Våra program - Lidingö stad

2015
2016
MAGAZINE
y
b
s
r
He
läsåret
Idrotten spelar roll
på Hersby
Fältstudier utomlands
ger perspektiv
Musiken – en källa
till glädje och utveckling
Våra program
Ekonomi, naturvetenskap, sidorna
samhällsvetenskap och teknik 4 - 17
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
En utvecklande miljö
F
örra året var ett jubileumsår för Hersby gymnasium. En pigg hundra­
åring med stolta traditioner och stora planer för framtiden firades.
Belägen i en lugn och grön villabebyggelse, endast sex kilometer från
Stockholms innerstad, ligger Jacob J:son Gates skolbyggnad i national­
romantisk stil. Gammal ståt utanpå men invändigt anpassad att möta
dagens krav – både vad gäller teknik och pedagogik.
Lagom till hundraårsfirandet invigdes också skolans nya campusom­
råde med goda möjligheter till fysiska aktiviteter. Två volleybollplaner,
varav den ena av beachvariant, en streetbasketplan och en fotbollsplan
med nylagt konstgräs präglar skolans yttre omgivningar och för Hersby
gymnasiums idrottsarv vidare.
Innanför skolans väggar erbjuds utmärkta förutsättningar för studier.
Ett it-stöd i framkant, ett välutrustat bibliotek och en engagerad personal.
Stödfunktioner som skolsköterskor, kurator och studie- och yrkesvägledare
skapar grunden för de välutbildade och i sina ämnen behöriga lärarna att
bedriva undervisning. Till detta en skolledning som är medveten om vad
en väl fungerande organisation betyder för studiernas kvalitet.
Som elev på Hersby välkomnas du till en miljö som erbjuder stort
inflytande och valfrihet över dina studier. Det är en respektfull miljö där
vi värnar om den enskilda individen och har nolltolerans mot våld, krän­
kande behandling och mot droger.
I det här magasinet kan du läsa om våra högskoleförberedande gym­
nasieprogram och alla valmöjligheter som erbjuds. Mer information finns
samlad på vår webbplats www.lidingo.se/hersby. Du är varmt välkommen
som en av drygt 900 elever till en utvecklande, spännande och lärorik
gymnasietid hos oss på Hersby gymnasium!
Skolledningen med gymnasiechef Maria Wersäll och rektorerna
Carina Karlsson, Christer Yllner och Magnus Odung.
Jubileumsboken Hersby hundra år gavs ut i samband med
Hersby gymnasiums hundra­årsfirande 2013.
Omslaget: Styrbjörn Blohmé och Nora Malmberg på Hersbys nya
campus­område. Där finns två volleybollplaner, en basketplan och
en fotbollsplan med konstgräs.
2
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
Hersby ger plats
Amanda Högvik gick ut Hersby gymnasium efter tre år på ekonomi­
programmet. I dag arbetar hon som säljare av privat­ekonomiska lösningar
för ett finansbolag. Åren på Hersby bär hon med sig med glädje.
F
inns engagemang och vilja så går det bra för
Amanda.
– Mot slutet i gymnasiet var det ganska motigt
men när jag blev engagerad i UF, Ung företagsam­
het, genom skolans ekonomiprogram, så kom lusten
och viljan tillbaka, säger Amanda.
För Amanda blev UF en vändpunkt. Det företag
hon och tre andra tjejer startade och drev fungerade.
Och med det engagemang och driv som skapades
blommade Amanda. Hon blev utsedd till årets säl­
jare, först i Stockholmsdistriktet, sedan på riksplanet.
Planen nu är att resa och uppleva, skaffa erfaren­
heter och ha kul. Så småningom vill hon börja
plugga. Gärna ekonomi, gärna i London. Åren på
Hersby minns hon med en stor portion glädje. För
Amanda är lust och engagemang nyckelorden.
Det är också engagemangen utanför det egentliga
skolarbetet som Amanda minns mest. Elevkåren och
festkommittén skapade en stark sammanhållning
och arbetsglädje som räckte utanför skolan.
– Jag upplever att Hersby gav plats för många
olika sorters människor. Lärare, lokaler och stäm­
ningen skapade en miljö som bidrog till mycket av
det jag fortfarande bär med mig.
innehåll
Amanda Högvik, avgångselev 2014
Våra program
EKONOMIPROGRAMMET – inriktning ekonomi...................................................
EKEKO4
EKONOMIPROGRAMMET – inriktning juridik.......................................................
EKJUR6
INTRODUKTIONSPROGRAM...............................................................................
IM18
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning naturvetenskap............................
NANAT8
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning naturvetenskap och samhälle.......
NANAS10
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning samhällsvetenskap.................
SASAM
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning beteendevetenskap ................
SABET14
TEKNIKPROGRAMMET – inriktning informations- och medieteknik........................
TEINF16
12
Internationella fältstudier
Studieresor ger perspektiv..................................................................................................................19
Sammanhållande aktiviteter
© Hersby gymnasium, 2014
Producerad av informationsenheten, Lidingö stad
Text: Ulf Petersson
Formgivning: Kicki Braun
Foto: Mikael Lundström, sidan 19 och 24 privat,
sidan 19 på Mo Yan Anders Wiklund, Scanpix.
Tryckt på Svanenmärkt papper hos EO Grafiska, 2014
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
i programmens poängplaner.
På Hersby spelar idrotten spelar roll....................................................................................................20
Musiken får eleverna att växa.............................................................................................................21
Engagemang som ger resultat
Valfrihet och fördjupning....................................................................................................................22
En väl fungerande organisation..........................................................................................................23
3
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
”Mår man bra i skolan
Marcus Johansson och Lisa-Mari Gardelius vid skolans moppeparkering.
4
EKONOMIPROGRAMMET – inriktning ekonomi EKEKO
Lisa-Mari Gardelius och Marcus Johansson går båda
samma program, i klass EK13C. För Marcus var valet
av Hersby klart sedan lång tid tillbaka. Lisa-Mari var
lite mer osäker. Efter att ha gått hela grundskolan på
Lidingö kunde det vara spännande med lite omväxling.
så presterar man”
Poängplan för EKEK
O-programmet
Bra lärare och vägledning
Vilka speciella kvaliteter vill de lyfta fram
då det gäller Hersby gymnasium? Efter
några sekunders funderingar släpper det.
