VÅRA ÄRTDISTRIKT

VÅRA ÄRTDISTRIKT
KONTAKTPERSONER
GRÖNSAKSAVDELNINGEN FINDUS SVERIGE AB • TEL: 042-86 000 • FAX: 042-821 70
DISTRIKT 3
Per-Albin Persson
Odlingschef
042-86249
0705-325416
peralbin.persson @se.findus.com
Andreas Malmqvist
Odlingskonsulent
042-86 395
0761-19 52 04
andreas.malmqvist @ se.findus.com
DISTRIKT 1
DISTRIKT 4
Anders Svensson
Odlingskonsulent
042-86171
0703-76 79 89
anders.svensson @ se.findus.com
Göran Claesson
Odlingskonsulent
042-86 164
0705-55 01 49
goran.claesson @ se.findus.com
DISTRIKT 2
Henrik Påhlsson
Odlingskonsulent
042-862 97
0703-78 79 51
henrik.pahlsson @ se.findus.com
Findus Sverige AB | 267 81 Bjuv | www.findus.se
GODA ODLINGSRÅD
FÖR FINDUS ÄRTER
FINDUS ÄRTER. VÅRT GRÖNA GULD!
Findus har sina rötter i den skånska myllan. Vi har producerat ärter sedan 1940-talet. Utvecklingen
har ständigt gått framåt och idag producerar vi över 30 000 ton varje år. Att odla Findus ärter kräver
stor kvalitetsomsorg från sådd till skörd. Just därför är våra ärter uppskattade långt utanför Sveriges
gränser. Omkring tre fjärdedelar av skörden exporteras, främst till Italien och Tyskland.
Vi väljer noggrant ut de bästa jordarna med bästa förutsättningar för en bra skörd. Det är viktigt
att så vid rätt tidpunkt. När skördetiden närmar sig måste ärterna skördas i rätt ögonblick och frysas
inom tre timmar. Det gör att ärterna behåller sina vitaminer och sin utsökta Findus-smak. I mer än
20 år har vi odlat ärterna enligt modellen Findus LISA – Low Input Sustainable Agriculture. Konceptet ger välkontrollerade ärter av hög och jämn kvalitet odlade med låg klimat- och miljöpåverkan.
Vi är stolta över vårt gröna guld och hoppas varje år på ”ärtväder”, att vi tillsammans med dig
som odlare kan bjuda konsumenten på de allra finaste ärterna.
Per-Albin Persson
Odlingschef, Findus
Findus 10 punkter enligt LISA-konceptet:
7. Bevattning
1. Kontraktsodling
– Skyldigheter och rättigheter
– Tidpunkt och kvantitet
2. Jordtester
8. Mognadsgrad
– Friska sunda jordar
– Provtagning
3. Sorter
9. Skörd och infrysning
– Sjukdomsresistenta sorter
– Kvalitet och snabb infrysning
10. Ständig förbättring
4.Växtnäring
– Bakteriebehandlat utsäde
– Produktkvalitet/miljöpåverkan
5. Såplanering
– ”One farm concept” – kontraktsodlade grödor
– Tredjeparts-klimatcertifiering
– Sorter och såtider
6.Växtskydd
– Resthalter under detektionsgräns
2
Findus odlingsmodell
MARS
FEB
JAN
D
PRISFÖRHANDLING
JORD- NÄRINGSANALYS
UTBILDNING
NOV
SÅDD
OGRÄSKONTROLL
INSEKTSKONTROLL
F&U
SVAMPTEST
I VÄXTHUS
JORDPROVTAGNING
SÅDD
SKÖRD
MOGNADSKONTROLL
OGRÄSKONTROLL
INSEKTSKONTROLL
SKÖRD
MOGNADSKONTROLL
INSEKTSKONTROLL
MAJ
EC
APRIL
KONTRAKTSTECKNING
JUNI
JULI
KT
O
SEP
AUG
Så här odlar du ärter med Findus. Säsongen börjar med att våra odlingskonsulenter besiktigar ditt fält och tar jordprover
för att se om det är lämpligt för ärtodling. Jordarna provodlas och svamptestas sedan i växthus.
Alla lantbrukare måste vara tredjepartscertifierade för att odla Findus ärter. När våren kommer är det dags för sådd.
Under växtsäsongen kontrollerar vi ogräs, insekter och mognad, innan Findus ärter äntligen kan skördas, snabbt frysas in
och därefter njutas av konsumenten året runt.
