Tvärsektoriellt möte om vårt arbete för att integrera

Till:
Rep. för verksamheter som berörs av miljömålen på länsstyrelserna
Dito Skogsstyrelsens regionala organisation
Chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna
Miljömålssamordnare på länsstyrelserna
(Se sändlista på sidan 3)
2015-06-26
Dnr: 501-6735-2015
(Länsstyrelsen Dalarna)
Inbjudan till
Tvärsektoriellt möte om vårt arbete för att integrera miljömålen i våra
verksamheter den 21 oktober 2015
Riksdagen har beslutat att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska på regional och lokal nivå verka för att detta generationsmål för
miljöarbetet nås, liksom de 16 miljökvalitetsmål som också finns. Miljömålssystemets syfte är att ge
ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete. Vi har lång
väg kvar till generationsmålet och vi behöver göra mer i våra ansträngningar för att nå detta.
Miljömålsuppdraget är ett centralt uppdrag för länsstyrelserna som ingår i vår instruktion och
berör flertalet av våra olika verksamhetsgrenar. Uppdraget befinner sig nu i en ny fas där åtgärdsarbetet är i fokus, något som innebär ett stort behov av tvärsektoriell samverkan och dialog mellan olika verksamhetsområden och sektorsintressen, varav flera ligger utanför det traditionella
miljöområdet, inte minst regional tillväxt och samhällsplanering. Vad kan vi länsstyrelser och
Skogsstyrelsen göra mer enskilt och tillsammans och prioritera i arbetet för att nå miljömålen?
Hur stimulerar vi synergier och hanterar målkonflikter mellan miljömålen och andra samhällsintressen?
Länsrådsgrupp 6 för miljö, Miljönätverket (länsstyrelsernas chefsnätverk för miljöområdet) och
RUS (länsstyrelsernas forum för miljömålssamverkan) inbjuder till ett tvärsektoriellt möte om
vårt uppdrag att verka för att generationsmålet nås. Inbjudan riktar sig till företrädare för samtliga
länsstyrelseverksamheter och verksamheter vid Skogsstyrelsen som berörs av miljömålen och
behöver bidra för att dessa ska nås samt till miljömålssamordnare och deras chefer i samtliga län.
Mötet ska främst ägnas åt tvärsektoriell dialog mellan och inspel från er medverkande i syfte att få
fram förslag, erfarenheter och goda exempel på integrering av miljömålen inom olika verksamhetsområden och samverkan.
Utöver er medverkar landshövding Lena Sommestad, länsstyrelsernas representant i Miljömålsrådet (nytt råd inrättat av regeringen med 17 statliga myndighetschefer som en plattform för fler
åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen),
Susanna Löfgren, ordförande i länsrådsgrupp 6 för miljö samt ev. företrädare från Miljödepartementet och Naturvårdsverket.
v.g.v.
1
Mötet ska bidra till fortsatt arbete och samverkan inom tre aktuella regeringsuppdrag (se mer om
dessa på sidan 4):
1. I första hand ska mötet bidra till uppdrag 51 i länsstyrelserna regleringsbrev, om hur vi integrerar miljömålen i vår övergripande verksamhetsplanering och våra verksamheter och stimulerar
åtgärder hos andra aktörer samt hur vi använder våra åtgärdsprogram eller liknande för detta.
Koppling finns här även till vårt miljöledningsuppdrag och ambitionen från regeringen att bättre
inbegripa vår myndighetsutövning och våra beslut (indirekta miljöpåverkan) i detta.
2. Mötet ska också bidra till vår medverkan i Miljömålsrådet och uppdraget att årligen ta fram en
lista med prioriterade åtgärder som varje myndighet i rådet ska presentera.
