt tillräcklig arbetserfarenhet.
Avdelningsövertandläkare (t)
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid
universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
specialitetsspecifik docentkompetens.
Avdelningsöverläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
specialitetsspecifik docentkompetens.
Avdelningsgruppens chef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter. Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal
förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (559/94)
Upphandlare
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen
eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående
examen på området
Inköpschef
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
erfarenhet av området
Lönesekreterare
Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av
arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring
Löneräknare
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen
HNS Samförvaltning
Personalledningen
8 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av
löneräkning
Lönebokförare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig
praktisk arbetserfarenhet av löneräkning
Serviceförman
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad
med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i
examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs
dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom
området
Serviceförman (lokalvården)
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets
specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga
ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen.
Serviceinstruktör
Lämplig mellanstadieexamen eller specialyrkesexamen på andra stadiet
och tillräcklig branscherfarenhet
Servicechef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
området
Anställningsdirektör
Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig
erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter
Anställningsjurist
Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen
Anställningschef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
området
Serviceplanerare
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av planeringsuppgifter
Perfusionstekniker
Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet
Genetisk vägledare, sjukskötare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning
Primärskötare
I enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) rätt att enligt förordning 564/94 använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning.
Patientombudsman
Lämplig högre högskoleexamen
Patientsäkerhetschef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete
Projektledare
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter
Projektchef
Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning
Projektsekreterare
Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig
erfarenhet av området
Projektplanerare
Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
planeringsuppgifter
Provisor
I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
fastställd kompetens för legitimerad provisor
Psykolog
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Telefonichef
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen
samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av
arbetsledningsuppgifter
Telefonist
Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området
Talterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Trädgårdsmästare
Lämplig mellanstadieexamen
Huvudbokförare
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen
samt tillräcklig arbetserfarenhet
Radiokemist
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området.
Finansieringschef
Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av
finansieringsuppgifter
HNS Samförvaltning
Personalledningen
9 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
Finansieringsplanerare
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter
Restaurangchef
Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare
Chef för restaurangverksamheten
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter
inom restaurangbranschen
Kosthållschef
Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig chefserfarenhet inom
branschen
Kosthållsplanerare
Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut
Kosthållsarbetsledare
Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på
arbetsledning inom området
Kosthållsarbetare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området
Nutritionist
För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
uppgifterna
Näringsterapeuten
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Rekryterare
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av rekryteringsuppgifter
Rekryteringschef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området
Reskontraskötare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen
Resurschef
Lämplig högre högskoleexamen
Riskhanteringschef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
riskhanteringsuppgifter
Röntgenskötare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Röntgeningenjör
Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig
yrkeserfarenhet
Röntgentekniker
Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet
Sjukhusapotekare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens
för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och
ledningsuppgifter inom området
Sjukhusgenetiker
Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning
564/94
Sjukhusingenjör
Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig
yrkeserfarenhet
Sjukhusmikrobiolog
Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i
förordning 564/94
Sjukhuscellbiolog
Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning
564/94
Sjukskötare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Sjukvårdsområdets direktör
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter
Intern revisor
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
revisionsuppgifter
Samordnare för förflyttningsergonomi
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) att vara verksam som fysioterapeut samt tillräcklig
utbildning eller erfarenhet av ergonomi vid patientförflyttningar.
Socialkurator
För befattningen lämplig högre högskoleexamen
Socialarbetare
I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare
Applikationskonsult
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området
Systemanalytiker
Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen
Applikationssupportmedarbetare
Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig
examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens
Munhygienist
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
HNS Samförvaltning
Personalledningen
10 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
sjukvården (559/94)
Planerare
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
erfarenhet av planeringsuppgifter
Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området
Planeringschef (IT-förvaltningen)
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet
Planeringssekreterare
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
erfarenhet av planeringsuppgifter
Konstterapeut
Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt
förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/94)
Ekonomidirektör
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt
av ledningsuppgifter
Ekonomiservicechef
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
ekonomiförvaltningsuppgifter
Ekonomichef
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av
ekonomiförvaltningsuppgifter
Ekonomisekreterare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig
praktisk arbetserfarenhet
Ekonomiplanerare
Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
planeringsuppgifter
Revisionsassistent
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av revisionsuppgifter
Revisionsdirektör
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
revisions- och ledningsuppgifter
Revisionschef (t)
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
revisionsuppgifter
Teknisk direktör (t)
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter
Teknologichef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet
av både området och ledningsuppgifter
Textbehandlare
Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området eller fristående examen på
området
Textbehandlingschef
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
erfarenhet av chefsuppgifter
Informatör
Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen
och tillräcklig erfarenhet av kommunikation
Dataanalytiker
Tillämplig examen på högre högskolenivå samt god kompetens i
matematisk-statistiska analysmetoder och tillräcklig erfarenhet av analys av
stora informationsmängder
IT-direktör
Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad
kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter
IT-chef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av ITförvaltning
IT-systemchef
Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i
databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av
förvaltningsuppgifter
IT-systemplanerare
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av
planeringsuppgifter inom IT-branschen
Datakommunikationsplanerare
Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
databehandling inom planeringsuppgifterna på området
Fastighetschef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
ledningsuppgifter
Direktör för Lokalcentralen
Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och
företagsledningskompetens
Verksamhetschef (t)
Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet
av att leda serviceproduktionen inom området
HNS Samförvaltning
Personalledningen
11 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
Kommittésekreterare
Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av
sekreteraruppgifter
Ergoterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94)
Byråföreståndare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet
Byråchef
Lämplig examen på högskolenivå eller yrkesexamen på lägsta högre nivå
och tillräcklig erfarenhet av området
Byråsekreterare
Lönegrupp, I
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet
eller fristående examen på området.