Certifiering för säkra livsmedel
Findus har nu infört en tredjepartscertifiering av alla våra
råvarorna är svenska och att hela produktionen sker
odlare. Detta handlar om livsmedelssäkerhet, spårbarhet
under kontrollerade former. Ärterna kan spåras tillbaka
och dokumentation av utförda åtgärder i fält. De odlare
till odlarna.
som ej har egen IP certifiering skall fylla i och uppfylla
Nästa steg i certifieringsarbetet är klimatdelen vilket
kraven i vår checklista. Grunden i denna är Miljöhuse-
innebär att man genomför åtgärder för att minska klimat-
synen för att säkerställa att vi som företag och ni som
påverkan.Viktiga punkter i denna del är att man gör kväve-
odlare följer lagar och förordningar som gäller i Sverige
balansräkning för bästa utnyttjande av det kväve som man
I samband med detta märker vi alla våra egenproduce-
tillför marken, genomför kurser i sparsam körning (EcoDri-
rade produkter med Svenskt Sigill-märke.Det visar att
ving) och har ständiga förbättringsprogram.
3
JORDPROVTAGNING
I jordproven odlas ärter vars rötter sjukdomsgraderas.
Förekomsten av sporer från rotrötan undersöks och
avläses i mikroskop (i tveksamma fall odlas patogenen fram). Om rotröta konstateras ska fältet vila från
Under hösten börjar vår odlingssäsong med besiktning
ärtodling ytterligare några år.
av fält till kommande odlingsår. Vid besöket tar vi jord-
Våra jordar har olika förmåga att motverka
prover på fältet för att bestämma näringstillståndet i
ärtrotrötan. Därför rekommenderar vi minst åttaårig
jorden samt för provodling i växthus. Jordprovtagning-
växtföljd. Ett högt pH missgynnar infektionen – därför
en och provodlingar i växthus garanterar att jordarna
är det fördelaktigt att kalka. Fälten ska vara väldräne-
vi odlar är lämpliga och fria från sjukdomar.
rade. Ju högre fuktighet i jorden, desto större risk för
Provodlingarna startade i början av 1960-talet och
rotröta. Regniga somrar kan uppföröka svampen, vilket
totalt har vi testat ca 30 000 fält.
innebär att det kan ta många år innan fältet åter kan
användas för ärtodling. Lusern, fodervicker, gula ärter,
foderärter, gul sötväppling och gröna bönor uppförökar ärtrotrötan.
Nya rön har visat att plantorna även kan infekteras
av algsvampen Phytophthora pisi. Den trivs under
samma förhållanden som Aphanomyces, men kan även
infektera och uppförökas av åkerböna. Därför bör
ärt- och åkerböna behandlas på lika sätt och inte odlas
oftare än vart åttonde år.
Sockerbetor infekteras av den närbesläktade algsvampen Aphanomyces cochlioides, men denna art
kan inte uppförökas av ärter.
PLÖJNING
Vi rekommenderar plöjning på hösten för bästa
skörderesultat även om vårplöjning fungerar utmärkt
på lättare jordar. En väl utförd plöjning underlättar och
sparar in bearbetningar på våren.
Bilden visar sjuka respektive friska rötter.
Om vädret tillåter kan du höstharva, men använd
då inte efterharven. Såbädden blir då för fin, vilket gör
Svampsjukdomar
att jorden kan slamma igen på våren och upptork-
Ärtrotröta orsakas främst av algsvampen Aphano-
ningen försenas.
myces euteiches och kan ge stora skördeförluster.
Plantorna angrips via smittad jord, där svampen kan
överleva i många år i form av vilsporer. Ärtrotrötan angriper rötterna, som blir brunfärgade och får
försämrad vattenupptagningsförmåga, vilket leder till
vissna plantor.
Odlingskonsulenterna tar jordprover under hösten
från alla de fält som ska odlas följande år.
4
Såbäddsberedning
Större kokor i ytan motverkar
erosion och att jorden slammar igen.
Andelen större partiklar ökar.
Vattnet får det svårare att ta
sig upp, vilket gör att fukten
bevaras.
När du harvar, ska du vara säker på att jorden är tjänlig
i hela harvskiktet. Använd efterharven och se till att
Här finns merparten av
såbäddens mindre partiklar.
Vattnet kan fortfarande
komma upp, vilket ger maximala groningsbetingelser.
ytan blir så jämn och spårfri som möjligt. Då minskar du
spillet vid skörd. Ett harvdjup på 6 cm räcker i början av
säsongen, medan något djupare rekommenderas under
I den oharvade botten kan
vattnet ta sig upp kapillärt.
den senare delen av såperioden.