– Bra lärare och bra studie- och yrkes­
vägledare som alltid hjälper eleverna i
sina val, säger Lisa-Mari och får medhåll
av Marcus.
– Och så är det en bra sammanhåll­
ning. Varje gång man går i trappupp­
gången så är det minst tre eller fyra
personer man stöter ihop och pratar
med. Det finns en särskild känsla här, en
Hersby-anda, säger Marcus Johansson.
På ekonomiprogrammet finns möj­
lighet till interna­tionella fältstudier. Vi
ställer frågor som: Hur tänker kunder­
na och hur skaffar man sig kunskap om
deras behov? Hur går man från idé till
en fungerande affärsverksamhet? Pro­
grammet lägger grunden för fortsatta
studier i ekonomi och juridik och andra
samhällsvetenskapliga ämnen på
universitet och högskola. Inriktningen
leder också till att du har möjlighet
att bli diplomerad gymnasieekonom
då skolan är certifierad av stiftelsen
Företagsam för att examinera diplo­
merade gymnasieekonomer.
5
Kurs
Åk 1
Engelska 5
Engelska 6
Moderna språk
Psykologi 1
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
50
Entreprenörskap,
företagande
Marknadsföring
Redovisning 2
100
Gymnasiearbete
*Se exempel
på kurser på sidan 22.
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Företagsekonomi,
specialisering
Individuellt val*
100
100
100
100
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
50
100
100
100
100
100
100
Svenska 3
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
100
50
100
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Poäng
100
50
Matematik 2b
Svenska 2
Åk 3
100
100
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Åk 2
100
Historia 1b
Gymnasiegemensamt
Ekonomiinriktningen vänder sig till dig som vill
studera ekonomi och brinner för entreprenörskap
och företagande. Under studietiden kommer du
att lära dig att söka, analysera och värdera in­
formation källkritiskt utifrån frågeställningar om
samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik,
som du löser individuellt eller i grupp. Du kom­
mer att handledas av lärare från ett ekonomiarbetslag under hela din gymnasietid.
Inom det företagsekonomiska området
fördjupar du dig bland annat i marknadsföring,
redovisning, finansiering och kalkylering. I kursen
entreprenörskap kommer du att få pröva på hur
man startar, driver och utvecklar ett företag. Ma­
tematik 3b är en obligatorisk kurs och det finns
möjlighet att läsa matematik 4.
Utbildningen är kvalitetssäkrad genom en
certifiering skolan erhållit. Kvalitetssäkringen är
en garanti för att du ska få den kunskap som på
bästa sätt förbereder dig för fortsatta studier på
universitet, högskola eller arbete efter gymnasiet.
– Det känns som ett bra val, kanske blir jag
egen företagare och då har jag valt helt rätt. I
vilket fall så läser jag ämnen som intresserar mig,
säger Lisa-Mari Gardelius.
Skolan är kvalitetscertifierad för Diplomerad
gymnasieekonom och Ung företagsamhet.
Programgemensamt
Entrepernörskap och företagande
Att Marcus gjorde samma val av program
berodde till en stor del på en kompis till hans
storebror.
– Han sa att det var ett bra program och
jag har vacklat lite mellan en framtid som
ekonom eller jurist. Nu känns det som att
jag valt helt rätt, säger Marcus.
Övrigt Fördjupning Inriktningsgemensamt
F
amiljen flyttade till Stockholm och Lisa-Mari
kom in på ett gymnasium i stan. Efter bara
någon vecka så längtade hon tillbaka till
Lidingö. Det gick att ordna med ett byte och LisaMari kände direkt att hon kommit rätt då hon
kom till Hersby.
– Redan dag ett kändes det helt rätt, kontak­
ten med nya klassen, lärarna och miljön, allt kän­
des rätt. Det kändes tryggt och bra och mår man
bra i skolan så presterar man, säger Lisa-Mari.
100
100
100
100
100
200
100
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
”Sammanhållning
trygg miljö”
O
m man försöker få reda på vad
Emilia Andurén sysslar med om fem
år så står resor och upplevelser högst
på listan. Men det som mest var ett slump­
mässigt val visade sig vara ett lyckokast.
– Tankarna på juridiken finns ändå där
någonstans. Då det blir dags att göra
sitt yrkesval så ligger något med juridisk
inriktning nära till hands, säger Emilia.
Vem har rätt och vem har fel när köpare
och säljare gjort olika tolkningar av
samma avtal? Hur påverkas reglerna
på svensk arbetsmarknad av EU-lag­
stiftning, till exempel när ett svenskt
företag anställer utländsk arbetskraft?
Aktuella frågeställningar som kräver
juridiskt kunnande att besvara. Båda
ekonomiska inriktningarna erbju­
der möjligheter till internationella
fältstudier.
met
program
R
U
J
K
n för E
Poäng
Poängpla
Åk 3
k2
Å
Åk 1
Kurs
100
5
Engelska
6
Engelska
mt
egemensa
Gymnasi
1b
Historia
h hälsa 1
oc
tt
Idro
ik 1b
Matemat
ik 2b
Matemat
kap 1b
ns
ku
Natur
1
kunskap
Religions
p 1b
ka
ns
ku
Samhälls
2
kunskap
Samhälls
100
idik
Privatjur
1
gi
lo
ko
Psy
idik
Affärsjur
Filosofi 1
2a
Psykologi
llet
h samhä
Rätten oc
onomi 2
Företagsek
rdjupning
fö
m
ra
Prog
ljer)
(eleven vä
lt val*
Individuel
rbete
ea
si
na
Gym
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
rdjupn
Övrigt Fö
sInriktningmt
gemensa
Program t
m
gemensa
3
Svenska
1
ekonomi
gs
ta
re
Fö
k
rå
sp
Moderna
100
100
100
1
Svenska
2
Svenska
100
an 22.
er på sid
l på kurs
* Se exempe
50
50
100
100
50
50
100
100
100
200
100
100
50
50
100
100
200
200
100
Gästföreläsare och
studiebesök
Hersby har också sedan länge
ett samarbete med det lokala
näringslivet. Det kommer ofta
gästföreläsare och studiebesöken
är täta. Du som läser entrepre­
nörskap får en näringslivsråd­
givare som coach när du själv
startar ditt UF-företag.
