Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda
2015-2018
Så här styrs kommunen
Alla landets kommuner styrs på liknande sätt – av
ett kommunfullmäktige (kommunens ”riksdag”),
med en kommunstyrelse (kommunens ”regering”)
och med nämnder för olika ansvarsområden. När du
som medborgare röstar i de allmänna valen så röstar
du om vilka som ska företräda kommuninvånarna
i kommunfullmäktige. De förtroendevalda
kommunpolitikerna väljs genom de allmänna valen
för en period om fyra år, precis som riksdagens
och landstingens politiker (i Jönköping är det nu
regionfullmäktige i stället för landsting).
Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda,
dvs. har en plats i fullmäktige utifrån valresultatet.
Kommunfullmäktige beslutar i sin tur vilka
nämnder som ska finnas, utöver dem som alla
kommuner måste ha.
Varje nämnd har ansvar för att all verksamhet inom
nämndens område bedrivs enligt de övergripande
mål som fullmäktige beslutat om, och att
verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar.
De förtroendevalda politikerna har huvudansvaret
för verksamheten, medan de anställda medarbetarna
verkställer nämndernas beslut genom sitt arbete i
kommunens ca 300 yrken.
En kommuns handlingsfrihet påverkas av t.ex. statsbidrag, landets ekonomiska politik i stort, samt olika
lagar och föreskrifter för kommuners rättigheter och
skyldigheter.
Kommunalråd
Ann-Marie Nilsson (C)
Carin Berggren (M)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mona Forsberg (S)
Produktion: Kommunikationsavdelningen, Jönköpings kommun 2015 Layout: Åsa Nylander
Porträtt- och gruppfotografering: Anna Hållams (förutom sid 6 Staffan Eklöf fotograf: Lena Gustafsson)
Omslagsfoto: Smålandsbilder.se
2 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Jönköpings kommuns
politiska organisation
Valberedning
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utskott
Ledningsutskott
Personalutskott
Upphandlingsutskott
Nämnder
Välfärdsutskott
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Socialnämnd
Äldrenämnd
Tekniskt utskott
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Verkställande förvaltningar
Ansvarsområde 1
LEDNINGSFRÅGOR
Ansvarsområde 2
VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 3
SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utskott
Kommunfullmäktige (kf) är
kommunens högsta politiska
instans. I Jönköpings kommun
består kf av 81 ledamöter, som
vanligen sammanträder en gång
per månad. Sammanträdena
är offentliga och direktsänds
i lokal-TV, närradion samt på
kommunens webbplats.
Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för frågor
som rör kommunens utveckling
och ekonomi. Styrelsen leder
och samordnar arbetet med mål,
riktlinjer och styrning för den
kommunala verksamheten.
I Jönköpings kommun är ansvaret
fördelat på fem utskott:
ledningsutskott, personalutskott,
välfärdsutskott, tekniskt utskott
samt upphandlingsutskott.
Kommunfullmäktige fastställer
de politiska målen för den
kommunala verksamheten,
beslutar om budget och
ekonomiska långtidsplaner, om
kommunens organisation och
nämnder m.m.
Den kommunala verksamheten
granskas av de revisorer som
kommunfullmäktige utser,
kommunrevisionen.
Kommunstyrelsen består av 15
ledamöter, och sammanträder
två gånger per månad. I styrelsen
ingår de fem kommunalråden.
Kommunalråden kan t.ex. välja
att lyfta principiella frågor i
utskottet, eventuellt tillsammans
med berörda nämnders presidier.
Kommunstyrelsen bereder alla
ärenden till kommunfullmäktige,
och verkställer de beslut som
fattas där. Kommunstyrelsen
ska, enligt kommunallagen, ha
uppsikt över facknämnderna och
de kommunala bolagen.
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 3
Kommunstyrelsen
Bakre raden: Staffan Eklöf (SD), Margareta Sylvan (MP), Ola Helt (M), Harriet Roosquist (S), Andreas Sturesson (KD),
Anna Mårtensson (FP), Alf Gustafsson (S), AnneMarie Grennhag (M), Margareta Strömberg (KD). Sittande: Carin Berggren (M),
Ann-Marie Nilsson (C), Ilan De Basso (S).
På bilden saknas: Elin Rydberg (S) – ledamot t.o.m. 150331, Andreas Persson (S), Anette Höglund (S).
Infälld bild: Mona Forsberg (S) – nytt kommunalråd.