Skiss på såbädd.
En lätt, stenrik jord, måste behandlas lite annorlunda.
Första gången du harvar ska du få lös mylla, så att stenen
PLÖJNINGSFRITT
kan vältas ner efter sådd. Under vältningen sjunker såbädden ihop till hälften.
För att få ett bra avdunstningsskydd och en gynnsam
Som alternativ till plöjning kan du använda reducerad
miljö för plantans rotutveckling, ska du göra en grundlig
jordbearbetning. Tala med din odlingskonsulent.
jordbearbetning. Om du sår i senare delen av såperioden,
ska du bryta kapilläriteten genom att utföra den första
Styvare jord
harvningen tidigt, dock inte förrän jorden är väl upptor-
Har du en styvare jord, höstbearbeta ner till ett djup
kad. OBS! Du ska inte välta efter denna harvning!
motsvarande 15-20 cm. En Glyfosat-behandling på
Då ogräset börjar grönska eller efter kraftigare regn,
hösten eller på våren 5-10 dagar innan sådd kan minska
då jordytan slagits ihop, ska du upprepa harvningen.
ogrästrycket i Findus ärter under odlingssäsongen.
Lättare jord
Glyfosat-behandling på hösten eller på våren, samt en
djupluckring innan sådden, skapar goda förutsättningar
för efterföljande moment.
5
SÅDD
Spåren efter traktorn måste luckras upp ordentligt.
Spårluckrarna ska ställas in så att de går exakt framför
varje såbill. Använd inte dubbelmontage om du inte
kan luckra upp spåren framför varje bill. Tänk på att
Eftersom varje fält är som bäst för skörd under
luckra upp även såmaskinens hjulspår.
mycket kort tid bestämmer Findus odlingskonsulenter
vilken dag du ska så ditt fält. Denna noggrannhet är
Skivbillmaskin
viktig för att Findus ärter ska skördas med samma
Såmaskin som är utrustad med skivbillar (typ Väder-
höga och jämna kvalitet, första som sista skördedag.
stad Rapid) rekommenderas särskilt på tyngre jordar.
Normalt sträcker sig perioden för sådd från slutet av
Kör så lite som möjligt på marken och lägg alltid fröet
mars till början av juni. Varje dag får vi underlag från
i fuktig jord.
klimatstationer i Skåne och Halland där uppgifterna
ligger till grund för val av tidpunkt när du ska så för att
få bästa kvalitet.
För att bevara fukten i jorden är det en fördel om
du kan harva upp, så och välta under samma dag. Det
blir då samtidigt lättare att trycka ner stenen. OBS! Du
får dock inte välta när markytan är fuktig!
Sådd av ärter bör ske med en maskin med en
rakbill, typ Överum Tive såjet, eller med en skivbillmaskin, typ Väderstads Rapid. Vid sen sådd av ärter är det
möjligt att göra en Glyfosat-behandling innan sådden,
eller mellan sådd och uppkomst.
Sådd med skivbillmaskin rekommenderas särskilt på tyngre jordar.
I vissa situationer går det att så med skivbillmaskin
utan föregående harvning. Det är viktigt att ytan blir
jämn så att såmaskin och tröska kan göra ett bra
arbete. Före sådd kan det vara nödvändigt att harva
ytterligare en gång för att ta bort vårgrodda ogräsplantor. Såmaskinens förredskap har samma effekt.
.
Var noga med att ställa in spårluckrarna rätt.
Diskutera detta med din konsulent. Fröet ska placeras
Rakbillmaskin
precis under harvbotten. Vändtegen bör harvas upp en
Ärtfröet ska läggas på fuktig och fast harvbotten. Se till
extra gång och sås till sist. Detta gäller speciellt vid fuktiga
att ha en kraftig fjäderspänning på såbillen som även
förhållanden, då vändtegarna lätt blir packade.
bör vara spetsig. Om du kör för fort, riskerar du att
fröet inte hamnar på såbotten.
6
Vid rapidsådd rekommenderar vi sådd av vändtegarna sist.
Vältning
På luftassisterade såmaskiner kan du även talka i fläk-
Eventuell sten måste vältas ner med ringvält. Vältningen
ten. Detta minskar risken för stopp i slangarna.
