Masterprogram i humaniora 2015/2016

Masterprogram i humaniora 2015/2016
120 HP
UPPSALA , GOTLAND
CAMPUS 100%
Masterprogram i humaniora är programmet för dig som har
läst en grundutbildning fram till kandidatexamen i något av
historisk-filosofiska fakultetens ämnen. Programmet
innehåller 14 olika inriktningar som täcker snart sagt alla
uttrycksformer för mänsklig kultur: konst, historia, religion,
litteratur, filosofi, musik, sociala mönster och materiella
lämningar.
OM PROGRAMMET
Du väljer inriktning för masterprogrammet beroende på vad som ingår i din filosofie kandidatexamen. Programmet har följande
huvudområden som inriktning:
■ Antikens kultur och samhällsliv
■ Arkeologi
■ Estetik
■ Etnologi
■ Genusvetenskap
■ Historia
■ Idé- och lärdomshistoria
■ Konstvetenskap
■ Kulturantropologi
■ Litteraturvetenskap
■ Musikvetenskap
■ Praktisk filosofi
■ Retorik
■ Teoretisk filosofi
Masterprogrammet ger dig en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Du skriver ett examensarbete om 45
högskolepoäng (hp), 30 hp för magisterexamen, och läser några obligatoriska kurser inom din valda inriktning. Därutöver kan du
välja bland ett stort antal kurser som täcker hela fakultetens bredd.
Du erbjuds även några ”verktygskurser” som ger dig praktiska färdigheter inför det kommande yrkeslivet, samt möjligheten att göra
verksamhetsförlagd utbildning vid företag, organisationer eller myndigheter. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.
EXAMEN
Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med någon av följande inriktningar som
huvudområde; antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, historia, idé- och lärdomshistoria,
konstvetenskap, kulturantropologi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, praktisk filosofi, retorik eller teoretisk filosofi.
Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).
OM UNDERVISNINGEN
Undervisningen varierar mellan olika kurser, och bedrivs främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning, men även
laborationer och exkursioner. Undervisningen på inriktningarna kulturantropologi och genusvetenskap sker övervägande på
engelska.
Programmet ges i Uppsala. Inriktningen Arkeologi ges även i Visby.
UPPLÄGG
Programmet består av en masteruppsats om 45 hp (30 hp för magisterexamen), några obligatoriska kurser inom ditt huvudområde,
samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historiskfilosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras inför varje termin.
Inriktningar
■ Antikens kultur och samhällsliv
■ Arkeologi
■ Estetik
■ Etnologi
■ Genusvetenskap
■ Historia
■ Idé- och lärdomshistoria
■ Konstvetenskap
■ Kulturantropologi
■ Litteraturvetenskap
■ Musikvetenskap
■ Praktisk filosofi
■ Retorik
■ Teoretisk filosofi
KARRIÄR
Med sin ämnesbredd och kursernas avancerade innehåll ger masterprogrammet en stabil grund att stå på inför ditt kommande yrkesliv, vare
sig du väljer forskarbanan eller en praktisk yrkeskarriär.
BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Antagning sker till både höst- och vårterminen. 15 april är sista dag för anmälan till höstterminen.
15 oktober är sista dag för anmälan till vårterminen.
ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV
ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
VT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-10-15
Anmälningskod:UU-P5002
Anmälningskod:UU-P0002
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i antikens
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i antikens
kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk examen.
kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk examen.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval:Platsgaranti
Urval:Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
ARKEOLOGI
ARKEOLOGI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Gotland
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5024
Anmälningskod:UU-P5003
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
grundnivå.
grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
ARKEOLOGI
ARKEOLOGI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
VT16 100% Campus
VT16 100% Campus
Studieort: Gotland
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-10-15
Sista anmälningsdatum:2015-10-15
Anmälningskod:UU-P0024
Anmälningskod:UU-P0003
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
grundnivå.
grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
ESTETIK
ETNOLOGI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5011
Anmälningskod:UU-P5052
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med estetik som
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med etnologi som
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
huvudområde eller kandidatexamen med kulturantropologi som
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
huvudområde plus 60 hp i etnologi eller motsvarande utländsk
krävs för grundläggande behörighet till svensk
examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska
högskoleutbildning på grundnivå.
motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till
Urval: Platsgaranti
svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Urval:Platsgaranti
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
GENUSVETENSKAP
HISTORIA
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5111
Anmälningskod:UU-P5021
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i historia
genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande
eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper
utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och
i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för
engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande
grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
grundnivå.
Urval:Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA
KONSTVETENSKAP
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5031
Anmälningskod:UU-P5041
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé- och
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som
lärdomshistoria, eller med 90 hp historia/ekonomisk historia,
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
eller motsvarande. Behörig är också student med examen från
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med
krävs för grundläggande behörighet till svensk
Uppsats STS – idé- och lärdomshistoria. Dessutom krävs
högskoleutbildning på grundnivå.
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
Urval: Platsgaranti
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
grundnivå.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
Urval:Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
KULTURANTROPOLOGI
LITTERATURVETENSKAP
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5051
Anmälningskod:UU-P5061
Undervisningsspråk: engelska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande
litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.
utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval:Platsgaranti
Urval:Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
MUSIKVETENSKAP
PRAKTISK FILOSOFI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5070
Anmälningskod:UU-P5012
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som
musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
krävs förkunskaper i svenska och engelska motsvarande vad
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
som krävs för grundläggande behörighet till svensk
krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval:Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
RETORIK
TEORETISK FILOSOFI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT15 100% Campus
HT15 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Sista anmälningsdatum:2015-04-15
Anmälningskod:UU-P5062
Anmälningskod:UU-P5013
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i retorik
Behörighet:Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som
eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
krävs för grundläggande behörighet till svensk
grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval:Platsgaranti
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
Avgifter:För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
KONTAKT & MER INFO
Kontakta institutionen för respektive huvudområde:
Institutionen för kulturantropologi och
[email protected]
Telefon: 018-471 22 85
Institutionen för arkeologi och antik
[email protected]
Telefon: 018-471 20 93
Centrum for [email protected]
Telefon: 018-471 72 98
Filosofiska institutionen (Avdelningen för praktisk filosofi,
Avdelningen för teoretisk filosofi, Avdelningen för estetik)018
-471 73 50, 73 51
Historiska [email protected]
Telefon: 018-471 15 23
Institutionen för idé- och
lä[email protected]
Telefon: 018-471 29 47
Konstvetenskapliga [email protected]
Telefon: 018-471 28 87
Litteraturvetenskapliga institutionen (inkl. avdelningen för
retorik)[email protected]
Telefon: 018-471 29 50
Institutionen för [email protected]
Telefon: 018-471 68 20
www.uu.se/utbildning