Politiskt är verksamheten är indelad i tre ansvarsområden:
Ansvarsområde 1
Ansvarsområde 2
Ansvarsområde 3
LEDNINGSFRÅGOR
VÄLFÄRDSFRÅGOR
SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR
• ekonomi och finans
• sociala frågor
• fysisk planering
• personalfrågor
• utbildning
• kommunikationer
• näringsliv
• kultur- och fritidsfrågor
• räddningstjänst
• arbetsmarknad
• VA och avfall
• upphandling
• miljö och hälsoskydd
• infrastruktur
• miljömålsarbete
• regional utveckling
m.m.
• mark och exploatering
Kommunalrådet
Ann-Marie Nilsson (C )
är majoritetsråd
4 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Kommunalrådet
Andreas Sturesson (KD )
är majoritetsråd
Kommunalrådet
Carin Berggren (M )
är majoritetsråd
Kommunfullmäktige
CENTERPARTIET
MILJÖPARTIET
Ann-Marie Nilsson
Anders Samuelsson
David Jersenius
John Hultberg
Carl-Johan Stillström
Emilie Walfridsson
Margareta Sylvan
Mats Rappe
Maria Lillieström
Rikard Bunnvik
Mats Weidman
Seyoum Araya
FOLKPARTIET
Anna Mårtensson
Inger Gustafsson
Ingvar Åkerberg
Patrick Nzamba
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 019
| 5
KRISTDEMOKRATERNA
Anders Hulusjö
Margareta Strömberg
Andreas Sturesson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Simon Rundqvist
Gabriella Lönn
Ulla Gunnevik Sandstedt Werner Hilliges
SVERIGEDEMOKRATERNA
Anita Winberg
Henric Andersson
Jan-Ove Lipponen
Jessica Hellman
Kristian Aronsson
Robert Andersson
Staffan Eklöf
Ylva-Britt Söderström
6 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Karin Hannus
MODERATERNA
Anders Jörgensson
AnneMarie Grennhag
Anton Eriksson
Bengt Regné
Bert-Åke Näslund
Carin Berggren
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Fredrik Nordenankar
Inger Krantz
Johan Bjenning
Johnny Lilja
Kent Ly
Mats Green
Peter Jutterström
Tevfik Altonchi
Thomas Bäuml
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 7
SOCIALDEMOKRATERNA
Amir Crnic
Andreas Persson
Anette Höglund
Anna Carlsson
Baris Belge
Britt-Marie Glaad
Carina Sjögren
Christopher Rydell
Elin Rydberg
Elinor Klasson
Eva Swedberg
Gabriel Marko
Gabriella Sjöberg
Hans-Lennart Stenqvist Harriet Roosquist
Henrik Andersson
Ilan De Basso
Karin Widerberg
Krister Johansson
8 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Lars-Evert Sahlin
SOCIALDEMOKRATERNA
Lynn Carlsson
Magnus Johansson
Mona Forsberg
Patricia Melin
Rolf Wennerhag
Tord Sundquist
VÄNSTERPARTIET
Anne Falk
Bengt-Åke Berg
Jerry Hansson
Moa-Sara Marakatt
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 9
Ansvarsområde 1 – LEDNINGSFRÅGOR
Ansvarsområde 1 – LEDNINGSFRÅGOR
De politiska nämnderna
Överförmyndarnämnden
Från vänster: Kent Käll (M), Eva Forsberg (KD),
Anna Lilja (S).
Valnämnden
Från vänster: Dag Thulin (M), Johanna
Storbjörk (S), Mikael Rydberg (S), Tommy
Bernevång- Forsberg (KD), Åke Johansson (C ).
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Barn- och utbildningsnämnden
10 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Översta raden från vänster: Stig-Arne Tengmer
(FP), Magnus Johansson (S), Thomas Bäuml (M),
Markus Fredriksson (S), Magnus Bertilsson (M).
Mittersta raden från vänster: Kerstin Lindberg
(MP), Ulrika Franke (C ), Elinor Klasson (S),
Brita Klerck (S).
Sittande från vänster: Bo Högberg (S),
Anna Carlsson (S), AnneMarie Grennhag (M),
Carl Cunningham (KD), Astrid Löfdahl (KD).
Saknas på bild: Jessica Hellman (SD).
Elinor Klasson har under våren 2015 ersatts av
Amanda Lindman (S).
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Stående från vänster: Adrian Ericson (S),
Gabriella Lönn (KD), Katja Öz (S), Charlotta
Törnvall Holm (MP), Michael Zander (SP).
Sittande från vänster: Carina Sjögren (S),
Bengt Regné (M), Louise Tollén (FP).
Louise Tollén har våren 2015 ersatts av
Bertil Rylner (FP).