är en mycket viktig del för att undvika spill och skador
Gör utmatningsprovet efter den rekommendation du
på skördemaskinerna. Under torra förhållanden är det
får i leveransbeskedet.
bra om du vältar samma dag som du sår. Är däremot
Vi tillhandahåller utsäde och levererar fritt till
jorden lite fuktig, måste du vänta tills den är ordentligt
gården. Du ska vara behjälplig med lastmaskin vid
upptorkad alternativt till efter uppkomst. På stenrika
lossningen. Allt utsäde är kontrollerat standardutsäde
jordar och vid torra förhållanden ska du använda en
enligt EUs regler. Utsädesmängden för respektive sort
tung vält med stor diameter. Ju större diameter din
och parti varierar. Detta beror på att vi tar hänsyn till
vält har, desto mindre föser den. Knastervälten föser
tusenkornvikt och grobarhet. Vi strävar efter 80-115
inte, men kör du för fort kan den riva upp frö och
plantor/m², beroende på sort. Findus är anslutna till
småsten.
Svepretur vilket innebär att alla använda utsädessäckar
Fördelen med en väl utförd vältning och sten-
kan lämnas vid insamlingarna av lantbruksplast.
plockning är stor, främst eftersom skördemaskinerna
arbetar direkt mot markytan med plockbordet. Mycket
sten ger maskinerna stora problem att plocka upp
ärtbaljorna på ett bra sätt.
Anledningar till dålig uppkomst
• Dåligt utförd plöjning och harvning resulterar
i ojämn harvbotten
Utsäde
För att minska påfrestningen på såmaskinen, ska du ha
• Såmaskiner som ej lyckas lägga fröet på tillräckligt
sådjup på grund av dålig billspänning
tillräckligt stort avstånd mellan bottenklaff och matarvals.
• Spårluckrare som är fel inställda eller slitna
Huvudparten av allt utsäde är förtalkat. Till ej förtalkat
• Igenslammade fält
utsäde skickar vi med talk som är till för att underlätta
• Uttorkad såbädd
utmatningen. OBS! Talket påverkar utmatningen.
• Vältning under för fuktiga förhållanden
7
Exempel på så- och skördeplan
APRIL
TIDIG SORT
MEDELTIDIG SORT
SEN SORT
MAJ
SÅDD
JUNI
JULI
VÄXTPERIOD
AUGUSTI
SKÖRD
GÖDSLING
Såtidpunkt
Eftersom vi av kvalitetsskäl vill skörda Findus ärter när
de är som absolut bäst och samtidigt ha optimalt fabriksutnyttjande, måste vi sträcka ut skörden under så
Samtidigt som vi tar jordprov för svamptest, gör vi en
lång tid som möjligt. På samma gång vill vi att såperio-
förenklad markkartering som ligger till grund för vår
den ska vara så kort som möjligt.
gödslingsrekommendation.
Denna kombination når vi genom att börja så en
Skörden beräknas bortföra ca 5 kg P och 15 kg K
tidig sort med kort växtperiod och sluta med en sen
per hektar. Samtidigt återlämnar ärtgrödan ca 15 kg P
sort med lång växtperiod. Tidpunkten för sådd påver-
och 90 kg K i reven.
kas även av vilken höjd över havet ditt fält ligger på.
Det är viktigt att du håller dig till vår planering och den
Fosfor
överenskomna sådagen.
Ärterna kräver inte någon större mängd fosfor, men
fosforn har en viktig funktion i plantans fotosyntes och
Dagen för sådd kan ändras
metabolism. Eventuell brist fördröjer mognaden och
Plantans tillväxt är helt beroende av temperaturen.
hämmar tillväxten hos ärtplantan. Fosfor är som mest
Därför är det längre tid mellan sådagarna i början av
lättillgängligt för grödan om marken har ett pH-värde
april än i slutet av maj. Blir dygnsmedeltemperaturen
mellan 6,0 och 7,5. Våra rekommendationer ser ni
lägre än normalt sår vi färre hektar per dag, blir den
i tabellen.
högre sår vi fler hektar per dag än grundplanen.
Datumet i ditt kontrakt kan alltså ändras. Vi kontaktar
dig alltid i god tid före sådd.
Tvingas du avbryta sådden, till exempel på grund
av regn, ska du omedelbart kontakta din konsulent.
Sår du vid olika tidpunkter, måste du markera upp
gränserna mellan sådderna.
8
P-klass
1
11
111
1V
V
Lättlöslig P
P
mg/100g torr jord kg/ha
< 2,0
2,0-4,0
4,1-8,0
8,1-16,0
> 16,0
Frågorna inom detta område är mycket komplexa,
men för närvarande sker stora förbättrings- och kvali-
30
20
10
-
tetssäkringsarbeten. Funderar du på att sprida restprodukter på din gård, kontakta din odlingskonsulent.