Ekonomiprogrammet med
inriktning juridik vänder sig till
6
dig som vill satsa på en karriär inom näringsliv
eller offentlig förvaltning. Under studietiden
kommer du att lära dig att söka, analysera och
värdera information källkritiskt med utgångs­
punkt utifrån frågeställningar om samhällseko­
nomi, företagsekonomi och juridik. Du utvecklar
din förmåga att analysera och bedöma juridiska
problem och lära dig rättsordningens betydelse
i ett demokratiskt samhälle samt förstå hur vår
lagstiftning påverkas av internationell rätt.
Som fördjupningskurser läser du företagseko­
nomi 2. Du har sedan möjlighet att välja två kur­
ser som till exempel ledarskap och organisation,
entrepernörskap samt humanistisk och samhälls­
vetenskaplig specialisering (juridik). Utbildningen
lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi,
juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen
på universitet och högskola.
En särskild gemenskap
Att det blev just Hersby gymnasium för Emilia
Andurén föll sig naturligt. Född och uppvuxen på
Lidingö blev närheten till hem och vänner skäl
nog att placera gymnasiestudierna på Lidingö.
Hon saknar ändå inte andra argument.
– Det är jättebra sammanhållning, många
kompisar och en trygg miljö här. Alla aktiviteter
som anordnas gör att man verkligen känner sig
som en del av Hersby gymnasium. Just nu pratar
alla om matchen mot Kungsholmens gymnasium
i amerikansk fotboll. Sådana saker skapar en
särskild Hersby-anda, säger Emilia Andurén.
EKONOMIPROGRAMMET – inriktning juridik EKJUR
i en
Emilia går andra året
på ekonomiprogrammet med inriktning
juridik. Den juridiska
inriktningen valdes
mer av slump.
– Det var inget jag
tänkte på från början
men nu lutar det allt
mer år juridiken. Jag
känner att det passar
mig, säger Emilia.
Inom utbildningen
lär sig eleverna att
driva företag.
För Emilia Andurén är sammanhållningen viktig.
7
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
”Det blåser
positiva vindar”
Född och uppvuxen på Lidingö så var inte valet så svårt.
Efter att ha besökt Hersby på öppet hus inför sitt skolval
så blev han än mer övertygad. Det var ändå möjligheten
att kombinera studier och att träna på elitnivå som var
det starkaste skälet att välja Hersby gymnasium.
grammet
r NANAT-pro
Poängplan fö
äng
ensamt
Gymnasiegem
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
lsa 1
Idrott och hä
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
kap 1
Religionskuns
p 1b
ska
un
Samhällsk
Svenska 1
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
k
Moderna språ
2
gi
olo
Bi
ningsFör- Inrikt
t
Övrigt djupn. gemensam
Programgemensamt
Svenska 2
Svenska 3
100
Po
Åk 3
Åk 2
Åk 1
Kurs
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
pning
Programfördju
(eleven väljer)
l*
Individuellt va
te
Gymnasiearbe
22.
ser på sidan
*Se exempel på kur
Studie- och idrottsambitioner
50
50
– Friidrotten är ett viktigt skäl till att jag har valt
Hersby gymnasium. Här har jag möjlighet att
plugga det jag vill och samtidigt träna på elitnivå.
Han är medeldistanslöpare, distanser mellan
800 och 3 000 meter är hans fokus. Han har
dubbla silver i Ungdoms-SM. Då vi träffar Erik har
han bara några dagar tidigare nått en femteplats
i Lilla Lidingöloppets 10 kilometer.
– Skolan har högsta prioritet men genom
att jag går i friidrottgymnasiet så har jag goda
möjligheter att utvecklas även som idrottsman.
Just nu bubblar det under ytan på Hersby
gymnasium. På sociala medier, på rasterna och
lite varstans märks att något är på gång. Det är
matchen som närmar sig. Den 5 december åter­
upptas en gammal tradition, den amerikanska
100
100
100
I
nom inriktningen naturvetenskap fördjupar
du dig i biologi, kemi och fysik. Du utvecklar för­
mågan att planera och genomföra experiment,
göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat.
Du får därmed goda förkunskaper för fortsatta
studier på högskolenivå inom det naturveten­
skapliga och tekniska området. Utbildningen
passar bra för dig som till exempel vill bli läkare,
veterinär, civilingenjör eller optiker men också för
dig som inte riktigt har bestämt dig för vad du vill
bli men vill ha alla dörrar öppna inför framtiden.
– Hersby håller hög nivå både vad gäller lärare
och miljön i allmänhet. Labmöjligheterna är
också utmärkta, gott om utrymme i salarna och
med bra utrustning, säger Erik Lagerlöf. Skolan är
viktigast för Erik men idrotten tar också stor plats.
100
100
100
100
100
50
50
100
150
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
100
100
8
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning naturvetenskap NANAT
Erik Lagerlöf, naturvetare och friidrottare med ambitioner.
fotbollen. Tidigare var det Gångsätra gymnasium
som var den givne motståndaren. Men två
gymnasier på Lidingö slogs 2013 ihop till ett,
Hersby gymnasium. Mycket fanns att tjäna på en
sammanslagning men ett gick förlorat – den all­
tid lika omtalade matchen. Nu är det dags igen,
denna gång står Kungsholmens gymnasium för
motståndet.
– Matchen skapar en stark gemenskap. Just nu
blåser det positiva vindar, säger Erik Lagerlöf.
Många möjligheter
Hersbys naturvetenskapsprogram är en utbild­
ning med både bredd och djup. Valfriheten
är stor. Förutom de 200 poäng som finns till
individuellt val får du välja vilka kurser du vill läsa
som programfördjupning (200 eller 300 poäng
beroende på inriktning). Du kan fördjupa dina
9
naturvetenskapliga kunskaper eller låta andra
intressen prägla din utbildning.
Hersby erbjuder båda nationella inriktning­
arna: naturvetenskap och naturvetenskap och
samhälle. Du väljer inriktning först till årskurs två.