3. Slutligen ska mötet behandla hur vi använder resultatet av den fördjupade utvärderingen av
miljömålen 2015, som Naturvårdsverket överlämnar till regeringen under hösten. Fördjupade
utvärderingar av miljömålen görs vart fjärde år och är ett viktigt underlag för utformningen av
regeringens miljöpolitik, men också för myndigheternas arbete och för en bred samhällsdebatt
om miljö och hållbar utveckling. Fördjupade utvärderingen är även tema på Naturvårdsverkets
och HaV:s länsledningskonferens som hålls tidigare i oktober. Det som kommer fram där kommer också att tas med vid mötet.
Tid och plats: Onsdagen den 21 oktober kl. 10-16 i Stockholm, Piperska muren, Scheelegatan
14, Kungsholmen (nära Länsstyrelsen), lokal Ordensalen. Kaffe och registrering 9.30.
Program och underlag: Program skickas ut första veckan i september. Förberedelseuppgifter
meddelas även då. Underlag skickas ut innan mötet (bl.a. resultat av RUS metodprojekt).
Anmälan: Anmäl er redan nu på RUS webbsida. Vår målsättning är att varje verksamhet som
berörs av miljömålen ska medverka med upp till tre representanter enligt verksamhetsindelning
på sidan 3. Varje verksamhet utser inom sina nätverk dessa personer. Därtill inbjuds från varje
länsstyrelse chef för miljömålsuppdraget (valfri nivå) och miljömålssamordnare.
Kontaktperson: RUS verksamhetsledare [email protected], 010-22 50 280.
Välkomna!
Susanna Löfgren
Ordf. länsrådsgrupp 6
Ulrika Samuelsson
Ordf. Miljönätverket
2
Märet Engström
Ordf. RUS styrgrupp
Sändlista:
Länsstyrelsernas officiella adresser ([email protected])
Landshövding Lena Sommestad
Länsrådsgrupp 6 genom Susanna Löfgren
Rep. för verksamheter som berörs av miljömålen och deras nätverk på länsstyrelserna enligt nedan. (En blandning av chefs- och handläggarnätverk. För vissa nätverk skickas inbjudan till hela
nätverket och för andra bara till ordf./sammankallande). Vi önskar upp till tre deltagare för varje
verksamhet/nätverk. Samordnas med fördel av ordf. eller sammankallande i resp. nätverk.
Nätverk för kärnverksamheter:
• Forum för hållbart samhällsbyggande (skickas till ordf. Elisabeth Weber och [email protected])
• Energi/klimat (skickas till LEKS verksamhetsledare Linda Malmén.)
• Klimatanpassning (skickas till sammankallande Mikael Bredefeldt samt ers. Karin von
Sydow och Karin Willis)
• Kulturmiljöforum (skickas till ordf. Tomas Romberg, Jeanette Joelsson/RUS och [email protected])
• Försvars- och beredskapsdirektörer/krisberedskap (skickas till ordf. Johan von Knorring)
• Rätts (skickas till ordf. Maria Wassén)
• Forum för social hållbarhet (skickas till Mona Hallström-Hjort)
• Nätverket för hållbar tillväxt (skickas till ordf. Thomas Börjesson [email protected], Berit Löfgren/RUS och [email protected])
• Lantbruksdirektörernas nätverk (skickas till ordf. Stefan Samuelsson och
[email protected]n.se)
• Miljönätverket – verksamheterna miljöskydd, naturvård och vatten (skickas till
[email protected])
Nätverk för andra verksamheter/stödjande verksamheter:
• Stab (skickas till ordf. Karin Klamfelt och [email protected])
• Controler (skickas till ordf. Magnus Berg och [email protected])
• Informationschefer (skickas till ordf. Annika Braide)
• Miljöledning (skickas till sammankallande Erika Gülich)
• IT (skickas till Bengt G Olsson)
Chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelser (genom miljönätverket, [email protected]).
Vi önskar deltagare från alla länsstyrelser.
Miljömålssamordnare på länsstyrelserna (genom RUS kontaktlista över miljömålssamordnare,
[email protected]). Vi önskar deltagare från alla länsstyrelser.