Magnesium, Svavel och Mangan
Försök med magnesium, svavel och mangan visar små
K-klass
1
11
111
1V
V
Lättlöslig K
K
mg/100g torr jord kg/ha
< 4,0
4,0-8,0
8,1-16,0
16,1-32,0
> 32,0
eller inga skördeökningar. Det är alltså först när du
misstänker en direkt brist av dessa näringsämnen som
det är motiverat med tillförsel. Med ärterna bortförs
120
80
40
-
cirka 2 kg svavel per hektar. Manganbrist kan uppträda
på jordar med höga pH-värden under torra förhållanden. Symptomen är gula blad mellan nerverna med
början i kanterna. Övriga näringsämnen är oftast väl
Rekommendation för P och K
för Findus ärter.
tillgodosedda.
Kalium
pH-värdet
Ärterna kräver ganska mycket kalium, vilket påverkar
Ärterna trivs bäst med ett pH-värde mellan 6,0 och
ärtplantans ämnesomsättning. Vid brist på kalium kan
7,0. Har jorden lägre pH-värde än 6,0, bör du kalka.
ärtplantan sloka och bli känsligare för torka och skador.
Mängden fritt K är tillräcklig i klass IV och V, men i klass
I till III krävs tillförsel av K (se tabellen).
Kväve
Ärterna tar till vara luftens kväve. Till efterföljande
gröda kan du räkna med att 50 kg/ha av detta kväve
finns tillgängligt.
Stallgödsel
Det är möjligt att tillgodose ärternas näringsbehov
genom att sprida stallgödsel på fältet. Vi anser dock
att stallgödseln p g a sitt kväveinnehåll i första hand ska
användas till andra grödor som inte kan fixera kväve
från luften. Undvik i möjligaste mån markpackning vid
spridning, eftersom detta kan hämma ärternas tillväxt.
Vill du använda stallgödsel bör du kontakta konsulenten.
Organiska restprodukter
Bra mull- och näringsrika restprodukter från samhälle
och industri bör i framtiden återföras till åkermarken,
dock med den klara målsättningen att halten av oönskade ämnen i jorden inte ökar.
9
10
11
risken för läckage är ett utmärkt exempel på detta.
Odlaren står själv för kostnaden vad gäller utförande
och preparatkostnad. Bekämpningen kan antingen
utföras i egen regi eller med lämplig maskinstation,
granne eller annan som är godkänd att utföra bekämpningen. Findus kan också rekommendera utförare. Vi förutsätter godkänd utrustning och utförare
i enlighet med vår checklista eller IP.
Vår personal kontrollerar dina fält för att bevaka
när bekämpningströsklarna är uppnådda. De tar sedan
kontakt med dig för att bestämma medel, dos och tidpunkt för eventuell bekämpning. Fälten kontrolleras efter
utförd behandling, detta gäller både ogräs och insekter.
Oftast brukar bekämpningen av lus, vecklare och gammaflylarv samordnas. Givetvis måste du följa reglerna som
är uppställda för att skydda biodlingar. Om vältning sker
efter uppkomst bör du vänta upp emot en vecka innan
ogräsbehandling sker.
Innan du använder växtskyddsmedel mot
ogräs och insekter, måste du ovillkorligen samråda med din odlingskonsulent.
Tillsammans bestämmer ni då preparat,
tidpunkt och dos. Odlaren ansvarar själv
för utförd behandling.
OGRÄS
Ogräs minskar inte bara skörden, utan kan även sänka
kvaliteten på våra produkter. Ju mer ogräs, desto
större risk att vi får in knoppar och frön från tistel,
Växtskydd
nattskatta, lin, gullkrage, baldersbrå med flera.
När förekomsten av ogräs är låg och inga av våra
problemogräs förekommer, kan ogräsbehandling i vissa
fall helt eller delvis uteslutas.
Vår målsättning är att använda så lite bekämpningsmedel som möjligt och ändå få en bra effekt mot ogräs
och insekter. Detta når vi genom att behovsanpassa
dos och tidpunkt individuellt för varje fält, baserat på
långvariga forsknings- och försöksarbeten. Denna kunskap om vårt odlingsområde har hjälpt oss att minska
användningen av bekämpningsmedel.
Förutom behovsanpassade doser måste vi också
värna om miljön kring fälten. Skyddszoner längs vattendrag som gynnar biologisk mångfald och minskar
0-ruta för att avläsa effekten av ogräsbehandlingen.
12
Bäst spruteffekt mot ogräs får du vid en kombina-
Nattskattans bär har en viss giftighet, ser ut som
tion av hög markfuktighet och lämplig temperatur.