Skolans goda studieresultat hänger samman
med att det är bra stämning på skolan och goda
relationer mellan lärare och elever.
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2014 - 2015
Sara Malmer gillar geografi och historia.
10
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning naturvetenskap och samhälle NANAS
”Fotbollen skapar
Hersby-anda”
Sara Malmer läser andra året på naturvetenskapsprogrammet
med inriktning naturvetenskap och samhälle. Att hon fortfarande
går i skola på Lidingö skyller hon på lathet. Att sen lärarna är bra,
programvalet rätt och kamratskapet gott är ju ingen nackdel.
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
naturvetenskap och samhälle riktar sig till dig som
vill kombinera naturvetenskapliga studier med ett
samhällsintresse. Inom inriktningen fördjupar du
dig i biologi, geografi och samhällskunskap vilket
ger en helhetssyn på världen ur ett naturveten­
skapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.
Utbildningen passar för dig som till exempel vill
bli arkitekt, miljövetare, biolog eller biomedicinsk
analytiker.
Hersby erbjuder båda nationella inriktningarna:
naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.
Varför föll valet på just Hersby?
– Jag bor på Lidingö och har
mina vänner här. Det är helt enkelt
mest praktiskt att gå i skola här.
Sedan gör det inget att vissa lärare
är extremt bra. Campusområdet
har också blivit riktigt bra och vi
utnyttjar det verkligen, både un­
der idrottsundervisningen och på
rasterna. Helhetskänslan är bra.
Matcherna i amerikansk fotboll
och den otroligt roliga musikkur­
sen ensemble hjälper också till
att skapa en skolanda. Det för
alla i skolan närmare varandra,
gör att man känner samhörig­
het, säger Sara Malmer.
11
Gymnasiege
mensamt
Enkelt och praktiskt
Poängplan
för NANAS
-program
met
Kurs
Åk 1
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och
hälsa 1
Matematik
1c
Matematik
2c
Matematik
3c
Religionskun
skap 1
Samhällsku
nskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensam
t
Ger helhetssyn
Du väljer inriktning först till årskurs två.
Valfriheten är stor. Förutom de 200
poäng som finns till individuellt val får
du välja vilka kurser du vill läsa som
programfördjupning, 200 eller 300
poäng beroende på inriktning. Du
kan fördjupa dina naturveteskapliga
kunskaper eller låta andra intressen
prägla utbildningen.
Övrigt För- Inriktn
.djupn.
gemens.
S
ara valde natur för att hon inte vet vad hon
ska bli.
– Jag valde det bredaste program jag
kunde hitta och som hade de ämnen jag tycker
om, som geografi och historia. Att det blev
inriktningen naturvetenskap och samhälle då det
var dags att välja, var nog mest för att jag tycker
fysik är så svårt. Jag gillar verkligen ämnena på
den inriktning jag valt, tycker att det är en perfekt
blandning, säger Sara Malmer.
På naturvetenskapsprogrammet med inrikt­
ning naturvetenskap och samhälle kan hon lägga
grunden för sitt framtida drömjobb. Just nu lutar
det åt att bli arkitekt.
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna sp
råk
Biologi 2
Geografi 1
Samhällsku
nskap 2
Programförd
jupning
(eleven välje
r)
Individuellt
val*
Gymnasiear
bete
*Se ex
empel på ku
rser på sid
an 22.
Åk 2
100
Åk 3
Poäng
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
150
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
200
100
100
100
100
300
200
100
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
”En bra grund
att förstå omvärlden”
A
ammet
M-progr
A
S
A
S
r
n fö
Åk 3
Poängpla
Åk 2
Poäng
Åk 1
Kurs
5
Engelska
6
a
lsk
ge
En
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
a
Historia 2
nskap 2
Religionsku
nskap 2
ku
Samhälls
nskap 3
ku
lls
hä
Sam
2
Geografi
mhällsisk och sa
ing
Humanist
specialiser
ig
pl
ka
vetens
ternativ):
al
tt
(e
rser
Valbara ku
7
i
Engelska
ll ekonom
ne
io
Internat
3b
ik
at
em
Mat
språk
Moderna
lt val*
Individuel
arbete
sie
Gymna
Övrigt
100
50
50
ing
Fördjupn
sInriktningmt
gemensa
Program
gemens.
mt
gemensa
Gymnasie
b
Historia 1
hälsa 1
h
oc
Idrott
ik 1b
Matemat
ik 2b
Matemat
kap 1b
ns
ku
Natur
nskap 1
ku
ns
io
ig
Rel
1b
kunskap
Samhälls
1
a
Svensk
2
Svenska
3
Svenska
Filosofi 1
språk
Moderna
1
Psykologi
1
Geografi
100
100
100
lexander Grivas spelar i Lidingö
basket som har sin hemmaarena
i Hersby. Av den anledningen har
han sedan länge vant sig vid miljön men
campusområdet som färdigställdes under
2013 har blivit en riktig hit. En rejält
tilltagen fotbollsplan med konstgräs, två
volleybollplaner, varav en för beachvol­
leyboll och en basketplan som lockar
till sig elever både under idrottslektio­
nerna och på rasterna.
Inriktningen samhällsvetenskap
som blev Alexanders studieval ger ho­
nom det handlingsutrymme som han
tycker behövs innan han slutligen
bestämmer vad han vill bli.
– Ämnen som geografi, historia
och religion ger en bra bild av varför
olika samhällen ser ut som de gör.
Det ger en bra grund för att förstå
sin omvärld, säger Alexander.
100
200
50
50
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Internationella
fältstudier
Hersbys internationella engage­
mang är stort och studieresor
med fältarbeten har genom­
förts i både Afrika och Asien.
Det finns många intressanta
resmål att välja bland.
– Det har varit resor till Kina, Indien och till Etio­
pien. Det är inte klart vart vi åker nästa år men
det ska vara till en plats som skiljer sig från det
vi är vana vid. Det är verkligen något att se fram
emot, säger Alexander.
Andra exempel på Hersbys samhällsenga­
gemang är de gästföreläsare som regelbundet
besöker skolan, nu senast Birgitta Ohlsson från
Folkpartiet och moderaten Anna Kinberg Batra.
