förebyggande tandvård

1. Mölndal RKs tandvårdsprojekt - i två världsdelar
Mölndal Rotaryklubbs tandvårdsprojekt omfattar f n ca 12 000 barn i 37 städer - i två
världsdelar. Sedan starten och fram till dags dato har dessutom flera tusen barn
genomgått programmet för bättre tandhälsa. Resultatet hittills är att barnen fått en
avsevärt bättre tandstatus. Allt arbete i projektet sker på ideell basis och med bidrag
från enskilda personer, organisationer och företag. Från att inledningsvis ha varit ett
lokalt Rotaryprojekt som kunde skötas med ”vänster hand” finns nu en särskild
organisation för ändamålet. 4-5 personer, med bred erfarenhet av tandvård och från
arbete dels i projekt och dels från kulturer i andra länder, är engagerade.
Projektet drivs med ett 90-konto, 90 02 51-0.
Projektet startade 1995 då Råda församling ville hjälpa till med tandvård i Rumänien.
Rumänska barns tandhälsa är, med svenska mått mätt, katastrofal. En utrangerad buss från
Bygghälsan byggdes om till en mobil tandvårdsklinik och en tandläkare från Mölndal blev
projektets odontologiske expert.
Bygghälsans buss som byggdes om till mobil tandvårdsklinik
Via kontakter i Rumänien startade verksamheten i staden Arad i västra Rumänien. Bussen
bemannades med svenska tandläkare och sköterskor som på volontärbasis genomförde
fluorsköljning på barn i årskurs 1 på en av stadens skolor.
I början på 2000-talet knöt projektet ytterligare en tandläkare till sig, Stig Fässberg. Han är
medlem i Mölndal RK, vilket innebar att vår klubb började engagera sig i projektet för att
sedan ta över detsamma.
Sedan har projektet etappvis utökas till dagens nivå:


En fast klinik har byggts på skola 7 i Arad och i första skedet sändes tandvårdsteam
från Sverige regelbundet till Rumänien för att genomföra och instruera i tandvårdsprofylax.
Tandhälsovården i Västra Götalandsregionen (VGR) stödjer sedan 2009 projektet och
bidrar med sin världsledande kunskap inom förebyggande tandvård. Dessutom stöttar
VGR projektet ekonomiskt. De har bl a skänkt en mobil enhet och en av deras
odontologiska experter, som dessutom pratar rumänska och ungerska, är knuten till
projektet. Kontakter är sedan flera år etablerade mellan odontologiska fakulteter i
Rumänien och Sverige och rumänska tandläkare har varit på studiebesök hos
tandläkare i Mölndal och på den odontologiska fakulteten i Göteborg. F n deltar
studenter från tre rumänska odontologiska fakulteter i arbetet med att lära de rumänska
barnen att sköta sina tänder och varför fluorbehandling är viktigt. VGR har också,
tillsammans med rumänska tandläkare, tagit fram ett datoriserat uppföljningsprogram
för kariesregistreringar.
Rumänska tandläkarstudenter och barn framför den buss som VGR skänkt

Ett antal introduktions-seminarier för rumänska rotaryklubbar och tandläkare har
hållits i Bukarest. Deltog gjorde också representanter från det rumänska
hälsoministeriet. Efter seminarierna har det startats projekt i varje berörd stad. Vid
varje nytt läsår utökas dessutom projektet med ett antal nya städer. Från 2012 har det
tillkommit i snitt ca 10 000 barn per år.
Rumänska tandläkare efter ett seminarie i oktober 2011.

Projektet drivs nu, i samarbete med Rotarys District 2241 (Rumänien och Moldavien),
som ”Pilot projects” i ett trettiotal städer samt i princip för alla lågstadiebarn i
kvartsmiljonstaden Arad. Barnen i årskurs 1 genomgår en ”utbildning” i att sköta sina
tänder och de förses med tandborstar och tandkräm. I varje stad leds arbetet av en
Rotaryklubb som också engagerar en lokal tandläkare att på volontärsbasis svara för
det odontologiska upplägget. Resultaten är mycket goda och kariesförekomsten hos de
barn där projektet en gång började är nu nere på samma låga nivå som hos svenska
barn i 7-9 årsåldern.
Ett av många exempel på
rumänska barns tandhälsa