ärter och är mycket svåra att sortera bort i fabri-
Behandla mot ogräs tidigt, när ärterna är fyra till fem
ken. Skulle nattskatta fortfarande finnas i fältet, trots
centimeter höga. Undvik att behandla om temperatu-
bekämpning, måste de precis som tistelknopparna
ren är lägre än 12 eller högre än 23 grader. Behandla
plockas bort före skörd. Meddela odlingskonsulenten
inte heller om det finns risk för nattfrost, våta plantor
vid känd förekomst av nattskatta.
eller om regn väntas inom två-tre timmar.
Linets frökapslar ställer till samma problem som
Diskutera lämplig tidpunkt för bekämpning med
din odlingskonsulent. Lämna en obesprutad ruta (noll-
tistelns knoppar. Spillfrö från lin kan ligga kvar i marken
ruta), så att spruteffekten kan kontrolleras i efterhand.
upp till tio år med bevarad grobarhet. Lin går inte att
bekämpa i ärter, därför bör lin ej odlas i samma växtföljd.
Tistel kan inte bekämpas kemiskt i växande ärter.
Istället måste du försöka bli av med den i de närmast
Kvickrot kan du bekämpa kemiskt. En kemisk be-
föregående grödorna.
kämpning sker bäst året före ärtgrödan. På grund av
Det mest effektiva sättet att bekämpa tistel är
karenstiden på tillgängliga preparat kan inte kvickrot
kemiskt i spannmål innan ärtgrödan. Tistel kan även
bekämpas i växande Findus ärter.
behandlas med en hög dos glyfosat på hösten (året
innan). Viktigt med bra tillväxt. Eftersom tistelknoppar
Flyghavre omfattas av flyghavrelagen, som säger att
inte får förekomma i färdigvaran måste de bort före
fälten måste vara fria från flyghavre vid skörd.
skörd. Antingen repar du bort knopparna för hand
eller drar upp plantorna och transporterar bort dem
från fältet. OBS! Repa inte för tidigt, då hinner nya
knoppar bildas.
13
Insekter
feromon sätts ut i vart femte till tionde ärtfält och läses
Ärtbladlusen är vår vanligaste skadegörare. Den
Trips och vivel kan ge skador som kan se allvarliga ut
förekommer i fält från mitten av juni och kan föröka sig
när plantorna är små. Plantorna växer dock ifrån skador-
mycket snabbt. Dess näringssug kan leda till stora skörde-
na, så att de varken leder till skördenedsättning eller för-
förluster. Tidpunkten för behandling mot löss bestäms av
senad skörd. Undvik att ogräsbekämpa tills plantan växt
hur många löss som finns per planta och vilket utveck-
ifrån vivelangreppet. Bekämpning är oftast inte aktuell.
av en gång i veckan.
lingsstadium plantorna befinner sig i. Även en andra
behandling av lus kan förekomma.
Gammaflyets larver och puppor kan enstaka år ställa
till problem i våra odlingar. Larverna äter inte av de gröna
Ärtvecklaren är en fjäril vars larver angriper ärterna
ärterna utan lever i reven.
inne i baljan. Från slutet av juni och framåt lägger den sina
När vi tröskar följer larver med in i fabriken där de
ägg i blommande ärtfält. Efter en till två veckor kläcks
inte kan sorteras bort. Vi drabbas då av allvarliga rekla-
äggen och larverna söker sig till baljorna, där de sedan
mationer. Vi avgör bekämpningsbehovet genom att sätta
lever ytterligare tre till fyra veckor. Det är i detta stadium
ut fällor med feromon, två till tre per distrikt, och avläser
som vecklaren ställer till stor skada i våra odlingar med
fällorna kontinuerligt under säsongen.
maskätna ärter som följd. När larverna är fullbildade går
ÖVRIGA SKADEDJUR
de ur baljorna och borrar sig ner i jorden för att övervintra. Vid skörd av Findus ärter har larven inte utvecklats
fullt ut. Larverna förstörs vid tröskningen och uppförök-
Även fåglar och vildsvin älskar ärter
ningen går om intet. Foderärtan som står kvar till mogen
Framförallt duvor och svartfåglar kan ställa till stor skada
skörd sluter ärtvecklarens livscykel, vilket gör att ärtveck-
i ärtgrödan, speciellt vid tiden för skörd. Vill du slippa
laren uppförökas i dessa fält.
fåglarna är gasolkanoner och vanliga fågelskrämmor till
viss nytta.