Varför är vissa samhällen rika när andra är fat­
tiga? Hur skapar vi ett hållbart samhälle där våra
barn och barnbarn får ett bra liv? Vad händer
med nationsgränserna när vi blir mer och mer
beroende av vår omvärld? Inriktningen vänder sig
till dig som brinner för nationella och interna­
tionella frågor och vill förstå hur globaliseringen
påverkar vårt samhälle.
Brett utbud av kurser
På den samhällsvetenskapliga inriktningen finns
många kurser att välja bland, du kan läsa inter­
nationell ekonomi eller fördjupa dig i matematik
eller engelska. Utbildningen lägger grunden för
fortsatta studier inom olika samhällsvetenskap­
liga inriktningar på universitet och högskola.
På Hersby finns goda möjligheter att utöka
dina språkkunskaper eftersom vi har ett brett
utbud av språkkurser. På samhällsvetenskapspro­
grammet finns även kurser som kommunikation
och skrivande.
200
100
Hersby gymnasium erbjuder elever i tyska att
avlägga prov för Deutsche Sprachdiplom. Det är
ett internationellt känt diplom som ger möjlighet
till både arbete och studier i tyskspråkiga länder.
22.
på sidan
på kurser
* Se exempel
12
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – inriktning samhällsvetenskap SASAM
– Brorsan gick här, då fick jag lite insyn i
skolan. Det var nog ganska självklart att jag
skulle gå på Hersby, säger Alexander Grivas.
Valet av skola var enkelt. Då det gäller
yrkesvalet har Alexander inte tänkt klart.
Inriktningen samhällsvetenskap ger honom
det handlings­ut­rymme han behöver innan
han slutligen bestämmer sig.
Alexander Grivas ser fram emot studieresan nästa år.
13
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
”Många engagerade
– Jag gick till studie- och yrkesvägledaren i min
skola för att reda ut vad jag ville. Vi gick igenom
alla program och det här passade mig bäst. Och
det tycker jag fortfarande.
14
E
mma är mycket nöjd. Nu under sitt andra år,
har hon börjat läsa inriktningen beteende­
vetenskap. Det handlar om att lära känna
och förstå hur och varför människor beter sig som
de gör i olika situationer. Ämnen som psykologi
och kommunikation står på schemat och det
känns helt rätt för Emma.
På frågan om vad hon gör om tio år så glider
hon lite på svaret. Det blir lite för långt tidsper­
spektiv.
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET– inriktning beteendevetenskap SABET
Emma Lidefelt med John Eriksson
och Elvira Dietmann i biblioteket.
grammet
Poängplan för SABET-pro
Åk 1
Kurs
Engelska 5
100
Historia 1b
100
Matematik 1b
100
Naturkunskap 1b
100
Matematik 2b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Programgemens.
Inriktningsgemensamt
Filosofi 1
– Jag kan se mig själv som personalchef någon­
stans om tio år, men jag vet inte, det viktiga är
att det handlar om människor och om relationer,
säger Emma.
På inriktningen beteendevetenskap finns möjlig­
het till internationella fältstudier. Vi ställer frågor
som: Hur kommer det sig att rädslan för brott ökar
när brottsligheten i samhället minskat? Varför
är sex något som höjer killars men sänker tjejers
status? Vem bestämmer vad som är normalt?
Moderna språk
100
15
100
50
100
100
100
100
100
100
50
100
Psykologi 1
ion
Ledarskap och organisat
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
100
100
Historia 2a
Religionskunskap 2
Humanistisk och samhälls
vetenskaplig specialisering
Individuellt val*
Gymnasiearbete
50
100
100
100
Sociologi
Filosofi 2
50
100
100
100
50
100
Poäng
100
100
22.
*Se exempel på kurser på sidan
Under studietiden kommer du att
lära dig att söka, analysera och
värdera information källkritiskt med utgångspunkt
från olika modeller inom det samhällsvetenskap­
liga forskningsområdet.
Du kommer att utveckla din förmåga att analy­
sera, resonera och dra slutsatser samt argumen­
tera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.
Bra tillfällen till detta ges under våra seminarieöv­
ningar. Inom det beteendevetenskapliga området
läser du kurser som sociologi och kommunikation
samt fördjupning inom psykologi.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta
studier i beteendevetenskap och andra samhällsve­
tenskapliga områden på universitet och högskola.
Innan Emma återvänder till studierna så talar
vi lite om matchen, matchen som alla talar om.
Emma tränar med tjejlaget och hoppas på en ordi­
narie plats då Hersby gymnasium möter Kungshol­
mens gymnasium i amerikansk fotboll.
– Det är ytterligare en orsak till att välja Hersby,
det är en speciell anda som skapas och som gör att
vi kommer närmare varandra.
Åk 3
100
Svenska 3
Lägger grunden
lärare”
50
Svenska 2
Fördjupning
Hersby gymnasium har gott om
engagerad personal. Inom it är
gymnasiet väl i takt med tiden.
Alla elever har en egen dator.
Den plattformen, liksom andra
it-verktyg, används rutinmäs­
sigt i undervisningen. Effektiva
redskap finns till stöd i studierna.
På Hersby gymnasium upplever
Emma Lidefelt en skolmiljö med
höga ambitioner, vilket passar
henne.
– Här finns ambitioner och
mycket glädje. Vi gör saker
till­sammans, roliga grejer som
temadagar, eller som i dag, en
lunchkonsert i aulan då elever
som spelar musik har möjlighet
att uppträda inför hela skolan.
Idrott och hälsa 1
Övrigt
Skolan har höga
ambitioner
Gymnasiegemensamt
Engelska 6
Åk 2
50
100
50
100
100
50
100
50
200
50
100
100
50
100
100
50
100
50
100
100
100
200
100
100
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
Carina Karlsson är rektor och ansvarig för det nya teknikprogrammet på Hersby.
Kreativ mix i nytt
teknikprogram
Förberedelserna pågår som bäst. Till höstterminen 2015 introduceras
ett nytt program på Hersby. Då startar teknikprogrammet med
inriktningen informations- och medieteknik.
– Det finns en växande arbetsmarknad inom området och vi ger stor
möjlighet att skräddarsy sin utbildning. Det här är framtiden, säger
Carina Karlsson, rektor för programmet.