Skogsstyrelsens regionala organisation (genom Skogsstyrelsen rep. i RUS styr- och arbetsgrupp
Bo Hultgren och Jimmy Lundblad för vidare spridning)
För kännedom: RUS styr- och arbetsgrupp och Länsstyrelsernas gemensamma kansli.
3
Bakgrund till de aktuella uppdragen för miljömålen:
Länsstyrelseinstruktion (2013):
5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen
ska särskilt 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra
regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4.
verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.
RB Återrapportering inom miljömålssystemet (2015):
51. Länsstyrelserna ska i årsredovisningarna för 2015 och 2016 redovisa hur de a) integrerar arbetet med
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen i den övergripande verksamhetsplaneringen, b) stödjer
och stimulerar åtgärder i kommuner och näringsliv i länet, samt använder de regionala åtgärdsprogrammen
för att åstadkomma a) respektive b). Återrapporteringskravet är en fördjupning inom ramen för den bredare redovisningen av länsstyrelsernas uppdrag inom miljömålssystemet enligt instruktionen.
Miljömålsrådet (regeringsbeslut 2014-12-18):
Råd med myndighetschefer. Ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken. Ska
ta fram en gemensam åtgärdslista som senast 1 mars varje år fr. o. m. 2016 ska publiceras på
www.miljömål.se. Ska visa vilka åtgärder myndigheterna avser att vidta i samverkan. Överenskommelser
och samarbeten mellan två eller flera av de berörda myndigheterna. Av listan ska framgå vilka myndigheter
som har för avsikt att genomföra vilka åtgärder. Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och rymmas inom
befintliga resurser och verksamhetsområden. Ska genomföras integrerat i ordinarie processer och förhålla
sig till andra relevanta åtgärder och program. MMR ska senast 1 mars varje år fr. o. m. 2016 överlämna
förslag på avgränsade strategiskt viktiga åtgärder som ligger utanför deras mandat (ej skatter). Ska vara
konsekvensanalyserade. Samt ev. frågor som behöver utredas.
Uppdrag att bistå MMR (regeringsbeslut 2014-12-18):
Uppdrag till 16 nationella myndigheter och länsstyrelserna. De ska bilda ett nätverk som stödjer MMR
med underlag och konsekvensbedömningar. De ska bistå MMR med att identifiera effektiva samarbeten
och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser. Myndigheterna ska ta
fram åtgärdslistor senast 1 mars varje år fr. o. m. 2016 som ska publiceras på www.miljömål.se. Listan ska
omfatta åtgärder myndigheten avser att genomföra. Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och rymmas
inom befintliga resurser och verksamhetsområden. Ska genomföras integrerat i ordinarie processer och
förhålla sig till andra relevanta åtgärder och program. Myndigheterna ska i sina ÅR redogöra för hur arbetet fortgår med åtgärderna.
Fördjupad Utvärdering 2015 av miljömålen (FU 15):
Miljömålsuppföljningen består av årlig uppföljning och fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod,
vilka samordnas av Naturvårdsverket. Många myndigheter och andra medverkar, däribland länsstyrelser.
Fördjupade utvärderingar har tidigare genomförts 2004, 2008 och 2012. Utvärderingarna bör inte ses som
ett stort, fristående projekt, utan som ett tillfälle att samla analyser och slutsatser i en kontrollstation för
miljöarbetet. Fördjupad utvärdering ska fungera som underlag för regeringens politik och prioriteringar,
men också myndigheternas planering och prioriteringar samt offentlig debatt. FU 15 är ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ska redovisa oktober 2015. Uppdraget har två delar. Den första handlar om
analys, bedömning, prognos och förslag till insatser för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen. Den
andra handlar om målövergripande analys av miljöarbetet och effekter av styrmedel. Möjligheten finns att
lämna förslag till insatser. Delar av den övergripande analysen genomförs i FU 15 inom ramen för tre
utvalda fokusområden: näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion och hållbara städer (huvudsakligen
samhällsplanering).
4