Bekämpningsbehovet bedöms genom att fällor med
14
Sätt in åtgärder tidigt så att fåglarna aldrig får en ”land-
ärter per balja. Även revmängden ökar i motsvarande
ningsplats”. Det kan också vara bra att flytta runt gasol-
grad. I försök har skördeökningar på ca 30 % uppmätts
kanon eller skrämmor i fältet så att fåglarna inte vänjer
vid bevattning vid begynnande blomning under torra
sig vid dem. Du får bedriva skyddsjakt, men kontakta din
förhållanden i jämförelse med obevattnade ärter.
konsulent om du är tveksam om reglerna. Även gäss kan
vara ett problem. OBS! I vissa områden förekommer
När baljorna sväller
vildsvin som ger problem i samband med sådd då de kan
Bevattning när baljorna sväller påverkar skörden gynn-
böka upp nysådda fält. De som har problem med vildsvin
samt, eftersom både antalet ärter per balja och vikten
kan diskutera med sin konsulent vilka åtgärder som bör
per ärt ökar. Revmängden påverkas däremot inte.
vidtagas.
I försök har under torra förhållanden uppmätts skörde-
BEVATTNING
ökningar på ca 20 % vid bevattning när baljorna sväller.
Torka under denna period gör att ärterna mognar 1-2
dagar tidigare än normalt.
På lättare jordar och under torra förhållanden kan
Rekommendation
bevattning vara en lönsam åtgärd. Avgörande för be-
Sammanfattningsvis kan konstateras att om det på
vattningens lönsamhet är valet av tidpunkt. Två tillväxt-
grund av torra väderleksförhållanden blir aktuellt med
faser utmärker sig som speciellt lämpliga för bevattning;
bevattning till Findus ärter, ska bevattning i första hand
begynnande blomning och när baljorna sväller.
ges i begynnande blomning och i andra hand när
baljorna sväller. 20-25 mm är normal bevattningsgiva
Begynnande blomning
vid begynnande blomning och när baljorna sväller.
Störst skördeökning får du om du bevattnar i begyn-
Prata med din odlingskonsulent för närmare informa-
nande blomning. Skördeökningen beror på att plantor-
tion om bevattningsbehovet för ditt fält.
na sätter fler baljor per nod och att det utvecklas fler
15
Banddrift på Findus baljplockare minskar risken för jordpackning.
SKÖRD
Skörden sker i vår egen regi och är uppdelad på fyra om-
Baljplockare
råden med vardera fyra baljplockare. Vi börjar normalt
Tröskningen sker med skördemaskiner som repar av
i slutet på juni och skördar till slutet av augusti.
toppen på plantan för att sedan tröska ur baljorna.
Våra skördemaskiner är stora och kräver ordentliga
Efter urtröskningen transporteras ärterna upp i en
nedfarter till fälten. Nedhängande grenar måste sågas
tank. Tröskorna töms kontinuerligt under gång i en
bort. Vi behöver 4,5 meter fritt utrymme, både på
fältvagn som sedan tar ärterna vidare till en väntande
höjden och på bredden. Detta gäller både på vägen
lastbil. Det viktiga är att vi håller tiden. Inom tre tim-
till fältet och i kanterna runt fältet.
mar efter skörd ska ärterna vara infrysta.
Markvägarna måste vara i bra skick så att både
Kvalitetskraven är höga. Skördar vi inte när ärterna
tröskor och bilar lätt kan nå fälten. En jämn inkörsel
är som bäst kan det bli tal om att avstå från hela eller
mellan väg och fält är ett krav för att fältvagnen ska
delar av fältet. Detta kan inträffa under perioder med
kunna tippa ärterna i lastbilen. Vi ber dig dessutom
höga temperaturer, då ärterna mognar snabbt.
att markera ut brunnar och andra hinder i fälten och
De fält som vi avstår från vid normal skördetidpunkt,
dess kant. Har du speciella önskemål om spol- och
kan bli aktuella för skörd några dagar senare. Dessa
uppställningsplatser, kan du kontakta skördegruppens
ärter har uppnått en högre mognad och är intressanta
patrullchef.
Jämnt underlag är en föutsättning för smidig lastning.
16
GIVEN PLATS
I VÄXTFÖLJDEN
För lantbrukare med mycket stråsädesodling har
Findus ärter sin givna plats. Fördelarna med detta
är många.
Förfruktsvärde
Ärternas förfruktsvärde i en ensidig stråsädesodling
ger ca 50 kg N på hösten. I vissa grödor kan man
räkna med 10 -15 procent större skörd.