16
TEKNIKPROGRAMMET – inriktning informations- och medieteknik TEINF
ammet
TE-progr
r
fö
n
la
Poängp
Kurs
5
Engelska
6
Engelska
mt
gemensa
Gymnasie
a1
Historia 1
h hälsa 1
oc
tt
ro
Id
ik 1c
Matemat
ik 2c
at
em
at
M
ik 3c
at
Matem
nskap 1
ku
ns
io
ig
el
R
nskap 1b
ku
Samhälls
1
Svenska
2
Svenska
ogramtnings- Pr
För- Inrikensamt gemensamt
m
Övrigt djupn. ge
3
Svenska
Fysik 1a
Kemi 1
T
eknikprogrammet handlar om gårdagens,
dagens och framtidens teknik. Eleverna
ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån
framtidens behov, och i att ta fram teknik som
bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta
innebär att du erbjuds entreprenörskap som en
valbar kurs.
Teknik och media i kombination
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier
i teknik och naturvetenskap på högskolan. Vad
sägs om att studera till interaktionsdesigner,
dataspelsutvecklare eller systemvetenskap när
du är klar med dina gymnasiestudier på Hersby
gymnasium. Vill du bli civilingenjör väljer du att
läsa fysik 2 och matematik 4 som två av dina
valbara kurser.
Har du ett stort it-intresse och gärna utnyttjar
din kreativa sida, då är Hersby och teknikpro­
grammet något för dig.
– Fram till 2011 fanns inriktningen matematik
och datavetenskap på naturvetenskapsprogram­
met. Den försvann och det uppstod en lucka för
de som är intresserade av animation, webbut­
veckling och programmering. Den luckan hoppas
vi kunna fylla med teknikprogrammet, säger
Margareta Fritzell, studie- och yrkesvägledare.
Skräddarsy din utbildning
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande
program främst inom teknik- och naturvetenskap.
Inriktningskurserna fokuserar på programmering,
webbutveckling samt dator- och kommunika­
Teknik 1
ik 1a
Datortekn
mering 1
m
ra
og
Pr
kling
Webbutvec
rdjupning
fö
m
ra
og
Pr
ljer)
(eleven vä
lt val*
el
du
Indivi
arbete
Gymnasie
100
Poäng
Åk 3
Åk 2
Åk 1
100
100
100
50
50
100
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
150
75
100
50
75
100
100
100
100
100
100
100
150
100
150
100
100
100
00
4
tionsteknik.
100
100
På Hersby har
200
100
100
100
du möjlighet
100
att utforma
din utbild­
ning efter dina
framtidsmål och
intressen. Kanske
22.
på sidan
på kurser
* Se exempel
blir det kurser
inom it, språk och
företagsekonomi
just för dig?
– Det finns en stor valfrihet. Hela 600 poäng
är valbara för eleverna som väljer teknikprogram­
met med möjliga val som exempelvis musik,
språk, psykologi. Språk kan man för övrigt börja
läsa redan i årskurs 1. Vi har många elever på
naturvetenskapsprogrammet som inte väljer
att fördjupa sig i fysik utan kanske vill ha en mer
praktisk inriktning. Det är bland annat dessa
elever som vi hoppas kunna fånga upp, säger
Carina Karlsson som är rektor för det nya teknik­
programmet.
Rent praktiskt är det väl ordnat på Hersby.
Lokaler med datasalar finns på plats. Behöriga
lärare likaså. De flesta av kurserna finns redan på
skolan. Nu gäller det att övertyga och att göra
teknikprogrammet attraktivt.
– Att det inom det här området finns en
växande arbetsmarknad talar också för teknik­
programmet. Vi tror att vi har något riktigt bra
på gång här. Om vi har rätt visar sig i februari då
Ljus och luftig studiemiljö med plats för umgänge.
ansökningarna kommer, säger Carina Karlsson.
17
200
INTRODUKTIONSPROGRAMMET IM
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
”Om man kämpar
blir det bra”
de ämnen som behövs för att få behörighet till
gymnasieprogrammen. Målet är en framtid som
elektriker.
Individuell studieplan
IM, introduktionsprogrammet, är utbildningen
för elever som inte har tillräckliga betyg med sig
för att bli behöriga till ett nationellt gymnasie­
program. Här görs en gymnasieförberedande
individuell studieplan för varje elev. Utbildningen
är minst ett år beroende på förutsättningarna.
Engagerade lärare ger dig möjlighet att utvecklas
i din egen studietakt. Undervisningen sker i en
trivsam och lugn arbetsmiljö.
På IM Hersby finns det tre vägar att gå beroen­
de på dina förutsättningar. Preparandutbildning
är för dig som saknar betyg i ett eller flera av de
ämnen som krävs för behörighet till de nationella
programmen. Språkintroduktion är till för dig
som nyligen kommit till Sverige och här ligger
tyngdpunkten på svenska språket. Du kommer
även att läsa engelska, matematik, idrott, bild
och musik tillsammans med övriga elever på in­
troduktionsprogrammen. Individuellt alternativ
är valet om du tänker dig att du ska gå vidare till
yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller
till arbetsmarknaden. Det anpassas individuellt
efter varje elev.
Inget kommer gratis
Ismat Hamidi läser introduktionsprogrammet.
Ismat Hamidi var 15 år då han
ensam kom till Sverige 2011.
Kriget i hemlandet Afghanistan
hade splittrat hans familj och
den första tiden i Sverige visste
han inte hur hans familj hade
det eller var de fanns.
D
et var tufft den första tiden.
– Jag kom med tåg till Stockholms central
och kände ingen eller visste inte vart
jag skulle ta vägen, berättar Ismat. Efter någon
vecka hamnade han på ett boende på Lidingö
tillsammans med andra ensamkommande barn.
Han började i en internationell klass och läste i
huvudsak svenska men även andra ämnen.
Nu går Ismat sitt andra år på introduktions­
programmet på Hersby gymnasium. Han läser
18
– Jag vill bli elektriker för att det verkar vara ett
kul och intressant arbete och det finns arbete då
man är färdig med utbildningen, säger Ismat
som sedan han kom har hunnit lära sig bra
svenska. Livet har också tagit en ny vändning för
Ismat, den här gången till det bättre.