… och så här kan det se ut när barnen
lärt sig vad bra tandhygien innebär
Förutom Mölndal RK och dess medlemar så har många andra gett, och ger,
ekonomiskt eller annat stöd till projektet; Radiohjälpen, VGR, Rotarys U-fond,
Distrikt 2360 och 2241, m fl. År 2014 tilldelades projektet dessutom en Global Grant
av The Rotary Foundation. Härutöver har tandläkare och flera företag med knytning
till tandvårdssektorn bidragit såväl direkt ekonomiskt som med material såsom
Colgate (tandkräm), Te-Pe (tandborstar), Apo-Ex (fluorlack), Schenker (transporter),
m fl.
Vad beror det på att barnen i Rumänien har betydligt sämre tandhälsa jämfört med barnen i
Sverige? Enligt projektets tandläkare beror detta till stor del på att det inte finns någon
utbredd tandborstningskultur med fluortandkräm i Rumänien. Vidare genomförs ingen
organiserad förebyggande barntandvård och inte heller någon fluorlackning. Även en god
matkultur är av stor vikt i detta sammanhang. Det svenska begreppet ”lördagsgodis” är
numera infört för de rumänska barn som ingår i projektet. Detta som ett sätt att få barnen att
minska, eller åtminstone koncentrera, sitt intag av sötsaker och sedan helst borsta tänderna.
Den svenska ambassaden i Bukarest har tagit fram ett rumänskt uttryck för ”lördagsgodis”
vilket nu hårdlanseras som “Sâmbăta dulce”.
Kontakterna med de rumänska myndigheterna har varit många och ibland lite annorlunda
jämfört med myndighetskontakter i Sverige. Av speciell betydelse för projektets utveckling
har därför engagemanget från den tidigare svenske ambassadören i Rumänien, Anders
Bengtcén, varit.
En viktig del av projektet är att få Rumäniens hälso- och skolministerier att inse vikten av att
ta över detta projekt och utveckla det till ett landsomfattade och därmed nationellt program så
att landets samtliga barn skall kunna omfattas i ett program för förebyggande tandhälsovård.
Från vår sida läggs stor möda ner på att på olika sätt informera berörda ministerier om
effekterna och fördelarna med att stötta barnen och deras föräldrar.
Nu har vi nått så långt att vår vision att kunna lämna över projektet till de rumänska
ministerierna är inom räckhåll. Kontakter är sedan mer än ett år etablerad med den svenska
regeringens nationella samordnare för utsatta EU-migranter (innefattande bl a rumäner) i
Sverige.
Från vänster Göran Hammarskjöld, Mölndal Rk, Anna Mattsson, utredningssekreterare,
Martin Valfridsson, regeringens nationella samordnare för utsatta EU-migranter och Gunnar
Eriksson, tandvårdsdirektör Västra Götalandsregionen.
Vi har under sommaren 2015 tagit ytterligare ett steg mot vår vision att en dag skall den
rumänska regeringen ta över projektet och göra det till ett rumänskt och landsomfattande
program. Vi har numera även en etablerad och direkt personlig kontakt med den rumänske
hälsoministern Dr Nicolae Bănicioiu samt Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister;
Åsa Regnér och hennes statssekreterare, Pernilla Baralt.
Vid sidan om huvudprojektet i Rumänien kan nämnas att vi under hösten 2014 kom i kontakt
med ett barnhem och en skola i La Paz, Bolivia. Barnhemmet och skolan drivs, tillsammans
med ett universitet för managementstudier, av en stiftelse med norska intressen. Här startades
ett förebyggande tandvårdsarbete med regelbunden tandborstning med fluortandkräm och
fluorlackning. Även begreppet ”lördagsgodis” infördes. Planerna för framtiden innehåller
både byggande av en tandklinik på skolan och en aktiv medverkan av sistaårskursarna på den
odontologiska fakulteten i staden. Behovet bedöms som mycket stort. Vi strävar efter att
effekterna av projektet ska följas upp med det registreringsprogram som vi redan har i
Rumänien.
90-konto
För att kunna genomföra vår del av projektet drivs detta med ett 90-konto (90 02 51-0).
Kontot är beviljat och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, en garanti för att pengarna
når ändamålet. Nämnas kan att det är unikt att ett enskilt Rotary-projekt som drivs av en klubb
läggs upp med ett 90-konto. Alla bidrag till kontot mottas med tacksamhet.
För Mölndal RKs tandvårdsprojekt i Rumänien (och Bolivia)
Göran Hammarskjöld
Projektledare
[email protected]
okt 2015
Jörgen Alexandersson
Pressansvarig
[email protected]