Den mest effektiva kvävehushållande kombinatioI tröskverket slungas ärtreven runt i en nätklädd ståltrumma som
ärterna ska passera igenom.
nen är ärter efterföljt av oljeväxter. Ärternas kvävefixering till efterföljande gröda tas effektivt upp av
oljeväxternas stora behov i dess etableringsfas. Kombi-
för en mindre kundkrets. Findus kan även välja att låta
nationen med skördetidpunkt och förfruktsvärde ger
fältet stå till frömognad. Då tröskas grödan med en
ofta oljeväxterna optimala betingelser.
vanlig spannmålströska och vi använder ärterna till utsäde. Utsädeströskningen sker vanligtvis ca tre veckor
efter normal skördetidpunkt. Det kan hända att grödan inte blir skördad på något av de ovan omnämnda
sätten, då blir fältet värderat och lantbrukaren får
ersättning för utebliven skörd. Du som odlare påverkas inte ekonomiskt. Fältet, eller delar av det, värderas
av en värderingskommitté och ersätts efter den skörd
Förfrukt
ärter
som skulle ha bärgats.
Annan
förfrukt
Ärtodlarföreningen
Odlarföreningen har under skörden representanter
både i fält och i fabrik. Alla fält kontrolleras efter skörd,
för att bedöma eventuell ersättning till lantbrukaren.
De kontrollerar bl a spill, avsättningar, invägningar och
provtagning. De kontrollerar helt enkelt att allt går
rätt tillväga. Inför varje ärtsäsong sker prisförhandlingar
mellan Ärtodlarföreningen och Findus.
17
Läglighetseffekt
Vid våra prisdiskussioner med Odlarföreningen
Hösten är en intensiv tid för skördearbetet som
bestäms en medellikvid som du får vid normalskörd.
under vissa år får olämpligt skördeväder. Samtidigt
Därefter sätts priser per kg för de olika sorterna be-
ökar ofta arealerna som förväntas skördas vid rätt
roende på deras avkastningsnivåer (nivåerna bestäms
tidpunkt avseende kvalitet och pris. För att underlätta
genom försök och resultat i praktisk odling).
detta arbete är det viktigt att fördelning/riskspridning
Medellikviden sätts så att ärter ska vara väl konkur-
av grödor ökas för att nå optimala nivåer beträffande
renskraftiga gentemot andra grödor. Findus står för
betalningsgrundande kvalitet samt volym för varje
kostnader när det gäller utsäde, skörd och transport.
enskild gröda.
Om odling slår fel på grund av väder så finns en
Läglighetseffekten, d v s förskjutningen från den
minimilikvid som faller ut så att en garantisumma per
optimala tidpunkten för t ex skörd av en gröda vid rätt
hektar betalas ut.
kvalitet/pris, ger en läglighetskostnad. Denna effekt/
En viktig faktor i skördesammanhang är T-tal. Det
kostnad kan minskas dels genom större och effektivare
står för tenderometertal och är ett mått på ärternas
maskiner, dels genom Findus ärter i växtföljden.
mognadsgrad. Ju högre T-tal, desto mer mogna ärter
Detta är möjligt, främst eftersom Findus står för
och större hektarskörd. Därmed minskar ersättningen
skördearbetet och transporten av ärterna under den
per kg ärter vid högre T-tal. Detta görs för att du som
hektiska skördeperioden. Värdet av läglighetseffekten
odlare ska få samma ersätting per hektar oberoende
avgörs av varje enskilt företag, men måste beaktas för
av skördetidpunkt. T-talet bestäms med en tendero-
att nå maximal framgång i växtodlingen.
meter och dessa maskiner kontrolleras och kalibreras
dagligen vid skörd i samarbete med Odlarföreningen.
Prissättning till
odlaren
Findus använder 6-8 ärtsorter med olika egenskaper
som tidighet, avkastningsnivå och resistens. Vi bestämmer vilka sorter som ska odlas och när fälten ska
skördas. För att din ekonomi inte ska påverkas av
detta finns det för varje sort en medelskörd och en
tillväxtkurva som vi beräknar priserna efter. Vår försöksavdelning utför skördetid- och avkastningsförsök
och tillsammans med Odlarföreningen beslutar vi inför
varje odlingssäsong vilka förutsättningar som gäller.
Vid normalskörd ger därför sorterna lika många kronor per hektar, oavsett skördetidpunkt. Mot slutet av
skördeperioden har vi normalt avtagande skörd.
De fält som sås sent på säsongen och därmed skördas
i slutet av skördesäsongen kompenseras genom tillägg
för sen skörd.
18
19