– I augusti kom mina föräldrar och mina
syskon till Sverige och nu är vi en familj igen. Det
känns mycket bra.
Även om Ismat i dag får bära ett större ansvar
än många andra i hans ålder så har han funnit
sig väl tillrätta i Sverige. Här vill han bo och leva
och han vet att inget kommer gratis.
– Om man bara kämpar blir det bra.
Studieresor ger
perspektiv
I
nternationella fältstudier innebär att du som
elev har möjlighet att delta i europeiska och
utomeuropeiska exkursioner. Under dessa
fältstudier får du kontakt med människor i helt
andra livssituationer än din egen. Det blir ett
tillfälle att pröva dina föreställningar om världen
och att tillämpa dina teoretiska kunskaper i
praktiken. I årskurs tre läser du ett antal fördjup­
ningskurser samt gör ditt gymnasiearbete med
inriktning mot ett speciellt resmål.
Vi har tidigare rest till Etiopien, Indien, Irland,
Kina, Sydafrika och USA med fantastiska upple­
velser och bra material att göra gymnasiearbetet
utifrån. Vi har bra kontakter med skolor, organi­
sationer, myndigheter, företag och universitet.
Under våra resor möter vi ofta människor som
inte har fått samma möjligheter och goda start
Ekonomerna på Wall Street
i New York.
i livet som vi. Detta har under lång tid lett till
att vi har bidragit ekonomiskt till olika projekt
på flera platser. Sedan 2010 har vi tagit ett
nytt, gemensamt och mer långsiktigt grepp. Vi
startade ett eget biståndsprojekt – Fredagsfem­
man. Varje fredag går elever runt i skolan med
insamlingsbössor där den som vill kan lägga en
femma eller någon annan summa. Två gånger
per år går dessutom alla skolans elever ut och
gör något bra för någon i sin närhet och som
tack ber de att få ett bidrag. Vårt mål är att varje
år samla in 30 000 kronor.
Är du nyfiken på hur andra har det i världen
och är intresserad av globala frågor? Vill du vara
med och påverka? Med Hersbys internationella
fältstudier får du förutsättningarna att göra
skillnad.
Studieresa till Indien.
Mo Yan, nobelpristagare i litteratur 2012, besökte Hersby.
Skolan har ett mångårigt och engagerat samarbete med Kina.
19
Hersby besöker vänskolan Huiwen
Middle School i Beijing 2014.
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
På Hersbyspelar
idrotten
roll
Idrottsämnet har sedan
många år en stark ställning
på skolan. Hersby gymnasium
erbjuder utökad tid för ämnet
idrott och hälsa.
Friidrottarna Simon Sundström och Erik Lagerlöf tränar på Lidingövallen.
F
örutom den obligatoriska kursen idrott
och hälsa 1 som ges med utökad tid kan
du välja idrott och hälsa 2 – en kurs med
flera friluftsinslag som till exempel bergsbestig­
ning – eller ett antal specialiseringskurser i
exempelvis volleyboll, golf eller fotboll. På så sätt
har du idrott alla tre gymnasieåren. Det finns
fördjupningskurser som passar alla. I skolans
tradition ligger också idrottstävlingar mellan
klasserna som Tors fiske och Frejakampen med
brett deltagande av både killar och tjejer. Grenar
som orientering, skidåkning, löpning, volleyboll,
badminton, bordtennis, handboll och fotboll
utövas frivilligt av lag från alla klasser, ibland
flera lag per klass. Totalt är det runt 400 aktiva
elever under året.
Certifierat fotbollsgymnasium
Hersby gymnasium är certifierat från Stockholms
fotbollsförbund med utbildad fotbollstränare
20
och har ett bra
samarbete med
IFK Lidingö fotboll.
Här får du tre
gånger i veckan
på schemalagd
skoltid ägna dig
åt individuell
fotbollsträning
på skolans eget
campusområde.
Friidrottsgymnasium – NIU
Skolan har en nationellt godkänd idrottsutbild­
ning, NIU, i friidrott. Som NIU-elev får du bästa
tänkbara träning under skoltid året runt. På som­
maren är vi ute på Lidingövallen och vintertid
är vi på Bosön. Vi har även tillgång till Bosöns
rehabavdelning samt medicinska uppföljning. Du
läser tränings- och tävlingslära, tränar och tävlar,
samt inbjuds till träningsläger. Det betyder att
du kommer att erbjudas en gedigen utbildning
inom både idrott och övriga ämnen. SL-kort och
mellanmål ingår. Ansökan sker under hösten
till Svenska Friidrottsförbundet (se friidrott.se)
för den idrottsliga antagningen och därefter till
skolan för antagning till program.
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
En av musiklärarna, Sara Fischer, har startat en ny kör på skolan. Musiken är viktig och bidrar starkt till den speciella anda som råder.
Musiken får eleverna att växa
Lidingö har en gynnsam jordmån
för unga musiker. Det i sin tur
har av tradition resulterat i ett
mycket rikt musikliv i Hersby
gymnasium. Lunchkonserterna
är omtalade, skapar samman­
hållning och får elever att växa.
Johan Rask och
Sara Fischer är
musiklärare
med ambitioner.
M
usikkurserna hör till de populäraste
individuella valen på Hersby. Beroende
på val kan ämnet variera i tid från tre
till sex timmar i veckan.
Första året finns möjligheten att gå grundkur­
sen i musik. Här får du testa och lära dig grun­
derna i alla de vanligaste bruksinstrumenten.
Enda kravet är att du har ett starkt musikintresse
och en vilja att lära.
Efter första året kan du välja mellan ensem­
ble och musikproduktion – eller bådadera. I
ensemble har du valt ditt huvudinstrument och
ingår i en grupp eller ett band. Ni utforskar en
rad av populärmusikens vanligaste genrer och
ger regelbundna lunchkonserter i skolans aula.
Musikproduktion, att lära sig tekniken i en
studio samt redigera och producera egen musik,
är ett annat av Hersby gymnasiums estetiska val.
En väl utrustad och nyrenoverad studio finns på
skolans nedre plan och studiebesök görs i profes­
sionella studior.
