Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng
Kurskod: SPCSPE01
Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning
ISBN:978-91-40-68213-0
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och
delaktighet i samhället.
• Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika
behov och erfarenheter samt till situationen.
• Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska
sammanhang.
• Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika
situationer och aktiviteter.
• Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet,
avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
• Kritisk bearbetning av information från olika källor.
• Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och
aktiviteter på individ- och gruppnivå.
• Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har
för människors delaktighet.
• Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor
Centralt innehåll:
Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet
i samhället.
Uppgift 1
Gruppredovisning
Funktionsnedsättningar
-stöd ger möjlighet
Nyckelord:






Specialpedagogik för elever i behov av särskilt stöd
Skillnaden funktionsnedsättningar/funktionshinder
Fysiska funktionsnedsättningar
Intellektuella funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Psykiska funktionsnedsättningar
1. Vad handlar Specialpedagogik om?
2. Vad är det för skillnad på en funktionsnedsättning och ett funktionshinder?
3. Vilka fyra huvudgrupper av funktionsnedsättningar finns det och vad utmärker dem?
Redogör för någon diagnos inom varje huvudgrupp av funktionsnedsättning.
4. Vilka utredningar behöver man göra för att kunna ställa en diagnos?
5. Vilka yrkesgrupper från olika verksamheter kan samverka när det gäller barn och
ungdomar med olika funktionsnedsättningar?
6. Vad är en habilitering? Vad kan man få hjälp med där?
Centralt innehåll:
Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika
behov och erfarenheter samt situation.
Uppgift 2a
Samhällets insatser för människor
i behov av stöd
Föreläsning LSS lagen
Nyckelord:
 Internationella överenskommelser
 Nationella lagar och bestämmelser
 Insatser i förskola och skola
 Insatser i vård och omsorg
 Organisationer och samordnade insatser för delaktighet
Instuderingsfrågor:
Inläsning/arbete i studiegrupp
Besvara samtliga frågor i kurslitteraturen sidan 214 – 215
Uppgift 2b

Individuell skriftlig inl. uppgift
Ta reda på hur myndigheter i Sverige arbetar med frågor som gäller integration,
segregation, likabehandling och diskriminering.
Leta efter information på följande myndigheters webbplatser eller andra som du själv
känner till:

Regeringskansliet
Migrationsverket
Skolverket
Diskrimineringsombudsmannen
Gör en skriftlig inlämning där du kortfattat beskriver vad de olika myndigheterna
arbetar med.
Centralt innehåll:
Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala sammanhang.
Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilka funktioner och betydelse de har
för människors delaktighet.
Uppgift 3 a
Individuell skriftlig inl. uppgift
Specialpedagogiska insatser
Nyckelord:




Specialpedagogens/speciallärarens roll
Förhållningssätt och bemötande
Metoder
Hjälpmedel
1. Beskriv specialpedagogens och speciallärarens roll. Vilka likheter och skillnader finns?
2. Ge exempel på hjälpmedel som hör till följande grupper, vem som kan använda dem
och hur:
-
kognitiva hjälpmedel
taktila hjälpmedel
alternativa kommunikationshjälpmedel
Uppgift 3b
Gruppredovisning

Börja med att välja
- en fysisk funktionsnedsättning
- en intellektuell funktionsnedsättning
- en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Vid redovisningen ska ni:
- beskriva funktionsnedsättningen och vilka specialpedagogiska insatser
personen kan behöva för att klara sin vardag i skola och arbetsliv
- era slutsatser och reflektioner utifrån de insatser ni föreslår.
Studiebesök:
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nygatan 18-20
Datum:
Tid:
HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan Umeå, Storgatan 76
Datum:
Tid:
Centralt innehåll:
Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika
insatser och aktiviteter på individ - och gruppnivå.
Uppgift 4
individuell skriftlig inl. Uppgift
Planering, uppföljning och dokumentation
Nyckelord:
 Handlingsplan i förskolan
 Åtgärdsprogram i skolan
 Vårdplanering inom vård och omsorg
Instuderingsfrågor
Besvara samtliga frågor på sidan 130 -131 i kurslitteraturen
Centralt innehåll:
Interaktion och kommunikation i samarbete och möte med människor.
Uppgift 5
Inläsning /arbeta i studiegrupp
Kommunikation – samspel i möten
med människor
Nyckelord:





Kommunicera – att förstå och bli förstådd
Dialog i barn – och elevgrupper
Reflekterande samtal
Handledning
Svåra samtal
Instuderingsfrågor
1. Vad kan vara bra att tänka på när det gäller ord, röst och kropp när man
kommunicerar?
2. Vad innebär det att lyssna aktivt?
3. Hur kan man skapa en bra dialog i en barn – eller elevgrupp?
4. Vad är ett reflekterande samtal?
5. Vad innebär handledning?
6. Vad bör en handledare tänka på?
Centralt innehåll:
Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika
situationer och aktiviteter.
Uppgift 6
individuell skriftlig inl. Uppgift
Specialpedagogiska perspektiv
Nyckelord:



En skola för alla
Teori om lärande och utveckling
Förutsättningar för lärande och utveckling
Instuderingsfrågor
1. Vad menas med specialpedagogiska perspektiv?
2. Hur kan personal i förskola och skola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv arbeta
med en skola för alla?
3. Vilka fyra former av kunskap används i läroplanen och vad innebär de?
4. Varför är det viktigt att som specialpedagog få en helhetsbild av vilka faktorer som
kan ha påverkat elever i behov av stöd?
5. Ge exempel på hur barn och ungdomar som lever i en dysfunktionell miljö eller som
har flyktingbakgrund kan få stöd och hjälp?
Kursprov
Kursen avslutas med skriftligt prov. Provet omfattar samtliga moment som ingår i denna
studieguide.
Kunskapskrav
Betyget E
Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för
människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven
översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer
med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser
använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar
enkla slutsatser.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den
med enkla omdömen.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och
aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet använder eleven redskap och metoder som
finns angivna för uppgiften. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss
säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en enkel dokumentation av
utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet
relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen
utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa
lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation
till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för
sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget C
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för
människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven
utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med
hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt
förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den
med nyanserade omdömen.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter
efter samråd med handledare. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som
passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse
samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven samt
kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade
omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen
diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till
människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument
för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras
konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom
redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet
kan skapas i
olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt
förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den
med nyanserade omdömen.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade
arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare, samt anpassar vid behov
genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer och använder eleven redskap
och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sina val.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt
tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i
samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av
utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta
begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade
omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven
utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och
handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven
välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
Bra länkar:
http://www.fks.org.se/
http://www.fub.se/
http://www.do.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.spsm.se/
http://www.pictogram.se/
http://www.ala.fub.se/