Saknas på bild: Fredrik Nordenankar (M),
Lena Sumedrea (C ) och Thomas Olsson (S).
Äldrenämnden
Stående från vänster: Ingegerd Hugosson (S),
Pelle Nordin (S), Kjell Ekelund (S), Suwanne
Wilhelmsson (S), Anton Eriksson (M),
Carl-Evert Werme (MP), Thomas Bäuml (M).
Sittande från vänster: Cecilia Hjort-Attefall (KD),
Lynn Carlsson (S), Ann-Marie Hedlund (FP),
Gunnel Granberg (SD).
Socialnämnden
Stående från vänster: Mats Kåremalm (V),
Erik Winbladh (S), Anita Winberg (SD),
Anders Carlsson (M), Gunilla Everland Rylner
(FP), Per-Åke Göransson (MP), Gabriella
Sjöberg (S).
Sittande från vänster: Arnold Sigonius (C),
Christoffer Gullberg (M), Ola Nilsson (KD),
Mona Forsberg (S), Christer Sjöberg (S).
Saknas på bild: Ulla Gunnevik Sandstedt (KD).
Mona Forsberg har under våren 2015 ersatts av
Karin Widerberg (S).
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 11
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
12 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Sociala områdesnämnden
söder
Stående från vänster: Agneta Gustafsson (SD),
Magnus Sandberg (C), Berith Andersson (S),
Sören Magnusson (S), Anders Milerup (FP).
Sittande från vänster: Allan Tovhult (S),
Mona Forsberg (S),Gerd Pettersson (M).
På bilden saknas: Susanne Agerbring (KD).
Mona Forsberg har våren 2015 ersatts av
Ingalill Dahlgren Nyberg (S).
Sociala områdesnämnden
väster
Stående från vänster: Göran Undevall (KD),
Anita Winberg (SD), Anna Klint (C ),
Joakim Dahlström (M), Greger Svensson (S).
Sittande från vänster: Barbro Eng (M),
Maj-Lis Wibring-Lewin (S), Birgitta
Gustavsson (S) och Christer Sjöberg (S).
Sociala områdesnämnden
öster
Stående från vänster: Christin Josefsson (S),
Gun-Britt Sabelstierna (FP), Ingrid Öquist (M),
Hans Glaad (S).
Sittande från vänster: Eric Winbladh (S),
Eva Stråth (KD), Jan Walgeby (M).
Ansvarsområde 2 – VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 3 – SAMHÄLLBYGGNADSFRÅGOR
Ansvarsområde 3 – SAMHÄLLBYGGNADSFRÅGOR
Kultur- och fritidsnämnden
Stående från vänster: Henrik Andersson (S),
Hans Hellström (M), Ulla Hultberg (MP),
Lars-Erik Lindh (M), Jan-Ove Lipponen (SD),
Carl Johan Stillström (C).
Sittande från vänster: Mattias Oscarsson
(KD), Ann-Marie Helmersson (S),
Eva Swedberg (S), Karin Hannus (KD),
Mikael Rydberg (S).
På bilden saknas: Peter Jutterström (M),
Bengt Ed (S).
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Stående från vänster: Leif Carlsson (M),
Anders Gustafsson (S), Albert Söderlind
(FP), Robert Andersson (SD), Britt-Marie
Gyllensvaan (MP), Elisabeth Fransson Malm
(S), Susanna Claesson (S).
Sittande från vänster: Rolf Wennerhag (S),
Susanne Wismén (KD), Bert-Åke Näslund (M).
Stadsbyggnadsnämnden
Stående från vänster: Roland Hagström (SD),
Andreas Henriksson (MP), Helén Krogell
(KD), Berit Ljung (S), Niklas Olsson (S), Bo
Grennhag (M) och Michael Wilhelmsson (S).
Sittande från vänster: Ewa Jonsson (KD),
Janne Hedell (M), Anders Samuelsson (C ),
Leif Regnér (S) och Johan Bjenning (M).
Saknas på bild: Patricia Melin (S).
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 13
Ansvarsområde 3 – SAMHÄLLBYGGNADSFRÅGOR
Tekniska nämnden
Stående från vänster: Inger Sjölander (S),
Bo Enar Karlsson (S), Mats Weidman (MP),
David Gerson (FP), Thomas Candemar (M),
Ola Helt (M), Kristian Aronsson (SD),
Sylve Gunnarsson (C).
Sittande från vänster: Elin Rydberg (S),
Anders Jörgensson (M), Hanns Boris (KD).
Saknas på bilden: Ia Andersson (S) och
Magnus Boman (S).