Sara Fischer och Johan Rask är två musiklä­
rare som brinner för uppgiften att skapa musik
tillsammans med eleverna. Då de populära
21
lunchkonserterna kommer på tal blir entusias­
men och engagemanget påtagligt.
Positivt klimat
– Det är ett klimat, en kultur, här på skolan som
är väldigt tillåtande. En positiv stämning som
stimulerar och uppmuntrar eleverna till att upp­
träda, säger Johan Rask. Varje läsår genomförs
fem eller sex lunchkonserter i aulan. Alltid fullsatt,
alltid med samma positiva känsla. För Sara och
Johan är det den bästa tänkbara marknadsfö­
ringen för deras ämne.
– Konserterna skapar ett intresse för att vara
med. Vi ser också hur det höjer självförtroendet
hos många elever, något som i sin tur påverkar
övriga studier positivt, säger Sara Fischer. Båda är de överens om att musiken spelar en
viktig roll i skolan. I musiken samlar eleverna
energi och ges andrum då övriga studier tar kraft
och koncentration. De har ambitioner för musik­
undervisningen i Hersby. Kanske att det utvecklas
till en egen inriktning. Det är du som elev som
genom dina val slutligen bestämmer.
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
Valfrihet och
fördjupning
Valfriheten, möjligheten att forma sin egen utbildning,
är en viktig princip på Hersby gymnasium. Det rika
utbudet av valbara alternativ ger dig stora möjligheter
att skapa din egna unika profil, anpassad efter dina
egna intressen och ambitioner.
S
pråk, programfördjupningar eller fördjup­
ningskurser. De individuella valmöjligheterna
är stora och under ständig förändring. De
olika alternativ som visas här intill är ett axplock av
de valbara alternativ som finns på Hersby gymna­
sium. Det är efterfrågan som styr när nya alternativ
tillkommer och andra försvinner.
Av de 2 500 poäng som eleverna läser under sin
gymnasietid är 200 - 600 poäng valbara kurser. Det
är schemaläggningen som gör de många valmöj­
ligheterna så stora och som gör skolan unik. För
Hersby gymnasium är valfriheten en profilfråga.
Exempel på kurser
du kan välja inom
individuellt val:
Affärsjuridik
Animation 1
Bild och form 1b
Digitalt skapande 1
Engelska 7
Ensemble 1, 2
Entreprenörsskap
Filosofi 1, 2
Fysik 3
Företagsekonomi 1, 2
Geografi 1, 2
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Idrott och hälsa 2
Idrott och hälsa specialisering
Internationella relationer
Kemi 2
Körsång 1
Matematik 3b, 4 , 5
Matematik specialisering
Miljö- och energikunskap
Musik
Musikproduktion 1, 2
Naturkunskap 2
Naturvetenskaplig specialisering
Politik och hållbar utveckling
Privatjuridik
Programmering 1, 2
Psykologi 1, 2
Webbutveckling 1
Moderna språk
Franska 1 - 6
Italienska 1 - 3
Mandarin/kinesiska 1 - 3
Ryska 1 - 3
Spanska 1 - 6
Tyska 1 - 6
22
HERSBY GYMNASIUM MAGAZINE LÄSÅRET 2015 – 2016
Skolans anrika aula.
Ljus och
nyrenoverad
matsal.
Cecilia Hansell, skolsköterska
och Margareta Fritzell,
studie- och yrkesvägledare.
En väl fungerande
organisation
H
du få hjälp med att hitta och låna litteratur inför
ersby gymnasium är en av Sveriges bästa
olika arbetsuppgifter.
gymnasieskolor vad gäller studieresultat,
Alla skolans elever har tillgång till bärbar dator
trivsel och trygghet. För att upprätthålla
under sin studietid. Vi arbetar i en webbplatt­
detta har vi en väl fungerande organisation
form där information om dina kurser finns, som
för undervisning, elevinflytande och stödverk­
samhet. Skolans lärare är behöriga och har en
till exempel planering, kursmaterial, betygskrite­
rier, schema och individuell studieplan. Du kan
mycket hög ambitionsnivå för dina studier.
också lämna in dina arbeten här.
Som elev kommer du att regelbundet vara
med och utvärdera och påverka din undervisning Vår ambition är att du efter dina avslutade
studier hos oss ska ha förberetts på bästa sätt för
vad gäller val av kurser och hur undervisningen
vidare studier.
genomförs. Elevkåren träffar regelbundet
skolledningen för att tillsammans
utveckla skolan.
Ett väl fungerande elevhälso­
team, där skolledning tillsammans
med skolsköterskor, kurator, speci­
alpedagoger samt studie- och yr­
kesvägledare, arbetar för att du ska
erbjudas stöd för att uppnå bästa
resultat både studiemässigt och soci­
alt. Vi erbjuder inlästa läromedel för
de elever som behöver detta som ett
komplement till ordinarie läromedel.
På skolan finns flera mötesplatser
där du kan träffa och få många nya
Grethe Domeij i receptionen och
vänner. Skolans välutrustade biblio­
vaktmästaren Ubbe Mild har en
bra kontakt med eleverna.
tek är en av dessa platser, här kan
23
Stina Aglander, lärare i fysik och matematik, har även
stödundervisning för elever individuellt och i grupp.
r
S öKES : 5- krono
bössa
m
o
t
:
S
E
N
N
I
F
Första temadagen
”Rätten till frihet”
Vi fick ha Raul Wallenbergme-kud ben
nskliga
mä
de
våren 2014 och jobbade
Fredagsfemman är
där vi varje fredavårt biståndsprojekt
g samlar in pengar
människor som int
till
möjligheter och goedahar fått samma
start i livet som vi.
rättigheterna i projekt.
Student kommitt én är en av
Hersby s många kommitt éer
Kina 2014
Den årliga grillfesten
på
Idr ott och hä lsa 2- gä ng et
Ke bn ek ais e
n m ed He rs by s
Fö rs ta tr än in ge
g
da m fo tb ol ls la
a m e ri k a n sk a
Hersby gymnasium, Läroverksvägen 17, 181 42 Lidingö Telefon: 08-731 39 35 E-post: [email protected]
Webbplats: www.lidingo.se/hersby Facebook: www.facebook.com/hersby
Finlunch i juni !