Byråsekreterare
Lönegrupp II
Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området
Redaktör
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella
uppgifter
Verkställande direktör (koncernen)
Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och
sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap
Verkställande direktör
Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt
tillräcklig erfarenhet av ledarskap
Verkställande direktörens sekreterare
För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta
högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig förtrogenhet
med området
Redaktionssekreterare
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella
uppgifter
Resultatchef
Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet
av ledarskap inom serviceproduktionsområdet i fråga
Produktionschef
Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig
erfarenhet av området
Produktchef
Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå
Producent
Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella
uppgifter
Forskningsbiträde
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Forskningsassistent
Lämplig examen på lägre högskolenivå
Forskningsdirektör
Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av
och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området,
ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som
tjänsten förutsätter.
Forskningsdirektör (Hucs
cancercentrum)
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och
dessutom gedigen erfarenhet inom forskningen på området samt tillräcklig
erfarenhet av ledningsuppgifter. Behörighetsvillkoret är dessutom av
medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig
specialitet.
Forskningskoordinator
Lämplig högre högskoleexamen
Företagsfysioterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och tillräcklig kännedom om företagshälsovård
Arbetshälsokonsult
Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå och tillräcklig
branscherfarenhet
Arbetshälsochef
Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet
Koordinator för arbetsförmåga
Lämplig examen på högskolenivå Kännedom om arbetslivet,
rehabiliteringsmöjligheter (både medicinsk och arbetslivsinriktad
rehabilitering), pensionssystemen och socialskyddet
Arbetsledare
Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och
tillräcklig branscherfarenhet
Arbetshandledare
För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet
Koordinator för arbetshandledning
Lämplig högskoleexamen samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade
HNS Samförvaltning
Personalledningen
12 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet av
området. Befattningen förutsätter en utbildning omfattande minst 60
studiepoäng med processmässig arbetshandledarutbildning på 2-3-år
(rekommendation av Suomen työnohjaajat ry) som ges vid olika
läroanstalter och samfund
Arbetarskyddschef
Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor
Arbetsterapeut
Lämplig mellanstadieexamen
Företagshälsovårdare
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och sådan utbildning som behövs inom
företagshälsovården
Företagsläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt rätt att
självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare
Företagssekreterare
För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande
tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet
eller fristående examen på området.
Idrottsinstruktör
Lämplig mellanstadieexamen
Vaktmästare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig branscherfarenhet
Fotografitekniker
Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet
Lagerförvaltare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området
Lagerarbetare
För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området
Ansvarig förstavårdare
Behörighet i enlighet med 10 § i Social- och hälsovårdsministeriets
förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård
Ansvarig farmaceut
I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av
förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci
Ansvarig provisor
I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94)
fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av
chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci
Ansvarig socialarbetare
I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området
Ansvarig ekonomiplanerare
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
ekonomiplanering
Ansvarig ergoterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och
uppgifter som närmaste chef inom området
Ansvarig företagsfysioterapeut
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och tillräcklig branscherfarenhet
Ansvarig företagsläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt rätt att
självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare
Nätingenjör
Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet
av området
Kommunikationsdirektör
Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och
dokumenterad kompetens att utveckla och leda
kommunikationsverksamhet
Kommunikationschef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
kommunikationsuppgifter
Kommunikationssekreterare
Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området
VIRVE-chef (t)
Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter
att sköta de uppgifter som hör till tjänsten
Instrumentskötare
Instrumentskötarens yrkesexamen.
Instrumentservicechef
Lämplig examen på högskolenivå och dessutom legitimering enligt lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och
tillräcklig erfarenhet av området
Chefsfysiker
Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt
docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik
HNS Samförvaltning
Personalledningen
13 (14)
HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)
Övertandläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området
Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är
dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och
behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie
doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som
specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet.
Överskötare
Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och närmaste chefens
uppgifter
Chefskemist
Kompetens som sjukhuskemist enligt förordning 564/94 samt
docentkompetens i biokemi eller kemi
Överläkare
Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig
erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området.
Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd
docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet.
Miljöchef
Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av
miljöförvaltningsuppgifter
HNS Samförvaltning
Personalledningen
14 (14)