Kommunrevisionen
Översta raden från vänster: Nils-Erik Davelid
(FP), Ulf Månsson (M), Peter Isoz (M), Roland
Björsne (MP).
Främre raden från vänster: Stig Wikström (C),
Björn Runn (SD), Sven Ebbesson (S),
Stig Selin (S), Thomas Sjöberg (S),
Doris Johansson (S), Kjell Dahlström (KD),
Sara Larsson (M).
Saknas på bilden: Rose-Marie Nordeström (S).
Ansvarsområde 1 – LEDNINGSFRÅGOR
Björn Runn har våren 2015 ersatts av
Per Svenhall (SD). Nils-Erik Davelid har
ersatts av Björn Westberg (FP).
14 | VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
Krisledningsnämnden
Består av de fem kommunalråden.
Översta raden från vänster: Ann-Marie Nilsson (C),
Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD).
Nedersta raden från vänster: Ilan de Basso (S),
Mona Forsberg (S).
Kontakt med din politiker
I den här broschyren hittar du alla förtroendevalda
ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder.
Utöver dem finns det också ersättare, som bl.a.
deltar i sammanträdena vid ordinarie ledamots
frånvaro. Totalt finns det ca 500 förtroendevalda
kommunpolitiker.
De allra flesta är s.k. fritidspolitiker, och använder
sin lediga tid för sitt uppdrag och engagemang i
kommunens frågor. Undantag är kommunalråden,
som är heltidsengagerade.
Du hittar uppgifter om kommunens förtroendevalda
på kommunens webbplats. Kontakta dem gärna!
Om du har frågor om kommunens verksamhet är du
också välkommen att vända dig till Kontaktcenter.
På kommunens webbplats
finns information om:

Kommunens organisation
 Mandatfördelning i kommunfullmäktigevalet
 Alla nämnder, med ledamöter
och kontaktuppgifter
 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige och alla nämnder
www.jonkoping.se
välj Kommun och politik
Du kan få en utskrift av broschyren
via kommunens Kontaktcenter.
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping
Besök: Juneporten,
V Storgatan 16, Jönköping
Kontaktcenter 036-10 50 00
Röststyrd växel 036-10 80 00
www.jonkoping.se
[email protected]
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 15
Engelska
Persiska
This brochure presents the political committees and the politicians of the Municipality of Jönköping. It also describes how the
municipality is governed, the duties of the
town’s municipal commissioners etc. The
municipality website can give you more
information, and a translation of the texts.
BKS
Ova brošura predstavlja političke odbore i
političare u općini Jönköping. Brošura opisuje
kako se upravlja općinom, zadatke općinskih
savjetnika i dr.. Na veb stranici općine se
nalazi više informacija i tamo možete dobiti
prevod teksta. Vidi. www. Jonkoping.se
Finska
Tässä esitteessä esitellään Jönköpingin
kunnan poliittiset lautakunnat ja valitut
luottamushenkilöt. Siinä kuvataan myös
miten kuntaa johdetaan, kunnanvaltuutettujen tehtäviä Jönköpingin kunnassa
y.m. Kunnan verkkosivuilla on lisätietoja
ja sieltä voit saada tekstin käännöksen.
www.jonkoping.se
Vietnamesiska
Albanska
Kjo broshurë prezenton sekretariatet (këshillat)
politike dhe politikanët në komunën eJönköpingut. Kjo gjithashtu përshkruan se si qeveriset komuna, detyra e këshillit komunal etj.
Në faqen e internetit të komunës gjendet më
shumë informacion, dhe aty mund të gjeni një
përkthim të tekstit. Shih www.jonkoping.se.
Somaliska
Waraaqahan waxa lagu soo bandhigayaa
gudiga siyaasada degaanka Jönköping
iyo xilalka loo doortay. Waraaqahan waxey
sharaxayaan shaqada siyaasadeed ee
Jönköping, howlaha todobada xubnood ee
baarlamanka degaanka iwm. Warbixintan
oo faahfaahsan oo turjuman waxaad
kahelikartaa bogga golaha deegaanka ee
Jönköping ee ciwaankiisu yahay
www.jonkoping.se
Arabiska
Den här broschyren presenterar politiska nämnder och politiker i Jönköpings kommun. Den
beskriver också hur kommunen styrs, kommunalrådens uppdrag m.m. På kommunens webbplats
finns mer information, och där kan du få en översättning av texten. Se www.jonkoping.se.
STADSKONTORET
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00
[email protected]
www.jonkoping.se
J Ö N K Ö P I N G S K O M M U N , M A J 2 015
Översättningar